Usnesení z 18/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 18/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 18/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 18/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 28.2.2013

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany:

 

 1. volí pro 18/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatelkami zápisu Mgr. Marii Havlátovou a Ing. Sylvu Kostkovou.
 2. schvaluje program 18/VI. zasedání Zastupitelstva takto:
 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů
 8. Rozpočtové opatření č. 2/2013
 9. Žádosti o dotace pro rok 2013
 10. Novelizace tržního řádu
 11. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby
 12. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
 13. Novela obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
 14. Změna ÚPmBv lokalitě Písníky
 15. Pojmenováníúčelové komunikace k letišti
 16. Prodloužení ulice Myslivecké – název
 17. Prodloužení ulice Ledárenské – název
 18. Nabytí pozemků p.č. 3562/12, 3562/17, 3562/7 vše v k.ú. Tuřany
 19. Prodej části pozemku p.č. 466 v k.ú. Brněnské Ivanovice
 20. Prodej pozemků p.č. 481, 482, 483, 484, 485 v k.ú. Dvorska
 21. Prodej pozemku p.č. 1066 v k.ú. Tuřany
 22. Různé
 23. Závěr

 


3. schvaluje vystoupení vystoupení pana nadporučíka Bc. Romana Póče-vedoucího DI MŘ PČR Brno na 18/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.


4. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013, které tvoří přílohu usnesení.


5. schvaluje dotace kulturním, sportovním, zájmovým a sociálním organizacím pro rok 2013 dle přílohy usnesení a text smlouvy uvedený v příloze usnesení.


6. souhlasí s předloženým návrhem, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení tak jak je uvedeno v příloze zápisu č. 5.


7. souhlasíse stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky č. 7/2012 včetně stávající přílohy.


8. souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brnač. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek včetně stávajících příloh.


9. souhlasí s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích , za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, včetně stávajících znění příloh vyhlášky.


10. souhlasí s návrhem změny ÚPmB v lokalitě Písníky spočívající ve změně trasy přístupové komunikace dle situace, která tvoří přílohu tohoto bodu.


11. souhlasí s přejmenováním přístupové komunikace k letišti Brno – Tuřany z ulice Evropské na ulici s názvem „Letiště Brno – Tuřany“ v rozsahu dle situace, která tvoří přílohu č.1 žádosti.


12. souhlasí s pojmenováním prodloužení stávající ulice Myslivecké, v k.ú. Tuřany, názvem MYSLIVECKÁ.


13. souhlasí s pojmenováním prodloužení stávající ulice Ledárenské, v k.ú. Holásky, názvem LEDÁRENSKÁ.


14. doporučuje nabytí pozemků p.č. 3562/12, 3562/17, 3562/7 vše v k.ú. Tuřany.


15. doporučuje prodej části pozemku p.č. 466 v k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačeného v příloze.


16. doporučuje prodej pozemků p.č. 481, 482, 483, 484, 485 v k.ú. Dvorska.


17. doporučuje prodej pozemku p.č. 1066 v k.ú. Tuřany.

 
 

 

 

__________________________                                          ________________________

     Mgr. Marie Havlátová                                                              Ing. Sylva Kostková

     ověřovatelka zápisu                                                                  ověřovatelka zápisu

 

 

___________________________

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 17/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 17/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 17/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

 

USNESENÍ

přijatá na 17/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 13.12.2012

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany:

 

 1. volí pro 17/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Ing. Josefa Panáčka a Tomáše Kopeckého.
 2. schvaluje program 16/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 

   1. Technický bod
   2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
   3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
   4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
   5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
   6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
   7. Návrhy a podněty občanů
   8. Harmonogram zasedání ZMČ
   9. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013
   10. Návrh rozpočtu na rok 2013
   11. Rozpočtové opatření č. 15/2012
   12. Svěření pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárního zdroje znečištění
   13. Návrh na doplnění ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně
   14. Změna ÚPmB na pozemku p.č. 662
   15. Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2436, 2435, 2411, 2410 k.ú. Holásky
   16. Vyjádření k prodeji pozemku p.č.347 k.ú.Brněnské Ivanovice
   17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
   18. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice
   19. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 201/3 a id. poloviny pozemku p.č. 201/5 oba v k.ú. Holásky
   20. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
   21. Prodej části pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany
   22. Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie
   23. Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 6
   24. Různé
   25. Závěr

 

3.  schvaluje harmonogram svých zasedání v r.2013.

4.  schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013 uvedená v příloze usnesení

5.  schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2013 uvedený v příloze usnesení.

6.  schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2012, které tvoří přílohu usnesení.

7.  souhlasí se svěřením pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze 2 zákona o ochraně ovzduší Magistrátu města Brna.

 8.  navrhuje doplnit „Seznam ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně“, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, o následující plochy zeleně ve vlastnictví statutárního města Brna:

 

plocha zeleně za ZŠ Měšťanská – p.č. 3738, k.ú. Tuřany, rozloha 2 347 m2

plochy zeleně na ul Moravská – p.č. 2135/34 – část, k.ú. Tuřany, rozloha 477 m2;p.č. 2135/36, k.ú. Tuřany, rozloha 696 m 2

plochy krajinné zeleně – p.č. 4329, k.ú. Tuřany, rozloha 5 769 m2; p.č. 4377, k.ú. Tuřany, rozloha 1 739 m2

plocha zeleně Sladovnická-Saidova – p.č. 1103. k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 609 m2

plocha zeleně Kaštanová – p.č. 1256/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 260 m 2

plocha zeleně u hřiště I. FC Brno – p.č. 1102/4 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha       886 m2

plochy zeleně Sladovnická – p.č. 1106/1 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 490 m2;     p.č. 1106/9, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 524 m2

plochy zeleně Kaštanová – p.č. 1474/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 660 m 2; p.č. 1474/6, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 935 m 2; p.č. 1476/2, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 751 m2

plocha krajinné zeleně s remízky u Holáseckých jezer – p.č. 2179, k.ú. Holásky, rozloha          25 322 m 2

plocha zeleně podél Ivanovického potoka – p.č. 2409, k.ú. Holásky, rozloha 1 203 m2

 

 

9.  souhlasí se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 662, k.ú. Dvorska, z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení.

 

10.  doporučuje prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Vítězslavu Charvátovi, Tuřanská 34 Brno přímým prodejem a nesouhlasí s prodejem ve formě nabídkového řízení.

 

11.  doporučuje prodej pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Boženě Bočkové, bytem Jubilejní 45 Brno.

 

12.  doporučuje prodej pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Aleně Hodkové, Jahodová 18 Brno.

 

13.  doporučuje prodej pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky a ideální polovinu pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky panu Štefanovi Juhaňákovi, Javorová 45 Brno.

 

14.  nedoporučuje prodej pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno, ale doporučuje pronájem pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno.

 

15.  doporučuje prodej části pozemku p.č. 3753/1 k.ú.Tuřany, vyznačeného v příloze, formou nabídkového řízení.

 

16.  zřizuje pracovní skupinu, která se bude zabývat problematikou územní studie, složenou ze zastupitelů městské části Brno – Tuřany. Členové jmenovitě: Ing. Miroslav Dorazil (předseda), Ing. Sylva Kostková, Ing. Zdeněk Oprchal, Tomáš Kopecký a Michal Krátký.

 

17.  schvaluje text dopisu primátorovi města Brna a jeho zaslání se žádostí o přehodnocení situace v návaznosti na zrušení autobusové linky č.63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                          ________________________

       Ing. Josef Panáček                                                                       Tomáš Kopecký

       ověřovatel zápisu                                                             ověřovatel zápisu

 

 

___________________________

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 16/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 16/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

přijatá na 16/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 16/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
konaném dne 25.10.2012
________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany:

1. volí pro 16/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala.
2. schvaluje program 16/VI. zasedání Zastupitelstva takto:
1. Technický bod
2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
7. Návrhy a podněty občanů
7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky
7b Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany
8. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012
9. Rozpočtové opatření č.13/2012
10. Novela obecně závazné vyhlášky č.21/2011 – spalování suchých rostlinných materiálů
11. Vyjádření k nabídce prodeje ideální poloviny pozemku p.č. 833 v k.ú. Brněnské Ivanovice
12. Vyjádření k nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví města Brna
13. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska
14. Různé
15. Závěr

 

3. nedoporučuje směnu pozemků v k.ú. Holásky p.č. 2365, 2369 a 2371 ve vlastnictví společnosti KOMFORT,a.s. a pozemků p.č. 2368 a 2370 ve vlastnictví společnosti KOMFORT – Jezera, s.r.o. za pozemky části p.č. 2364, 2363, 2362/2 a 2362/1 ve vlastnictví města Brna dle zákresu uvedeného v příloze. Zastupitelstvo MČ Brno- Tuřany naopak doporučuje pozemky ve vlastnictví města Brna využít například pro plánovanou výstavbu domů s pečovatelskou službou.

 

4. se zavazuje k vytvoření pracovní skupiny složené z koaličních i opozičních zastupitelů (odbornosti blízké územnímu plánování), která bude mít na starosti oslovit zadavatele územní studie s žádostí o zapojení se do procesu pořízení této studie (zejm. vyžádání a možnost připomínkování zadání studie, zajistit u zadavatele možnost připomínkování územní studie před dokončením – převzetím odběratelem), a která se bude aktivně zabývat danou problematikou a bude včasně informovat občany a Zastupitele městské části Brno-Tuřany o procesu a vývoji pořizování této studie.

 

5. bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012.

 

6. schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2012, které tvoří přílohu usnesení.

 

7. souhlasí s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

 

8. doporučuje koupi ideální poloviny pozemku p.č. 833 k.ú. Brněnské Ivanovice od pana Miroslava Krejčího, Jubilejní 26, Brno.

 

9. doporučuje nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Tuřany do vlastnictví města Brna.

 

10. doporučuje prodej pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska, s výjimkou rezervy pro budoucí komunikaci (8m) panu Josefovi Vymazalovi, Zapletalova 51, Brno.

 
Miroslav Tesař                                                                       Ing. Zdeněk Oprchal                                                 Bc. Aleš Jakubec
ověřovatel zápisu ověřovatel                                               zápisustarosta MČ Brno-Tuřany                                     starosta MČ Brno-Tuřany

 

__________________________                                       ________________________                                     ___________________________

 

 

Usnesení z 15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

přijatá na 15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ
přijatá na 15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
konaném dne 13.9.2012
____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany:
1. volí pro 15/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Dorazila a Mgr. Bc. Petra Foltýna.

2. schvaluje program 15/VI. zasedání Zastupitelstva takto:
1. Technický bod
2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
7. Návrhy a podněty občanů
8. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2012
9. Rozpočtový výhled na období 2014-2019
10. Rozpočtové opatření č.11/2012
11. Návrh obecně závazné vyhlášky o komunálních odpadech
12. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
13. Vyjádření k prodeji části pozemků p.č. 49/65 a 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice
14. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
15. Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky
16. Různé
17. Závěr

3. bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2012.

4. schvaluje rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období 2014 – 2019, který tvoří přílohu usnesení.

5. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012, které tvoří přílohu usnesení.

6. souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna.

7. nedoporučuje prodej částí pozemků p.č. 49/65 a p.č. 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, ale doporučuje části pozemků p.č. 49/65 a p.č. 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice pronajmout.

8. doporučuje prodej pozemku p.č. 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BAURO, s.r.o., Havránkova 30/11 Brno.
Ing. Miroslav Dorazil                                                        Mgr. Bc. Petr Foltýn                                        Bc. Aleš Jakubec
ověřovatel zápisu                                                   ověřovatel zápisu                                             starosta MČ Brno-Tuřany

__________________________                                ________________________                              ___________________________