Usnesení ze 112/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.10. 2006

Usnesení z 112. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

112. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 18.10. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Ing. Miloslav Blažek, člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Redakce Listů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.4 Prodloužení smlouvy na servis počítačové sítě na ÚMČ……………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Opravy obecních studní……………………………………………………………………………………………………. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4029 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4050 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.3 Pronájem pozemku p.č. 1510/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………… 3

3.4 Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1474/1 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 10/2006……………………………………………………………………………….. 3

4.2 Návrh rozpočtu na rok 2007 — I. varianta……………………………………………………………………………….. 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

5.1 Pokračování stavebních prací na budově radnice…………………………………………………………………….. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

6.1 Pronájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku…………………………………………………………….. 4

6.2 Podnájem nebytových prostor ve zdravotním středisku……………………………………………………………… 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11……………………………………………………………….. 4

7.2 Doplnění projektu na opravu a zateplení ZŠ Požární 1………………………………………………………………. 5

7.3 Odvodnění okolí hasičské zbrojnice Holásky………………………………………………………………………….. 5

7.4 Dodávka a montáž dočasného zastřešení venkovního schodiště ZŠ Měšťanská 21………………………… 5

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu………………………………………………… 5

7.6 Projekt opravy opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21………………………… 5

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku JUNÁKU — Svazu skautů a skautek ČR………………………………………… 5

7.8 Upřesnění podmínek ve věci navýšení kapacity v ZŠ, ŠD a ŠJ v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO…………….. 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

8.1 Deratizace v centrální části Tuřan……………………………………………………………………………………….. 6

8.2 Zpětvzetí usnesení 8.5. z 105/IV RMČ — zalesnění v k.ú.Holásky………………………………………………… 6

8.3 Kácení dřevin u ZŠ Požární……………………………………………………………………………………………….. 6

8.4 Zimní údržba pěších komunikací…………………………………………………………………………………………. 6

8.5 Instalace odpadkových košů, nákup a instalace 1 ks lavičky……………………………………………………… 7

8.6 Stav lípy v zahradě MŠ U Lípy Svobody………………………………………………………………………………… 7

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 7

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice……………………………………………………. 7

9.2 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………….. 8

9.3 Montáž plynových kamen do hasičky na ul. Jahodová……………………………………………………………… 8

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 112. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Redakce Listů

Usnesení :

Rada bere na vědomí sdělení Ing.Josefa Kolářského, že z osobních důvodů končí s funkcí odpovědného redaktora a člena redakční rady Listů k 18.10.2006.

Rada schvaluje poskytnutí peněžitého daru Ing. Josefu Kolářskému ve výši 5.000,- Kč.

Rada odvolává k 20.10.2006 členy redakční rady Listů Ing.J.Petráse,M.Stehlíkovou a Mgr.L.Žákovou.

1.4 Prodloužení smlouvy na servis počítačové sítě na ÚMČ

Usnesení :

Rada schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě č.1302 o servisní podpoře s Ing. Pavlem Ryšavým, kterým se účinnost smlouvy prodlužuje do 31.12.2007 za stejných smluvních podmínek, tj. za měsíční cenu 11.700,- Kč a pověřuje starostu jeho podpisem.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Opravy obecních studní

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy H.K.Ú., spol. s r.o., na opravu 4 studní (ulice Písečná, Haraštova, 1. května a ve dvoře radnice) za celkovou cenu do 152.118,- Kč včetně DPH. Rada ukládá ÚMČ zajistit přípravu smlouvy a starostu pověřuje jejím podpisem.

Rada schvaluje provedení rozboru vody ve svěřených nepronajatých studních, tj. 10 studní, firmou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. za cenu 10 710,- Kč vč. DPH.

Rada požaduje zapracovat potřebnou finanční částku do RO 10/2006.

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4029 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 4029 k.ú. Tuřany s Petrem Váňou dohodou ke dni 31.12.2006 a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu tohoto pozemku s Renátou Vackovou-Veselou od 1.1.2007. Roční nájemné 494,- Kč.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4050 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 4050 k.ú. Tuřany s Ilonou Hájkovou. Roční nájemné 432,- Kč.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 1510/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1510/2 k.ú. Brněnské Ivanovice s Irenou Faltýnkovou od 1.11.2006. Roční nájemné 39,- Kč.

3.4 Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1474/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1474/1 k.ú. Brněnské Ivanovice s nájemcem Obecní vodní družstvo Balbínův pramen. Dodatkem se smlouva prodlužuje do 31.12.2021, roční nájemné činí 6.681,- Kč.

4)ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 10/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtového opatření č. 10/2006 v bodech výdajů 1,2,5,6,7,8,9,10 a 11 a doporučuje ZMČ ke schválení v bodech příjmů 1-3 a výdajů 3,4,12 a 13. Příjmy i výdaje rozpočtu se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 41 000,-Kč.

4.2 Návrh rozpočtu na rok 2007 — I. varianta

Usnesení:

Rada projednala návrh I.varianty rozpočtu na rok 2007 v předpokládaném objemu 25 345 tis. Kč (bez sociálních dávek) a připomínky požaduje zapracovat.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Pokračování stavebních prací na budově radnice

Usnesení :

Rada souhlasí s navýšením nákladů na rekonstrukci schodišťového prostoru radnice o částku 126 798,- Kč vč. DPH. Schvaluje nabídku firmy DIRS na provedení rekonstrukce bytu ve II. NP ve dvou etapách: etapa A v ceně 812 875,- Kč vč. DPH bude provedena v letošním roce. Etapa B bude v letošním roce zahájena včetně možného dokončení v roce 2007. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Pronájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru ve zdravotním středisku na Holásecké 31 s nájemcem Soňou Procházkovou na dobu neurčitou za roční nájemné 10.742,- Kč.

6.2 Podnájem nebytových prostor ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve zdravotním středisku pronajatých Regíně Čermákové do podnájmu Janě Kučerové do 30.11.2006 za účelem provozování zubní laboratoře.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11, PO o 30.500,- Kč, konkrétně navýšení rozpočtu budovy MŠ Holásecká o 13.000,- Kč na plyn a o 3.500,- Kč na elektrickou energii a navýšení rozpočtu budovy MŠ Zapletalova 67 o 14.000,- Kč na plyn a požaduje zapracovat potřebnou částku do rozpočtového opatření č.10/06 pro ZMČ.

7.2 Doplnění projektu na opravu a zateplení ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s Ing. arch. Vladimírem Čuhelem, který se týká doplnění projektové dokumentace pro stavbu „Oprava a zateplení fasády školy Požární 1“ o rozšířenou požární zprávu a provádění autorského dozoru na stavbě.Celková cena víceprací činí vč.DPH 9520,-Kč. Rada požaduje zapracovat potřebnou částku do RO 10/2006 pro ZMČ a starostu pověřuje podpisem smlouvy.

7.3 Odvodnění okolí hasičské zbrojnice Holásky

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou firmy František Kundera na výkopové práce a prodloužení drenáží v okolí hasičky Holásky směrem k hřišti Javorová za celkovou částku vč. DPH 20 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.4 Dodávka a montáž dočasného zastřešení venkovního schodiště ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s provedením dodávky a montáže dočasného zastřešení venkovního schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21 firmou Miroslav Buchlovský, Dvorecká 43,Brno za celkovou cenu 16 065,- Kč vč. DPH.

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu ve výši 5.000,- Kč na opravu venkovních betonových schodů budovy na Švédské ulici.

7.6 Projekt opravy opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou firmy Atelier CREO spol. s r.o. na vypracování projektové dokumentace na opravu opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21 v celkové ceně 38 000,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku JUNÁKU — Svazu skautů a skautek ČR

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku JUNÁKU — Svazu skautů a skautek ČR ve výši 5 000,- Kč na letní skautský tábor 93. oddílu v Brně-Tuřanech.

7.8 Upřesnění podmínek ve věci navýšení kapacity v ZŠ, ŠD a ŠJ v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení:

Rada schvaluje zpřesňující návrh ZŠ Brno, Měštanská 21, PO:

1) navýšení kapacity ŠD o 20 dětí (pouze na budově Požární 1), kdy se celková kapacity družiny stanoví počtem 110 dětí (nyní je 90).

2) navýšení kapacity hotových jídel v kuchyni na Měšťanské 21 o 85, celkový počet denně uvařených jídel bude 585.

3) navýšení kapacity Základní školy (budova Měšťanská 21) z 220 na 370 žáků — tedy o 150, přičemž celková kapacity školy bude 600 žáků.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Deratizace v centrální části Tuřan

Usnesení :

Rada schvaluje provedení deratizace v centrální části Tuřan firmou Jiří Pařez v ceně do 10. 000,-Kč vč. DPH a termínu do 31.10.2006.

8.2 Zpětvzetí usnesení 8.5. z 105/IV RMČ — zalesnění v k.ú.Holásky

Usnesení :

Rada bere zpět usnesení bodu 8.5. z 105/IV schůze Rady a schvaluje zajištění realizace projektu “Zalesnění zemědělských a ostatních půd v k.ú. Holásky“ firmou Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno, s. r. o. v rámci náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

8.3 Kácení dřevin u ZŠ Požární

Usnesení :

Rada schvaluje bezplatné provedení kácení smrku a břízy rostoucích u ZŠ Požární Sborem dobrovolných hasičů Brno – Holásky.

8.4 Zimní údržba pěších komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy EDEN, s. r. o. na zimní údržbu pěších komunikací v k.ú. Brněnské Ivanovice za měsíční cenu 13.737,36 Kč vč. DPH, cenovou nabídku Ing Miloše Gärtnera na zimní údržbu pěších komunikací v k.ú. Tuřany, Holásky a Dvorska za měsíční cenu 21.538,80 Kč vč. DPH a cenovou nabídku Pavla Svačiny na zimní údržbu pěších komunikací v areálu zdravotního střediska za měsíční cenu 4.900,- Kč vč. DPH. Rada ukládá ÚMČ zajistit přípravu příslušných smluv a pověřuje starostu jejich podpisem.

8.5 Instalace odpadkových košů, nákup a instalace 1 ks lavičky

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy ZEMAKO s.r.o. na instalaci 10 ks plastových odpadkových košů – 8ks do parku na Tuřanském nám. a 2 ks do parku U Potoka, demontáž stávajících odpadkových košů a na 1 ks lavičky a její instalaci na zastávku MHD Prodloužená v celkové výši 35.100,87 Kč vč. DPH.

8.6 Stav lípy v zahradě MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada souhlasí s pokácením 1ks lípy v areálu MŠ U Lípy Svobody z důvodu špatného statického stavu stromu a zamezení nebezpečí havárie firmou ing Pavel Švec – realizace a údržby zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno v ceně 14.280,- Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice ve výši 6.000,- Kč jako záloha na opravu vozidla, 4.000,- Kč na nákup sacího koše, 1.000,- Kč na nákup 8 ks čepic. Rada požaduje zapracovat potřebnou částku do RO 10/2006.

9.2 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky ve výši 3.266,- Kč jako zálohu na emise a STK vozidla, nákup 5 ks svítilen v ceně 9.380,- Kč, opravu dřevěné výplně věže na sušení hadic v ceně 5.000,- Kč a pojištění 14 členů Jednotky v ceně 4.956,- Kč ročně. Rada požaduje zapracovat potřebný přesun financí do RO 10/2006.

9.3 Montáž plynových kamen do hasičky na ul. Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Milana Bláhy na montáž plynových kamen do hasičky na ul. Jahodová za cenu do 2.500,- Kč.

V Brně – Tuřanech 18.10.2006

Jan Havlík                                                     Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                             místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 111/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.10. 2006

Usnesení z 111. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

111. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 4.10. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni : Ing. Miloslav Blažek

Marie Stehlíková, místostarostka

Josef Panáček Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Memorandum o navázání kontaktu s obcí Čachtice, Slovenská republika……………………………………… 2

1.4 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………………. 2

1.5 Odvolání předsedů a členů komisí, zrušení komisí…………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Opravy komunikací v Tuřanech…………………………………………………………………………………………… 2

2.2 Projektová dokumentace pro komunikaci Rolencova – Písníky……………………………………………………. 3

2.3 Výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o……………………………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………… 3

3.2 Pronájem pozemku p.č. 1598/3 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………… 3

3.3 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1247 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 9/2006…………………………………………………………………………………. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany……………………………………………………………….. 4

7.2 Stavební a restaurátorské práce pro kulturně společenské centrum v budově radnice……………………….. 4

7.3 Úprava dveří pro MŠ U Lípy Svobody……………………………………………………………………………………. 4

7.4 Investiční záměr k rekonstrukci stravovacího traktu ZŠ Měšťanská 21………………………………………….. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Nabídka na vyfrézování pařezů……………………………………………………………………………………………. 5

8.2 Zimní údržba komunikací………………………………………………………………………………………………….. 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice……………………………………………………. 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 111. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Memorandum o navázání kontaktu s obcí Čachtice, Slovenská republika

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření Memoranda o navázání kontaktu s obcí Čachtice, Slovenská republika a pověřuje starostu jeho podpisem.

1.4 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku ze dne 26.9.2006.

1.5 Odvolání předsedů a členů komisí, zrušení komisí

Usnesení:

V souvislosti s koncem volebního období 2002-2006 Rada odvolává ke dni 20.října 2006

– předsedkyni komise zdravotní a sociální MUDr.Marii Petrásovou a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise dopravy a veřejného pořádku Jana Zigmunda a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise školské a kulturně-tělovýchovné Martina Bolečka a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise stavební a životního prostředí Ing.Jana Haraštu a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise rozvoje a správy majetku Tomáše Kopeckého a členy této komise dle přílohy zápisu

a ruší ke dni 20. října 2006

– komisi zdravotní a sociální

– komisi dopravy a veřejného pořádku

– komisi školskou a kulturně-tělovýchovnou

– komisi stavební a životního prostředí

– komisi rozvoje a správy majetku

Rada vyslovuje poděkování předsedům a členům všech komisí za vykonanou práci v průběhu volebního období 2002 – 2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Opravy komunikací v Tuřanech

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy Zemako na opravu chodníku v parku Tuřany za celkovou cenu vč. DPH – 236 925,-Kč, nabídku fy Zemako na opravu chodníku v ul. Špirkova za celkovou cenu vč. DPH – 78 842,-Kč a nabídku fy Zemako na opravu chodníku u hřbitova v místě stromu za celkovou cenu vč. DPH – 35 640,-Kč /celková cena nabídek činí 351 407,- Kč a pověřuje starostu podpisem smluv.

2.2 Projektová dokumentace pro komunikaci Rolencova – Písníky

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, Brno v celkové ceně vč. DPH 203 312,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o.

Usnesení:

Rada nesouhlasí s investičním záměrem firmy TAAWIN s.r.o., Dřevařská 12, Brno, na vybudování výrobního areálu pro výrobu zařízení pro větrné elektrárny na pozemcích při ulici Zapletalova.

3) POZEMKY

3.1 Prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany Jiřímu Harthovi.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 1598/3 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 1598/3 k.ú. Tuřany s Danou Kožíškovou dohodou případně výpovědí a ukládá ÚMČ vyvěsit záměr pronájmu.

3.3 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1247 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje schválit pronájem z úrovně města Brna 3 m2 pozemku p.č. 1247 k.ú. Brněnské Ivanovice firmě SEPES MEDIA, spol. s r.o. za účelem umístění informačně orientačního značení místních cílů.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 9/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtového opatření č. 9/2006, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 122 tis. Kč.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany ve výši 10.000,- na hody 2006.

7.2 Stavební a restaurátorské práce pro kulturně společenské centrum v budově radnice

Usnesení :

Rada souhlasí s činnostmi pro vybudování kulturně společenského centra v budově radnice MČ Brno – Tuřany,tj. se zahájením stavebních prací firmou Dirs s.r.o. dle smlouvy č. 219/2004 a restaurátorských prací ak.mal. Martinem Zálešákem, Zapletalova 24, Brno dle nabídky ze dne 13.12.2005, v celkovém finančním objemu do konce r. 2006 ve výši 200 000,- Kč.

7.3 Úprava dveří pro MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada schvaluje úpravu skleněné výplně dveří MŠ U lípy svobody jejím zvýrazněním tak,aby se zvýšila bezpečnost provozních podmínek. Konečná cena nepřekročí 6 000,- Kč a bude zapracována do RO č.9/2006.

7.4 Investiční záměr k rekonstrukci stravovacího traktu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s investičním záměrem k rekonstrukci stravovacího traktu ZŠ Měšťanská 21 vypracovaného ateliérem arch 21, s.r.o.,souhlasí s požádáním o TEZ uvedené akce a pověřuje starostu dalším jednáním.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nabídka na vyfrézování pařezů

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Švece – realizace a údržby zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno na vyfrézování 8 ks pařezů v MŠ U Lípy Svobody 3 v Brněnských Ivanovicích v celkové výši 14.280,- Kč vč. DPH.

8.2 Zimní údržba komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Technických služeb Brno – Slatina, příspěvková organizace, na zimní údržbu místních komunikací MČ Brno-Tuřany. Firma se zavazuje, že celková cena díla nepřesáhne částku 357.000,- Kč vč. DPH. (Cena nabízených služeb je stejná jako v zimní sezóně 2005/2006). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí zálohy Jednotce SDH Brno-Brněnské Ivanovice ve výši 13.500,- Kč na technickou kontrolu vozidla, pohonné hmoty a opravu PS 12 a savice, a schvaluje nákup plynového topidla ze cenu 8.000,- Kč a nákup 7 párů zásahových rukavic za cenu 14.000,- Kč.

V Brně – Tuřanech 4.10.2006

Jan Havlík                                                        Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 110/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.9. 2006

Usnesení z 110. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

110. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 20.9. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí………………………………………………………………. 2

1.4 Obsah Listů…………………………………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh změn ÚPMB — 20. soubor změn…………………………………………………………………………………. 2

2.2 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Holásky…………………………………………………………………… 2

2.3 Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro zvýšení BESIP v MČ Brno – Tuřany………… 2

2.4 Vodoprávní řízení – povolení čerpací zkoušky pro odběr podzemní vody pro firmu Nová Mosilana…………. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh změny rozpočtového opatření č. 8/2006……………………………………………………………………….. 3

4.2 Bilance rozpočtu na rok 2007…………………………………………………………………………………………….. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Vitráž okna u vstupu do ÚMČ Brno -Tuřany…………………………………………………………………………… 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Tuřanská 12 – stavební úpravy……………………………………………………………………………………………. 3

6.2 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu dohodou………………………………………………………………………… 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Rozšíření ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO o fotbalové třídy……………………………………………………………. 4

7.2 Rozšíření kapacity jídel ve školní jídelně ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO………………………………………….. 4

7.3 Rozšíření kapacity školní družiny ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na budově Požární………………………….. 4

7.4 Dodávka šatních skříní pro ZŠ Měšťanská…………………………………………………………………………….. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Prořezání stromů v MŠ U Lípy Svobody………………………………………………………………………………… 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Hasičský vůz pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………………. 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 110. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a životního prostředí ze dne 19.9.2006.

1.4 Obsah Listů

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů 4/2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změn ÚPMB — 20. soubor změn

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit návrh změny ÚPMB — 20.soubor v lokalitách: ul. V Aleji, Ledárenská, Nad Tuřany, Šorky a Holásecká jezera.

2.2 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Martina Zálešáka na opravu okapů a provedení bezúdržbové úpravy odtoku povrchových vod od kaple v Holáskách osazením lapačů střešních splavenin v ceně do 14 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro zvýšení BESIP v MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s výběrem nabídky Ing. Evy Pokorné na vypracování projektové dokumentace pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městské části Brno – Tuřany za celkovou částku vč. DPH 712 810 ,- Kč (spoluúčast MČ Brno-Tuřany činí cca 173 000,-Kč) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.4 Vodoprávní řízení – povolení čerpací zkoušky pro odběr podzemní vody pro firmu Nová Mosilana

Usnesení :

Rada se ztotožňuje se závěry OVD Balbínův pramen, jako třetinový vlastník družstva požaduje , aby MČ Brno – Tuřany byla zahrnuta do okruhu účastníků řízení a nesouhlasí s vydáním vodoprávního povolení čerpací zkoušky pro průzkum možného navýšení povoleného odběru podzemní vody v areálu Nová Mosilana.

3) POZEMKY

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh změny rozpočtového opatření č. 8/2006

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Tuřany schválit návrh doplněného rozpočtového opatření č.8/06.

4.2 Bilance rozpočtu na rok 2007

Usnesení:

Rada bere na vědomí návrh souhrnných bilancí rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2007.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Vitráž okna u vstupu do ÚMČ Brno -Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s návrhem PhDr.Karla Rechlíka na zpracování návrhu, prováděcího kartonu, vlastní realizace a montáže vitráže do rámu okna v prostoru průjezdu radnice u vstupu na úřad v celkové ceně 148 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Tuřanská 12 – stavební úpravy

Usnesení :

Rada schvaluje provedení stavebních úprav objektu Tuřanská 12 na náklady nájemce Občanského sdružení Práh. Tyto stavební úpravy předběžně ohodnocené na 124.000,- Kč vč.DPH jsou popsány v příloze tohoto zápisu.

6.2 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu dohodou

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor zubní laboratoře ve zdravotním středisku s nájemcem Janou Jarošovou ke dni 30.9.2006.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Rozšíření ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO o fotbalové třídy

Usnesení:

Rada schvaluje návrh ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na rozšíření školy o 7 fotbalových tříd a požaduje po ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21 vypracování kalkulace budoucích provozních nákladů souvisejících s tímto rozšířením.

7.2 Rozšíření kapacity jídel ve školní jídelně ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení:

Rada schvaluje návrh ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na rozšíření kapacity jídel ve školní jídelně od 1.9.2007 o 100 jídel denně.

7.3 Rozšíření kapacity školní družiny ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na budově Požární

Usnesení:

Rada schvaluje návrh ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na rozšíření kapacity školní družiny na dvě oddělení na budově Požární 1.

7.4 Dodávka šatních skříní pro ZŠ Měšťanská

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy ŠKOLIČKY,s.r.o.,Jankovcova 53,Praha za cenu 139 985,- Kč, včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Prořezání stromů v MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada bere na vědomí zprávu firmy Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, Brno o provedeném bezpečnostním zásahu a o stavu stromů v zahradě MŠ U Lípy Svobody, souhlasí cenovou nabídkou na zabezpečení provozní bezpečnosti stromů a pověřuje ÚMČ objednáním prací.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Hasičský vůz pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje záměr pořízení hasičského vozu CAS K 25 — L 101 pro Jednotku SDH Brno-Holásky bezplatným převodem z výbavy Hasičského záchranného sboru JMK. Rada ukládá ÚMČ připravit žádost na Hasičský záchranný sbor JMK a pověřuje starostu a místostarostku dalším jednáním.

V Brně – Tuřanech 20.9.2006

Jan Havlík                                                     Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                             místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 109/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.9. 2006

Usnesení z 109. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

109. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 13.9. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka Ing. Jan Petrás, člen Rady

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zrušení tržních míst na pozemcích p.č. 1386 a 1388 k.ú. Tuřany………………………………………………… 2

1.4 Program 26/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………… 2

1.5 Informační systém veřejné správy……………………………………………………………………………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 3

2.1 Dvorska – výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o……………………………………………………………………………. 3

2.2 Návrh změny územního plánu obce Sokolnice……………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………… 3

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 246 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………… 3

3.3 Pronájem pozemku p.č. 4026 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.4 Pronájem pozemku p.č.2392 k.ú. Holásky……………………………………………………………………………. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 4

4.1 Odvoz trezoru………………………………………………………………………………………………………………… 4

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 8/2006…………………………………………………………………………………. 4

4.3 Rozpočtový výhled………………………………………………………………………………………………………….. 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

5.1. Jednostranné zvyšování nájemného z bytu…………………………………………………………………………… 4

5.2. Bytový dům Pastevní 1 – výměna plynových topidel………………………………………………………………… 4

5.3 Pokračování III. etapy rekonstrukce radnice Brno – Tuřany…………………………………………………………. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 5

7.1 Návrh na autobusovou přepravu dětí ZŠ………………………………………………………………………………… 5

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice……………………………….. 5

7.3 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči………………………………………………………….. 5

7.4 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči………………………………………………………….. 5

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku na děti v pěstounské péči………………………………………………………….. 5

7.6 Rozpočtové opatření MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace…………………………………………. 6

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu………………………………………………… 6

7.8 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO…………………………………….. 6

7.9 Oprava opěrné stěny, schodiště do suterénu a jeho zastřešení ZŠ Měšťanská………………………………. 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

8.1 Kontrola herních prvků……………………………………………………………………………………………………… 6

8.2 Osazení pergoly – park Malinská………………………………………………………………………………………… 6

8.3 Herní prvky do parku Malínská……………………………………………………………………………………………. 7

8.4 Sadové úpravy v parku na ulici Glocova………………………………………………………………………………… 7

8.5 Údržba zeleně……………………………………………………………………………………………………………….. 7

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 7

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 109. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zrušení tržních míst na pozemcích p.č. 1386 a 1388 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Radě města Brna provést změnu Tržního řádu města Brna spočívající ve zrušení tržních míst v lokalitách p.č. 1386 a 1388 v k.ú. Tuřany.

1.4 Program 26/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 26/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. září 2006 v 18 hodin, a sice:

Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání Rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/2, 1259/2 k.ú. Tuřany, Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany, Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky, Směna a pronájem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice, Změna územního plánu p.č. 4532/2, 4534, k.ú. Tuřany, Různé, Závěr.

1.5 Informační systém veřejné správy

Usnesení :

Rada souhlasí s tím, aby s nabytím účinnosti zákona č.81/2006 Sb. o informačním systému veřejné správy (ISVS) ověřené výstupy z ISVS pro občany města Brna zajišťoval Magistrát města Brna jako úřad územně členěného statutárního města.Do budoucnosti MČ Brno-Tuřany po prověření funkčnosti systému počítá s poskytováním výstupů z ISVS.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Dvorska – výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o.

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje a správy majetku a komise stavební a životního prostředí k záměru vybudování výrobního areálu firmy TAAWIN s.r.o., Dřevařská 12, Brno pro výrobu zařízení pro větrné elektrárny na pozemcích při ulici Zapletalově v Brně.

2.2 Návrh změny územního plánu obce Sokolnice

Usnesení :

Rada nemá připomínky k projednávané změně územního plánu č. II obce Sokolnice.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 246 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 246 k.ú. Tuřany.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 4026 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 4026 k.ú. Tuřany s Drahoslavem Soukopem st. dohodou ke dni 31.12.2006 a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu tohoto pozemku s Drahoslavem Soukopem ml. od 1.1.2007. Roční nájemné 488,- Kč.

3.4 Pronájem pozemku p.č.2392 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky s Brigitou Horváthovou dohodou ke dni 31.12.2006 a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu tohoto pozemku s Milanem Tomášem od 1.1.2007. Roční nájemné 149,- Kč.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Odvoz trezoru

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku od firmy AKR – stěhování, autodoprava, Kaštanová 34, Brno na odvoz trezoru v celkové výši do 2 200,- Kč.

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 8/2006

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Tuřany schválit návrh rozpočtového opatření č. 8/2006, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 7 259 tis. Kč.

4.3 Rozpočtový výhled

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Tuřany ke schválení rozpočtový výhled na roky 2008-2017.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1. Jednostranné zvyšování nájemného z bytu

Usnesení :

Rada schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu dle zákona č. 107/2006 Sb., s účinností od 1.ledna 2007 pro byt IV. kategorie na 15,- Kč/m2/měsíc a pro byty I. kategorie na 31,- Kč/m2/měsíc.

5.2. Bytový dům Pastevní 1 – výměna plynových topidel

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu plynových topidel WAV p. Ž. a p. V. v bytovém domě Pastevní 1 firmou Pecák s.r.o., Střížova 786/6, 620 00 Brno v ceně 31 040,- Kč včetně DPH a požaduje potřebnou částku zapracovat do RO č. 8/2006.

5.3 Pokračování III. etapy rekonstrukce radnice Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada bere na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce radnice Brno — Tuřany (dílčí část III. etapy) v rozsahu a finančním objemu dle schválené projektové dokumentace a smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Návrh na autobusovou přepravu dětí ZŠ

Usnesení:

Rada schvaluje návrh na autobusovou přepravu dětí ZŠ Brno, Měštanská 21 od budovy Požární 1 k budově Měšťanská 21 v měsíci září 2006 firmou SK Tuřany — p. Petr Tvarůžek, Hanácká 38, 620 00 Brno v konečné ceně 3.200,- Kč (v případě nutnosti i v měsících říjen a listopad) a požaduje zapracovat potřebnou částku do rozpočtového opatření č.8/2006.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění Dne pro děti konaného 23.9.2006.

7.3 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči ve výši 2.857,- Kč Radce Vysloužilové na vybavené nového dětského pokoje.

7.4 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči ve výši 2.857,- Kč Magdě a Romanovi Bišofovým na nákup potřeb pro dítě.

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku na děti v pěstounské péči

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na děti v pěstounské péči ve výši 14.286,- Kč manželům Dvořáčkovým na vybavení dětských pokojů.

7.6 Rozpočtové opatření MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtové opatření Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, mezi položkami rozpočtu Ostatní služby a Mzdové prostředky.

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu ve výši 5.000,- Kč na opravu hromosvodu.

7.8 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní školu Brno, Měšťanská 21, PO o 34 tis. Kč na plat vychovatelky na měsíce září až prosinec 2006 a požaduje zapracování potřebné částky do rozpočtového opatření č. 8/2006 pro ZMČ.

7.9 Oprava opěrné stěny, schodiště do suterénu a jeho zastřešení ZŠ Měšťanská

Usnesení :

Rada souhlasí se zadáním potřebné projektové dokumentace v ceně cca 25 000,- Kč, požaduje výběr projektanta ze tří nabídek a zapracování celkové potřebné částky do rozpočtového opatření č. 8/2006 pro ZMČ.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Kontrola herních prvků

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Ing. Luďka Simonidese, Bzenecká 13,Brno k provedení pravidelné roční kontroly dětských hřišť v MČ Brno – Tuřany v ceně 1.500,- Kč vč. DPH za jedno hřiště ( tj. do 15. 000 ,- Kč vč. DPH celkem) a požaduje zapracovat potřebnou částku do rozpočtového opatření č.8/2006 pro ZMČ.

8.2 Osazení pergoly – park Malinská

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Švece – realizace a údržba zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno, na osazení pergoly v parku na ul. Malinská v celkové ceně 22.610,- Kč vč. DPH.

8.3 Herní prvky do parku Malínská

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Lubomír Straka – FLORA SERVIS, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno na dodávky a instalaci herních prvků do parku na ul. Malinská v celkové výši 103.173,-vč. DPH.

8.4 Sadové úpravy v parku na ulici Glocova

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy EDEN, s. r. o., Slepá 17, 613 00 Brno na sadové úpravy parku na ul. Glocova v celkové výši 1.253,69 Kč včetně DPH.

8.5 Údržba zeleně

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Švece realizace a údržba zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno, na jednorázovou údržbu některých zelených ploch, odstranění náletových dřevin v celkové výši 8.449,- Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 13.9.2006

___________________________ __________________________

Jan Havlík Marie Stehlíková

starosta MČ Brno — Tuřany místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 108/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.8. 2006

Usnesení z 108. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

108. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 23.8. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni : Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Marie Stehlíková, místostarostka Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Renata Pokorná Mgr., zástup tajemníka ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Kruhový objezd Tuřanské náměstí………………………………………………………………………………………. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Směna a pronájem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice……………….. 2

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 2

3.3 Ukončení nájmu pozemků p.č. 2136/2, 2136/3 a 2136/4 k.ú. Tuřany……………………………………………. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Realizační dokumentace pro schodištní sekci radnice……………………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku……………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Cenová nabídka prací v parku Vyšehradská…………………………………………………………………………… 3

8.2 Cenové nabídky na údržbu parku Malínská……………………………………………………………………………. 3

8.3 Cenové nabídky na sadové úpravy parku na ul. Sokolnická………………………………………………………… 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 108. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Kruhový objezd Tuřanské náměstí

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem kruhového objezdu na Tuřanském náměstí.

3) POZEMKY

3.1 Směna a pronájem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna a nedoporučuje Zastupitelstvu schválit směnu pozemků pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města za pozemek p.č. 1411/1 k.ú. Brněnské Ivanovice (vlastník paní Richtrová)

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany Kristýně Vítkové a Silvii Vítkové na dobu neurčitou za roční nájemné 33,- Kč.

3.3 Ukončení nájmu pozemků p.č. 2136/2, 2136/3 a 2136/4 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 2136/2, 2136/3 a 2136/4 k.ú. Tuřany dohodou případně výpovědí.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Realizační dokumentace pro schodištní sekci radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku projektanta fy ATELIER CREO spol. s r.o. na potřebnou realizační dokumentaci některých částí stavebních úprav schodišťní sekce včetně autorského dozoru v celkové částce do 45 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v přízemí zdravotního střediska na Holásecké 31 s nájemci Dagmar Illeovou a Michalem Vepřekem ke dni 31.8.2006.

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí zdravotního střediska na Holásecké 31 s nájemcem Radkem Zuščákem na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2006 za roční nájemné 34.440,- Kč.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka prací v parku Vyšehradská

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse – Zřizování a údržba venkovních a sadových úprav – Terezy Novákové 101, 621 00 Brno, na provedení prací v parku Vyšehradská, v celkové ceně do 9 000,- Kč vč. DPH.

8.2 Cenové nabídky na údržbu parku Malínská

Usnesení :

Rada schvaluje na pravidelnou údržbu zeleně v parku Malínská cenovou nabídku Realizace a údržba zeleně Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, 616 00 Brno. Cena nabídky činí 5.355,- Kč/měs (48.195,- Kč/rok) vč. DPH.

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

8.3 Cenové nabídky na sadové úpravy parku na ul. Sokolnická

Usnesení :

Rada vybrala nabídku firmy FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Faměrovovo nám. 29, 618 00 Brno na sadové úpravy parku na ul. Sokolnická v celkové ceně 415.376,- Kč vč. DPH a schvaluje realizaci 1. etapy za cenu 168.727,- Kč vč. DPH.

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí zálohy Jednotce SDH Brno-Holásky ve výši 15.000,- Kč na generální opravu motoru agregátu PS-12 a schvaluje školení členů Jednotky v ceně 4.000,- Kč.

V Brně – Tuřanech 23.8.2006

Jan Havlík                                                  Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                    místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 107/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.8. 2006

Usnesení z 107. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

107. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 9.8. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Termín zasedání zastupitelstva…………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Radnice Brno – Tuřany, kulturně společenské centrum – přijetí dotace…………………………………………. 2

2.2 Areál firmy AZ INVENT spol. s .r.o……………………………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany……………………………………………………………. 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky……………………………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2006…………………………………………………………………………………. 2

4.2 Přehled hospodaření za období 1 — 6 /2006…………………………………………………………………………… 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Klimatizační jednotka………………………………………………………………………………………………………. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky……………………………………………… 3

7.2 Herní prvky pro zahradu MŠ Holásecká………………………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Cenová nabídka na úpravu zeleně a úklid černých skládek………………………………………………………… 4

8.2 Cenové nabídky na rekonstrukci parku Jahodová…………………………………………………………………….. 4

8.3 Cenové nabídky na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká………………………………………………….. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 107. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Termín zasedání zastupitelstva

Usnesení:

Rada stanovila termín zasedání zastupitelstva na čtvrtek 21. září 2006 v 18 hodin v zasedací místnosti Tuřanské nám.1.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Radnice Brno – Tuřany, kulturně společenské centrum – přijetí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JmK ve výši 100 000,- Kč na akci: Radnice Brno – Tuřany, stavební úpravy pro zřízení kulturně společenského centra Brno – Tuřany v budově Brno, Tuřanské nám. 1, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí podpory JmK k realizaci projektu.

2.2 Areál firmy AZ INVENT spol. s .r.o.

Usnesení :

Rada nemá námitek proti záměru firmy AZ INVENT spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno , zastoupené firmou UAD Studio spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno vybudovat průmyslový areál v lokalitě při ulici Tuřanka za podmínky souladu záměru s ÚPmB.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany René Křížkovi.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky Marii Křížové.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2006, kterým příjmy i výdaje rozpočtu zůstávají ve stejné výši.

4.2 Přehled hospodaření za období 1 — 6 /2006

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření za období 1- 6/ 2006, které jsou přílohou tohoto zápisu. Rada požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno ZMČ.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Klimatizační jednotka

Usnesení :

Rada souhlasí s instalací klimatizační jednotky Midea v místnosti, ve které jsou umístěny servery ÚMČ Brno-Tuřany dle nabídky firmy Faraheit s.r.o. a požaduje zapracování finanční částky ve výši 55 tis. Kč do RO pro schválení ZMČ.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na zajištění Tradičních Bartolomějských hodů 2006.

7.2 Herní prvky pro zahradu MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada s ohledem na doporučení architekta projektu vybrala ze čtyř nabídek firmu TOMOVY PARKY s.r.o., Karlovice-Radvánovice 11, 511 01 Turnov na vybavení zahrady MŠ Holásecká 11 herními prvky v ceně 118 762,- Kč vč. DPH, dopravy a montáže.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka na úpravu zeleně a úklid černých skládek

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Ing. Miloše Gärtnera, Hanácká 7, 620 00 Brno, na úpravu dřevin (třešně směr Dvorska) a živých plotů, odstranění stařiny a úklid černých skládek (Holásky), pokosy (Ledárenská, ulička Malínská) v celkové výši 20.202,- Kč včetně DPH.

8.2 Cenové nabídky na rekonstrukci parku Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno v celkové výši 1.999.006,- Kč vč. DPH, z čehož k provedení v roce 2006 činí 1.etapa 923.903,- Kč vč. DPH.

8.3 Cenové nabídky na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká v celkové výši 26.998,24 Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 9.8.2006

Jan Havlík Marie Stehlíková

starosta MČ Brno — Tuřany místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 105/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.7. 2006

usnesení z 105. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

105. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 12.7. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Zápis z jednání komise sociálně-zdravotní…………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………………. 2

1.4 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí………………………………………………………………. 2

1.5 Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany………………………………………………………………………… 2

1.6 Žádost o úpravu nebo snížení nájemného na ZS Holásecká 31…………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Cyklostezka Tuřany – Dvorska – inženýrská činnost…………………………………………………………………. 2

2.2 Nabídka agentury RPA…………………………………………………………………………………………………….. 2

2.3 Nabídkové řízení – opravy chodníků a komunikací…………………………………………………………………… 2

2.4 Návrh dodatku smlouvy o dílo Tuřanská 12, Brno…………………………………………………………………….. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 258, 263, 261, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290 k.ú. Tuřany 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska………………………………………………………………… 2

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska………………………………………………………………. 3

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany……………………………………………………… 3

3.5 Revokace bodů 3.2 a 3.3 ze 104.schůze RMČ dne 21.6…………………………………………………………… 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ na rok 2007…………………………………………………………………… 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Rozpočtové opatření MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace…………………………………….. 3

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie…………………….. 3

7.3 Technický stav suterénu budovy ZŠ Měšťanská 21…………………………………………………………………. 3

7.4 Revokace bodu 7.5 ze 104.schůze RMČ dne 21.6.2006…………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Požadavek Ing. Herrmanna na proplacení nákladů spojených s odstraněním větví……………………………. 3

8.2 Úklid ploch kolem Ivanovického potoka…………………………………………………………………………………. 3

8.3 Asanace suchého stromu v Leséčku……………………………………………………………………………………. 4

8.4 Posekání trávy Texas Ranch – trať………………………………………………………………………………………. 4

8.5 Zalesnění v k.ú.Holásky……………………………………………………………………………………………………. 4

8.6 Pokosy ruderálních porostů……………………………………………………………………………………………….. 4

8.7 Řez dřevin…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

8.8 Nákup a montáž mobiliáře………………………………………………………………………………………………… 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 105. schůze RMČ.

1.2 Zápis z jednání komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis a podněty z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 13.6.2006.

1.3 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku ze dne 27.6.2006, týkající se studie Holásky – V Aleji, U Potoka a studie předprostoru hřbitova.

1.4 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a životního prostředí ze dne 4.7.2006.

1.5 Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany.

1.6 Žádost o úpravu nebo snížení nájemného na ZS Holásecká 31

Usnesení :

Radasouhlasí s úpravou nájemného z nebytových prostor při probíhajících stavebních pracích v objektu ZS Holásecká 31 z důvodů výstavby domova důchodců – po dobu třetího čtvrtletí roku 2006 snížení o 10% žadatelům: MUDr.Radvaně Ergensové, MUDr. Marii Petrásové, MUDr. Vladimíře Sukupové a MUDr. Ivaně Svobodové.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Cyklostezka Tuřany – Dvorska – inženýrská činnost

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jana Harašty, CSc. Rolencova 73, Brno na inženýrskou činnost pro investiční záměr výstavby cyklostezky Tuřany – Dvorska jako předprojektové přípravy akce v ceně 59 500,- Kč vč. DPH

a pověřuje starostu podpisem smlouvy – s účinností po schválení rozpočtového opatření č.6/2006 ZMČ.

2.2 Nabídka agentury RPA

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Regionální poradenské agentury, Bohuňova 1, Brno na řízení projektu BESIP vč. komunikace s administrátorem, organizací výběrových řízení, zpracování vyúčtování a závěrečných zpráv, v ceně 35 700,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Nabídkové řízení – opravy chodníků a komunikací

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy Jihstav, s.r.o., Pompova 4, 617 00 Brno, na provedení komunikace na ulici Růžová-návrší v celkové ceně 320 000,- Kč včetně DPH a rezervy cca 10%.

Rada schvaluje nabídku firmy Zemako, s.r.o., Ulička 555, 664 07 Pozořice na provedení chodníku na ulici Pratecká v celkové ceně 156 043,-Kč včetně DPH.

2.4 Návrh dodatku smlouvy o dílo Tuřanská 12, Brno

Usnesení :

Rada souhlasí s obsahem dodatku č. 2 smlouvy s firmou DIRS Brno s.r.o., Kšírova 215/125, Brno, na adaptaci tělocvičny Tuřanská 12, Brno, spočívající ve změně termínu k dokončení díla, a to do 27. 7. 2006. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 258, 263, 261, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu prodej pozemků p.č. 258, 263, 261, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290 k.ú. Tuřany.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly na tomto pozemku paní Dagmar Hladíkové.

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu pronájem pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska občanskému sdružení TJ Brno Dvorska.

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej částí pozemků p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany p.Viktoru Hurtovi.

3.5 Revokace bodů 3.2 a 3.3 ze 104.schůze RMČ dne 21.6.

Usnesení:

Rada upřesňuje své rozhodnutí v bodech 3.2 a 3.3 ze 104.schůze RMČ ze dne 21.6.2006. Pozemek p.č. 866 k.ú. BI lze prodat pouze s pozemkem p.č. 867, neboť prodejem p.č. 866 se zamezí přístup na p.č. 867, vše v k.ú.BI (vysoká opěrná zeď z opačné strany).

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ na rok 2007

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2007, který je přílohou

tohoto usnesení.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Rozpočtové opatření MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtové opatření MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, ve výši 5.000,- Kč mezi položkami rozpočtu Ostatní služby a Mzdové prostředky.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie na opravy vstupního schodiště a sanace vlhkosti průčelí kostela.

7.3 Technický stav suterénu budovy ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o technickém stavu suterénu a opěrné zídky u schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21 a požaduje zajistit znalecký posudek stavu s odhadem nezbytných finančních nákladů na opravu.

7.4 Revokace bodu 7.5 ze 104.schůze RMČ dne 21.6.2006

Usnesení:

Rada ruší své rozhodnutí o výběru zhotovitele na stavbu „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“ a požaduje zdůvodnění mimořádně nízké ceny v nabídce firmy DIRS Brno s.r.o.,Kšírova 125, 619 00 Brno,které zajistí firma IKIS s.r.o.,Obilní trh 11,602 00 Brno.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Požadavek Ing. Herrmanna na proplacení nákladů spojených s odstraněním větví

Usnesení :

Rada neschvaluje proplacení částky 1.785,- Kč Ing. Hynkovi Herrmannovi jako úhradu nákladů na ořezání větví stromu ve vlastnictví města Brna, které přesahovaly na jeho pozemek.

8.2 Úklid ploch kolem Ivanovického potoka

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse na úklid a čištění ploch kolem Ivanovického potoka a na zajištění průchodnosti stezky od Jubilejní po Závětrnou ve výši ceny 7.590,71 Kč vč.DPH.

8.3 Asanace suchého stromu v Leséčku

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse ve výši 5.651,96 Kč vč.DPH na asanaci suchého stromu v lokalitě “Leséček”, prořezávky okolních stromů od suchých větví a úklidu dřevní hmoty.

8.4 Posekání trávy Texas Ranch – trať

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse ve výši 2.665,60 Kč vč.DPH na prosekání pěšiny o délce 280 m a šíři záběru 2 m na každou stranu od Texas Ranche po trať o ploše 1120 m2 včetně odvozu a likvidace travní hmoty.

8.5 Zalesnění v k.ú.Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Lesy města Brna spol. s r.o., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim na realizaci projektu “Zalesnění zemědělských a ostatních půd v k.ú. Holásky” v ceně 114 904,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy – s účinností po schválení rozpočtového opatření ZMČ.

8.6 Pokosy ruderálních porostů

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Realizace a údržba zeleně – Ing. Pavel Švec , Záhřebská 31, 616 00 Brno, na pokosy ruderálních porostů v lokalitách Holásecká jezera, park Malinská, ulice Malinská, Saidova,Jahodová u garáží, Jahodová naproti hřišti,.Jahodová u učiliště,Ledárenská a Zapletalova, vše včetně odvozu a likvidace biologické hmoty. Výše cenové nabídky je 50.650,-Kč vč. DPH.

8.7 Řez dřevin

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Realizace a údržba zeleně – Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, 616 00 Brno na řez dřevin na cestě k Holáseckým jezerům, úpravu keřů na Tuřanské 3, zdravotní řez třešně na Pratecké, redukční řez thůje na Malinské, park Malinská, redukční řez stromů na Ledárenské, asanaci náletového keře na ul. Rolencové,vše včetně odvozu a likvidace biologické hmoty.

Výše cenové nabídky je 37.366,-Kč vč. DPH.

8.8 Nákup a montáž mobiliáře

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 4 ks odpadkových košů od firmy REMIS s. r. o., Šámalova 93, 615 00 Brno, za celkovou cenu 33.719,.- Kč vč DPH a nabídku firmy ZEMAKO s. r. o., Ulička 555, 664 07 Pozořice, na nákup a instalaci 5 ks laviček, přemístění 2 ks laviček před radnicí a instalaci 4 ks odpadkových košů za cenu ve výši 59.686,08 Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 12.7.2006

Jan Havlík                                                   Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                           místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 104/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.6. 2006

usnesení z 104. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

104. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 21.6. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………………………… 2

1.3 Zápis z komise školské, kulturní a sportovní………………………………………………………………………….. 2

1.4 Souhlas s použitím loga – znaku MČ Brno – Tuřany…………………………………………………………………. 2

1.5 Smlouva s p.Tomášem Sobotkou na údržbu www stránek městské části……………………………………… 2

1.6 Redaktor www stránek městské části………………………………………………………………………………….. 2

1.7 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na V. volební období…………………………………… 2

1.8 Doplnění programu 24/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany……………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Změna územního plánu – 1. etapa dle US MČ Brno – Tuřany……………………………………………………… 2

2.2 Osazení košů na odpadky v MČ Brno – Tuřany……………………………………………………………………….. 2

2.3 Oprava místní komunikace Sokolovna – Ekodvůr v Tuřanech……………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1516/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………… 2

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 866 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 2

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 866, 879/3, 894/2, 894/3 k.ú. Brněnské Ivanovice……….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Finanční dar………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 6/2006…………………………………………………………………………………. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Dodatek ke smlouvě o nájmu služebního bytu………………………………………………………………………… 3

5.2 Program pro odbor stavební a technický……………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Prověrka hostinské činnosti………………………………………………………………………………………………. 3

7.2 El. přípojka pro kapli v Brněnských Ivanovicích……………………………………………………………………….. 3

7.3 Návrh na rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím……………………………………………….. 3

7.4 Výběr zhotovitele na stavbu „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“…………………………………………………… 4

7.5 Studie koupaliště Tuřany………………………………………………………………………………………………….. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Obecně závazná vyhláška o ochraně zeleně – návrh………………………………………………………………… 4

8.2 Cenová nabídka – úprava Tuřanského náměstí před radnicí……………………………………………………….. 4

8.3 Cenová nabídka na úklid ploch na Tuřanském náměstí…………………………………………………………….. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

9.1 Smlouva o poskytování odborných služeb PO a BOZP…………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 104. schůze RMČ.

1.2 Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje předložit Jednací řád Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany.

1.3 Zápis z komise školské, kulturní a sportovní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise školské, kulturní a sportovní ze dne 14.6.2006.

Doporučenými podněty ohledně rozdělení dotací sportovním organizacím se bude Rada zabývat.

1.4 Souhlas s použitím loga – znaku MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s použitím loga – znaku MČ Brno – Tuřany panem Františkem Purketem na pozvánky pro setkání spolužáků.

1.5 Smlouva s p.Tomášem Sobotkou na údržbu www stránek městské části

Usnesení:

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s p.Tomášem Sobotkou na zajištění aktuálního doplňování www stránek Městské části Brno-Tuřany za cenu 1 500,- Kč měsíčně od 1.7.2006 a ukládá ÚMČ Brno-Tuřany návrh smlouvy připravit.

1.6 Redaktor www stránek městské části

Usnesení:

Rada souhlasí s umisťováním obsahu Listů na www stránky Městské části Brno-Tuřany a schvaluje pana Petra Švába (grafik Listů) jako redaktora www stránek odpovědného za umisťování obsahu Listů na tyto stránky.

1.7 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na V. volební období

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu stanovit pro V. volební období počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 17.

1.8 Doplnění programu 24/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění programu 24/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany o tyto body: Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na V. volební období, Rozpočtové opatření č. 6/2006, Novelizace vyhlášky o regulaci VHP.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Změna územního plánu – 1. etapa dle US MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada žádá MMB-Odbor územního plánování a rozvoje o zahájení projednávacího procesu změn územního plánu dle 1. etapy návrhu změn, uvedených v urbanistické studii MČ Brno – Tuřany.

2.2 Osazení košů na odpadky v MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Zemako s.r.o. se sídlem Ulička 555, 664 07 Pozořice na osazení 6 ks odpadkových košů v MČ Brno – Tuřany za celkovou cenu vč. DPH – 14 745,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Oprava místní komunikace Sokolovna – Ekodvůr v Tuřanech

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy JIHSTAV, s.r.o.Pompova 4, 617 00 Brno na opravu místní komunikace Sokolovna – Ekodvůr v Tuřanech za celkovou cenu vč. DPH – 369 495,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1516/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 1516/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Fráňovi na dobu neurčitou za roční nájemné 32,- Kč.

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 866 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu prodej příp. pronájem pozemku p.č. 866 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Markétě Janečkové.

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 866, 879/3, 894/2, 894/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu prodej příp. pronájem p.č. 866, 879/3, 894/2, 894/3 k.ú. Brněnské Ivanovice.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Finanční dar

Usnesení:

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru p. Jiřímu Krejčímu, mistru republiky v běhu na 100 km, ve výši 10 000,- Kčza jeho mimořádné sportovní výsledky a reprezentacia požadujezapracovat tuto položku do rozpočtového opatření č.6/2006 – ZMČ.

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 6/2006

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 6/2006, kterým se příjmy rozpočtu navyšují o 121 tis.Kč a výdaje rozpočtu navyšují o 1 286 tis.Kč.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Dodatek ke smlouvě o nájmu služebního bytu

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 s nájemcem Petrem Kadlecem. Tímto dodatkem se nájemní smlouva prodlužuje do 30.6.2007.

5.2 Program pro odbor stavební a technický

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Vita SW na programové vybavení odboru stavebního a technického za cenu 27 173,64 Kč + technická podpora ve výši 5% z ceny, tj: 1360,- Kč za čtvrtletí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Prověrka hostinské činnosti

Usnesení :

Rada bere na vědomí závěr prověrky provedené ÚMČ týkající se vaření pro cizí strávníky ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvkové organizace, podle kterého nemusí mít tato organizace zřízen živnostenský list pro hostinskou činnost v případě, že vaří pro cizí strávníky bez kalkulace jakéhokoliv zisku.

7.2 El. přípojka pro kapli v Brněnských Ivanovicích

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy EEIKA Brno s.r.o. se sídlem Jahodová 54, 620 00 Brno na vybudování elektropřípojky pro kapli v Brněnských Ivanovicích v délce 90 m v ceně 51 279,- Kč včetně DPH a požaduje zapracovat částku 51 279,- Kč do rozpočtového opatření č.6/2006 – ZMČ.

7.3 Návrh na rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím

Usnesení:

Rada schvaluje rozdělení neinvestiční dotace na rok 2006 ve výši 110 tis. Kč sportovním organizacím na základě doporučení komise školské, kulturní a sportovní takto:

– Tenisový klub Tuřany 18 000,-Kč

– TJ Holásky 18 000,-Kč

– SK Tuřany 30 000,-Kč

– TJ Dvorska 18 000,-Kč

– TJ Sokol Tuřany 18 000,-Kč

– TJ Sokol Holásky 8 000,-Kč

Rada požaduje zapracovat navýšení 10 tis. Kč do rozpočtového opatření číslo 6/2006 – ZMČ.

7.4 Výběr zhotovitele na stavbu „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky výběrového řízení a na základě nezávislého posudku nabídek schvaluje jako zhotovitele stavby „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1“ firmu PSK Brno s.r.o.,Kabátníkova 2, 661 10 Brno za nabídkovou cenu 7 602 358,92 Kč (vč.DPH) a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

7.5 Studie koupaliště Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování studie koupaliště Brno-Tuřany projekční kanceláří K4 a.s. v ceně 68 000,-Kč (bez DPH) a požaduje zapracování potřebné částky do rozpočtového opatření č.6/2006 – ZMČ.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Obecně závazná vyhláška o ochraně zeleně – návrh

Usnesení :

Rada nemá připomínky k textu vyhlášky a požaduje zapracovat do seznamu zeleně parčíky na ulicích Sokolnická (p.č.:2136/1, 2136/2, 2136/3 a 2136/4,k.ú.Tuřany), V Pískách-Rolencova (p.č.270-část, k.ú.Holásky), Rolencova-Požární – u školy (p.č.131,k.ú.Holásky).

8.2 Cenová nabídka – úprava Tuřanského náměstí před radnicí

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy EDEN, s.r.o. ve výši 12.989,23 Kč vč.DPH na úpravu Tuřanského náměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

8.3 Cenová nabídka na úklid ploch na Tuřanském náměstí

Usnesení:

Rada schvaluje cenovou nabídku od pana Frýze na úklid částí ploch Tuřanského nám. na p.č.1391,1386, 1388,554/1 a 555 v k.ú.Tuřany za cenu 2 500,- Kč měsíčně.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Smlouva o poskytování odborných služeb PO a BOZP

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytování odborných služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se společností BEPOZ s.r.o. za měsíční paušál 2.380,- Kč včetně DPH.

V Brně – Tuřanech 21.6.2006

Jan Havlík                                              Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                    místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 103/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.6. 2006

usnesení z 103. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

103. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 14.6. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka Miloslav Blažek Ing.

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Zápis z 10/IV zasedání Kontrolního výboru ze dne 5.5.2006………………………………………………………. 2

1.3 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Novelizace vyhlášky o regulaci VHP……………………………………………………………………………………. 2

1.5 Restaurační zahrádka V Aleji č. 20, Holásky…………………………………………………………………………. 2

1.6 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………………. 2

1.7 Obsah Listů…………………………………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Doplnění strategického plánu rozvoje – nabídka firmy LÖW & spol., s. r.o……………………………………… 2

2.2 Aktualizace strategického rozvoje MČ Brno – Tuřany……………………………………………………………….. 2

2.3 Úprava nástupního prostoru před hřbitovem……………………………………………………………………………. 2

2.4 Dopravní značení ul.Pratecká…………………………………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany………………………………………………………………… 3

3.2 Vyjádření k prodeji části p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………….. 3

3.3 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany…………………………………………………………… 3

3.4 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1132 k.ú. Tuřany………………………………………………………….. 3

3.5 Majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 833, 853, 854, 846 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………….. 3

3.6 Pronájem pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany stánkovým prodejcům………………………………………………… 3

3.7 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1085/4, 1097, 1102/11 za 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice………………. 3

3.8 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 1097 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………. 3

3.9 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu p.č. 4610 k.ú. Tuřany………………………………………………. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2006…………………………………………………………………………………. 3

4.2 Dotace z rozpočtu JMK na kulturně-společenské centrum – záměr……………………………………………… 3

4.3 Dotace na rekonstrukci ZŠ Požární – záměr…………………………………………………………………………… 4

4.4 Limitní příspěvek ze SFDI – záměr………………………………………………………………………………………. 4

4.5 Statut sociálního fondu…………………………………………………………………………………………………….. 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

5.1 Výměna nefunkčního ohřívače teplé vody na ZS Holásecká 31…………………………………………………… 4

5.2 Radnice – projektová dokumentace na rekonstrukci stávajících bytů na nebytové prostory…………………. 4

5.3 Úřední tabule Městské části Brno – Tuřany……………………………………………………………………………. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Brno-Dvorska…………………………………………………………………… 4

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Církvi československé husitské………………………………………………… 4

7.3 Oprava oplocení MŠ U Lípy Svobody……………………………………………………………………………………. 4

7.4 TDI – Zateplení fasády ZŠ Požární 1……………………………………………………………………………………. 4

7.5 Výměna dveří s nadsvětlíkem v MŠ U Lípy Svobody………………………………………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Nebezpečný stav padajících stromů…………………………………………………………………………………….. 5

8.2 Cenová nabídka společnosti Lesy města Brna……………………………………………………………………….. 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………….. 5

9.2 Změna kategorie Jednotky SDH Brno-Holásky……………………………………………………………………….. 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 103. schůze RMČ.

1.2 Zápis z 10/IV zasedání Kontrolního výboru ze dne 5.5.2006

Rada vzala na vědomí zápis z 10/IV zasedání Kontrolního výboru ze dne 5.5.2006.

1.3 Program zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program 23/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 29. června 2006 v 18 hodin, a sice:

Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání Rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Změna obecně závazné vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích, Návrh na zrušení vybírání místního poplatku ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných v Brně, Návrh na změnu územního plánu podanou firmou Reality decim s.r.o., pozemky p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2, 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, Návrh na změnu územního plánu pro pozemek p.č. 2457/1 k.ú. Holásky, Různé, Závěr.

1.4 Novelizace vyhlášky o regulaci VHP

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ Brno – Tuřany schválit novelizaci vyhlášky č. 34/2005, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů dle ustanovení § 50 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění bez regulace provozu výherních hracích přístrojů v MČ Brno – Tuřany.

1.5 Restaurační zahrádka V Aleji č. 20, Holásky

Usnesení :

Rada navrhuje Radě města Brna zařazení restaurační zahrádky “Restaurace Pod Lipami”, V Aleji 20, Brno, do Tržního řádu města Brna s rozmezím provozní doby do 20.30 hod.

1.6 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku

Usnesení :

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku, obsahující stanovisko k aktualizaci plánu rozvoje MČ Brno – Tuřany, který vypracovala fa LÖW & spol., s.r.o. se sídlem Vranovská 102, 614 00 Brno a s využitím pozemků v lokalitě Holásky – U Potoka – zapojení cesty ke garážím do budoucí komunikační sítě v souvislosti s urbanistickou studií na výstavbu občanské vybavenosti a požaduje přípravu dalších kroků k realizaci doporučených opatření.

1.7 Obsah Listů

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů 3/2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Doplnění strategického plánu rozvoje – nabídka firmy LÖW & spol., s. r.o.

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy LÖW & spol.,s.r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno na doplnění strategického plánu rozvoje MČ Brno – Tuřany o “Přehled veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin” v ceně 11 200,-Kč+ DPH, celkem 13 328,- Kč a pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1 ke stávající smlouvě.

2.2 Aktualizace strategického rozvoje MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit aktualizovaný strategický program rozvoje v oblasti zeleně na základě závěrů komise rozvoje a správy majetku.

2.3 Úprava nástupního prostoru před hřbitovem

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje a správy majetku, komise stavební a životního prostředí a komise dopravy a veřejného pořádku k navržené úpravě nástupního prostoru hřbitova autora Ing. arch. Medka.

2.4 Dopravní značení ul.Pratecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy Gefab na doplnění dopravního značení ul.Pratecká v ceně do 3 000,- Kč vč.DPH.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nemá námitek k dotčení pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany pokládkou telekomunikačního vedení.

3.2 Vyjádření k prodeji části p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej části pozemku p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice a doporučuje pronájem z úrovně města Brna paní Jarmile Vykypělové.

3.3 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dohody s Martou Zemkovou o ukončení nájmu části pozemku 1833/2 k.ú. Tuřany v areálu zdravotního střediska a to ke dni 30.6.2006.

3.4 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1132 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej části pozemku p.č. 1132 k.ú. Tuřany Miluši Zbitkové a Jiřímu Zbitkovi.

3.5 Majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 833, 853, 854, 846 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s majetkoprávním vypořádáním spoluvlastnictví pozemků p.č. 833, 853, 854, 846 k.ú. Brněnské Ivanovice tak, že ve vlastnictví města zůstanou dolní části pozemků, které jsou podle ÚPmB a US součástí KV včetně ochranného pásma Ivanovického potoka.

3.6 Pronájem pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany stánkovým prodejcům

Usnesení:

Rada svěřuje Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Tuřany působnost uzavírání nájemních smluv o pronájmu částí pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany za účelem stánkového prodeje. Rada pověřuje vedoucí Odboru všeobecného ÚMČ Brno-Tuřany podepisováním těchto nájemních smluv. Doba nájmu max 29 dní, nájemné 4,- Kč/m2/den. Rada schvaluje vzor nájemní smlouvy, který je přílohou tohoto zápisu.

3.7 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1085/4, 1097, 1102/11 za 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu směnu pozemků p.č. 1097, 1102/11 ve vlastnictví města Brna za p.č. 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice dle žádosti Tréninkového centra mládeže 1.FC Brno, s.r.o. a nedoporučuje směnu pozemku p.č. 1085/4.

3.8 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 1097 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu pronájem pozemku p.č. 1097 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna Tréninkovému centru mládeže 1.FC Brno, s.r.o.

3.9 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu p.č. 4610 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu prodej spoluvlastnického podílu 1 pozemku p.č. 4610 k.ú. Tuřany Evě Čermákové a Danuši Fertigové.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2006, kterým se příjmy a výdaje rozpočtu navyšují o 3.638 tis. Kč.

4.2 Dotace z rozpočtu JMK na kulturně-společenské centrum – záměr

Usnesení:

Rada schvaluje záměr přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100 000,– Kč na akci „Radnice Brno – Tuřany, stavební úpravy pro zřízení kulturně – společenského centra Brno – Tuřany v budově Brno, Tuřanské nám. 1“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí podpory JMK k realizaci projektu.

4.3 Dotace na rekonstrukci ZŠ Požární – záměr

Usnesení:

Rada schvaluje záměr přijetí investiční dotace od Ministerstva financí ČR na akci „Rekonstrukce ZŠ Požární, MČ Brno – Tuřany“ ve výši 6 500 000,– Kč .

4.4 Limitní příspěvek ze SFDI – záměr

Usnesení:

Rada schvaluje záměr přijetí limitního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 539 000,- Kč na akci „Zvyšování bezpečnosti silničního provozu na území MČ Brno – Tuřany“.

4.5 Statut sociálního fondu

Usnesení :

Rada schvaluje Statut sociálního fondu zaměstnanců SMB-ÚMČ Brno-Tuřany a osob ve výkonu funkce uvolněného starosty a místostarosty MČ Brno-Tuřany.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Výměna nefunkčního ohřívače teplé vody na ZS Holásecká 31

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu ohřívače teplé vody na zdravotním středisku Holásecká 31 firmou Knecht Instalo s.r.o., Brno v ceně vč.DPH 23 757,- Kč + vyvložkování komínu firmou Kubát Jaromír, Brno v ceně 9 000,- Kč.

5.2 Radnice – projektová dokumentace na rekonstrukci stávajících bytů na nebytové prostory

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Borise Medka na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci stávajících bytů na nebytové prostory v konečné ceně 264 800,- Kč

5.3 Úřední tabule Městské části Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 2ks nových úředních tabulí dle cenové nabídky firmy SYSARD s.r.o., Dolní nám. 1356, Vsetín v ceně 41 000,- Kč včetně DPH (bez montáže).

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Brno-Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na zajištění Dvorských hodů ve dnech 26. – 27.8.2006.

7.2Žádost o poskytnutí příspěvku Církvi československé husitské

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000,- Kč Církvi československé husitské na opravy budovy Husův sbor.

7.3 Oprava oplocení MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku p. Miroslava Buchlovského bytem Dvorecká 43, 620 00 Brno na opravu oplocení MŠ U lípy Svobody v ceně do 7 tis. Kč včetně DPH.

7.4 TDI – Zateplení fasády ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jiřího Cejnara, Brno, Větrná 1, na výkon technického dozoru investora pro stavbu „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1“ za konečnou cenu 92 625,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.5 Výměna dveří s nadsvětlíkem v MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy V-Okno s.r.o. se sídlem Hybešova 18, 602 00 Brno na dodávku a montáž 2 ks dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem do MŠ U Lípy Svobody a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada souhlasí s dodávkou kvalitnějších dveří v hliníkovém provedení za celkovou cenu včetně DPH 83 851,- Kč

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nebezpečný stav padajících stromů

Usnesení :

Rada souhlasí s provedením zdravotních řezů a asanací havarijních stromů na městských pozemcích p.č. 4423 a 4419 v k.ú. Tuřany, ulice Roviny. Ukládá ÚMČ připravit nabídku řešení dané situace.

8.2 Cenová nabídka společnosti Lesy města Brna

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku společnosti Lesy města Brna,s.s r.o.,ve výši 11 513,- Kč vč. DPH na dodání 3 ks kompletu lavice se stolem.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky ve výši 10.000,- Kč takto: 5.000,- Kč na nákup pohonných hmot, 2.000,- Kč na nákup chladiče pro agregát PS 12, 3.000,- Kč na opravu elektroinstalace agregátu.

9.2 Změna kategorie Jednotky SDH Brno-Holásky

Usnesení:

Usnesení ze 102/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.5. 2006

usnesení z 102. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

102. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 24.5. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 1

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1527 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………………………… 1

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 210/1 a 211/1 k.ú. Tuřany…………………………………….. 2

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s…………………………………………… 2

3.4 Vyjádření k prodeji části p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………. 2

3.5 Záměr svěření pozemků v areálu AGRO Brno-Tuřany a.s. na Dvorecké…………………………………………. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Finanční vypořádání 2005………………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2006………………………………………………………………………………. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku SK Tuřany……………………………………………………………………………… 2

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Asociaci pomáhající lidem s autismem…………………………………………. 2

7.3 Zajištění prezentace knihy Letci…………………………………………………………………………………………. 2

7.4 Propagace MČ Brno-Tuřany v publikaci Jihomoravský kraj………………………………………………………… 2

7.5 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Brněnské Ivanovice……………………………………………………… 2

7.6 Výběrové řízení na akci „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1, Brno – Holásky“………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Výměna oken a dveří hasičky v Holáskách……………………………………………………………………………. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 102. schůze RMČ.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1527 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 1527-zahrada,k.ú. Brněnské Ivanovice Žanetě Sedláčkové na dobu neurčitou za roční nájemné 166,- Kč.

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 210/1 a 211/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu prodej příp. pronájem částí pozemků p.č. 210/1 a 211/1 k.ú. Tuřany uživatelům sousedních pozemků.

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Usnesení:

Rada souhlasí s prodloužením pronájmu pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice části p.č. 228/1, 229, 232, 233, 241/2 a v k.ú. Tuřany části p.č. 3533, 3534/4, 3535/3, 3536/3, 3537/3, 3538/3, 3539/3, 3540/3, 3541/3, 3542/3, 3543/3, 3544/3, 3545/3, 3546/3, 3547/3, 3548/3 společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. do 31.12.2007 z úrovně města Brna.

3.4 Vyjádření k prodeji části p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice Pavlíně Kloudové a Bronislavovi Kloudovi.

3.5 Záměr svěření pozemků v areálu AGRO Brno-Tuřany a.s. na Dvorecké

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ připravit žádost o svěření městských pozemků v areálu Agro Brno Tuřany a.s. městské části Brno-Tuřany.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Finanční vypořádání 2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o schválení závěrečného účtu r.2005 Statutárního města Brna Zastupitelstvem města Brna č.Z4/034 dne 23.5.2006 a schvaluje zapracování finančního vypořádání do rozpočtového opatření č.4/2006.

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2006, kterým se příjmy rozpočtu navyšují o 122 tis. Kč a výdaje o 2 004 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku SK Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,- Kč SK Tuřany na zajištění mezinárodního turnaje v kopané pro kategorie přípravky a mladších žáků.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Asociaci pomáhající lidem s autismem

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,- Kč Asociaci pomáhající lidem s autismem na akutní asistenci pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra /PAS/ – „SOS“ asistent.

7.3 Zajištění prezentace knihy Letci

Usnesení :

Rada schvaluje zajištění občerstvení do výše 3 000,-Kč na akci prezentace knihy Letci z Holásek a Tuřan, která se uskuteční dne 11. června v 15 hodin na Orlovně.

7.4 Propagace MČ Brno-Tuřany v publikaci Jihomoravský kraj

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku společnosti ACR Alfa s.r.o. na propagaci městské části Brno-Tuřany v publikaci Jihomoravský kraj a to 1 strana 180×130 mm za cenu 16.660,- Kč včetně DPH.

7.5 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Martina Zálešáka na opravu okapů a provedení bezúdržbové úpravy odtoku povrchových vod od kaple v BI osazením lapačů střešních splavenin v ceně do 5 tis. Kč včetně DPH.

7.6 Výběrové řízení na akci „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1, Brno – Holásky“

Usnesení :

Rada jmenuje dle ustanovení § 57 odst. 1 zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, členy hodnotící komise pro zadávací řízení veřejné zakázky Oprava a zateplení fasády školy Požární 1, Brno – Holásky ve složení: Jan Havlík, Ing. Jiří Kubík, Ing. Radka Skoupilová, Ing. Jiří Kudělka, Mgr. Ilja Kašík. Náhradníci: Ing. Zdeněk Cibulka, Ing. arch.Jana Medková, Marie Stehlíková, Ing. Ivo Koukol, Ing. Eliška Kudělková.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Výměna oken a dveří hasičky v Holáskách

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku na dodávku a montáž oken a dveří budovy hasičky na ulici Javorová v Holáskách firmou Pramos,a.s.,Brněnská 577, 691 76 Šitbořice v ceně 126 356,-Kč včetně DPH a ukládá ÚMČ zapracování této částky do rozpočtového opatření č.5/2006.

V Brně – Tuřanech 10. 5. 2006

Jan Havlík                                                                Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                     místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 101/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.5. 2006

usnesení z 101. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

101. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 10.5. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Zápis z komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………. 2

1.3 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích………………………. 2

1.4 Místní poplatek ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných ve městě Brně…………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh změn územního plánu 2004 – II – 19. soubor…………………………………………………………………… 2

2.2 Dálnice D1 Starý Lískovec – Brno Jih, mimoúrovňová křižovatka………………………………………………….. 2

2.3 Návrh na změnu územního plánu podanou Reality decim s.r.o., pozemky p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 , 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice….. 2

2.4 Umístění reklamních zařízení…………………………………………………………………………………………….. 2

2.5 Prášková lakovna Brno, Zapletalova 55…………………………………………………………………………………. 2

2.6 Žádost o souhlas s umístěním chladícího zařízení…………………………………………………………………… 2

2.7 Oprava chodníků v ul. Sokolnická včetně uličky k ul. Myslivecká………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Svěření pozemků p.č. 2135/6, 2135/8, 2135/11 k.ú. Tuřany……………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Vnitřní vertikální žaluzie……………………………………………………………………………………………………. 3

5.2 Pilotní projekt rozvoje informačních technologií MČ Brno-Tuřany…………………………………………………. 3

5.3 Projektová dokumentace pro další adaptaci prostor radnice……………………………………………………….. 3

5.4 Výkon technického dozoru investora pro další adaptaci prostor radnice………………………………………… 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Pravidelná revize elektrických zařízení objektu ZS Holásecká 31………………………………………………. 3

6.2 Technický dozor investora pro adaptaci části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory……………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů B. Ivanovice………………………………………… 3

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu Tuřany………………………………………………………….. 3

7.3 Zateplení fasády a výměna oken MŠ Holásecká……………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Zalesnění Holásky…………………………………………………………………………………………………………… 4

8.2 Dodatek ke smlouvě na údržbu Májového parku…………………………………………………………………….. 4

8.3 Dodatek ke smlouvě na údržbu zeleně v Tuřanech…………………………………………………………………… 4

8.4 Cenové nabídky na ošetření havarijních stromů………………………………………………………………………. 4

8.5 Smlouva na PD – úprava prostoru před hřbitovem……………………………………………………………………. 4

8.6 Smlouva na PD- úprava veřejného prostranství “Náměstí” v Holáskách…………………………………………. 4

8.7 Projektová dokumentace pro rekonstrukci parku Jahodová………………………………………………………… 4

8.8 Deratizace v k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………………………… 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

9.1 Žádost o dotaci z rozpočtu JmK pro jednotky sborů dobrovolných hasičů……………………………………… 4

9.2 Rekonstrukce střechy hasičky v Holáskách…………………………………………………………………………… 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 101. schůze RMČ.

1.2 Zápis z komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 11.4.2006. Doporučenými podněty se rada již zabývala.

1.3 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích

Usnesení :

Rada schvaluje změnu prodejní plochy vyjmenované v části č.3 Poplatek za užívání veřejného prostranství Přílohy č.1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.33/2005 vypuštěním p.č.1386, p.č.1388 a zařazením p.č. 1391 (vedle pekárny Crocus), vše k.ú.Tuřany. Rada doporučuje ZMČ souhlasit s touto změnou.

1.4 Místní poplatek ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných ve městě Brně

Usnesení :

Rada nesouhlasí se zrušením místního poplatku ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných v Brně dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.33/2005. Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit se zrušením místního poplatku ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných v Brně dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.33/2005.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změn územního plánu 2004 – II – 19. soubor

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit navržené změny ÚPmB 2004 – II – 19. soubor (retenční nádrž pro stoku E — za Makrem u Svitavy).

2.2 Dálnice D1 Starý Lískovec – Brno Jih, mimoúrovňová křižovatka

Usnesení:

Rada nesouhlasí s úpravami posuzované stavby MÚK v souladu se svým usnesením z 51/IV schůze ze dne 14.7.2004 ke stavbě „Rozšíření dálnice D1 Starý Lískovec — Brno jih mimoúrovňová křižovatka šestipruhové uspořádání“ jako záměru ke zjišťovacímu řízení k této stavbě dle §7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z důvodu negativního ovlivnění životního prostředí městské části.

2.3 Návrh na změnu územního plánu podanou Reality decim s.r.o., pozemky p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 , 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit s předloženou změnou ÚPmB na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 , 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

2.4 Umístění reklamních zařízení

Usnesení :

Rada souhlasí s umístěním reklamních zařízení na křižovatce ulice Špirkovy a Hasičské a na rohu parku Tuřanské nám. — Hasičská.

2.5 Prášková lakovna Brno, Zapletalova 55

Usnesení:

Rada s předloženým posudkem vlivů na životní prostředí stavby prášková lakovna Brno, Zapletalova 55, souhlasí bez připomínek.

2.6 Žádost o souhlas s umístěním chladícího zařízení

Usnesení :

Rada nesouhlasí s umístěním chladícího zařízení firmy Coca-cola Beverages ČR,s.s r.o., Řipská 20, Brno na pozemku p.č.1386, k.ú. Tuřany na Tuřanském náměstí u novinového stánku.

2.7 Oprava chodníků v ul. Sokolnická včetně uličky k ul. Myslivecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku na opravu chodníků v ul. Sokolnická včetně spojovací uličky k ul. Sokolnická firmou Zemako, s.r.o. v celkové ceně – 430 207,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3) POZEMKY

3.1 Svěření pozemků p.č. 2135/6, 2135/8, 2135/11 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí se svěřením pozemků p.č. 2135/6, 2135/8, 2135/11 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Vnitřní vertikální žaluzie

Usnesení :

Rada schvaluje zhotovení vertikálních žaluzií na ÚMČ Brno – Tuřany pro 10 oken v 1.patře na straně do Tuřanského nám. firmou MIKA dle cenové nabídky 19 200,-Kč včetně DPH.

5.2 Pilotní projekt rozvoje informačních technologií MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje vypracování nezávislého odborného rozboru stávajícího stavu IT na ÚMČ Brno-Tuřany a pilotního projektu rozvoje IT na ÚMČ Brno-Tuřany firmou Calyx v ceně do 10 000,- Kč včetně DPH.

5.3 Projektová dokumentace pro další adaptaci prostor radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy ATELIER CREO spol. s r.o. Purkyňova 99, 612 00 Brno na vypracování projektové dokumentace pro další adaptaci prostor radnice po uvolněných bytech ve 2.NP na kancelářské prostory v celkové ceně vč. autorského dozoru 416 500,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.4 Výkon technického dozoru investora pro další adaptaci prostor radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jiřího Cejnara,bytem Větrná 1, 635 00 Brno na výkon technického dozoru investora pro další adaptaci prostor radnice v celkové ceně 62 500,- Kč, měsíční fakturace bude do 20 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Pravidelná revize elektrických zařízení objektu ZS Holásecká 31

Usnesení :

Rada schvaluje provedení pravidelné revize elektrických zařízení objektu ZS Holásecká 31 firmou Jiří Krejčí – montáž, opravy a revize el.zařízení,dle cenové nabídky 10 000,- Kč bez DPH (pan Jiří Krejčí není plátce DPH).

6.2 Technický dozor investora pro adaptaci části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jana Harašty, CSc., Rolencova 73, 620 00 , Brno, na zajištění technického dozoru investora pro adaptaci části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory v celkové ceně 45 518,- Kč.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů B. Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění soutěže v hasičské dovednosti.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu Tuřany

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko komise školské, kulturní a sportovní k rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím.

7.3 Zateplení fasády a výměna oken MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku na pokračování stavebních prací na zateplení fasády MŠ Holásecká firmou Mareš Josef, Sokolnická 6, 620 00 Brno za celkovou cenu 341 330,- Kč včetně DPH.

Dále schvaluje nabídku firmy V-Okno s.r.o. se sídlem Hybešova 18, 602 00 Brno na zbývající dodávku a montáž nových oken a dveří objektu MŠ Holásecká za celkovou cenu 286 328,- Kč včetně DPH.

Rada požaduje potřebné finanční prostředky na práce v MŠ Holásecká zapracovat do rozpočtového opatření, které doporučuje ZMČ ke schválení.

Rozpočtová skladba: 3111/6121 (fasáda), 3111/5171 (okna)

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zalesnění Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje podání žádosti o územní rozhodnutí pro zalesnění pozemků p.č. 2185 a 2179, k.ú. Holásky. Současně doporučuje ZMČ schválit podání návrhu na změnu územního plánu pro pozemek p.č. 2457/1 k.ú. Holásky ze zemědělského půdního fondu na pozemek určený k plnění funkce lesa.

8.2 Dodatek ke smlouvě na údržbu Májového parku

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EDEN, s.r.o. „Základní údržba zeleně — Májový park (Revoluční)“, kterým se smlouva prodlužuje na dobu neurčitou.

8.3 Dodatek ke smlouvě na údržbu zeleně v Tuřanech

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EDEN, s.r.o. na údržbu zeleně v Tuřanech, kterým se do údržby zahrnuje plocha p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany na ulici Hasičské před restaurací FAKO.

8.4 Cenové nabídky na ošetření havarijních stromů

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Radovana Šmída v ceně 35 000,- Kč na ošetření havarijních dřevin na městském pozemku p.č. 1433 k.ú. Brněnské Ivanovice.

8.5 Smlouva na PD – úprava prostoru před hřbitovem

Usnesení :

Rada schvaluje text smlouvy s Ing. arch. Borisem Medkem, Húskova 39a, 618 00 Brno, na vypracování projektové dokumentace za cenu 9 300,-Kč (není plátcem DPH) na úpravu prostoru před hřbitovem a pověřuje starostu jejím podpisem.

8.6 Smlouva na PD- úprava veřejného prostranství “Náměstí” v Holáskách

Usnesení :

Rada schvaluje text smlouvy s Ing. arch. Borisem Medkem, Húskova 39a, 618 00 Brno na vypracování projektové dokumentace architektonického návrhu na úpravu veřejného prostranství “Náměstí” v Holáskách v prostoru kolem budovy ZŠ Požární a dále směrem k železniční trati za cenu 12 900,-Kč (není plátcem DPH).

8.7 Projektová dokumentace pro rekonstrukci parku Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Borise Medka Húskova 39a, 618 00 Brno na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci parku Jahodová v celkové ceně 69 800,- Kč (není plátcem DPH).

8.8 Deratizace v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje provedení deratizace v centrální části Tuřan firmou Jiří Pařez v ceně 9.000,- Kč (včet.DPH).

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Žádost o dotaci z rozpočtu JmK pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

Usnesení :

Rada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výstroj, výzbroj a techniku z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 195.205,- Kč na jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených městskou částí Brno-Tuřany.

9.2 Rekonstrukce střechy hasičky v Holáskách

Usnesení :

Rada schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo p. Josefa Nováka, Živného 8, Brno, na provedení prací rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice Javorová ul., Brno, v ceně 329 972,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

V Brně – Tuřanech 10. 5. 2006

Jan Havlík                                           Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany             místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 100/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.4. 2006

usnesení z 100. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

100. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 19.4. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Josef Panáček Ing. člen Rady

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Doplnění programu 23/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany………………………………………………………………. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 1

2.1 Strategie rozvoje MČ……………………………………………………………………………………………………….. 1

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………. 2

3.2 Vyjádření k prodeji částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Žádost TJ Brno Dvorska……………………………………………………………………………………………………. 2

7.2 Provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsíci červenci a srpnu……………………………. 2

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 2

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 2

9.1 Protipovodňová opatření……………………………………………………………………………………………………. 2

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 100. schůze RMČ.

1.2 Doplnění programu 23/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění programu 23/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany o tyto body: Směna částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany, Prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA Brno, s.r.o..

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Strategie rozvoje MČ

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje k předloženým námětům strategie rozvoje. Zároveň rada požaduje stanovisko k urbanistické studii zadané Majetkovým odborem MMB v lokalitě za prodloužením ulice Ledárenská.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 943 k.ú. Brněnské Ivanovice Liborovi a Magdě Filovým a nedoporučuje schválit prodej části pozemku p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA Brno, s.r.o..

Současně Rada požaduje projednat na 23/IV zasedání ZMČ tento bod společně s bodem programu 3.1.RMČ 97/IV.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost TJ Brno Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč TJ Brno Dvorska na zajištění tří dostihových dnů 2006.

7.2 Provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsíci červenci a srpnu

Usnesení :

Rada schvaluje provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2006 dle přiloženého rozpisu (MŠ U Lípy Svobody bude otevřena do 21.7., ostatní uzavřeny) .

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Protipovodňová opatření

Usnesení:

Rada požaduje nárokovat protipovodňová opatření na řece Svitavě u příslušných institucí.

V Brně – Tuřanech 19.4. 2006

Jan Havlík                                                       Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                              místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 99/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.4. 2006

usnesení z 99. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

99. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 12.4. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Obsah Listů 2/2006…………………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Smlouva na PD – úprava zahrady MŠ Holásecká…………………………………………………………………… 2

2.2 Posouzení krovu střechy MŠ Zapletalova………………………………………………………………………………. 3

2.3 Rekonstrukce ZŠ Požární – výběrové řízení…………………………………………………………………………… 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Pronájem pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………. 3

3.2 Vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany………………………………………. 3

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky……………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2005…………………………………………………………………………………………. 3

4.2 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská………………………………………………………. 3

4.3 Návrh navýšení odměn neuvolněným zastupitelům…………………………………………………………………… 4

4.4 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2006…………………………………………………………………………………. 4

4.5 Přehled hospodaření za I. čtvrtletí 2006………………………………………………………………………………… 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Prominutí pohledávky Československé obci legionářské…………………………………………………………… 4

7.2 Přístupová práva na www stránky………………………………………………………………………………………… 4

7.3 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005…………………………. 5

7.4 Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací…………………………………………………………. 5

7.5 Pronájem části střechy ZŠ Požární 1…………………………………………………………………………………… 5

7.6 Projekt Čachtice…………………………………………………………………………………………………………….. 5

7.7 Kaple Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………………………………. 5

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Vyjádření vlastníka k žádosti nájemce o povolení kácení stromů…………………………………………………. 5

8.2 Vyjádření MČ Brno-Tuřany k povolení kácení Jihomoravskou plynárenskou, a.s……………………………… 6

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 6

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 99. schůze RMČ.

1.2 Program zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program 23/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 27. dubna 2006 v 18 hodin, a sice:

Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Výsledek hospodaření roku 2005,Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva,Navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská, Rozpočtové opatření č. 3/2006,Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, Návrh novely obecně závazné vyhlášky č.17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, Prodej pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska, Prodej pozemku p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice a objektu Písečná 6, č. pop. 450 na pozemku p.č. 1352/3, 1362, 1352/8 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku části p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice, Dispozice s pozemkem p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany, Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany, Různé, Závěr.

1.3 Obsah Listů 2/2006

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č. 2/2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Smlouva na PD – úprava zahrady MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje smlouvu na vypracování projektové dokumentace Ing. arch. Medkem na úpravu zahrady mateřské školy na ulici Holásecké a pověřuje starostu jejím podpisem.

2.2 Posouzení krovu střechy MŠ Zapletalova

Usnesení :

Rada bere na vědomí posudek stavu krovu vypracovaný firmou OK Pyrus.

2.3 Rekonstrukce ZŠ Požární – výběrové řízení

Usnesení :

Rada schvaluje obsah zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby ” Oprava a zateplení fasády školy Požární 1, Brno – Holásky” včetně obsahu návrhu smlouvy o dílo, zpracované firmou IKIS s.r.o., Obilní trh 526/11, Brno.

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany s Radomilou Přikrylovou na dobu neurčitou.

3.2 Vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu směnu části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 1433 k.ú. Tuřany ve vlastnictví manželů Šmídových.

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2005

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit závěrečný účet městské části Brno – Tuřany – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání za rok 2005 – bez výhrad.

4.2 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská o 72 tis. Kč

na plat učitelky na měsíce 9 – 12/2006.

4.3 Návrh navýšení odměn neuvolněným zastupitelům

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům MČ Brno – Tuřany na základě novelizovaného nařízení vlády č.50/2006 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

4.4 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2006

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2006, kterým se příjmy navyšují o 290 tis.Kč a výdaje o 2 787 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním a zapojením fondu rozvoje a rezerv.

4.5 Přehled hospodaření za I. čtvrtletí 2006

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ za období 1-3/2006.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Prominutí pohledávky Československé obci legionářské

Usnesení:

Rada schvaluje prominutí pohledávky ve výši 2000,- Kč Československé obci legionářské.

7.2 Přístupová práva na www stránky

Usnesení :

Rada schvaluje přístupová práva do redakčního systému www stránek MČ Brno-Tuřany pro Noru Kaštickou za MŠ Holásecká, pro Marii Přichystalovou za MŠ U lípy Svobody a pro Magdu Brázdovou za MŠ V Aleji.

7.3 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005

Rada projednala žádosti ZŠ Měšťanská, MŠ Holásecká, MŠ U Lípy Svobody a MŠ Holásky o rozdělení hospodářského výsledku svého hospodaření dle jednotlivých příloh.

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005 dle přiloženého návrhu.

7.4 Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací

Usnesení:

Rada schvaluje Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany.

7.5 Pronájem části střechy ZŠ Požární 1

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Vodafone Czech Republic a.s. o nájmu části střechy a části půdy objektu ZŠ Požární 1 za účelem umístění antény na dobu 10 let za roční nájemné 80.000,- Kč.

7.6 Projekt Čachtice

Usnesení:

Rada schvaluje čerpání finančních prostředků dle schváleného rozpočtu grantu Setkání Čachtic a Tuřan.

7.7 Kaple Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje provedení prací na úpravu odtoku dešťové vody od kaple Martinem Zálešákem v ceně

do 10 tis.Kč včetně DPH a prověření zvonu v kapli s možností ručního zvonění firmou Elekon Vyškov v ceně do 5 tis.Kč včetně DPH.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Vyjádření vlastníka k žádosti nájemce o povolení kácení stromů

Usnesení :

Rada souhlasí s kácením 5 ks ovocných stromů na pozemku ZŠ Měšťanská a ZŠ Požární v době vegetačního klidu na konci r.2006.

8.2 Vyjádření MČ Brno-Tuřany k povolení kácení Jihomoravskou plynárenskou, a.s.

Usnesení :

Rada souhlasí s nezbytnými terénními úpravami porostů na městských pozemcích p.č. 92, 1491/1, 23/6, 1465, 1466/38, 1474/6 v k.ú. B.Ivanovice z důvodu stavebních úprav VTL plynovodu Jihomoravskou plynárenskou, a.s.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 12.4. 2006

Jan Havlík                                                            Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                   místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 98/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29. 3. 2006

Usnesení z 98. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

98. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 29. 3. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích……………………………………….. 1

1.3 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby…………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Projektová dokumentace na úpravu zahrady MŠ Holásecká………………………………………………………. 2

2.2 Zpracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách………………………………………… 2

2.3 Projektová dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem………………………………………………………. 2

2.4 Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany………………………………………………………………………………….. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………… 2

3.2 Pronájem pozemku p.č. 688 a p.č. 689 v k.ú. Tuřany………………………………………………………………. 2

3.3 Pronájem pozemku p.č. 684 a p.č. 685 v k.ú. Tuřany………………………………………………………………. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Počet zaměstnanců ÚMČ…………………………………………………………………………………………………. 2

5.2 Jmenování vedoucí Odboru ekonomického…………………………………………………………………………….. 2

5.3 Revokace bodu 5.4 96./IV RMČ – oprava služebního bytu………………………………………………………….. 2

5.4 Revokace bodu 5.5 96./IV RMČ – nájemné ze služebního bytu…………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Pronájem části střechy ZŠ Měšťanská 21…………………………………………………………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Protipovodňová opatření na Svitavě………………………………………………………………………………………. 3

9.2 Udržovací práce střechy hasičky v Holáskách………………………………………………………………………… 3

9.3 Oprava vozovky v ulici Růžová……………………………………………………………………………………………. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 98. schůze RMČ.

1.2 Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Usnesení :

Rada požaduje prošetřit majetkoprávní vztahy k pozemkům uvedeným v příloze obecně závazné vyhlášky č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,které jsou uvedeny jako pozemky pro volné pobíhání psů v MČ Brno-Tuřany.

1.3 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ Brno – Tuřany schválit vyhlášku č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku bez připomínek.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Projektová dokumentace na úpravu zahrady MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování projektové dokumentace úpravy zahrady MŠ Holásecká, v celkové ceně 19 600,- Kč.

2.2 Zpracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách v celkové ceně 12 900,- Kč.

2.3 Projektová dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování projektové dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem v celkové ceně 9 300,- Kč.

2.4 Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

1. Rada doporučuje ZMČ schválit Urbanistickou studii MČ Brno – Tuřany

2. Ukládá ÚMČ připravit pro RMČ 99/IV návrh změn územního plánu v lokalitách, které jsou řešeny ve studii odlišně od platného Územního plánu města Brna. Vzhledem k velkému množství změn požaduje jejich rozdělení do etap.

3) POZEMKY

3.1 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada potvrzuje vyjádření městské části Brno-Tuřany k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice pro pana Josefa Zemana tak, jak bylo schváleno na 21/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 15.12.2005.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 688 a p.č. 689 v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 688 a p.č. 689 k.ú. Tuřany s Antonínem Březinou dohodou ke dni 31.3.2006 a schvaluje uzavření nové smlouvy o pronájmu těchto pozemků s Robertem Biječkem.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 684 a p.č. 685 v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 688 a p.č. 689 k.ú. Tuřany s Rudolfem Přichystalem dohodou ke dni 31.3.2006 a schvaluje uzavření nové smlouvy o pronájmu těchto pozemků s Hanou Březinovou.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Počet zaměstnanců ÚMČ

Usnesení:

Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců města Brna zařazených do úřadu městské části Brno-Tuřany na 13 s účinností od 1.4.2006.

5.2 Jmenování vedoucí Odboru ekonomického

Usnesení:

Rada jmenuje do funkce vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Brno-Tuřany Ing. Denisu Pokornou s účinností od 1.4.2006.

5.3 Revokace bodu 5.4 96./IV RMČ – oprava služebního bytu

Usnesení:

Rada schvaluje provedení úprav v bytě firmou Josef Mareš v ceně do 7 000,-Kč včetně DPH.

5.4 Revokace bodu 5.5 96./IV RMČ – nájemné ze služebního bytu

Usnesení:

Rada schvaluje prominutí nájemného p. Kadlecovi za měsíc únor 2006 včetně poplatku z prodlení z důvodu prováděných oprav v bytě.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Pronájem části střechy ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Eurotel Praha spol. s r.o. o nájmu 4 m2 střechy objektu ZŠ Měšťanská 21 za účelem umístění antény a 8 m2 pozemku p.č. 270/1 k.ú. Brněnské Ivanovice k umístění technologické části napájení na dobu určitou 10 let za roční nájemné 70.000,- Kč.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Protipovodňová opatření na Svitavě

Usnesení:

Rada vyslovuje poděkování jednotkám dobrovolných hasičů Brněnských Ivanovic a Holásek za pomoc při zajištění povodňové situace na Svitavě v součinnosti s OVLHZ MMB, JMK a Hasičským záchranným sborem. Rada souhlasí s čerpáním nutných prostředků za písek, pytle, zajištění techniky a občerstvení při této akci. Rada požaduje prověření individuálních protipovodňových plánů firem a soukromých osob v zátopovém území.

9.2 Udržovací práce střechy hasičky v Holáskách

Usnesení:

Rada schvaluje provedení udržovacích prací střechy hasičky v Holáskách firmou Josef Novák-Izolace za cenu 329 972,- Kč včetně DPH, pověřuje starostu podpisem smlouvy a požaduje zajištění TDI.Současně ukládá ÚMČ přípravu převodu finančních prostředků z položky 6121 na 5171 v odvětvovém třídění 5512 rozpočtovým opatřením č.3.

9.3 Oprava vozovky v ulici Růžová

Usnesení:

Rada schvaluje opravu vozovky v ulici Růžová firmou Veselý s.s r.o. v ceně do 20 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

V Brně – Tuřanech 29. 3. 2006

Jan Havlík                                                              Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                    místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 97/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15. 3. 2006

usnesení z 97. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

97. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 15. 3. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků a budov p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………… 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 2

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska………………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2006…………………………………………………………………………………. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Kurzy a přednášky zaměřené na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti na zdravotním středisku…………. 3

6.2 Adaptace objektu Tuřanská 12………………………………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Dotace na Holaské ostatky 2006………………………………………………………………………………………… 3

7.2 Průzkum a návrh sanace části krovu MŠ Zapletalova……………………………………………………………….. 3

7.3 Nabídkové řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“…………………………. 3

7.4 Projektová dokumentace na opravu a zateplení fasády ZŠ Požární 1…………………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Asanace stromů na ulici Jahodová………………………………………………………………………………………. 4

8.2 Zalesnění Holásky…………………………………………………………………………………………………………… 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 97. schůze RMČ.

1.2 Zápis z komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 14.2.2006 a bude se zabývat podnětem v oblasti posypů komunikací a nerovnosti chodníků.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků a budov p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice a objektu Písečná 6, č. pop. 450 na pozemku p.č. 1352/3, 1362, 1352/8 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti MANAG MS, a.s..

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice Edvardu Mensovi.

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2006, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují

o 1 507 tis. Kč v návaznosti na rozpis ukazatelů státního rozpočtu.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Kurzy a přednášky zaměřené na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti na zdravotním středisku

Usnesení:

Rada souhlasí s pořádáním pravidelných kurzů a přednášek zaměřených na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti v prostorách domovinky ZS Holásecká v rámci vzdělávání obyvatel.

6.2 Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory

Usnesení :

Rada schvaluje dle doporučení výběrové komise výsledek výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na stavební práce „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ firmu DIRS s.s r.o., Kšírova 125, Brno, jejíž nabídka splnila podmínky zadavatele.

Rada dále schvaluje text smlouvy a jejího dodatku č.1 na zhotovení ucelené části díla v maximální ceně

2 mil. Kč včetně DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo včetně jejího dodatku č.1 s firmou DIRS s.s r.o. Brno jako zhotovitelem stavby.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dotace na Holaské ostatky 2006

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky na kulturní akci Holaské ostatky 2006.

7.2 Průzkum a návrh sanace části krovu MŠ Zapletalova

Usnesení :

Rada souhlasí s provedením průzkumu a návrhu sanace části krovu MŠ Zapletalova firmou Pyrus v ceně 4 522,- Kč včetně DPH.

7.3 Nabídkové řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“

Usnesení :

Rada schvaluje provedení nabídkového řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení

ZŠ Požární 1“. Výběrové řízení na zhotovitele zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“ provede jako mandatář firma Ikis s.r.o. se sídlem Obilní trh 11, 602 00 Brno za cenu 83 300,- Kč včetně DPH.

7.4 Projektová dokumentace na opravu a zateplení fasády ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje vypracování projektové dokumentace na opravu a zateplení ZŠ Požární 1 firmou Atelier Tišnovka,Tišnovská 145, 614 00 Brno za cenu 220 150,- Kč včetně DPH.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Asanace stromů na ulici Jahodová

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku SDH Brno-Holásky ve spolupráci s odbornými firmami na asanaci 10 suchých stromů na ulici Jahodová v celkové ceně do 25 tis. Kč.

8.2 Zalesnění Holásky

Usnesení :

Rada bere na vědomí vypsání územního řízení na zalesnění pozemků p.č. 2185 (dvě části) a 2179, k.ú. Holásky a požaduje zahájit změnové řízení ÚPmB pro účely zalesnění pro pozemek p.č. 2457/1, k.ú. Holásky.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 15. 3. 2006

Jan Havlík                                          Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                    místostarostka MČ Brno – Tuřany