Usnesení z 18/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 30.6.2011

Usnesení z 18/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 30.6.2011

Přítomni dle prezenční listiny: Omluven:

Bc.Aleš Jakubec, starosta Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Michal Krátký, místostarosta

Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Dopravní a objemová studie obytné zástavby při ulici Rolencova a Písníky

2.2 Pozemky p.č. 1343/1, 228/1 a 234/1, k.ú. BI – mezideponie – žádost o stanovisko

2.3 Ul. Nenovická – doplnění veřejného osvětlení – nabídka TSB a.s.

2.4 Technická infrastruktura v lokalitě Holásky – DUR – vyjádření

2.5 Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby

2.6 Dostavba areálu SLB spol. s r.o., ul. Tuřanská – vyjádření

2.7 Objemová studie RD na pozemcích p.č. 779/1, 779/2 a 782, k.ú. Holásky při ulici V Tišině

2.8 Objemová studie RD na části pozemku p.č. 412/1, k.ú. Tuřany

2.9 Objemová studie RD na pozemku p.č. 2254, k.ú. Holásky, při ulici Ledárenské

2.10 Objemová studie a umístění dvojdomu na pozemcích p.č. 2262a, b, e, d, k.ú. Holásky

2.11 Návrh zadání regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky”

2.12 Investiční záměr BESIP

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 54/15

4.2 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o dotaci na Den pro děti

4.3 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o dotaci na Mikulášskou nadílku a Vánoční strom

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke směně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Vyjádření k pronájmu/prodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany

6.3 Stavba kůlny na pozemku p.č. 352 k.ú. Tuřany

6.4 ZŠ Měšťanská – oprava střechy – výběr zhotovitele

6.5 ZŠ Měšťanská, oprava střechy – výběr TDI

6.6 ZŠ Dvorecká, oprava střechy – výběr zhotovitele

6.7 ZŠ Dvorecká, oprava střechy – výběr TDI

6.8 Opravy obecních studní

6.9 MŠ V Aleji , oprava sociálního zařízení – výběr zhotovitele

6.10 MŠ V Aleji , oprava sociálního zařízení – výběr TDI

6.11 MŠ U Lípy svobody, oprava střechy – výběr zhotovitele

6.12 MŠ U Lípy svobody, oprava střechy – výběr TDI

6.13 MŠ Holásecká, oprava sociálního zařízení a zateplení budovy – výběr zhotovitele

6.14 MŠ Holásecká, oprava sociálního zařízení a zateplení budovy – výběr TDI

6.15 MŠ Holásecká, oprava sociálního zařízení a zateplení budovy – výběr koordinátora BOZP

6.16 Bytový dům Pastevní 1, rekonstrukce zděného oplocení – výběr zhotovitele

6.17 Bytový dům Pastevní 1, rekonstrukce zděného oplocení – výběr TDI

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Obsah Listů č. 3/2011

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 18/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.5/VI. ze schůze Komise stavební, rozvoje a správy majetku, která se konala dne 22.6.2011.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Dopravní a objemová studie obytné zástavby při ulici Rolencova a Písníky

Usnesení:

Rada souhlasí s variantou výšky zástavby 2 NP + podkroví, vnitroblok 3 NP + podkroví, Rada nemá námitek proti trasování komunikace v původní stopě. Rada požaduje po investorovi doložit před podáním žádosti o územní rozhodnutí informaci o tom, jak bude zajištěno, aby k jednotlivým bytům byl zakoupen i odpovídající počet parkovacích stání.

2.2 Pozemky p.č. 1343/1, 228/1 a 234/1, k.ú. BI – mezideponie – žádost o stanovisko

Usnesení:

Rada souhlasí s využitím pozemků p.č. 1343/1, 228/1 a 234/1 k.ú.Brněnské Ivanovice pro dočasné uložení zeminy a ornice v průběhu investiční akce „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Tuřanech”. Požaduje, aby byl pro mezideponii přednostně využit pozemek p.č. 228/1.

2.3 Ul. Nenovická – doplnění veřejného osvětlení – nabídka TSB a.s.

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění veřejného osvětlení na ulici Nenovické společností TSB a.s., Barvířská 5, Brno v ceně 46.540,- Kč bez DPH (55.848,- Kč vč. DPH) a ukládá Úřadu vystavit objednávku.

2.4 Technická infrastruktura v lokalitě Holásky – DUR – vyjádření

Usnesení:

Rada nemá k předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby nazvané „Technická infrastruktura v lokalitě Brno, Tuřany-Holásky” žádné připomínky a námitky.

2.5 Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby.

2.6 Dostavba areálu SLB spol. s r.o., ul. Tuřanská – vyjádření

Usnesení:

Rada požaduje k dostavbě areálu SLB spol. s r.o., ul. Tuřanská:

– provedení stavebně technického průzkumu skutečného založení objektu hasičské zbrojnice kopanými sondami

– předložení fotodokumentace sond, dokumentující založení hasičské zbrojnice

– zpracování a předložení postupu prací při výkopech podél hasičské zbrojnice k odsouhlasení

– vlastní výkopové práce zahájit až po odsouhlasení postupu prací městskou částí

2.7 Objemová studie RD na pozemcích p.č. 779/1, 779/2 a 782, k.ú. Holásky při ulici V Tišině

Usnesení:

Rada požaduje dodržení aktuálního vypočteného IPP 0,76 studie RD na pozemcích p.č. 779/1, 779/2 a 782 k.ú. Holásky, doložení dostatečného počtu parkovacích míst na vlastním pozemku stavebníka (výpočet parkovacích míst dle přísl. ČSN s koef. automobilizace 1,25).

2.8 Objemová studie RD na části pozemku p.č. 412/1, k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nemá připomínky a souhlasí s rozsahem a tvarem rodinného domu na části pozemku p.č. 412/1 k.ú. Tuřany dle předložené objemové studie.

2.9 Objemová studie RD na pozemku p.č. 2254, k.ú. Holásky, při ulici Ledárenské

Usnesení:

Rada nemá připomínky a souhlasí s rozsahem a tvarem rodinného domu na pozemku p.č. 2254 k.ú. Holásky při ulici Ledárenské dle objemové studie, kterou zpracovala projekční kancelář AK archika 09. Rada souhlasí s umístěním přípojek inženýrských sítí a sjezdu na pozemcích p.č. 2267 a 2269 k.ú. Holásky.

Rada požaduje, aby územní rozhodnutí o umístění rodinného domu, sjezdu a přípojek inženýrských sítí bylo vydáno až po vydání územního rozhodnutí na prodloužení ulice Ledárenské vč. technické infrastruktury.

2.10 Objemová studie a umístění dvojdomu na pozemcích p.č. 2262a, b, e, d, k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nemá připomínky a souhlasí s rozsahem, tvarem a umístěním dvojdomu na pozemcích p.č. 2262a,b,e,d, k.ú. Holásky dle objemové studie, kterou vypracoval Ing. Stanislav Mikeš a Ing. arch. Martin Špiller.

2.11 Návrh zadání regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky”

Usnesení:

Rada odkládá rozhodnutí ve věci zadání Regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky” do příští schůze Rady.

2.12 Investiční záměr BESIP

Usnesení:

Rada ukládá Úřadu požádat Odbor dopravy MMB o zpracování investičního záměru na provedení opatření dle projektu BESIP v lokalitách Ivanovické náměstí, Hanácká -Karkulínova, Sokolnická – Růžová, Hanácká – Hasičská.

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 54/15

Usnesení :

Rada odkládá rozhodnutí o žádosti Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 54/15 o poskytnutí dotace do příští schůze Rady.

4.2 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o dotaci na Den pro děti

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění akce Den pro děti, který se koná dne 10.9.2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 1 zápisu.

4.3 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o dotaci na Mikulášskou nadílku a Vánoční strom

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění akcí Mikulášská nadílka pro děti a Vánoční strom, které se uskuteční 5.12. a 23.12.2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 2 zápisu.

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke směně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit směnu části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č. 1208/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného v příloze č. 3 zápisu.

6.2 Vyjádření k pronájmu/prodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje pronájem pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a nepronajaté části p.č. 4001/1 k.ú. Tuřany.

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a nepronajaté části p.č. 4001/1 k.ú. Tuřany.

6.3 Stavba kůlny na pozemku p.č. 352 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada ukládá Úřadu požádat Radu města Brna o souhlas s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s Alešem Svobodou. Návrh dodatku č. 3 je uveden v příloze č. 4 zápisu.

6.4 ZŠ Měšťanská – oprava střechy – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada schvaluje provedení opravy střechy na budově základní školy Měšťanská 21, Brno společností WALER, spol. s r.o., Selská 61, Brno, IČ 25309536 za cenu 5.559.650,- Kč vč. DPH a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 5 zápisu.

6.5 ZŠ Měšťanská, oprava střechy – výběr TDI

Usnesení:

Rada schvaluje výkon technického dozoru investora při provádění opravy střechy na budově základní školy Měšťanská 21, Brno Ing. Evou Viskotovou, Minská 25, Brno za celkovou cenu 44.000,- Kč a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 6 zápisu.

6.6 ZŠ Dvorecká, oprava střechy – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada schvaluje provedení opravy střechy na budově základní školy Dvorecké 4, Brno společností MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, Brno, IČ 25538543 za cenu 2.209.724,- Kč vč. DPH a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 7 zápisu.

6.7 ZŠ Dvorecká, oprava střechy – výběr TDI

Usnesení:

Rada schvaluje výkon technického dozoru investora při provádění opravy střechy na budově základní školy na ulici Dvorecké Ing. Hanou Tupou, Rozdrojovice 303, Kuřim, za celkovou cenu 35.000,- Kč a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 8 zápisu.

6.8 Opravy obecních studní

Usnesení:

Rada schvaluje provedení kontroly obecních studní a opravy nefunkčních pump společností KODASTAV s.r.o., Brno v ceně do 50.000,- Kč bez DPH a ukládá Úřadu vystavit objednávku.

6.9 MŠ V Aleji , oprava sociálního zařízení – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada schvaluje provedení opravy sociálního zařízení v budově mateřské školy V Aleji 2, Brno společností SIDESTAV, spol. s r.o., Pražská 670/80, Brno, IČ 29214076 za cenu 308.224,- Kč vč. DPH a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 9 zápisu.

6.10 MŠ V Aleji , oprava sociálního zařízení – výběr TDI

Usnesení:

Rada schvaluje výkon technického dozoru investora při provádění opravy sociálního zařízení v budově mateřské školy na ulici V Aleji 2, Brno Ing. Hanou Tupou, Rozdrojovice 303, Kuřim za celkovou cenu 15.000,- Kč a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 10 zápisu.

6.11 MŠ U Lípy svobody, oprava střechy – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada schvaluje provedení opravy střechy na budově mateřské školy U Lípy svobody 3, Brno společností EVOM, s.r.o., Kšírova 134/90, Brno, IČ 26216744 za cenu 1.335.378,- Kč vč. DPH a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 11 zápisu.

6.12 MŠ U Lípy svobody, oprava střechy – výběr TDI

Usnesení:

Rada schvaluje výkon technického dozoru investora při provádění opravy střechy na budově mateřské školy U Lípy svobody 3, Brno Ing. Hanou Tupou, Rozdrojovice 303, Kuřim za celkovou cenu 24.000,- Kč a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 12 zápisu.

6.13 MŠ Holásecká, oprava sociálního zařízení a zateplení budovy – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada schvaluje provedení opravy sociálního zařízení a zateplení budovy mateřské školy Holásecká 11, Brno společností VARSTA, s.r.o., Barvy 8, Brno, IČ 26917840 za cenu 4.888.878,- Kč vč. DPH a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 13 zápisu.

6.14 MŠ Holásecká, oprava sociálního zařízení a zateplení budovy – výběr TDI

Usnesení:

Rada schvaluje výkon technického dozoru investora při provádění opravy sociálního zařízení a zateplení budovy mateřské školy Holásecká 11, Brno Ing. Evou Viskotovou, Minská 25, Brno za celkovou cenu 48.000,- Kč a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 14 zápisu.

6.15 MŠ Holásecká, oprava sociálního zařízení a zateplení budovy – výběr koordinátora BOZP

Usnesení:

Rada schvaluje výkon činnosti koordinátora BOZP při provádění opravy sociálního zařízení a zateplení budovy mateřské školy, Holásecká 11, Brno Ing. Janem Patočkou, Dusíkova 9906/41, Brno za celkovou cenu 24.000,- Kč a ukládá Úřadu vystavit objednávku.

6.16 Bytový dům Pastevní 1, rekonstrukce zděného oplocení – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada schvaluje provedení rekonstrukce zděného oplocení zahrady bytového domu Pastevní 1, Brno společností SIDESTAV, spol. s r.o., Pražská 670/80, Brno, IČ 29214076 za cenu 288.600,- Kč vč. DPH a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 15 zápisu.

6.17 Bytový dům Pastevní 1, rekonstrukce zděného oplocení – výběr TDI

Usnesení:

Rada schvaluje výkon technického dozoru investora při provádění rekonstrukce zděného oplocení zahrady bytového domu Pastevní 1, Brno Ing. Hanou Tupou, Rozdrojovice 303, Kuřim za celkovou cenu 14.000,- Kč a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č. 16 zápisu.

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Obsah Listů č. 3/2011

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č. 3/2011 uvedený v příloze č. 17 zápisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 30.6.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                               Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                          místostarosta MČ Brno Tuřany