Usnesení z 24/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 24/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 24/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.10.2002

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1. 1. Program 24/III. zasedání ZMČ Brno • Tuřany

1. 2. Navrhovatele usnesení pí.Gärtnerovou a Ing. Petráse

1. 3. Ověřovatele zápisu p. Heřmanského a PhDr. Rechlíka

1. 4. Rozpočtové opatření 4/2002

1. 5. Zrušení organizačních složek Mateřská škola Brno, U lípy Svobody 3, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, V Aleji 2 a Mateřská škola Brno, Zapletalova 67 ke dni 31.12.2002.

1. 6. Zřízení příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, U lípy Svobody 3, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, V Aleji 2 a Mateřská škola Brno, Zapletalova 67 ke dni 01.01.2003.

1. 7. Zřizovací listiny příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, U lípy Svobody 3, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno,V Aleji 2 a Mateřská škola Brno, Zapletalova 67.

1. 8. Prodej pozemku p.č. 977 v k.ú. Tuřany

1. 9. Prodej pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska

1.10. Věcný obsah záměru investic a oprav , které provede Sdružení Práh v objektu Tuřanská 12.

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

2. 1. Vypuštění bodu 25 (výměna oken bytového domu Pastevní 1) z rozpočtového opatření č.4/2002.

2. 2. Prodej pozemků p.č.283/2, část 283/1 a část 283/3 v k.ú. Dvorska.

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

3. 1. Radě zajistit přednostně posouzení stavebně technického stavu budov Pastevní 1, Zezulova 3.

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

4. 1. Informace o hospodaření za 3.čtvrtletí 2002

4. 2. Bilanci a proporce rozpočtu MČ Brno • Tuřany včetně priorit, limitů a okruhů závazných ukazatelů.

5. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany končí:

5. 1. Činnost kontrolního a finančního výboru ve volebním období 1998 • 2002 dnem 01.11.2002 a k témuž datu odvolává jejich předsedy Ing. Josefa Panáčka a Tomáše Kopeckého, místopředsedy Mgr. Michala Černého, Mgr. Danu Fialovou a členy Ing. Jana Petráse, Ing. Josefa Odehnala, Evu Hrtoňovou, PhDr. Karla Rechlíka, Antonína Tůmu, Ing. Evu Nečasovou.

6. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neurčuje:

6. 1. místa, na kterých se nařizuje konec provozních dob veřejné produkce hudby, hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb.

Ing. Jan Petrás Blanka Gärtnerová Jaroslav Heřmanský PhDr.Karel Rechlík

navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková                               Jan Havlík
místostarosta                                      starosta

Usnesení z 23/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 23/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 23/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 29.8.2002

Program

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1.1. Program 23/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

1.2. Navrhovatele usnesení pí Sýkorovou a pí Vondruškovou.

1.3. Ověřovatele zápisu ing. Kolářského a p. Kopeckého.

1.4. Rozpočtové opatření 3/2002

1.5. Zapracování částky 237 834,05 Kč z grantu fondu Phare na akci „Dny smíření 2002″ do rozpočtu MČ, v rámci rozpočtového opatření 3/2002.

1.6. Dotace na provoz pro sportovní organizace městské části Brno – Tuřany na r. 2002:

– SK Tuřany 40 600,-

– TJ Holásky 26 600,-

– TK Tuřany 26 600,-

– Sokol Tuřany 26 600,-

– TJ Dvorska 12 600,-

– Sokol Holásky 7 000,-

1.7. Záměr zřízení příspěvkových organizací mateřských škol Zapletalova, Holasecká, U lípy svobody a V aleji a jejich zrušení jako organizačních složek .

1.8. Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizaceZŠ Měšťanská 21

1.9. Prodej pozemku p.č. 680 a p.č.681 k.ú. Tuřany, p. René Křížkovi z úrovně městské části, za cenu dle znaleckého posudku

1.10. Zaslání požadavku o příspěvek z fondu bytové výstavby města Brna na technickou infrastrukturu obytného souboru Sokolnická

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

2.1. Prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

2.2. Poskytnutí finanční půjčky pí Masaříkové

2.3. Uložit starostovi, místostarostce a ověřovatelům zápisu navrhnout do zápisu 21. zasedání doplnění průběhu o okamžitém zrušení pracovního poměru danou tajemníkem Ing. Šromem, pracovníku ÚMČ • odboru životního prostředí Ing. Zbořilovi do XXIV zasedání, dle zák. č. 128/2000, §95, odst 1

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

3.1. Radě zadat dopracování studie úpravy Tuřanského náměstí – řešení zastávek MHD pro Dvorska

3.2. Radě bezodkladně řešit průjezd vozidel ulicí Podlipná (za restaurací U Musilů) a parkování vozidel na chodníku před prodejnou SEAT

3.3. Radě vyřešit bezpečnost křižovatky Holasecká • Šípková • Podlipná.

3.4. Radě rozšíření akce „ Rekonstrukce ul. Saidovy” o chodník Jubilejní – Jiřinová • Saidova, včetně schodů do října 2002.

3.5. Radě projednat sdruženou investici s MMB na zastřešení hasičské zbrojnice v Holáskách

3.6. Radě odeslat částku 100 000,- Kč z rozpočtové rezervy MČ, jedné z obcí, kterou doporučí krizový povodňový štáb, na pomoc lidem postiženým povodněmi. .

3.7. Radě řešit dopravní značení na ul. Přichystalova a bezpečnost provozu na ul. Karkulínova

3.8. Starostovi jednat na JME a sociálním odboru o případu pí Masaříkové

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

4.1. Výsledky hospodaření za I. pololetí 2002

4.2 Informace o kontrolách a proběhnutých jednáních finančního a kontrolního výboru

Marie Sýkorová Libuše Vondrušková Ing. Josef Kolářský Tomáš Kopecký

navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarosta starosta

Usnesení z 22/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 22/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 22/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.6.2002

Program:

1.Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany schvaluje:

1.1. Program 22/III. zasedání ZMČ Brno – Tuřany

1.2. Navrhovatele usnesení Ing. Petráse, Ing. Hrdlíkovou

1.3. Ověřovatel zápisu Mgr. Fialovou, p. Krejčího

1.4. Revokaci usnesení bodu 3.9. z 19/III. zasedání ZMČ ze dne 13.12.2001.

Nové znění usnesení: ZMČ ukládá Radě MČ Brno – Tuřany informovat zastupitele o nových výběrových řízeních a nabídkách na opravy a investice z rozpočtu MČ Brno – Tuřany nad 50.000,- Kč u nově schválených akcí.

1.5. Záměr vybudování obytného souboru na ul. Sokolnická podle projektu předloženého firmou BAWFOUNDS.

1.6. Návrh III/C etapy změn Územního plánu města Brna v oblasti Černovické terasy,

varianta duben 2002, s podmínkou zařadit řešení dopravní obslužnosti městské části Brno-Tuřany obchvaty Tuřan a Brněnských Ivanovic současně s výstavbou zmíněné Terasy. Další podmínkou je sledování činnosti recyklačních firem na Terase z hlediska ukládání materiálu a ochrany životního prostředí, prověření nárůstu dopravního provozu po Tuřance po těchto změnách a jeho dopadu na životní prostředí.

1.7. Rozpočtové opatření 2/2002

1.8. Prodej části pozemku p.č. 492 v k.ú. Tuřany panu Odehnalovi

1.9. Požární řád MČ Brno – Tuřany

1.10. Vyřazení zmařených projektových dokumentací z majetku MČ:

studie lékárny v objektu zdravotního střediska – 5.565,- Kč a záloha na projekt kanalizace V Pískách, Javorová, Na Hrázi, Požární – 49.770,- Kč.

2. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany neschvaluje:

2.1. Prodej pozemků p.č. 2112, 2363, 2364 v k.ú. Holásky manželům Nyitrayovým

2.2. Prodej pozemků p.č. 2363,2364 v k.ú. Holásky manželům Leopoldovým

3. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany ukládá:

3.1. Radě

obeslat majitele nemovitostí v Holáskách, kterým byly zhotoveny kanalizační přípojky firmou Veselý, dopisem, ve kterém budou dotázáni na správnost provedených kanalizačních přípojek u jednotlivých nemovitostí. Kde nesouhlasí vyúčtování, bude požadováno písemné prohlášení majitele nemovitostí, aby mohly podniknuty další kroky k nápravě. Termín odeslání dopisu je do 4.7.2002.

3.2. Kontrolnímu výboru ZMČ

prověřit nesplněné úkoly usnesení od 2/III. do 22/III zasedání ZMČ do 23/III. zasedání ZMČ Brno – Tuřany.

3.3. Starostovi p. Havlíkovi

vypracovat přehled investic a velkých oprav nad 500 tis. dokončených ve III. volebním období písemně do 23/III. zasedání ZMČ Brno Tuřany.

3.4.Radě

předložit návrh harmonogramu investic z rozpočtu města Brna, oddílné následné rekonstrukce komunikací, s návrhem na upřesnění harmonogramu s termínem do 23/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

4. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany žádá:

4.1. Radu města Brna

aby přijala opatření, které zajistí legislativní změnou s účinností od 1.1. 2003 zvýšení počtu matričních úřadů v městě Brně na 9, a to na těchto úřadech:Brno-střed, Brno-Židenice, Brno-sever, Brno-Královo Pole, Brno-Líšeň, Brno-Žabovřesky, Brno-Bystrc, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-Tuřany.

5. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany stanovuje:

5.1. Pro IV. volební období počet členů Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany na 17.

Ing. Jan Petrás Ing.Vlasta Hrdlíková Mgr.Dana Fialová Jiří Krejčí
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarostka starosta

Usnesení z 20/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 20/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 20/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.2.2002

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1.1. Program 20/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

1.2. Navrhovatele usnesení Ing.Josefa Kolářského a Ing. Radku Skoupilovou.

1.3. Ověřovatele zápisu Mgr. Michala Černého a Jaroslava Heřmanského.

1.4. Prověřovací studii zastavěného území Dvorska.

1.5. Směnu části pozemku p.č. 1364/4 ve vlastnictví města Brna za část p.č. 1364/3, k.ú. Brněnské Ivanovice.

1.6. Prodej pozemku pozemků p.č. 209/4, 209/5, 209/6, 209/7, k.ú. Tuřany.

1.7. Směnu pozemku p.č. 888 ve vlastnictví města Brna za p.č. 3758 k.ú. Tuřany.

1.8. Bezúplatné nabytí nemovitostí SK a TK Tuřany do vlastnictví města Brna

1.9. Prodej pozemku p.č. 747/3 k.ú. Tuřany.

1.10. Prodej pozemku p.č. 1611 k.ú. Tuřany.

1.11. Uzavření dohody o zániku zástavního práva k pozemku p.č. 4646/2, k.ú. Tuřany za podmínky, že zástavní právo zůstává v celé výši na pozemku p.č. 4646/1, k.ú. Tuřany.

1.12. Návrh k vyhlášce o místních poplatcích s touto změnou: Poplatek ze psů, základní sazba • 160,- Kč.

1.13. Nestanovit území, na kterých je třeba k ochraně zdraví před hlukem a vibracemi nařídit konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven.

1.14. Revokovat bod 1.10 usnesení z 19/III zasedání ZMČ (vrácení Tuřanské 12 a 14).

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

2.1. Zařazení adresného hlasování pod bod 11. programu 20/III. zasedání ZMČ.

2.2. Zařazení adresného hlasování do jakéhokoliv bodu programu 20/III.zasedání ZMČ.

2.3. Prodej pozemku p.č. 8 k.ú. Dvorska z úrovně MČ za nabídnutou cenu 10,- Kč/m2.

2.4. Prodej pozemků p.č. 44/1 a 43 k.ú. Brněnské Ivanovice.

2.5. Prodej pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice.

2.6. Prodej pozemků p.č. 741/2, 1390/2, 1457/2, část 1457/1, 1102/3, část 1102/1 k.ú. Tuřany.

2.7. Uložit Radě MČ Brno-Tuřany předložení písemné zprávy nedořešených úkolů usnesení 2 • 20/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany a projednání v programu 21/ III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

2.8. Uložit Radě MČ Brno-Tuřany : V dostatečném časovém předstihu předkládat zemědělsko stavební komisi k projednání všechny majetkoprávní dispozice.

2.9. Nerevokovat bod 1.10. usnesení 19/III zasedání ZMČ (vrácení Tuřanské 12 a 14).

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

3.1. Radě projednat podmínky darovací smlouvy s SK a TK Tuřany.

3.2. Kontrolnímu výboru prověřit připomínky Ing.Šnajdra k zápisu a usnesení z 19/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

3.3. Kontrolnímu výboru prošetření usnesení z 5•11/III.a 16/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, zda jsou pravoplatná. Tato usnesení byla zveřejněna na úřední desce a vývěsních skříňkách bez podpisů ověřovatelů jednotlivých zasedání.

3.4. Radě MČ Brno-Tuřany podání stížnosti, ve spolupráci s petičním výborem, ve věci organizačních změn týkajících se služeb pošty Brno 20 od 1.10.2001, s uvedením důvodů , na generální ředitelství České pošty s.p. v Praze, v termínu do 15.3. 2002 , s tím, že písemná odpověď se očekává v zákonné lhůtě.

3.5. Finančnímu výboru provést kontrolu vyúčtování kulturních akcí v roce 2002 v souvislosti s čerpáním financí z rozpočtu MČ Brno-Tuřany na r. 2002 na jednotlivé akce s tím, že bude vyúčtování předloženo písemně na 21/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

3.6. Radě MČ Brno-Tuřany prověřit vliv činnosti firmy DUFONEV na životní prostředí v jejím okolí.

3.7. Starostovi a Radě MČ Brno-Tuřany zařazení opravy chodníku od křižovatky Dvorecká až k poslednímu domu ul. Sokolnické č. 73. Před rekonstrukcí od domu č. 75 zajistit prodloužení vodovodního řadu a následovně pak rekonstrukci chodníku až po poslední dům ul. Sokolnická.

3.8. Radě MČ Brno-Tuřany požádat majetkový odbor MMB o vysvětlení nabídky pronájmu pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice p.č. 1343/1, 1345, 1341/1, 1341/5, 1316/1, 1316/4, 1316/7, 1316/9, 1316/8, 1323/1, 1326/12, 1334, bez projednání v samosprávném orgánu MČ Brno-Tuřany (nabídka pronájmu byla uveřejněna v novinách „Haló Brno”).

3.9. Radě MČ Brno-Tuřany přizvat na projednání důležitých bodů příslušné předsedy, případně členy komisí.

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

4.1. Zápis kontrolního výboru ze dne 7.2.2002.

Ing. Josef Kolářský Ing. Radka Skoupilová Jaroslav Heřmanský Mgr. Michal Černý navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarosta starosta

Usnesení z 19/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 19/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 19/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 13.12.2001

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1.1. Program 19/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

1.2. Navrhovatele usnesení Janu Svačinovou a Ing. Jana Šnajdra.

1.3. Ověřovatele zápisu Jaroslava Heřmanského a Jiřího Krejčího.

1.4. Rozpočet na rok 2002.

1.5. Rozpočtové opatření č. 9/2001.

1.6. Změnu jednacího řádu ZMČ:

v čl. 6 Jednání na zasedáních zastupitelstva městské části se mění odst. 6: „Po zahájení zasedání zvolí

ZMČ dva ověřovatele zápisu z řad členů ZMČ, navrhovatele usnesení a sčitatele. Navrhovatelem usnesení

a sčitatelem může být zvolen zaměstnanec ÚMČ.” Věta druhá a třetí původního odst.6. se stávají textem

odst. 7 a čísla ostatních odstavců se posouvají.

v čl. 8 Hlasování se v odst. 3 mění věta 4: „Návrh usnesení sestavuje a ZMČ předkládá zvolený navrhovatel usnesení.”

v čl. 10 Zápis se v odst. 3 mění 4.odrážka:”- jména zvolených ověřovatelů zápisu, navrhovatele usnesení a sčitatele”.

1.7. Výzvu k podání nabídky na zpracování programu rozvoje MČ Brno-Tuřany.

1.8. Prodej pozemků p.č. 209/1, 2, 3, 4 a části p.č. 214/1 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

1.9. Prodej pozemku p.č. 1614 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

1.10. Vrácení nemovitostí Tuřanská 12 a 14 statutárnímu městu Brnu (majetkovému odboru MMB).

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

2.1. Požadavek účasti pracovnice ÚMČ na zasedání ZMČ pro zapsání usnesení.

2.2. Zařazení bodu o adresném hlasování do programu 19/III. zasedání ZMČ.

2.3. Zřízení záhraboviště celoměstského významu na území MČ Brno-Tuřany.

2.4. Změnu názvu našeho občasníku Listy na Zpravodaj MČ Brno-Tuřany (Dvorska, B.Ivanovice, Holásky, Tuřany).

2.5. Uvádění členů redakční rady v tiráži časopisu.

2.6. Uložit Radě informovat občany naší MČ o registraci vinic dle platných zákonů.

2.7. Ustavení osadního výboru v Holáskách.

2.8. Ustavením výboru výhledového rozvoje MČ.

2.9. Uložit Radě informovat občany o vhodné náhradě místního rozhlasu jiným mediem (televizním kanálem).

2.10. Uložit Radě zajistit informovanost občanů prostřednictvím pojízdného automobilu s amplionem.

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

3.1. Tajemníkovi zveřejnit Výzvu (viz bod 1.8. usnesení) v tisku a na Internetu.

3.2. Starostovi projednání rekonstrukce ulice Rolencové z investice ZMB na rok 2002-4 z výdajů 2212 č. investice 4282 určenou na rekonstrukci komunikací Holásky ve výši 52.522.000,- Kč investor BKOM.

3.3. Starostovi a Radě o urgentní jednání o zachování poštovních služeb nejméně v tom rozsahu, které byly poskytovány do 1.10.2001.

3.4. Tajemníkovi operativně řešit s ředitelem České pošty, příp. s vedoucím pobočky ČP v Komárově všechny konkrétní stížnosti občanů na nedoručení jakýchkoliv zásilek Českou poštou, u kterých by byl občan nucen k vyzvednutí na poště v Komárově.

3.5. Starostovi projednat otázku omezení služeb České pošty na Sněmu starostů, aby i jiné městské části podpořily zachování pošty ve svých městských částech.

3.6. Starostovi prověřit stížnost pana Langa ve věci pozemkových úprav týkajících se jeho pozemků.

3.7. Kontrolnímu výboru zpracovat připomínky zastupitelů a novelizovat jednací řád ZMČ.

3.8. Radě prověřit dotaci finančních prostředků z fondu Pozemkového úřadu určenou na veřejnou zeleň na základě komplexních pozemkových úprav.

3.9. Finančnímu výboru informovat zastupitele o nových výběrových řízeních a nabídkách na opravy a investice z rozpočtu MČ Brno-Tuřany nad 50.000,- u nově schválených akcí.

3.10. Radě vést jednání s BVaK o zakonzervování těch studní, které nebudou svěřeny naší MČ.

Jana Svačinová Ing. Jan Šnajdr Jaroslav Heřmanský Jiří Krejčí
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarosta starosta

Usnesení z 18/III.zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Tuřany

Usnesení z 18/III.zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Tuřany

Usnesení z 18/III.zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 25.10.2001

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1.1. Program 18/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

1.2. Navrhovatele usnesení Mgr. Michala Černého a PhDr. Karla Rechlíka

1.3. Ověřovatele zápisu Ing. Jana Šnajdra a Jana Medka

1.4. Vrácení bytových domů Zezulova 3 a Pastevní 1 do správy Statutárního města Brna

1.5. Předběžnou souhrnnou bilanci příjmů a výdajů rozpočtu roku 2002 včetně závazných ukazatelů ve variantě č. 2

1.6. Rozpočtové opatření č. 7 s dodatkem převodu 100.000,- Kč na opravy chodníků

1.7. Prodej pozemku p.č. 685/3 k.ú. Holásky z úrovně města Brna

1.8. Zastupitele MČ do Rady školy Jiřího Krejčího, Jaroslava Heřmanského a PaeDr. Janu Foltýnovou

1.9. Paní Hrtoňovou Evu jako členku finančního výboru

1.10. Zřízení Základní školy Brno, Měšťanská 21 se sídlem Brno, Měšťanská 21 jako příspěvkové organizace

s účinností od 1.1.2002

1.11. Zřizovací listinu ZŠ Měšťanská 21 se sídlem Brno, Měšťanská 21 jako příspěvkové organizace

1.12. Připomínky Ing. Šnajdra ze zápisu 17.zasedání jako přílohu zápisu 17.zasedání ZMČ

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

2.1. Prodej pozemku p.č.1604/1 k.ú. Tuřany z úrovně MČ

2.2. Odepsání pohledávky 200.000,- Kč • pokuta uložená stavebním úřadem dne 19.1.1994

2.3. Změnu jednacího řádu ZMČ na adresné hlasování

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ruší:

3.1. K 31.12.2001 Základní školu Brno Měšťanská 21 a Školní jídelnu ZŠ Brno, Měšťanská 21 jako organizační složky statutárního města Brna, městské části Brno-Tuřany

4. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany bere na vědomí:

4.1. Zápis finančního výboru

4.2. Výsledky hospodaření za 3.čtvrtletí 2001

5. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

5.1. Tajemníkovi do příštího zasedání ZMČ předložit postup MMB ve věcech prodeje a směny pozemků

5.2. Tajemníkovi dohledat a předložit Radě na projednání dopis Ing. Kamila Řádka týkající se návrhu řešení dopravního uspořádání v oblasti ulice Tovární

5.3. ÚMČ písemně informovat zastupitele na každém zasedání o postupu řešení JV sektoru, konkrétně spojnice Sokolnická- Černovická terasa, a požadovat zařazení akce do výstavby Černovické terasy

5.4. Starostovi projednat do konce roku 2001 dopravní spojení MHD přes Holásky (ulicí Popelová, V aleji, Na návsi, Rolencova) do Tuřan po dokončení II. etapy Holásky

5.5. Radě projednat s investory OIMMB a BEKOMU s provozovatelem JMP a.s. výměnu plynového potrubí a armatur na ulicích V aleji a Popelova, termín dokončení investic dle smluvního vztahu s dodavatelem

5.6. Radě předložit ZMČ ke schválení vyzývací dopis s podmínkami k nabídce na zpracování strategie rozvoje MČ před jeho rozesláním firmám

5.7. Radě zpracovat změnu jednacího řádu v bodě 1 návrhu Ing. Šnajdra týkajícího se navrhovatelů usnesení

5.8. Finančnímu výboru projednat 2.variantu rozpočtu na rok 2002 před jeho předložením ke schválení ZMČ

6. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje:

6.1. RMČ rozšířit generel slavnostního osvětlení o objekty ZŠ Požární včetně náměstí, Ivanovického nám. a pomníku obětem I.světové války

7. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany odkládá:

7.1. projednání připomínek Ing. Šnajdra na příští zasedání ZMČ v bodě Různé za jeho přítomnosti

Mgr. Michal Černý PhDr. Karel Rechlík Ing. Jan Šnajdr Jan Medek
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarosta starosta

Usnesení z 16/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 16/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 16/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.6.2001

1. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany schvaluje:

1.1. Program 16/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany s doplněním bodu 7a) informace o modernizaci ZŠ Měšťanská 21
1.2. Navrhovatele usnesení Mgr. Michala Černého a Jana Medka
1.3. Ověřovatelé zápisu PaeDr. Janu Foltýnovou a Marii Sýkorovou
1.4. Rozpočtové opatření č. 2/2001
1.5. Prodej pozemku p.č. 215 k.ú. Dvorska z úrovně MČ dalšímu zájemci v pořadí Věře Blaškovičové, Vlčkova 5. V případě odmítnutí schvaluje kompetenci RMČ prodat pozemek dalšímu zájemci v pořadníku
1.6. Směnu části pozemku p.č. 937/2 za část p.č. 434/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Jitky Dostálové z úrovně města Brna
1.7. Metodiku pro postup při vyřizování žádostí občanů o půjčku na vybudování veřejné části kanalizační přípojky se změnami: v bodě 1 se mění “O poskytnutí půjčky bude rozhodovat Rada MČ Brno-Tuřany”, v bodě 3 se škrtá “trojnásobek”
1.8. Návrh smlouvy o půjčce na vybudování veřejné části kanalizační přípojky
1.9. Zřizovací listiny organizačních složek: Školní jídelna základní školy Brno, Měšťanská 21
Základní škola Brno, Měšťanská 21
Mateřská škola Brno, Holásecká 11
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3
Mateřská škola Brno, V Aleji 2
Mateřská škola Brno, Zapletalova 67
1.10. Záměr vybudovat v areálu zdravotního střediska v Holáskách celoměstské soc. zařízení pro staré občany
1.11. Úpravu usnesení z 15/III. zasedání ZMČ: v bodě 3.1. se škrtá slovo “celého”

2. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany odkládá:

2.1. Prodej pozemku p.č.2280 k.ú. Holásky z úrovně města Brna
2.2. Prodej pozemků p.č. 2271/1 a 2271/2 k.ú. Holásky

3. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany bere na vědomí:

3.1. Zápisy finančního výboru
3.2. Zápisy kontrolního výboru
3.3. Stanovisko právníka k darovací smlouvě mezi MČ a panem Zemanem
3.4. Přehled oprav nájemních budov zpracovaný ÚMČ

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

4.1. Finančnímu výboru ZMČ provést kontrolu a předat vyúčtování provozu koupaliště za rok 2001 z dotace 130.000,- Kč všem zastupitelům MČ
4.2. Starostovi MČ neprodleně svolat jednání s investorem OI MMB, firmou Veselý, zástupci petičního výboru a členů ZMČ na ÚMČ Brno-Tuřany ve věci kanalizačních přípojek Holásky
4.3. Starostovi projednat připomínky v rámci územního řízení řešení lokality Sokolnická
4.4. RMČ zavést evidenci všech pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, nesvěřených i svěřených na území MČ Brno-Tuřany
4.5. RMČ prověřit záruční dobu po poslední opravě střechy jídelny ZŠ Měšťanská 21
4.6. RMČ stanovení priorit oprav nemovitostí MČ včetně fin. ohodnocení – do rozpočtu ZMB a ZMČ na další léta
4.7. RMČ zaslat do 14ti dnů písemné upozornění investorovi OI MMB a vedení stavební firmy IPS Brno na stav omítek stropů v ZŠ Měšťanská s návrhem na prodloužení garanční doby na 5 let a zodpovědnost při případném úrazu žactva během záruční doby
4.8. RMČ zajistit legalizaci kanalizačního napojení objektu ZŠ Měšťanská 21 na uliční stoku písemným projednáním s investorem OI MMB a provozovatelem BvaK
4.9. RMČ požádat na OI o navýšení částky na zlepšení denního osvětlení chodeb III. podlaží ZŠ Měšťanská 21

Mgr. Michal Černý Jan Medek PaeDr. Jana Foltýnová Marie Sýkorová
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarosta starosta