Usnesení z 10/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.3.2011

Usnesení z 10/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 23.3.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Finanční výbor-zpráva

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vínohradské

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č.2/2011

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Sociální byty pro rok 2011

6.2 Rekonstrukce radnice III. etapa – výběr zpracovatele DSP

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zrušení usnesení bodu 8.2. z 17/V. schůze Rady a usnesení bodu 8.1. z 31/V schůze Rady

9) RŮZNÉ

9.1 Novelizace vyhlášky o místních poplatcích

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 10/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Finanční výbor-zpráva

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 1/VI.schůze Finančního výboru ZMČ ze dne 10.3.2011.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vínohradské

Usnesení:

Rada ukládá Komisi stavební, rozvoje a správy majetku nové projednání změny ÚPmB na pozemcích p.č. 1540, 1541, 1559, 1560, 1561, 1562/1, 1562/2 k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou obchodu a služeb SO.

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č.2/2011

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.2/2011. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.1 zápisu.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Sociální byty pro rok 2011

Usnesení:

Rada nenavrhuje žádné byty v městské části Brno-Tuřany jako byty sociální.

6.2 Rekonstrukce radnice III. etapa – výběr zpracovatele DSP

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace v úrovni pro stavební povolení akce „Rekonstrukce radnice III. etapa, stavební úpravy prostor po poště, knihovny, průjezdu a dvora” dle nabídky Ing. arch. Pavla Pekára v ceně 288 000,- Kč (vč. DPH).

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zrušení usnesení bodu 8.2. z 17/V. schůze Rady a usnesení bodu 8.1. z 31/V schůze Rady

Usnesení:

Rada ruší usnesení bodu 8.2. z 17/V. schůze Rady a usnesení bodu 8.1. z 31/V. schůze Rady, kterými bylo svěřeno Komisi životního prostředí RMČ Brno-Tuřany rozhodování ve věcech vyjádření MČ Brno-Tuřany ke kácení dřevin.

9) RŮZNÉ

9.1 Novelizace vyhlášky o místních poplatcích

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.22/2010 o místních poplatcích.

 

V Brně – Tuřanech 23.3.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                           Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                        místostarosta MČ Brno-Tuřany