VZ – nákup termokamery pro JSDH Brno-Holásky

Nabídku lze doručit poštou nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany nejpozději dne 12. 10. 2020 do 12:00 hod. V případě doručování poštou je rozhodným okamžikem pro dodržení lhůty okamžik skutečného doručení nabídky zadavateli, nikoli okamžik předání k poštovní přepravě. Později doručené nabídky budou odmítnuty.

Adresa pro podávání nabídek: ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno.