Usnesení z 12/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.4.2011

Usnesení z 12/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 18.4.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Dopravní značení parkoviště pod pekárnou – Gefab

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 12/VI. mimořádné schůze RMČ.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Dopravní značení parkoviště pod pekárnou – Gefab

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy Gefab CS spol. s r.o., Brno v ceně 2316,- Kč vč. DPH na instalaci dopravního značení na parkovišti pod pekárnou na pozemku p.č. 1388, k.ú. Tuřany v době 20.4 – 27.4.2011 pro akci Městské policie, která se uskuteční dne 27. 4. 2011.

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech 18.4.2011

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                            Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                       místostarosta MČ Brno-Tuřany