Usnesení ze 100/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.4. 2006

usnesení z 100. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

100. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 19.4. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Josef Panáček Ing. člen Rady

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Doplnění programu 23/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany………………………………………………………………. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 1

2.1 Strategie rozvoje MČ……………………………………………………………………………………………………….. 1

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………. 2

3.2 Vyjádření k prodeji částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Žádost TJ Brno Dvorska……………………………………………………………………………………………………. 2

7.2 Provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsíci červenci a srpnu……………………………. 2

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 2

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 2

9.1 Protipovodňová opatření……………………………………………………………………………………………………. 2

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 100. schůze RMČ.

1.2 Doplnění programu 23/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění programu 23/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany o tyto body: Směna částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany, Prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA Brno, s.r.o..

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Strategie rozvoje MČ

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje k předloženým námětům strategie rozvoje. Zároveň rada požaduje stanovisko k urbanistické studii zadané Majetkovým odborem MMB v lokalitě za prodloužením ulice Ledárenská.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 943 k.ú. Brněnské Ivanovice Liborovi a Magdě Filovým a nedoporučuje schválit prodej části pozemku p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA Brno, s.r.o..

Současně Rada požaduje projednat na 23/IV zasedání ZMČ tento bod společně s bodem programu 3.1.RMČ 97/IV.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost TJ Brno Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč TJ Brno Dvorska na zajištění tří dostihových dnů 2006.

7.2 Provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsíci červenci a srpnu

Usnesení :

Rada schvaluje provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2006 dle přiloženého rozpisu (MŠ U Lípy Svobody bude otevřena do 21.7., ostatní uzavřeny) .

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Protipovodňová opatření

Usnesení:

Rada požaduje nárokovat protipovodňová opatření na řece Svitavě u příslušných institucí.

V Brně – Tuřanech 19.4. 2006

Jan Havlík                                                       Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                              místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 99/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.4. 2006

usnesení z 99. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

99. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 12.4. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Obsah Listů 2/2006…………………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Smlouva na PD – úprava zahrady MŠ Holásecká…………………………………………………………………… 2

2.2 Posouzení krovu střechy MŠ Zapletalova………………………………………………………………………………. 3

2.3 Rekonstrukce ZŠ Požární – výběrové řízení…………………………………………………………………………… 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Pronájem pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………. 3

3.2 Vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany………………………………………. 3

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky……………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2005…………………………………………………………………………………………. 3

4.2 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská………………………………………………………. 3

4.3 Návrh navýšení odměn neuvolněným zastupitelům…………………………………………………………………… 4

4.4 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2006…………………………………………………………………………………. 4

4.5 Přehled hospodaření za I. čtvrtletí 2006………………………………………………………………………………… 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Prominutí pohledávky Československé obci legionářské…………………………………………………………… 4

7.2 Přístupová práva na www stránky………………………………………………………………………………………… 4

7.3 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005…………………………. 5

7.4 Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací…………………………………………………………. 5

7.5 Pronájem části střechy ZŠ Požární 1…………………………………………………………………………………… 5

7.6 Projekt Čachtice…………………………………………………………………………………………………………….. 5

7.7 Kaple Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………………………………. 5

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Vyjádření vlastníka k žádosti nájemce o povolení kácení stromů…………………………………………………. 5

8.2 Vyjádření MČ Brno-Tuřany k povolení kácení Jihomoravskou plynárenskou, a.s……………………………… 6

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 6

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 99. schůze RMČ.

1.2 Program zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program 23/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 27. dubna 2006 v 18 hodin, a sice:

Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Výsledek hospodaření roku 2005,Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva,Navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská, Rozpočtové opatření č. 3/2006,Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, Návrh novely obecně závazné vyhlášky č.17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, Prodej pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska, Prodej pozemku p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice a objektu Písečná 6, č. pop. 450 na pozemku p.č. 1352/3, 1362, 1352/8 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku části p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice, Dispozice s pozemkem p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany, Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany, Různé, Závěr.

1.3 Obsah Listů 2/2006

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č. 2/2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Smlouva na PD – úprava zahrady MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje smlouvu na vypracování projektové dokumentace Ing. arch. Medkem na úpravu zahrady mateřské školy na ulici Holásecké a pověřuje starostu jejím podpisem.

2.2 Posouzení krovu střechy MŠ Zapletalova

Usnesení :

Rada bere na vědomí posudek stavu krovu vypracovaný firmou OK Pyrus.

2.3 Rekonstrukce ZŠ Požární – výběrové řízení

Usnesení :

Rada schvaluje obsah zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby ” Oprava a zateplení fasády školy Požární 1, Brno – Holásky” včetně obsahu návrhu smlouvy o dílo, zpracované firmou IKIS s.r.o., Obilní trh 526/11, Brno.

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany s Radomilou Přikrylovou na dobu neurčitou.

3.2 Vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu směnu části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 1433 k.ú. Tuřany ve vlastnictví manželů Šmídových.

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2005

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit závěrečný účet městské části Brno – Tuřany – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání za rok 2005 – bez výhrad.

4.2 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská o 72 tis. Kč

na plat učitelky na měsíce 9 – 12/2006.

4.3 Návrh navýšení odměn neuvolněným zastupitelům

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům MČ Brno – Tuřany na základě novelizovaného nařízení vlády č.50/2006 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

4.4 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2006

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2006, kterým se příjmy navyšují o 290 tis.Kč a výdaje o 2 787 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním a zapojením fondu rozvoje a rezerv.

4.5 Přehled hospodaření za I. čtvrtletí 2006

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ za období 1-3/2006.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Prominutí pohledávky Československé obci legionářské

Usnesení:

Rada schvaluje prominutí pohledávky ve výši 2000,- Kč Československé obci legionářské.

7.2 Přístupová práva na www stránky

Usnesení :

Rada schvaluje přístupová práva do redakčního systému www stránek MČ Brno-Tuřany pro Noru Kaštickou za MŠ Holásecká, pro Marii Přichystalovou za MŠ U lípy Svobody a pro Magdu Brázdovou za MŠ V Aleji.

7.3 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005

Rada projednala žádosti ZŠ Měšťanská, MŠ Holásecká, MŠ U Lípy Svobody a MŠ Holásky o rozdělení hospodářského výsledku svého hospodaření dle jednotlivých příloh.

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005 dle přiloženého návrhu.

7.4 Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací

Usnesení:

Rada schvaluje Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany.

7.5 Pronájem části střechy ZŠ Požární 1

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Vodafone Czech Republic a.s. o nájmu části střechy a části půdy objektu ZŠ Požární 1 za účelem umístění antény na dobu 10 let za roční nájemné 80.000,- Kč.

7.6 Projekt Čachtice

Usnesení:

Rada schvaluje čerpání finančních prostředků dle schváleného rozpočtu grantu Setkání Čachtic a Tuřan.

7.7 Kaple Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje provedení prací na úpravu odtoku dešťové vody od kaple Martinem Zálešákem v ceně

do 10 tis.Kč včetně DPH a prověření zvonu v kapli s možností ručního zvonění firmou Elekon Vyškov v ceně do 5 tis.Kč včetně DPH.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Vyjádření vlastníka k žádosti nájemce o povolení kácení stromů

Usnesení :

Rada souhlasí s kácením 5 ks ovocných stromů na pozemku ZŠ Měšťanská a ZŠ Požární v době vegetačního klidu na konci r.2006.

8.2 Vyjádření MČ Brno-Tuřany k povolení kácení Jihomoravskou plynárenskou, a.s.

Usnesení :

Rada souhlasí s nezbytnými terénními úpravami porostů na městských pozemcích p.č. 92, 1491/1, 23/6, 1465, 1466/38, 1474/6 v k.ú. B.Ivanovice z důvodu stavebních úprav VTL plynovodu Jihomoravskou plynárenskou, a.s.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 12.4. 2006

Jan Havlík                                                            Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                   místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 98/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29. 3. 2006

Usnesení z 98. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

98. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 29. 3. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích……………………………………….. 1

1.3 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby…………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Projektová dokumentace na úpravu zahrady MŠ Holásecká………………………………………………………. 2

2.2 Zpracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách………………………………………… 2

2.3 Projektová dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem………………………………………………………. 2

2.4 Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany………………………………………………………………………………….. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………… 2

3.2 Pronájem pozemku p.č. 688 a p.č. 689 v k.ú. Tuřany………………………………………………………………. 2

3.3 Pronájem pozemku p.č. 684 a p.č. 685 v k.ú. Tuřany………………………………………………………………. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Počet zaměstnanců ÚMČ…………………………………………………………………………………………………. 2

5.2 Jmenování vedoucí Odboru ekonomického…………………………………………………………………………….. 2

5.3 Revokace bodu 5.4 96./IV RMČ – oprava služebního bytu………………………………………………………….. 2

5.4 Revokace bodu 5.5 96./IV RMČ – nájemné ze služebního bytu…………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Pronájem části střechy ZŠ Měšťanská 21…………………………………………………………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Protipovodňová opatření na Svitavě………………………………………………………………………………………. 3

9.2 Udržovací práce střechy hasičky v Holáskách………………………………………………………………………… 3

9.3 Oprava vozovky v ulici Růžová……………………………………………………………………………………………. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 98. schůze RMČ.

1.2 Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Usnesení :

Rada požaduje prošetřit majetkoprávní vztahy k pozemkům uvedeným v příloze obecně závazné vyhlášky č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,které jsou uvedeny jako pozemky pro volné pobíhání psů v MČ Brno-Tuřany.

1.3 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ Brno – Tuřany schválit vyhlášku č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku bez připomínek.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Projektová dokumentace na úpravu zahrady MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování projektové dokumentace úpravy zahrady MŠ Holásecká, v celkové ceně 19 600,- Kč.

2.2 Zpracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách v celkové ceně 12 900,- Kč.

2.3 Projektová dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování projektové dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem v celkové ceně 9 300,- Kč.

2.4 Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

1. Rada doporučuje ZMČ schválit Urbanistickou studii MČ Brno – Tuřany

2. Ukládá ÚMČ připravit pro RMČ 99/IV návrh změn územního plánu v lokalitách, které jsou řešeny ve studii odlišně od platného Územního plánu města Brna. Vzhledem k velkému množství změn požaduje jejich rozdělení do etap.

3) POZEMKY

3.1 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada potvrzuje vyjádření městské části Brno-Tuřany k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice pro pana Josefa Zemana tak, jak bylo schváleno na 21/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 15.12.2005.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 688 a p.č. 689 v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 688 a p.č. 689 k.ú. Tuřany s Antonínem Březinou dohodou ke dni 31.3.2006 a schvaluje uzavření nové smlouvy o pronájmu těchto pozemků s Robertem Biječkem.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 684 a p.č. 685 v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 688 a p.č. 689 k.ú. Tuřany s Rudolfem Přichystalem dohodou ke dni 31.3.2006 a schvaluje uzavření nové smlouvy o pronájmu těchto pozemků s Hanou Březinovou.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Počet zaměstnanců ÚMČ

Usnesení:

Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců města Brna zařazených do úřadu městské části Brno-Tuřany na 13 s účinností od 1.4.2006.

5.2 Jmenování vedoucí Odboru ekonomického

Usnesení:

Rada jmenuje do funkce vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Brno-Tuřany Ing. Denisu Pokornou s účinností od 1.4.2006.

5.3 Revokace bodu 5.4 96./IV RMČ – oprava služebního bytu

Usnesení:

Rada schvaluje provedení úprav v bytě firmou Josef Mareš v ceně do 7 000,-Kč včetně DPH.

5.4 Revokace bodu 5.5 96./IV RMČ – nájemné ze služebního bytu

Usnesení:

Rada schvaluje prominutí nájemného p. Kadlecovi za měsíc únor 2006 včetně poplatku z prodlení z důvodu prováděných oprav v bytě.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Pronájem části střechy ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Eurotel Praha spol. s r.o. o nájmu 4 m2 střechy objektu ZŠ Měšťanská 21 za účelem umístění antény a 8 m2 pozemku p.č. 270/1 k.ú. Brněnské Ivanovice k umístění technologické části napájení na dobu určitou 10 let za roční nájemné 70.000,- Kč.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Protipovodňová opatření na Svitavě

Usnesení:

Rada vyslovuje poděkování jednotkám dobrovolných hasičů Brněnských Ivanovic a Holásek za pomoc při zajištění povodňové situace na Svitavě v součinnosti s OVLHZ MMB, JMK a Hasičským záchranným sborem. Rada souhlasí s čerpáním nutných prostředků za písek, pytle, zajištění techniky a občerstvení při této akci. Rada požaduje prověření individuálních protipovodňových plánů firem a soukromých osob v zátopovém území.

9.2 Udržovací práce střechy hasičky v Holáskách

Usnesení:

Rada schvaluje provedení udržovacích prací střechy hasičky v Holáskách firmou Josef Novák-Izolace za cenu 329 972,- Kč včetně DPH, pověřuje starostu podpisem smlouvy a požaduje zajištění TDI.Současně ukládá ÚMČ přípravu převodu finančních prostředků z položky 6121 na 5171 v odvětvovém třídění 5512 rozpočtovým opatřením č.3.

9.3 Oprava vozovky v ulici Růžová

Usnesení:

Rada schvaluje opravu vozovky v ulici Růžová firmou Veselý s.s r.o. v ceně do 20 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

V Brně – Tuřanech 29. 3. 2006

Jan Havlík                                                              Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                    místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 97/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15. 3. 2006

usnesení z 97. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

97. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 15. 3. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků a budov p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………… 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 2

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska………………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2006…………………………………………………………………………………. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Kurzy a přednášky zaměřené na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti na zdravotním středisku…………. 3

6.2 Adaptace objektu Tuřanská 12………………………………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Dotace na Holaské ostatky 2006………………………………………………………………………………………… 3

7.2 Průzkum a návrh sanace části krovu MŠ Zapletalova……………………………………………………………….. 3

7.3 Nabídkové řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“…………………………. 3

7.4 Projektová dokumentace na opravu a zateplení fasády ZŠ Požární 1…………………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Asanace stromů na ulici Jahodová………………………………………………………………………………………. 4

8.2 Zalesnění Holásky…………………………………………………………………………………………………………… 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 97. schůze RMČ.

1.2 Zápis z komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 14.2.2006 a bude se zabývat podnětem v oblasti posypů komunikací a nerovnosti chodníků.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků a budov p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice a objektu Písečná 6, č. pop. 450 na pozemku p.č. 1352/3, 1362, 1352/8 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti MANAG MS, a.s..

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice Edvardu Mensovi.

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2006, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují

o 1 507 tis. Kč v návaznosti na rozpis ukazatelů státního rozpočtu.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Kurzy a přednášky zaměřené na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti na zdravotním středisku

Usnesení:

Rada souhlasí s pořádáním pravidelných kurzů a přednášek zaměřených na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti v prostorách domovinky ZS Holásecká v rámci vzdělávání obyvatel.

6.2 Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory

Usnesení :

Rada schvaluje dle doporučení výběrové komise výsledek výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na stavební práce „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ firmu DIRS s.s r.o., Kšírova 125, Brno, jejíž nabídka splnila podmínky zadavatele.

Rada dále schvaluje text smlouvy a jejího dodatku č.1 na zhotovení ucelené části díla v maximální ceně

2 mil. Kč včetně DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo včetně jejího dodatku č.1 s firmou DIRS s.s r.o. Brno jako zhotovitelem stavby.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dotace na Holaské ostatky 2006

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky na kulturní akci Holaské ostatky 2006.

7.2 Průzkum a návrh sanace části krovu MŠ Zapletalova

Usnesení :

Rada souhlasí s provedením průzkumu a návrhu sanace části krovu MŠ Zapletalova firmou Pyrus v ceně 4 522,- Kč včetně DPH.

7.3 Nabídkové řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“

Usnesení :

Rada schvaluje provedení nabídkového řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení

ZŠ Požární 1“. Výběrové řízení na zhotovitele zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“ provede jako mandatář firma Ikis s.r.o. se sídlem Obilní trh 11, 602 00 Brno za cenu 83 300,- Kč včetně DPH.

7.4 Projektová dokumentace na opravu a zateplení fasády ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje vypracování projektové dokumentace na opravu a zateplení ZŠ Požární 1 firmou Atelier Tišnovka,Tišnovská 145, 614 00 Brno za cenu 220 150,- Kč včetně DPH.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Asanace stromů na ulici Jahodová

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku SDH Brno-Holásky ve spolupráci s odbornými firmami na asanaci 10 suchých stromů na ulici Jahodová v celkové ceně do 25 tis. Kč.

8.2 Zalesnění Holásky

Usnesení :

Rada bere na vědomí vypsání územního řízení na zalesnění pozemků p.č. 2185 (dvě části) a 2179, k.ú. Holásky a požaduje zahájit změnové řízení ÚPmB pro účely zalesnění pro pozemek p.č. 2457/1, k.ú. Holásky.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 15. 3. 2006

Jan Havlík                                          Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                    místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 96/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1. 3. 2006

Usnesení z 96. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

96. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 1. 3. 2006

Usnesení

z 96. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 1. 3. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :Ing. Miloslav Blažek

Marie Stehlíková místostarostka

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Pronájem pozemku p.č. 464 k.ú. Holásky…………………………………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………… 2

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………. 2

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1. Nákup magnetické tabule………………………………………………………………………………………………… 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Uložení pokuty……………………………………………………………………………………………………………….. 2

5.2 Ukládání pokut dle § 58 a násl. zákona o obcích…………………………………………………………………….. 2

5.3 Žádost o zakoupení sporáku do služebního bytu ZŠ Měšťanská 21…………………………………………….. 2

5.4 Žádost o opravu prasklého odpadu pod dřezem ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21………………………. 2

5.5 Žádost p. Kadlece o neplacení nájemného po dobu oprav ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21………….. 2

5.6 Žádost TJ Sokol Brno – Tuřany o zajištění bytové náhrady…………………………………………………………. 2

5.7 Podpisový řád………………………………………………………………………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na přepis filmu……………………………………………………… 3

7.2 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na Tuřanské vostatky…………………………………………….. 3

7.3 Nákup dárků na vítání občánků…………………………………………………………………………………………… 3

7.4 Oprava a zateplení ZŠ Požární…………………………………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Harmonogram blokového čištění a základního komunikačního systému………………………………………… 3

8.2 Cenové nabídky na asanaci dřevin………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Nabídky firem – specialistů BOZP a PO……………………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 96. schůze RMČ.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 464 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 464 k.ú. Holásky jako zahrady za cenu 1,20 Kč/m2 a rok jeho uživateli Zdeňce Prokešové.

3.2 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice jako zahrady z úrovně města Brna Jiřímu Doležalovi.

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice sloužící jako předzahrádka.

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA Brno, s.r.o..

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1. Nákup magnetické tabule

Usnesení :

Rada souhlasí se zakoupením 2 ks bílé magnetické tabule od firmy ENGEL s.r.o. Brno v celkové ceně

11 710,- Kč včetně DPH.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Uložení pokuty

Usnesení:

Rada doporučuje Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Tuřany uložit Petru Skřivánkovi pokutu ve výši 5000,- Kč dle § 58 odst. 4 zákona č 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění.

5.2 Ukládání pokut dle § 58 a násl. zákona o obcích

Usnesení:

Rada svěřuje Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Tuřany působnost ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce dle § 58 a násl. zákona č 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění, v celém rozsahu s účinností od 1.1.2006.

5.3 Žádost o zakoupení sporáku do služebního bytu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s proplacením max. 6 000,- Kč z ceny sporáku do služebního bytu Měšťanská 21.

5.4 Žádost o opravu prasklého odpadu pod dřezem ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s tím, aby oprava prasklého odpadního potrubí pod kuchyňským dřezem byla zajištěna p.Kadlecem a následně bude proplacena faktura.

5.5 Žádost p. Kadlece o neplacení nájemného po dobu oprav ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada nesouhlasí s neplacením nájemného po dobu oprav v bytě školníka p.Kadlece.

5.6 Žádost TJ Sokol Brno – Tuřany o zajištění bytové náhrady

Usnesení:

Rada souhlasí se zajištěním bytu pro Danu a Pavla Blaschkeovy dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.

5.7 Podpisový řád

Usnesení :

Rada souhlasí se zněním Podpisového řádu ÚMČ Brno-Tuřany.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na přepis filmu

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.500,- Kč pro TJ Sokol Brno-Tuřany na přepis 16 mm filmu na DVD. Obsah filmu – historie tuřanského sportu a zvyků, hody, vostatky, kulturní události Tuřan apod. a požaduje poskytnutí 1kopie nosiče pro potřeby MČ Brno-Tuřany.

7.2 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na Tuřanské vostatky

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč pro TJ Sokol Brno-Tuřany na pořádání kulturní akce Tuřanské vostatky.

7.3 Nákup dárků na vítání občánků

Usnesení :

Rada souhlasí s nákupem dětských dek,dárků a kytiček na vítání občánků v celkové ceně do 10.500,- Kč.

7.4 Oprava a zateplení ZŠ Požární

Usnesení:

Rada souhlasí s přidělením státní dotace na opravu a zateplení ZŠ Požární ve výši 6,5 mil. Kč a pověřuje starostu MČ Brno – Tuřany řízením investičních součinností a organizací výběrového řízení na zhotovitele stavby.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Harmonogram blokového čištění a základního komunikačního systému

Usnesení :

Rada schvaluje harmonogram blokového čištění a základního komunikačního systému v MČ Brno-Tuřany prováděného firmou A.S.A. Služby Žabovřesky s.r.o. na rok 2006.

8.2 Cenové nabídky na asanaci dřevin

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing.Vopálky ve výši 5 500,-Kč za asanaci 29 ks havarijních dřevin (dle znaleckého posudku).

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Nabídky firem – specialistů BOZP a PO

Usnesení :

Rada souhlasí s cenově výhodnější nabídkou firmy Blanka Kvasničková,ukládá ÚMČ Brno-Tuřany zahájit kroky k výpovědi s firmou Vlasta Lakotová a uzavření smlouvy v oblasti poskytování služeb při zajišťování BOZP a PO pro ÚMČ Brno-Tuřany s firmou Blanka Kvasničková.

V Brně – Tuřanech 1. 3. 2006

Marie Stehlíková                                         Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany               starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 95/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15. 2. 2006

usnesení z 95. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

95. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 15. 2. 2006

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 1

2.1 Návrh změn územního plánu – 16. soubor……………………………………………………………………………… 1

2.2 Podání Ing. Jitky Kešnerové………………………………………………………………………………………………. 1

2.3 Areál Agro – řešení území v rámci urbanistické studie MČ Brno – Tuřany………………………………………. 1

2.4 BESIP- I. etapa………………………………………………………………………………………………………………. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………… 2

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků p.č. 250/142 a části p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice……….. 2

3.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 412/2 k.ú. Tuřany………………………………………………………………… 2

3.4 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2006…………………………………………………………………………………. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Ukončení smlouvy o poskytování služeb s Ivanem Pekárkem…………………………………………………….. 2

5.2 Notebook Latitude D510…………………………………………………………………………………………………… 2

5.3 Poštovní server Dell Precision 380………………………………………………………………………………………. 2

5.4 Programové vybavení……………………………………………………………………………………………………….. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Demolice objektu Tuřanská 12…………………………………………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena o poskytnutí dotace………………………………………………………………… 3

7.2 Odpisový plán investičního majetku……………………………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 95. schůze RMČ.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změn územního plánu – 16. soubor

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ souhlas s návrhem změn ÚPmB 2003 – I – 16. soubor (změna B96/03-I plocha podél ul. Pratecká a změna B 97/03-I, týkající se lokality Holásecké Písníky).

2.2 Podání Ing. Jitky Kešnerové

Usnesení :

Rada konstatuje v souladu s ust. § 12 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), že podání Ing. Jitky Kešnerové došlo věcně nepříslušnému správnímu orgánu, proto podání postupuje příslušnému správnímu orgánu, kterým je zdejší obecný stavební úřad, tj. Odbor stavební a technický ÚMČ Brno – Tuřany. Podpisem sdělení o tomto úkonu pověřuje starostu MČ Brno – Tuřany.

2.3 Areál Agro – řešení území v rámci urbanistické studie MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s dopracováním Urbanistické studie Brno – Tuřany, týkající se řešení areálu Agra na ulici Pratecká dle návrhu Ing. arch. Pecha.

2.4 BESIP- I. etapa

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit vlastní podíl investiční akce BESIP do výše 25% v rámci spolufinancování se Státním fondem dopravní infrastruktury dle RO č.1/2006.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice Zdeně Rozprimové, Milanovi Rozprimovi a Janu Rozprimovi z úrovně města Brna.

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků p.č. 250/142 a části p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem pozemků p.č. 250/142 a části p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna.

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 250/142 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti SVOBODA a SYN s.r.o. a nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 412/2 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 412/2 k.ú. Tuřany.

3.4 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením

Usnesení:

Rada nemá námitek k vydání územního rozhodnutí na stavbu „Novostavba kancelářské provozovny se služebním bytem při ulici Popelova v Brně včetně připojení na infrastrukturu obce“ za podmínky, že nájemce pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky nebude stavbou rušen v užívání pozemku.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2006

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení RO č. 1/2006 , kterým příjmy rozpočtu zůstávají ve výši 25.983 tis.Kč a výdaje se zvýší o 3.001 tis.Kč na 28.984 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán financováním.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Ukončení smlouvy o poskytování služeb s Ivanem Pekárkem

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb provozu www stránek s Ivanem Pekárkem ke dni 28.2.2006.

5.2 Notebook Latitude D510

Usnesení :

Rada souhlasí s nákupem 1ks notebooku D510 fy Dell v ceně 38 387,- Kč včetně DPH.

5.3 Poštovní server Dell Precision 380

Usnesení:

Rada souhlasí s nákupem poštovního serveru typu Dell Precision 380 v ceně 38 556,-Kč včetně DPH jako obnovu stávajícího zařízení po 6ti letech.

5.4 Programové vybavení

Usnesení:

Rada souhlasí s nákupem programového vybavení MS Office 2003 Basic v ceně 6 069,-Kč za dvě sady včetně DPH.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Demolice objektu Tuřanská 12

Usnesení:

Rada souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo na demolici tělocvičny objektu Tuřanská 12,Brno-Tuřany se zhotovitelem DIRS Brno,s.s r.o. v ceně 1.187.565,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Knihovně Jiřího Mahena na nákup knih do knihovního fondu.

7.2 Odpisový plán investičního majetku

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení předložený odpisový plán investičního majetku ZŠ Měšťanská 21 na rok 2006.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 15.2. 2006

Marie Stehlíková                                           Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                 starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 94/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1. 2. 2006

Zápis z 94. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

94. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 1. 2. 2006

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Marie Stehlíková místostarostka omluveni : Jan Havlík starosta

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Smlouva o využívání služeb informačního serveru eBrno.info………………………………………………………. 2

1.4 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně…………………….. 2

2.2 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně…………………….. 3

2.3 Návrh na změnu územního plánu na p.č. 2248, k.ú. Holásky, v Brně……………………………………………. 3

2.4 Změna územního plánu v lokalitě Písníky……………………………………………………………………………… 3

2.5 BESIP, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)……………………………………………………………………. 3

2.6 Systém IDS JmK – linka 73……………………………………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.2 Pronájem pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky…………………………………………………………………………….. 3

3.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice………. 4

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky………………………………………………………………. 4

3.5 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice 4

3.6 Pronájem pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………. 4

3.7 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením………………………………………… 4

3.8 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 120/1 a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky…………………………….. 4

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 5

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 5

5.1 Dodatek k nájemní smlouvě s Českým telecomem………………………………………………………………….. 5

5.2 Razítka pro ÚMČ Brno-Tuřany……………………………………………………………………………………………. 5

5.3 Cenová nabídka na zhotovení a montáž archivní skříně s nástavcem……………………………………………. 5

5.4 Obsahová náplň Listů 1/2006…………………………………………………………………………………………….. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

6.1 Žádost o povolení podnájmu třetí osobě na ZS Holásecká 31……………………………………………………… 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 6

7.1 Žádost MŠ Brno, Holásecká 11 o proplacení faktury nebo navýšení rozpočtu…………………………………. 6

7.2 Žádost MŠ Brno, Holásecká 11 o proplacení faktury – oprava čerpadla…………………………………………. 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

8.1 Cenové nabídky na inventarizaci zeleně havarijních stromů 1ha v „lesíčku“…………………………………….. 6

8.2 Zamykání a zimní údržba chodníku parku Malínská…………………………………………………………………. 6

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 6

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 94. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 94. schůze RMČ, podpisem zápisu je pověřen Ing. Panáček.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.2 Besip

89/IV 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček

90/IV 3.5 Informační skříňka, 7.1 Zateplení MŠ – termín

92/IV 2.2 Přístřešek Revoluční, 3.1.Pozemek p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany – ZMČ, 3.2.Pozemek p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany – ZMČ

93/IV 4.2 Změna v rozpočtovém opatření – ZMČ, 5.5 Vybavení podatelny

1.3 Smlouva o využívání služeb informačního serveru eBrno.info

Rada projednala návrh smlouvy o využívání služeb informačního serveru eBrno.info se společností InternetRegion s.r.o.. Na základě této smlouvy bude zajištěno zpřístupnění a údržba internetové prezentace www.turany.cz. Cena za poskytování služeb je 1600,- Kč ročně.

Rozpočtová skladba 6171/5169

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o využívání služeb informačního serveru eBrno.info se společností InternetRegion s.r.o. za cenu 1600,- Kč ročně.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

1.4 Program zasedání ZMČ

Rada projednala návrh programu 22/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Usnesení:

Rada schvaluje program 22/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 23. února 2006 v 18 hodin, a sice: Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Návrh rozpočtového opatření 1/2006, Změna v rozpočtovém opatření 16/2005-ZMČ, Dispozice s pozemkem p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany, Prodej pozemku p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany, Prodej pozemku p.č. 120/1 a 78/1 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice, Různé, Závěr.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí starosta Termín ZMČ

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně

Rada se seznámila se žádostí firmy Keraservis s.r.o., Kaštanová 125 na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Usnesení :

Rada nedoporučuje ZMČ souhlas se změnou ÚPmB na pozemcích p.č1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ZMČ

2.2 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně

Rada se seznámila se žádostí firmy ELVO – Vodička na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV

Rada nedoporučuje ZMČ souhlas se změnou ÚPmB na pozemcích p. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ZMČ

2.3 Návrh na změnu územního plánu na p.č. 2248, k.ú. Holásky, v Brně

Rada se seznámila se žádostí pana P.C. na změnu územního plánu na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky ze stávající plochy ZPF na plochu pro výstavbu rodinného domu

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ souhlas se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky z plochy ZPF na plochu pro výstavbu rodinného domu s vymezením ucelené stavební čáry při cestě p.č. 2269, k.ú. Holásky pro celou oblast, aby nedošlo k výstavbě RD u Holáseckých jezer.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ZMČ

2.4 Změna územního plánu v lokalitě Písníky

Rada se seznámila s návrhem úpravy čistopisu změny územního plánu, projednávané pod číslem B 97/03-I v lokalitě Písníky a s textem žádosti o změnu územního plánu pro OÚPR MMB.

Usnesení:

Rada žádá OÚPR MMB o provedení úpravy čistopisu změny ÚPMB číslo B 97/03 – I dle grafické přílohy. Změny se týkají: pravoúhlého napojení příjezdové komunikace do Písníků na ulici Rolencova a drobných úprav rozsahu návrhových ploch.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ihned

2.5 BESIP, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Rada projednala nabídku Regionální poradenské agentury na zpracování a kompletaci materiálů k žádosti do SFDI týkající se BESIP v MČ BT ve výši 15 000,- Kč bez DPH.

Rozpočtová skladba: 2223/5169

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Regionální poradenské agentury na zpracování a kompletaci materiálů k žádosti do SFDI týkající se opatření zaměřených na zvýšení BESIP v MČ BT ve výši 15 000,-Kč bez DPH a požaduje zapracovat částku 18.000 Kč do RO č.1/2006, včetně přípravy spolufinancování.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ihned

2.6 Systém IDS JmK – linka 73

Rada projednala změnu trasy autobusové linky 73 dle rozboru KORDIS JmK a navýšení ceny 78 017,-Kč jako příspěvku MČ BT do rozpočtu JmK v rámci IDS JmK na výši 84 053,-Kč.

Rozpočtová skladba: 2221/5193

Usnesení:

Rada souhlasí s navrhovanou změnou trasy autobusové linky 73 a s tím souvisejícím navýšením příspěvkové ceny za nadstandardní provoz linky 73 na výši 84 053,-Kč a ukládá ÚMČ BT zapracovat navýšení částky do rozpočtového opatření č.1/2006.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ihned

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost A.K. o ukončení nájmu pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany a žádost M.F. o pronájem tohoto pozemku jako zahrady. Pozemek je svěřen městské části, záměr pronájmu byl vyvěšen od 22.12.2005 do 6.1.2006.

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany s A.K. dohodou ke dni 28.2.2006 a schvaluje uzavření nové smlouvy o pronájmu tohoto pozemku jako zahrady s M.F.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.2 Pronájem pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky

Rada projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s M.G., kterým se původní nájemní smlouva na pozemek p.č. 467, k.ú. Holásky rozšiřuje o pronájem sousedního pozemku p.č. 468, k.ú. Holásky pro zemědělské využití.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s M.G., kterým se původní nájemní smlouva na pozemek p.č. 467, k.ú. Holásky rozšiřuje o pronájem sousedního pozemku p.č. 468, k.ú. Holásky pro zemědělské využití.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o. o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1097, 1102/11 a část pozemku 1102/4 a nedoporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, vše k.ú. Brněnské Ivanovice, společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o..

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost P.Z. a P.Z. o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky P.Z. a P.Z.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.5 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost odboru dispozic s majetkem MMB o vyjádření k možnosti prodeje nebo pronájmu částí pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3 dle polohopisného zaměření a pozemků p.č. 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem a nedoporučuje ZMČ schválit prodej částí pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1. 266/3 k.ú. Brněnské Ivanovice dle polohopisného zaměření z úrovně města Brna a doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.6 Pronájem pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na uzavření smlouvy o nájmu svěřeného pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli P.S. jako zahrady. Záměr pronájmu byl vyvěšen 12.12.2005 – 27.12.2005.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu svěřeného pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice P.S. jako zahrady.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.7 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením

Rada projednala žádost J.H. v zastoupení investora P.Ž. a L.Ž. o vyjádření k dotčení svěřeného pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením „Novostavba provozovny prodejního skladu barev a nátěrových hmot při ulici Popelova v Brně včetně připojení na infrastrukturu obce“. Provozovna bude napojena na stávající přípojku elektro, která vede přes svěřený pozemek p.č. 1373 k.ú. Holásky. Pozemek je pronajat k zemědělskému využití.

Usnesení:

Rada nemá námitek k vydání územního rozhodnutí na stavbu „Novostavba provozovny prodejního skladu barev a nátěrových hmot při ulici Popelova v Brně včetně připojení na infrastrukturu obce“ za podmínky, že nájemce pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky nebude stavbou rušen v užívání pozemku.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.8 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 120/1 a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost J.H. o prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Dodatek k nájemní smlouvě s Českým telecomem

Rada projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., kterým se prodlužuje účinnost nájemní smlouvy do 31.12.2007.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., kterým se prodlužuje účinnost nájemní smlouvy do 31.12.2007.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5.2 Razítka pro ÚMČ Brno-Tuřany

Rada projednala potřebu vybavení ÚMČ Brno-Tuřany razítky tak,aby jejich text byl v souladu se zákonem o užívání státních symbolů ČR, novým správním řádem, přílohou č.3 Statutu města Brna a organizačním řádem ÚMČ Brno-Tuřany. Jedná se o 16ks razítek a 14ks plastových štočků, které budou vyměněny u stávajících razítek.

V rámci předběžné řídící kontroly byla prošetřena cenová nabídka za plastová razítka typu “trodat” a plastové štočky ve srovnate

Usnesení z 93/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18. 1. 2006

Zápis z 93. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

93. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 18. 1. 2006

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006……………………………………………………… 2

1.4 Zápis z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006…………………………………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany……………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky…………………………………………………. 2

3.3 Pronájem pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………. 2

3.4 Pronájem pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………….. 2

3.5 Pronájem pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………….. 3

3.6 Pronájem pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh H.B. na splácení dluhu…………………………………………………………………………………………….. 3

4.2 Změna v rozpočtovém opatření 16/2005-ZMČ…………………………………………………………………………. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Školení zaměstnanců úřadu………………………………………………………………………………………………. 3

5.2 Organizační řád Úřadu městské části Brno-Tuřany………………………………………………………………….. 3

5.3 Aktualizace antivirové ochrany……………………………………………………………………………………………. 3

5.4 Evidence majetku……………………………………………………………………………………………………………. 4

5.5 Vybavení podatelny…………………………………………………………………………………………………………. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Pronájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská…………………………………………………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Zamykání parku Malínská…………………………………………………………………………………………………. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 93. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 93. schůze RMČ.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.2 Besip

89/IV 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček

90/IV 2.1 Změna ÚPMB, 2.2 Změna ÚPMB, 3.2 Pronájem pozemku, 3.5 Informační skříňka, 7.1 Zateplení MŠ – termín

91/IV 1.4 Web Tuřany, 2.1 Změna ÚPMB, 5.1 Nábytek ÚMČ, 9.1 Plynoinstalace budovy hasičky BI

92/IV 2.1.Financování IDS, 2.2. Přístřešek Revoluční, 3.1.Pozemek p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany, 3.2.Pozemek p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany, 7.1.Kanalizace MŠ Holásecká

1.3 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006

Rada projednala zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006.

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006.

1.4 Zápis z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006

Rada projednala zápis z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006.

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis s usnesením z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006 (změny ÚPMB v lokalitě Kaštanová, Ledárenská, Jahodová)

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost A.P. o vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany pod novinovým stánkem z úrovně města Brna.

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany pod novinovým stánkem z úrovně města Brna A.P.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.2 Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost Odboru dispozic s majetkem MMB o vyjádření ke svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky městské části v případě jejich výkupu do vlastnictví města.

Usnesení:

Rada schvaluje svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky městské části v případě jejich výkupu do vlastnictví města.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.3 Pronájem pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na pronájem svěřeného pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli L.M.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu svěřeného pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice L.M.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.4 Pronájem pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na pronájem svěřených pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli J.D.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu svěřených pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice J.D.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.5 Pronájem pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na pronájem svěřeného pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli Z.F.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu svěřeného pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Z.F.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.6 Pronájem pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s J.Z., kterým se smlouva rozšiřuje o pronájem svěřeného pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s J.Z., kterým se smlouva rozšiřuje o pronájem pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh H.B. na splácení dluhu

Rada projednala návrh H.B. na splácení dluhu v měsíčních splátkách ve výši 2500,- Kč měsíčně. Takto by celý dluh ve výši 206.293,45 Kč byl rozdělen na 84 splátek. H.B. je ochotna splácet pouze část dluhu za nájemné a obědy.

Usnesení:

Rada bere na vědomí skutečnost, že nebylo dosaženo dohody s dlužníkem H.B. ohledně zaplacení dluhu ve výši 206.293,45 Kč. Rada požaduje, aby ÚMČ zajistil potřebné další kroky.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4.2 Změna v rozpočtovém opatření 16/2005-ZMČ

Rada projednala změnu v RO 16/2005. ORF MMB při předložení počítačového zpracování upraveného rozpočtu za 12/2005 požadoval změnu rozpočtové skladby u investičního příspěvku pro SK Tuřany na zateplení šaten z rozpočtové skladby 3419/6322 (ostatní tělovýchovná činnost- u obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních akcí, závodů apod.) na 3429/6322 (ostatní zájmová činnost a rekreace – jiné činnosti týkající se zájmové činnosti , využití volného času apod.)

Usnesení :

Rada bere na vědomí změnu v rozpočtové skladbě 3419/6322 na 3429/6322 (investiční příspěvek na zateplení šaten pro SK Tuřany) a ukládá úřadu MČ informovat o této změně ZMČ.

Hlasování: pro 5 proti: 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Školení zaměstnanců úřadu

Rada byla seznámena s potřebou proškolení dvou zaměstnanců Úřadu městské části Brno-Tuřany k užívání programu OK mzdy.Školení je plánováno v lednu 2006 v brněnském středisku dodavatele programu firmy OKsystem za cenu do 4 500,-Kč včetně DPH.

Rozpočtová skladba: 6171/5167

Usnesení :

Rada souhlasí s proškolením dvou úředníků ÚMČ Brno-Tuřany k programu OK mzdy v lednu 2006 v ceně do 4 500,Kč včetně DPH v brněnském středisku firmy OKsystem.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5.2 Organizační řád Úřadu městské části Brno-Tuřany

Rada byla seznámena se zněním Organizačního řádu Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Usnesení :

Rada schvaluje znění Organizačního řádu Úřadu městské části Brno – Tuřany s platností od 18.1.2006.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí :tajemník

5.3 Aktualizace antivirové ochrany

Rada projednala organizační a cenovou nabídku firmy Symantec na aktualizaci antivirové ochrany výpočetní techniky na ÚMČ Brno-Tuřany. Uzavřením smlouvy s firmou Symantec se získá právo k odběru jejich produktů, v tomto případě prostřednictvím oprávněného dodavatele, kterým je firma AutoCont. Nabídková cena je upravena pro veřejnou správu a činí na dva roky 23 324,-Kč včetně DPH.

Rozpočtová skladba: 6171/5169

Usnesení :

Rada schvaluje organizační a cenovou nabídku firmy Symantec na aktualizaci antivirové ochrany výpočetní techniky na ÚMČ Brno-Tuřany v ceně 23 324,-Kč včetně DPH na dobu 2 roky. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín :

5.4 Evidence majetku

Inventarizační komise předkládá radě ke schválení vyřazení majetku z účetní evidence dle přiložených vyřazovacích protokolů č.1 -12

Usnesení :

Rada schvaluje vyřazení majetku z účetní evidence dle vyřazovacích protokolů č. 1-12.

Hlasování. Pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí: tajemník Termín : ihned

5.5 Vybavení podatelny

Rada projednala návrh na dovybavení podatelny v ceně do 40 Kč včetně DPH – firmou Nábytek Říha

Rozpočtová skladba 6171/5137

Usnesení:

Rada schvaluje dovybavení podatelny v ceně do 40 Kč včetně DPH – firmou Nábytek Říha.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Pronájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská

Rada projednala návrh smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 s nájemcem P.K. na dobu určitou do 30.6.2006.

Usnesení:

Rada schvaluje nájemní smlouvu služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 pro pana P.K. ve výši 30,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zamykání parku Malínská

Rada projednala návrh na otevírání parku Malínská v době listopad – únor 7 – 17hod, březen, říjen 7 – 18 hod, duben – září 7- 19 hod.

Usnesení

Rada požaduje, aby park Malínská byl přístupný a požaduje přípravu smlouvy na tuto činnost a na údržbu parku.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 18.1. 2006

Marie Stehlíková                                                Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                   starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 92/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.1. 2006

Zápisz 92. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

92. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 4.1. 2006

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z jednání komise sociálně zdravotní…………………………………………………………………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh dodatku č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK………………………………………….. 2

2.2 Přepracování projektu na přístřešek MHD v ul. Revoluční…………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany……………………………………………………………. 2

3.2 Vyjádření k dispozici s pozemkem p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany……………………………………………………….. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006…………………………………………………………………… 2

4.2 Přijetí daru od firmy Zemako, s.r.o………………………………………………………………………………………. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o bytovou náhradu…………………………………………………………………….. 3

5.2 Úklid úřadu MČ Brno-Tuřany……………………………………………………………………………………………… 3

5.3 Objednávka podpory programu OKmzdy……………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Žádost Sdružení pěstounských rodin o dotaci………………………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Havárie kanalizačního potrubí v budově MŠ Holásecká 11…………………………………………………………. 3

7.2 Veřejnosprávní kontrola škol………………………………………………………………………………………………. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 92. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 92. schůze RMČ.

Hlasování: pro proti zdržel se

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.2 Besip

89/IV 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček

90/IV 2.1 Změna ÚPMB, 2.2 Změna ÚPMB, 3.2 Pronájem pozemku, 3.5 Informační skříňka, 7.1 Zateplení MŠ – termín

91/IV 1.4 Web Tuřany, 2.1 Změna ÚPMB, 5.1 Nábytek ÚMČ, 9.1 Plynoinstalace budovy hasičky BI

1.3 Zápis z jednání komise sociálně zdravotní

Rada projednala usnesení z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 13. prosince 2006.

Usnesení:

Rada bere na vědomí usnesení z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 13. prosince 2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh dodatku č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK

Rada se seznámila s návrhem dodatku č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK zahrnující nadstandard IDS JmK pro rok 2006 ve výši 78 017,- Kč

Rozpočtová skladba: 2221/5191

Usnesení

Rada schvaluje podpis dodatku č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JmK, zahrnující nadstandard IDS JmK pro rok 2006

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

2.2 Přepracování projektu na přístřešek MHD v ul. Revoluční

Rada projednala nabídku na přepracování projektu na přístřešek MHD v ul. Revoluční p. D.

v ceně 12 000,- Kč

Rozpočtová skladba 2219/6121

Usnesení:

Rada schvaluje přepracování projektu na přístřešek MHD v ul. Revoluční p.D. vč. projednání a inženýrské činnosti v ceně 12 000,- Kč

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost J. O. o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č.2065/139 k.ú. Tuřany J. O.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.2 Vyjádření k dispozici s pozemkem p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost Odboru dispozic s majetkem MMB o vyjádření k prodeji, k pronájmu případně zřízení věcného břemene průjezdu a průchodu části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany.

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna. Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany a nedoporučuje zřízení věcného břemene průjezdu a průchodu části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

Rada projednala předložený položkový rozpis rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006.

Usnesení :

Rada schvaluje položkový rozpis rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006 .

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí :tajemník

4.2 Přijetí daru od firmy Zemako, s.r.o.

Rada projednala návrh darovací smlouvy, kterou firma Zemako, s.r.o. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou firma Zemako, s.r.o. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku ve výši 20.000,- Kč na propagační účely – vydání sborníku.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o bytovou náhradu

Rada projednala žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí bytové náhrady pro paní Danu Blaschkeovou, které TJ Sokol Brno-Tuřany vypověděl nájem bytu s přivolením soudu.

Usnesení:

Rada sděluje Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany, že městská část Brno-Tuřany nedisponuje volnými byty, a proto doporučuje obrátit se s žádostí o bytovou náhradu na jinou městskou část města Brna, která má velký počet obecních bytů, např. Brno-střed, Brno-Židenice, Brno-jih, Brno-Černovice.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5.2 Úklid úřadu MČ Brno-Tuřany

Rada projednala návrh smlouvy o dílo s firmou Z.F. na úklid úřadu MČ Brno-Tuřany po dobu nemoci zaměstnankyně na dohodu o pracovní činnosti pro úklid úřadu. Cena díla je 5.280,- Kč měsíčně.

Rozpočtová skladba 6171/5169

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Z.F. na úklid úřadu MČ Brno-Tuřany po dobu nemoci zaměstnankyně úklidu za cenu díla je 5.280,- Kč měsíčně.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5.3 Objednávka podpory programu OKmzdy

Rada projednala nabídku firmy OKsystem na roční podporu programu OKmzdy včetně první nové verze zohledňující legislativní změny od 1.1.2006. v ceně 4 165,-Kč včetně DPH a nabídku programového doplnění o “Podání PVS” v ceně 714,-Kč včetně DPH, které slouží k elektronickému zasílání údajů ČSSZ přes portál veřejné správy.

Rozpočtová skladba: 6171/5169 a 5172

Usnesení :

Rada souhlasí s nákupem roční programové podpory pro program OKmzdy za cenu 4 165,-Kč včetně DPH a s nákupem programu PVS za cenu 714,-Kč pro elektronickou komunikaci s ČSSZ, vše od firmy OKsystem.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Žádost Sdružení pěstounských rodin o dotaci

Rada projednala žádost Sdružení pěstounských rodin o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na projekt Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči. Rozpočtová skadba 4319/5229

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1000,- Kč příjemci Sdružení pěstounských rodin na projekt Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Havárie kanalizačního potrubí v budově MŠ Holásecká 11

Rada projednala nabídku R.K. na odstranění havárie kanalizačního potrubí v budově MŠ Holásecká 11.

Cenová nabídka včetně DPH 21 511,- Kč

Rozpočtová skladba 3111/5171

Usnesení :

Rada souhlasí s odstraněním havárie kanalizačního potrubí v MŠ Holásecká 11, R.K. dle cenové nabídky 21 511,-Kč včetně DPH.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.2 Veřejnosprávní kontrola škol

Rada projednala návrh smlouvy o součinnosti při provádění veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., kterou provede v příspěvkových organizacích (ZŠ, MŠ) auditor J.D. za cenu max 40.000,- Kč. (Nabídka firmy A&CE s.s r.o., činila 49 000,-Kč)

Rozpočtová skladba: 6171/5166

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o součinnosti při provádění veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., kterou provede v příspěvkových organizacích (ZŠ, MŠ) auditor J.D. za cenu max 40.000,- Kč.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 4.1. 2006

Marie Stehlíková                                             Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 91/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.12. 2005

Zápis z 91. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

91. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 21.12. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Ing. Jan Petrás, člen rady

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Žádost Sdružení Rytířů země Moravské o ukončení nájmu………………………………………………………… 2

1.4 Návrh firmy InternetRegion s.r.o na uzavření smlouvy o využívání informačního serveru eBrno.info……….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh na změnu Územního plánu města Brna v k.ú. Brněnské Ivanovice při ulici Kaštanové………………. 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 142/11 k.ú. Holásky………………………………………………………….. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Dar od J. C…………………………………………………………………………………………………………………… 2

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 17/2005……………………………………………………………………………….. 3

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 3

5.1 Nabídka firmy M. P. na kancelářský nábytek…………………………………………………………………………. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Dotace pro SK Tuřany na zateplení šaten……………………………………………………………………………… 3

7.2 Žádost SK Tuřany o prominutí sankce za porušení darovací smlouvy………………………………………….. 3

7.3 Žádost TJ Holásky o prominutí sankce za porušení smlouvy o poskytnutí dotace……………………………. 3

7.4 Žádost MŠ Holásecká o proplacení faktury……………………………………………………………………………. 4

7.5 Žádost MŠ V Aleji…………………………………………………………………………………………………………… 4

7.6 Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu části střechy na objektu ZŠ Měšťanská 21………………………… 4

7.7 Dotace pro SDH Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………………………. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Projektová dokumentace Zalesnění pozemků k.ú. Holásky……………………………………………………….. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice…………………………………………………………… 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 91. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 91. schůze RMČ.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.2 Besip

89/IV 7.5 Tombola, 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček

90/IV 2.1 Změna ÚPMB, 2.2 Změna ÚPMB, 2.5 Předlažby Holásky, 3.2 Pronájem pozemku, 3.5 Informační skříňka, 7.1 Zateplení MŠ – termín

1.3 Žádost Sdružení Rytířů země Moravské o ukončení nájmu

Rada projednala žádost Sdružení Rytířů země Moravské o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v klubovně MČ Brno – Tuřany dohodou ke dni 31.1.2006

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v klubovně MČ Brno – Tuřany s nájemcem Sdružení Rytířů země Moravské dohodou ke dni 31.1.2006

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí :tajemníkTermín : ihned

1.4 Návrh firmy InternetRegion s.r.o na uzavření smlouvy o využívání informačního serveru eBrno.info

Rada projednala návrh firmy InternetRegion s.r.o na uzavření smlouvy o využívání informačního serveru eBrno.info za účelem zpřístupnění a údržby internetové prezentace zákazníka pod doménovým jménem turany.cz.

Usnesení:

Rada ukládá Úřadu městské části Brno-Tuřany vypracovat návrh smlouvy s firmou InternetRegion s.r.o o využívání informačního serveru eBrno.info za účelem zpřístupnění a údržby internetové prezentace zákazníka pod doménovým jménem turany.cz.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : 31.1.2006

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh na změnu Územního plánu města Brna v k.ú. Brněnské Ivanovice při ulici Kaštanové

Rada se seznámila se žádostí firmy Keraservis s.r.o., Kaštanová 125 na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Usnesení :

Rada požaduje komise rozvoje ke změně ÚPmB na pozemcích p.č1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : předseda komise Termín : leden 2006

3)MAJETEK

3.1 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 142/11 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost V.S. o vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 142/11 k.ú. Holásky z úrovně města Brna.

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 142/11 k.ú. Holásky V.S. z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Dar od J. C.

Rada projednala návrh darovací smlouvy, kterou J. C. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku 3.000,- Kč na ples v roce 2006.

Rozpočtová skladba 3319/2321

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou J.C. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku 3.000,- Kč na ples v roce 2006.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 17/2005

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 17/2005 – přesun položek v rámci požární ochrany.

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2005 – přesun položek v rámci požární ochrany.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Nabídka firmy M. P. na kancelářský nábytek

Rada projednala nabídku firmy M. P. na dodání kancelářského nábytku v ceně do 92.000,- Kč na vybavení kanceláří Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Rozpočtová skladba: 6171/5137

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy M. P. na dodání kancelářského nábytku v ceně do 92.000,- Kč na vybavení kanceláří Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dotace pro SK Tuřany na zateplení šaten

Rada projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Sportovní klub Tuřany na zateplení budovy šaten.

Rozpočtová skladba 3419/6322

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Sportovní klub Tuřany na zateplení budovy šaten.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.2 Žádost SK Tuřany o prominutí sankce za porušení darovací smlouvy

Rada projednala žádost Sportovního klubu Tuřany o prominutí sankce za porušení darovací smlouvy ze dne 1.6.2005. Porušení spočívalo v opožděném předložení vyúčtování daru, sankcí je dle smlouvy vrácení daru městské části Brno-Tuřany.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku k darovací smlouvě ze dne 1.6.2005 se Sportovním klubem Tuřany, který se týká změny termínu pro předložení vyúčtování a to na 30.12.2005.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.3 Žádost TJ Holásky o prominutí sankce za porušení smlouvy o poskytnutí dotace

Rada projednala žádost Tělovýchovné jednoty Holásky o prominutí sankce za porušení smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 18.7.2005. Porušení spočívalo v opožděném předložení vyúčtování dotace, sankcí je dle smlouvy vrácení dotace městské části Brno-Tuřany.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 18.7.2005 s Tělovýchovnou jednotou Holásky, který se týká změny termínu pro předložení vyúčtování a to na 30.12.2005.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.4 Žádost MŠ Holásecká o proplacení faktury

Rada projednala žádost Mateřské školy Holásecká o proplacení faktury ve výši 3.152,- Kč firmě J.L. za odstranění vzniklé havárie na elektroinstalaci – hlavní jistič.

Rozpočtová skladba 3111/5171

Usnesení :

Rada souhlasí s proplacením faktury firmě J. L. ve výši 3.152,- Kč za odstranění vzniklé havárie na elektroinstalaci .

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.5 Žádost MŠ V Aleji

Rada projednala žádost MŠ V Aleji o povolení použití rezervního fondu na úhrady faktur za termosy a jiné platby v celkové výši 4.000,- Kč.

Usnesení :

Rada souhlasí s použitím rezervního fondu MŠ V Aleji na zaplacení faktur za termosy a jiné platby v celkové výši 4 000,– Kč.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

7.6 Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu části střechy na objektu ZŠ Měšťanská 21

Rada projednala žádost firmy Qnet CZ s.r.o. o ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.5.2001 o pronájmu části střechy k instalaci antény na objektu ZŠ Měšťanská 21 a to dohodou ke dni 31.12.2005

Rozpočtová skladba

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy s firmou Qnet CZ s.r.o. o pronájmu části střechy pro objekt ZŠ Měšťanská 21 k instalaci antény dohodou ke dni 31.12.2005. Zařízení bude demontováno v termínu .

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí :tajemníkTermín : ihned

7.7 Dotace pro SDH Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na akci „Vánoční strom“.

Rozpočtová skladba: 5512/5229

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2000,-Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na akci „Vánoční strom“.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Projektová dokumentace Zalesnění pozemků k.ú. Holásky

Rada se seznámila s projektovou dokumentací na zalesnění pozemků v k.ú. Holásky, kterou zpracovala firma Lesprojekt, Jezuitská ul. Brno a.s.

Usnesení :

Rada požaduje projednat projektovou dokumentaci s dotčenými orgány státní správy v souladu s objednávkou a po doplnění o příslušná vyjádření požaduje zahájit projednávání v územním řízení .

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na čerpání rozpočtu pro budovu Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice ve výši 7.000,- Kč na práce a materiál spojené s opravou plynoinstalace.

Rozpočtová skladba: 5512/5171

Usnesení:

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro budovu Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice ve výši 7.000,- kč na práce a materiál spojené s opravou plynoinstalace.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

V Brně – Tuřanech 21.12. 2005

Marie Stehlíková                                                             Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                               starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 90/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.12. 2005

Zápis z 90. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

90. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 7.12. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Jan Petrás Ing. člen rady

Marie Stehlíková místostarostka Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………….. 2

1.4 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně…………………….. 2

2.2 Návrh na změnu územního plánu na p.č. 2248, k.ú. Holásky, v Brně……………………………………………. 3

2.3 Zrušení polní cesty ul. Vlčkova…………………………………………………………………………………………… 3

2.4 Dodatek ke smlouvě o dílo „Holásky – zastávky MHD na ul. Na návsi a Požární“…………………………….. 3

2.5 Lokální předlažby Na hrázi, Požární, 1.května………………………………………………………………………… 3

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany…………………………………………………………… 3

3.2 Vyjádření k pronájmu a prodeji pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice 3

3.3 Náhrada nefunkčního vánočního osvětlení v Holáskách, nákup nového prvku………………………………….. 4

3.4 Vybavení kanceláře sestavou skříní na šanony……………………………………………………………………….. 4

3.5 Informační skříňka do Holásek……………………………………………………………………………………………. 4

3.6 Výměna nefunkčního plynového topidla GAMAT……………………………………………………………………… 4

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 4

4.1 Dar od firmy Cola – transport, s.r.o……………………………………………………………………………………… 4

4.2 Dar od firmy FRESTA, s.r.o………………………………………………………………………………………………. 4

4.3 Žádost H. B. o prominutí pohledávky……………………………………………………………………………………. 5

4.4 Nabídka firmy Stěhování T. M…………………………………………………………………………………………….. 5

4.5 Návrh rozpočtového opatření 16/2005…………………………………………………………………………………… 5

4.6 Programové vybavení……………………………………………………………………………………………………….. 5

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

6.1 Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného za rok 2005 Sdružení Práh……………………………….. 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 6

7.1 Změna termínu dokončení zateplení MŠ Holásecká…………………………………………………………………. 6

7.2 Žádost SK Tuřany o dotaci na nájemné………………………………………………………………………………… 6

7.3 Žádost SK Tuřany o dotaci na zateplení budovy šaten……………………………………………………………… 6

7.4 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o dotaci na Mikulášskou nadílku pro děti………………………………………… 6

7.5 Žádost Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů o dotaci…………………………………………. 6

7.6 Ples Zastupitelstva MČ…………………………………………………………………………………………………….. 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 7

8.1 Žádost Zahradní architektury Brno s.r.o………………………………………………………………………………… 7

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 7

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 90. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 90. schůze RMČ.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.1 Vitráže, 2.2 Besip

88/IV 3.2 ZMČ

89/IV 2.2 Parapety MŠ Holásecká, 3.1 ZMČ, 3.2 ZMČ, 3.4 ZMČ, 4.2 Rozpočet ZMČ, 5.2 Směrovka, 7.5 Tombola, 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček, 8.5 Oplocení parku Malínská

1.3 Zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku

Rada projednala zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 15.11.2005.

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 15.11.2005.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

1.4 Program zasedání ZMČ

Rada projednala návrh programu 21/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Usnesení:

Rada schvaluje program 21/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 15. prosince 2005 v 18 hodin, a sice: Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Návrh rozpočtového opatření 16/2005, Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006, Upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč, Prominutí pohledávky paní H. B., Prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 1347/1 a p.č. 1347/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany, Prodej pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany, Zrušení polní cesty za ul. Vlčkova, Různé, Závěr.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí starosta Termín ZMČ

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně

Rada se seznámila se žádostí R. V. – ELVO na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko OÚPR MMB a komise rozvoje RMČ k záměru změny územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ZMČ

2.2 Návrh na změnu územního plánu na p.č. 2248, k.ú. Holásky, v Brně

Rada se seznámila se žádostí pana P.C. na změnu územního plánu na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky ze stávající plochy ZPF na plochu pro výstavbu rodinného domu

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko OÚPR MMB a komise rozvoje RMČ ke změně ÚPmB na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky z plochy ZPF na plochu pro výstavbu rodinného domu.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ZMČ

2.3 Zrušení polní cesty ul. Vlčkova

Rada se seznámila se stanoviskem Komise rozvoje a správy majetku ze dne 15. 11. 2005 k žádosti o zrušení polní cesty na ul. Vlčkova.

Usnesení :

Rada doporučuje souhlasit se změnou zápisu do Katastru nemovitostí – odstranění průjezdu mezi ulicí Vlčkovou a stávající polní cestou na p.č. 284, k.ú. Dvorska, na základě žádosti vlastníků pozemku p.č. 350, k.ú. Dvorska.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ZMČ

2.4 Dodatek ke smlouvě o dílo „Holásky – zastávky MHD na ul. Na návsi a Požární“

Rada projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Holásky – zastávky MHD na ul. Na návsi a Požární“ uzavřenou s firmou STRABAG a.s. . Návrh dodatku se týká víceprací – osazení nových silničních obrubníků Na návsi za cenu 6 248 Kč vč. DPH

Rozpočtová skladba 2212/5171

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Holásky – zastávky MHD na ul. Na návsi a Požární“ uzavřenou s firmou STRABAG a.s., který se týká víceprací – osazení nových silničních obrubníků Na návsi za cenu 6 248 Kč vč. DPH

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

2.5 Lokální předlažby Na hrázi, Požární, 1.května

Rada projednala nabídku firmy Zemako na lokální předlažby:

Roh ulic 1. května – Uhýrkova v ceně s DPH 27 503,- Kč, Požární 76 737,- Kč, Na hrázi 90 797,- Kč

Rozpočtová skladba 2212/5171

Usnesení:

Rada schvaluje předlažby chodníků dle nabídky firmy Zemako:

1.května – Uhýrkova v ceně s DPH 27 503,- Kč

Požární v ceně s DPH 76 737,- Kč

Na hrázi v ceně s DPH 90 797,- Kč

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3)MAJETEK

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany

Rada projednala návrh na dispozici s majetkem města Brna – prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany J. B.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany J. B.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3.2 Vyjádření k pronájmu a prodeji pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice, z úrovně města Brna.

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje a správy majetku a OÚPR MMB k pronájmu či prodeji pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3.3 Náhrada nefunkčního vánočního osvětlení v Holáskách, nákup nového prvku

Rada projednala nabídku firmy JKV Opava s.r.o. na nové vánoční osvětlení na strom v Holáskách. Stávající vánoční řetězy jsou nefunkční. Náhradou jsou nové světelné řetězy MAXILEB, 5 ks, žluté osvětlení, příkon 220 W. Cena včetně DPH do 10 000,- Kč. Dále projednala nabídku téže firmy na zakoupení světelného prvku na radnici v celkové ceně do 7 500,- Kč

Rozpočtová skladba 3631 5137

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy JKV Opava s.r.o. na dodání nových vánočních světelných řetězců na vánoční strom do Holásek. Cena včetně DPH do 10 000,- Kč. Dále rada schvaluje nákup nového vánočního světelného prvku na radnici Maxileb freeze v ceně do 7 500,- Kč.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3.4 Vybavení kanceláře sestavou skříní na šanony

Rada projednala nabídku firmy P. T. na zhotovení a montáž skříní na šanony do kanceláře na ÚMČ.

cena včetně DPH 44 506,- Kč

Rozpočtová skladba 6171 5137

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy P. T. na zhotovení a montáž skříní na šanony do kanceláře na ÚMČ

v ceně včetně DPH 44 506,- Kč. Rada požaduje zapracování potřebné finanční částky do RO č. 16/2005 a poté realizaci nabídky.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3.5 Informační skříňka do Holásek

Rada projednala nabídku firmy GEFAB cs.spol.s.r.o. na zhotovení 1 ks informačních skříněk do Holásek. Cena včetně DPH 17 638,- Kč

Rozpočtová skladba 2219/5137

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy GEFAB cs spol.s.r.o. na zhotovení a montáž informační skříňky do Holásek za cenu 17 638,- Kč a její realizaci po schválení RO 16/2005.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

3.6 Výměna nefunkčního plynového topidla GAMAT

Rada projednala žádost České pošty, s.p. o úhradu faktury za výměnu nefunkčního plynového topidla GAMAT za nové BETA v ceně včetně DPH 17 053,- Kč v pronajatých nebytových prostorách – bez povinného ohlášení vlastníku nemovitosti.

Usnesení :

Rada neschvaluje úhradu faktury za výměnu nefunkčního plynového topidla GAMAT za nové BETA v ceně včetně DPH 17 053,- Kč, kterou provedla Česká pošta s.p. v pronajatých nebytových prostorách.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník Termín ihned

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Dar od firmy Cola – transport, s.r.o.

Rada projednala návrh darovací smlouvy, kterou firma Cola – transport, s.r.o. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku 250.000,- Kč na výkup pozemků pro vybudování komunikace v Písníkách a na úhradu nákladů činností, které výkupu předcházejí.

Rozpočtová skladba: -/3121

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou firma Cola – transport, s.r.o. daruje městské části Brno-Tuřany finanční částku 250.000,- Kč na výkup pozemků pro vybudování komunikace v Písníkách a na úhradu nákladů činností, které výkupu předcházejí.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0

Zajistí tajemník

&

Usnesení z 89/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.11. 2005

Zápis z 89. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

89. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 24.11. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

ORGANIZACE……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Jednání komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………….. 2

1.5 Žádost o prodloužení smlouvy o servisní podpoře……………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Oprava přístřešku MHD Dvorska…………………………………………………………………………………………. 2

3) DISPOZICE S NEMOVITOSTMI………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č 1347/1 a 1347/2 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………. 2

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………… 2

3.3 Vyjádření ke svěření hasičky v Brněnských Ivanovicích…………………………………………………………….. 2

3.4 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………. 3

3.5 Vyklizení bytu v přízemí Pastevní 1……………………………………………………………………………………… 3

4) FINANCE………………………………………………………………………………………………………………………. 3

4.1 Návrh rozpočtového opatření 15/2005…………………………………………………………………………………… 3

4.2 Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006……………………………………………………………………… 3

5) RADNICE, OBECNÍ BYTY…………………………………………………………………………………………………. 3

5.1 Nabídka firmy MEVATEC s.r.o…………………………………………………………………………………………… 3

5.2 Nabídka firmy CatCut………………………………………………………………………………………………………. 3

5.3 Topení v pobočce knihovny JM…………………………………………………………………………………………… 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Mandátní smlouva s firmou Ikis s.r.o……………………………………………………………………………………. 3

6.2 Výběrové řízení na akci „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“…………………. 3

6.3 Zadávací dokumentace na akci „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“……….. 3

6.4 Návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Jmenování členů Školské rady ZŠ Měšťanská 21……………………………………………………………………. 4

7.2 Obsah Listů 5/2005…………………………………………………………………………………………………………. 4

7.3 Finanční zajištění Besídky pro důchodce………………………………………………………………………………. 4

7.4 Finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku 2005……………………………………………………………………. 4

7.5 Tombola – ples………………………………………………………………………………………………………………. 4

7.6 Dodávka nových venkovních okenních parapetních plechů pro MŠ Holásecká………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Studie projektové dokumentace „ Výběh pro psy“……………………………………………………………………. 4

8.2 Odpadové hospodářství – optimalizace provozu sběrných středisek odpadů…………………………………… 4

8.3 Cenová nabídka firmy Martin MINKS na úklid plochy……………………………………………………………….. 4

8.4 Cenová nabídka firmy Martin MINKS na úklid lokality „Leséček“ pod zahradami……………………………… 4

2.1.Oplocení parku ul. Malínská………………………………………………………………………………………………. 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 89. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka, 2.4 Zrušení polní cesty Vlčkova, 8.1 Výběh pro psy

87/IV 2.1 Vitráže, 2.2 Besip

88/IV 2.1 Zateplení MŠ, 3.2 ZMČ

1.3 Jednání komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis sociálně-zdravotní komise ze dne 8.11.2005. Rada ukládá ÚMČ zajistit předložení cenových nabídek na umístění nové vývěsní skříňky u kapličky v Holáskách a na ulici V Aleji.

1.4 Zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 15.11.2005

1.5 Žádost o prodloužení smlouvy o servisní podpoře

Usnesení :

Rada schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č.1302 o servisní podpoře s Ing.Pavlem Ryšavým.Dodatkem č.4 se účinnost smlouvy č.1302 prodlužuje do 31.12.2006 za stejných smluvních podmínek.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Oprava přístřešku MHD Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení ceny opravy přístřešku na ul. Zapletalova, kterou provádí firma Jurečka, z důvodu doplnění zcizených plexi výplní o 2 600,- Kč.

3) DISPOZICE S NEMOVITOSTMI

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č 1347/1 a 1347/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit prodej pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada nedoporučuje ZMČ prodej pozemku 1347/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna a doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej tohoto pozemku společnosti Ján Gáraj – IDA s.r.o.

3.3 Vyjádření ke svěření hasičky v Brněnských Ivanovicích

Usnesení:

Rada souhlasí se svěřením objektu hasičské zbrojnice včetně pozemku p.č. 1024 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části Brno-Tuřany.

3.4 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Tuřany souhlasit s prodejem pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice panu J.Z.

3.5 Vyklizení bytu v přízemí Pastevní 1

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ zajistit vyklizení bytu nájemce M.H. dle rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 30.6.2004 o přivolení k výpovědi z nájmu bytu v případě, že nájemce bude více než 30 dní v prodlení s placením nájemného.

4) FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření 15/2005

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2005, které se týká přesunu finančních prostředků v rámci provozních výdajů rozpočtu MČ Brno – Tuřany 2005 oddílů 36, 37 a 61.

4.2 Návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení návrh rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2006, který předkládá jako vyrovnaný v celkové výši 25 983 mil. Kč. Rada požaduje jeho zveřejnění na úřední tabuli.

5) RADNICE, OBECNÍ BYTY

5.1 Nabídka firmy MEVATEC s.r.o.

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy MEVATEC s.r.o. na dodání 1 ks popelníku TUSCAN 4340, cena včetně DPH 2 600,- Kč.

5.2 Nabídka firmy CatCut

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy CatCut na dodání stojanu s rámem pro orientační směrovník do interiéru ÚMČ dle cenové nabídky cca 3 500,- Kč.

5.3 Topení v pobočce knihovny JM

Usnesení:

Rada souhlasí s provedením topenářských prací v pobočce knihovny, Tuřanské nám. 1 firmou DIRS Brno s.r.o., Kšírova 125, v ceně 139 230,- Kč včetně DPH.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Mandátní smlouva s firmou Ikis s.r.o.

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření mandátní smlouvy s firmou Ikis, s.r.o. na o zastupování zadavatele při zadání veřejné zakázky na stavební práce „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ za odměnu 76 160,- Kč včetně DPH.

6.2 Výběrové řízení na akci „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“

Usnesení :

Rada jmenuje dle ustanovení ! 57 odst. 1 zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, členy hodnotící komise pro zadávací řízení veřejné zakázky „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“: Jan Havlík, Ing. Jiří Kubík, Ing. Radka Skoupilová, Ing. Jiří Kudělka, Mgr. Ilja Kašík a náhradníky Ing. Zdeněk Cibulka, Ing. Jitka Gallová, Marie Stehlíková, Ing. Ivo Koukol, Ing. Eliška Kudělková.

6.3 Zadávací dokumentace na akci „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“

Usnesení :

Rada schvaluje textovou část zadávací dokumentace zpracovanou ve smyslu § 48 zák. č. 40/2004 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku na stavební práce „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ zpracovanou firmou Ikis s.r.o.

6.4 Návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“

Usnesení :

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ zpracovanou firmou Ikis s.r.o.

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Jmenování členů Školské rady ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada jmenuje členy Školské rady ZŠ Měšťanská 21 Martina Bolečka, Jaroslava Heřmanského a Jana Havlíka.

7.2 Obsah Listů 5/2005

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č. 5/2005

7.3 Finanční zajištění Besídky pro důchodce

Usnesení:

Rada schvaluje zajištění pořádání Besídky pro důchodce dne 17.12. v 15 hodin na Orlovně a ve Dvorskách finančním nákladem ve výši do 20.000,- Kč – dárkové balíčky, občerstvení pro účinkující.

7.4 Finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku 2005

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na akci „Mikulášská nadílka pro děti“.

7.5 Tombola – ples

Usnesení:

Rada schvaluje pořádání tradičního společenského plesu 21.1.2006 a souhlasí s nákupem výher do tomboly společenského plesu 21.1.2006 v ceně 20 000,- Kč.

7.6 Dodávka nových venkovních okenních parapetních plechů pro MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje dodávku nových venkovních okenních parapetních plechů pro objekt MŠ Holásecká firmou V-OKNO s.r.o. za cenu 12 400,- Kč.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Studie projektové dokumentace „ Výběh pro psy“

Usnesení :

Rada bere na vědomí předložené studie plochy „Výběhu pro psy“ od Ing. Miroslavy Polachové.

8.2 Odpadové hospodářství – optimalizace provozu sběrných středisek odpadů

Usnesení :

Rada konstatuje spokojenost se současným provozovatelem SSO, s výběrem jednoho provozovatele nesouhlasí.

Rada rovněž nesouhlasí se zvýšením cen v ekodvorech, které má za následek dramatický nárůst černých skládek. Tato skutečnost významně zvedla náklady městské části na jejich likvidaci.

8.3 Cenová nabídka firmy Martin MINKS na úklid plochy

Usnesení :

Rada schvaluje úklid plochy v okolí cesty „nová lávka“ na ul.Závětrná firmou Martina Minkse za cenu 30 200,- Kč včetně DPH.

8.4 Cenová nabídka firmy Martin MINKS na úklid lokality „Leséček“ pod zahradami

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Martin Minks na úklid ploch u ulic Kudrnova – Rolencova a lokality “Leséček“ pod zahradami v ceně 9 603,-Kč včetně DPH.

2.1.Oplocení parku ul. Malínská

Usnesení :

Rada schvaluje změnu provedení oplocení parku Malínská, bude provedena podezdívka do výše 40 cm, ocelové sloupky a plotní panely, brána a branka Hypofor. Rada doporučuje ZMČ schválit navržené rozpočtové opatření – zvýšení ceny o 40 000,- Kč. Starosta je pověřen podpisem dodatku ke smlouvě s firmou Přemysl Veselý v tomto smyslu.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 24.11. 2005

Marie Stehlíková                                                        Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                            starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 88/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.11. 2005

Zápis z 88. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

88. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 9.11. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

ORGANIZACE……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Zateplení budovy MŠ Holásecká…………………………………………………………………………………………. 2

2.2 Ochrana stromů obrubami Tuřanské náměstí…………………………………………………………………………. 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Pozemek kolem SSO Malínská………………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………… 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Cenová nabídka Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení……………………. 2

4.2 Návrh rozpočtového opatření 14/2005…………………………………………………………………………………… 2

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Vzpomínková akce – 200 let bitvy u Slavkova…………………………………………………………………………. 2

7.2 Pamětní pohlednice…………………………………………………………………………………………………………. 2

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Navýšení finančních prostředků na úklid zastávek MHD……………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Čerpání finančních prostředků JSDH Holásky………………………………………………………………………… 3

ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 88. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská, 8.1 Lavičky v Májovém parku, 8.2 Řez stromu Jahodová

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka, 2.4 Zrušení polní cesty Vlčkova, 8.1 Výběh pro psy

87/IV 2.1 Vitráže, 2.2 Besip, 6.1 Komín ZS, 8.2 Zimní údržba – pěší komunikace, 8.3. Zimní údržba – místní komunikace

1.3 Komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 11.10.2005

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Zateplení budovy MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada vybrala firmu Mareš na provedení zateplení MŠ Holásecká v ceně 235 347,50 Kč

2.2 Ochrana stromů obrubami Tuřanské náměstí

Usnesení :

Rada vybrala z předložených nabídek firmu Zemako v ceně do 145 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3)MAJETEK

3.1 Pozemek kolem SSO Malínská

Usnesení:

Rada souhlasí, aby nebyla požadována úhrada nákladů za pokosení pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany od nájemců pozemku z důvodu jejich sociální situace.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Cenová nabídka Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení v MČ Brno – Tuřany v částce 35 819,- včetně DPH

4.2 Návrh rozpočtového opatření 14/2005

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2005, které se týká přesunu finančních prostředků v rámci provozních výdajů rozpočtu MČ Brno – Tuřany 2005.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Vzpomínková akce – 200 let bitvy u Slavkova

Usnesení:

Rada schvaluje zajištění Vzpomínkové akce k výročí bitvy u Slavkova u napoleonských schodů dne 2.12.2005 finančním objemem ve výši 3 tis. Kč.

7.2 Pamětní pohlednice

Usnesení:

Rada schvaluje vydání pamětní pohlednice tzv. napoleonských schodů k 200. výročí bitvy u Slavkova v ceně do 8 tis. Kč.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Navýšení finančních prostředků na úklid zastávek MHD

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení finančních prostředků za úklid zastávek MHD pro pana Miloslava Frýze o 2000,- Kč měsíčně od 15.11.2005. Jedná se o vyšší frekvenci úklidu některých zastávek a zvýšení cen benzínu.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání finančních prostředků JSDH Holásky

Usnesení :

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Holásky v celkové výši 17.820,- Kč včetně DPH.

V Brně – Tuřanech 9.11. 2005

____________________________ __________________________

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarostka MČ Brno – Tuřany starosta MČ Brno – Tuřany

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZÁPIS

z 88. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 9.11. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

ORGANIZACE……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………………… 2

2)ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Zateplení budovy MŠ Holásecká…………………………………………………………………………………………. 2

2.2 Ochrana stromů obrubami Tuřanské náměstí…………………………………………………………………………. 2

3)MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Pozemek kolem SSO Malínská………………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………… 2

4)FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Cenová nabídka Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení……………………. 2

4.2 Návrh rozpočtového opatření 14/2005…………………………………………………………………………………… 2

5)BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

6)SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Vzpomínková akce – 200 let bitvy u Slavkova…………………………………………………………………………. 2

7.2 Pamětní pohlednice…………………………………………………………………………………………………………. 2

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Navýšení finančních prostředků na úklid zastávek MHD……………………………………………………………. 3

9)BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Čerpání finančních prostředků JSDH Holásky………………………………………………………………………… 3

ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 88. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV 4.1 S

74/IV 1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská, 8.1 Lavičky v Májovém parku, 8.2 Řez stromu Jahodová

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka, 2.4 Zrušení polní cesty Vlčkova, 8.1 Výběh pro psy

87/IV 2.1 Vitráže, 2.2 Besip, 6.1 Komín ZS, 8.2 Zimní údržba – pěší komunikace, 8.3. Zimní údržba – místní komunikace

1.3 Komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 11.10.2005

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Zateplení budovy MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada vybrala firmu Mareš na provedení zateplení MŠ Holásecká v ceně 235 347,50 Kč

2.2 Ochrana stromů obrubami Tuřanské náměstí

Usnesení :

Rada vybrala z předložených nabídek firmu Zemako v ceně do 145 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3)MAJETEK

3.1 Pozemek kolem SSO Malínská

Usnesení:

Rada souhlasí, aby nebyla požadována úhrada nákladů za pokosení pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany od nájemců pozemku z důvodu jejich sociální situace.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Cenová nabídka Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení v MČ Brno – Tuřany v částce 35 819,- včetně DPH

4.2 Návrh rozpočtového opatření 14/2005

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2005, které se týká přesunu finančních prostředků v rámci provozních výdajů rozpočtu MČ Brno – Tuřany 2005.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Vzpomínková akce – 200 let bitvy u Slavkova

Usnesení:

Rada schvaluje zajištění Vzpomínkové akce k výročí bitvy u Slavkova u napoleonských schodů dne 2.12.2005 finančním objemem ve výši 3 tis. Kč.

7.2 Pamětní pohlednice

Usnesení:

Rada schvaluje vydání pamětní pohlednice tzv. napoleonských schodů k 200. výročí bitvy u Slavkova v ceně do 8 tis. Kč.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Navýšení finančních prostředků na úklid zastávek MHD

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení finančních prostředků za úklid zastávek MHD pro pana Miloslava Frýze o 2000,- Kč měsíčně od 15.11.2005. Jedná se o vyšší frekvenci úklidu některých zastávek a zvýšení cen benzínu.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání finančních prostředků JSDH Holásky

Usnesení :

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Holásky v celkové výši 17.820,- Kč v

Usnesení z 87/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 26.10. 2005

Zápis z 87. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

87. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 26.10. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Jan Petrás Ing. člen rady

Marie Stehlíková místostarostka

Josef Panáček Ing. člen rady

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Doplnění programu ZMČ…………………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Vitráže pro obřadní síň radnice…………………………………………………………………………………………… 2

2.2 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu MČ…………………………………………………………………………… 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Umístění reklamy České pojišťovny…………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků p.č. 4483,4441, 4442, 4457,4458,4496/1,4423 k.ú. Tuřany……. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Rozpočtové opatření č. 13/2005………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Bilance rozpočtu na rok 2006…………………………………………………………………………………………….. 2

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

6.1 Oprava komínu zdravotního střediska…………………………………………………………………………………… 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Zateplení MŠ Holásecká…………………………………………………………………………………………………… 2

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Otevírací doba v ekodvoru………………………………………………………………………………………………….. 3

8.2 Zimní údržba pěších komunikací…………………………………………………………………………………………. 3

8.3 Zimní údržba místních komunikací………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 87. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

81/IV 1.4 Organizace ÚMČ

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 3.1 Prodej pozemku ZMČ, 6.1 Družstvo Služba ZMČ, 6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12-projekt, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.1 Vyjádření hasička Jahodová, 3.3 Prodej a směna ZMČ, 3.5 S, 3.6 Nabídka koupě pozemku, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská, 6.1 Obchodní soutěž tělocvična Tuřanská 12, 8.1 Lavičky v Májovém parku, 8.2 Řez stromu Jahodová

86/IV 1.3 Program ZMČ, 2.2 Aktualizace Programu rozvoje, 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka, 2.4 Zrušení polní cesty Vlčkova, 2.5 Oprava přístřešku MHD Zapletalova, 3.2 Prodej pozemku, 3.4 Prominutí dluhu ZMČ, 3.7 Prodej pozemku ZMČ, 3.8 Věcné břemeno ZMČ, 3.9 Užívací vztahy – vjezd MČ V Aleji, 8.1 Výběh pro psy, 8.2 Lavičky do parku Legionářů, 8.3 Autorský dozor parku Malínská

1.3 Doplnění programu ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění programu ZMČ dne 3.11.2005 o body: Prominutí dlužného nájemného, Finanční dotace družstvu Služba

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Vitráže pro obřadní síň radnice

Usnesení:

Rada schvaluje provedení vitráží v obřadní síni radnice Dr. Rechlíkem v ceně do 250.000,- Kč

2.2 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu MČ

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Projekční kanceláře Ing. Pokorné na Projekt zvýšení besip v MČ v ceně 89.000,- Kč, záloha 30 tis. Kč za rok 2005 bude zapracována do RO č. 13/2005.

3)MAJETEK

3.1 Umístění reklamy České pojišťovny

Usnesení:

Rada schvaluje umístění reklamy České pojišťovny v pronajatých prostorách zdravotního střediska Holásecká 31.

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků p.č. 4483,4441, 4442, 4457,4458,4496/1,4423 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemků p.č. 4441, 4424, 4457, části 4483, části 4423, části 4442 a části 4496/1 v k.ú. Tuřany panu M.N. z úrovně města Brna.

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 4458 k.ú. Tuřany panu M.N. a nedoporučuje prodej pozemků p.č. 4457 a části p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Rozpočtové opatření č. 13/2005

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ ke schválení rozpočtové opatření č. 13/2005, kterým se navyšují příjmy MČ o 388 tis. Kč, výdaje MČ o 525 tis. Kč, zapojení FRR 137 tis. Kč.

4.2 Bilance rozpočtu na rok 2006

Usnesení:

Rada bere na vědomí návrh souhrnných bilancí rozpočtu Městské části na rok 2006 a požaduje zapracování připomínek v paragrafech: Silnice, Školská zařízení, Tělovýchovná a zájmová činnost, Péče o zeleň, Civilní a požární ochrana, Státní správa

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Oprava komínu zdravotního střediska

Usnesení:

Rada schvaluje opravu komína zdravotního střediska Holásecká 31 firmou Lengál v ceně do 5.000,- Kč.

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Zateplení MŠ Holásecká

Usnesení:

Rada ruší nabídkové řízení na zateplení MŠ Holásecká – přízemní objekt.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Otevírací doba v ekodvoru

Usnesení:

Rada schvaluje omezení provozní doby SSO takto: SSO Malínská bude uzavřeno 31.12.2005, SSO Sladovnická bude uzavřeno od 27.12. do 31.12.2005.

8.2 Zimní údržba pěších komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Gartnera na pěší komunikace k.ú.Tuřany, Holásky, Dvorska v celkové ceně 19.635,- Kč/měsíc, dále nabídku firmy Eden pro k.ú. B.Ivanovice v celkové ceně 11.102,20,-Kč/měsíc a zimní údržbu plochy kolem zdravotního střediska od Pavla Svačiny v celkové ceně 4 900,-Kč/měsíc. Údržba bude prováděna od listopadu 2005 do března 2006 včetně.

8.3 Zimní údržba místních komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku od firmy Technické služby Brno-Slatina na místní komunikace v k.ú.Tuřany, Holásky, Dvorska, B.Ivanovice od listopadu do března za cenu 15 000,- Kč včetně DPH měsíčně a dle uvedeného ceníku pro zimní údržbu. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 26.10. 2005

Marie Stehlíková                                                           Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                              starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 86/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.10. 2005

Zápis z 86. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

86. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 19.10. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Ing. Jan Petrás

Marie Stehlíková místostarostka Ing. Miloslav Blažek

Josef Panáček Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Inventarizace majetku MČ…………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Dopravní posouzení studie Ivanovického nám…………………………………………………………………………. 2

2.2 Aktualizace Programu rozvoje MČ………………………………………………………………………………………. 2

2.3 Revitalizace Tuřanského potoka…………………………………………………………………………………………. 2

2.4 Zrušení polní cesty za ulicí Vlčkova…………………………………………………………………………………….. 3

2.5 Oprava přístřešku MHD Zapletalova……………………………………………………………………………………… 3

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 2065/139, 2065/55, části p.č. 2065/75, 2065/78 v k.ú. Tuřany……… 3

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………… 3

3.3 Ukončení nájmu bytu……………………………………………………………………………………………………….. 3

3.4 Žádost nájemců objektu Tuřanská 14…………………………………………………………………………………… 3

3.5 Vestavěná skříň, police a psací stůl pro stavební úřad…………………………………………………………….. 3

3.6 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu………………………………………………………………………….. 4

3.7 Vyjádření ke směně a k prodeji části pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany……………………………………………. 4

3.8 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky……………………………………… 4

3.9 Smlouva o úpravě užívacích vztahů k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky………………………………………….. 4

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 4

4.1 Rozpočtové opatření č. 12/2005………………………………………………………………………………………….. 4

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Projektová dokumentace „ Výběh pro psy“…………………………………………………………………………….. 5

8.2 Nákup laviček do parku Legionářů……………………………………………………………………………………….. 5

8.3 Rekonstrukce parku Malínská……………………………………………………………………………………………. 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Žádost o souhlas s nákupem hasicích přístrojů………………………………………………………………………. 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 86. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S

74/IV

2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

81/IV 1.4 Organizace ÚMČ

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 3.1 Prodej pozemku ZMČ, 6.1 Družstvo Služba ZMČ, 6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12-projekt, 7.2 Sborník Letci z Holásek a Tuřan, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.1 Vyjádření hasička Jahodová, 3.3 Prodej a směna ZMČ, 3.5 S, 3.6 Nabídka koupě pozemku, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská, 6.1 Obchodní soutěž tělocvična Tuřanská 12, 8.1 Lavičky v Májovém parku, 8.2 Řez stromu Jahodová

1.3 Program zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program zasedání ZMČ, které se bude konat ve čtvrtek dne 3.listopadu 2005 v 18 hodin, a sice: obvyklé body dle Jednacího řádu ZMČ a dále Informace o výsledcích hospodaření MČ za 3 čtvrtletí 2005, Rozpočtové opatření č.13/2005, Majetkové záležitosti, Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2006, Volba člena finančního výboru

1.4 Inventarizace majetku MČ

Usnesení:

Rada schvaluje příkaz tajemníka k provedení inventarizace ke dni 31.12.2005 a jmenuje Ing. Radku Skoupilovou za člena likvidační komise a paní Evu Rosenbergovou za předsedkyni a paní Věru Hudečkovou za člena inventarizační komise.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Dopravní posouzení studie Ivanovického nám.

Usnesení:

Rada schvaluje proplacení faktury (na základě ústní objednávky) za studii Dopravní posouzení studie Ivanovického náměstí firmě Bkom a.s. v ceně 17.612 Kč včetně DPH.

2.2 Aktualizace Programu rozvoje MČ

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Arch. Löwa na zpracování aktualizace Strategie rozvoje městské části Brno Tuřany v ceně do 50 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

Usnesení:

Rada požaduje zajistit stanoviska dotčených orgánů státní správy k záměru Revitalizace části Tuřanského potoka.

2.4 Zrušení polní cesty za ulicí Vlčkova

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje a správy majetku k žádosti o odstranění průjezdu na p.č. 350 k.ú. Dvorska.

2.5 Oprava přístřešku MHD Zapletalova

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění plastových dílů na zastávce MHD Zapletalova firmou Jurnečka v ceně do 14 tis. Kč.

3)MAJETEK

3.1 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 2065/139, 2065/55, části p.č. 2065/75, 2065/78 v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemků p.č. 2065/139, 2065/55, části p.č. 2065/75, 2065/78 v k.ú. Tuřany z úrovně města Brna panu Jaroslavu Ondrůjovi.

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna a požaduje aktuální stanovisko OÚPR MMB k prodeji tohoto pozemku společnosti Ján Gáraj – IDA s.r.o.

3.3 Ukončení nájmu bytu

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu v objektu radnice Tuřan na Tuřanském nám. 1 s nájemcem M.J. ke dni 31.8.2005.

3.4 Žádost nájemců objektu Tuřanská 14

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ schválit prominutí dlužného nájemného za pronájem objektu Tuřanská 14 a neschvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou v navrhovaném termínu.

3.5 Vestavěná skříň, police a psací stůl pro stavební úřad

Usnesení :

Rada souhlasí s objednáním skříně na šanony, police a psacího stolu pro stavební úřad v ceně celkem do 14 000,- Kč vč. DPH a počítače vč. programového vybavení v ceně 45 697,- Kč

3.6 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu

Usnesení:

Rada potvrzuje kladné stanovisko ZMČ ze dne 24.4.2003 k prodeji spoluvlastnického podílu města Brna 6/32 pozemku a objektu bydlení Rolencova 24 p.č. 272 k.ú. Holásky.

3.7 Vyjádření ke směně a k prodeji části pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit dispozici s pozemkem p.č. 889 k.ú. Tuřany, kdy část pozemku bude předmětem směny, část bude předmětem prodeje za účelem stavby RD a zbývající část zůstane v majetku města jako rezerva pro komunikaci.

3.8 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ schválit zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky práva průjezdu k p.č. 699/2 k.ú. Holásky.

3.9 Smlouva o úpravě užívacích vztahů k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o úpravě užívacích vztahů k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky s M.H.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Rozpočtové opatření č. 12/2005

Usnesení:

Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2005, které se týká přesunů finančních prostředků v rámci provozních výdajů rozpočtu MČ Brno Tuřany 2005

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6)SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Projektová dokumentace „ Výběh pro psy“

Usnesení :

Rada souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro územní řízení „Výběh pro psy“ od Ing. Miroslavy Polachové za cenu 17 000,-Kč včetně DPH

8.2 Nákup laviček do parku Legionářů

Usnesení:

Rada schvaluje nákup 3 sad laviček od firmy Lesy města Brna v ceně do 12 tis. Kč včetně DPH.

8.3 Rekonstrukce parku Malínská

Usnesení:

Rada schvaluje provedení autorského dozoru na akci Rekonstrukce parku Malínská firmou Zahradní a krajinářská tvorba – Ing. Janíková v ceně do 20 tis. Kč.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Žádost o souhlas s nákupem hasicích přístrojů

Usnesení :

Rada souhlasí s nákupem hasicích přístrojů (sněhový a vodní) v ceně do 3.290,- Kč včetně DPH.

V Brně – Tuřanech 19.10. 2005

____________________________ __________________________

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarostka MČ Brno – Tuřany starosta MČ Brno – Tuřany

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZÁPIS

z 86. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 19.10. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Ing. Jan Petrás

Marie Stehlíková místostarostka Ing. Miloslav Blažek

Josef Panáček Ing. člen rady

Program:

1)ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Inventarizace majetku MČ…………………………………………………………………………………………………. 2

2)ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Dopravní posouzení studie Ivanovického nám…………………………………………………………………………. 2

2.2 Aktualizace Programu rozvoje MČ………………………………………………………………………………………. 2

2.3 Revitalizace Tuřanského potoka…………………………………………………………………………………………. 2

2.4 Zrušení polní cesty za ulicí Vlčkova…………………………………………………………………………………….. 3

2.5 Oprava přístřešku MHD Zapletalova……………………………………………………………………………………… 3

3)MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 2065/139, 2065/55, části p.č. 2065/75, 2065/78 v k.ú. Tuřany……… 3

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………… 3

3.3 Ukončení nájmu bytu……………………………………………………………………………………………………….. 3

3.4 Žádost nájemců objektu Tuřanská 14…………………………………………………………………………………… 3

3.5 Vestavěná skříň, police a psací stůl pro stavební úřad…………………………………………………………….. 3

3.6 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu………………………………………………………………………….. 4

3.7 Vyjádření ke směně a k prodeji části pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany……………………………………………. 4

3.8 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky……………………………………… 4

3.9 Smlouva o úpravě užívacích vztahů k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky………………………………………….. 4

4)FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 4

4.1 Rozpočtové opatření č. 12/2005………………………………………………………………………………………….. 4

5)BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 4

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na info@turany.cz
Za aktuálnost odpovídá: ÚMČ Brno – Tuřany ® 19.10.2005.
Poslední aktualizace: 19.10.2005 10:11