Usnesení z 11/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 6.4.2011

Usnesení z 11/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 6.4.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

1.4 Společné jednání Komise stavební,rozvoje a správy majetku a Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

1.5 Komise redakční – zápis

1.6 Komise kulturní,sportovní,školská a volnočasových aktivit

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vyjádření k ZUR JmK

2.2 Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

2.3 Vyjádření k návrhu zástavby v lokalitě Žleby

2.4 Vyjádření k návrhu dělení pozemku p.č. 412/1, k.ú. Tuřany

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č.3/2011

3.2 Rozpočtové opatření č.4/2011

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Magdy a Romana Bišofových o poskytnutí dotace

5) ŠKOLY

5.1 Odpis nedobytné pohledávky Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

5.2 Přerušení provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2011

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 44/2 v k.ú. Tuřany

6.2 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 859/1 k.ú. Holásky

6.3 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2249 k.ú. Holásky

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Obsah Listů č.2/2011

 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 11/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise stavební, rozvoje a správy majetku, které se konalo dne 31.3.2011.

1.4 Společné jednání Komise stavební,rozvoje a správy majetku a Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze společného jednání Komise stavební, rozvoje a správy majetku a Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo dne 31.3.2011.

1.5 Komise redakční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise redakční, které se konalo dne 24.3.2011.

1.6 Komise kulturní,sportovní,školská a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní, sportovní, školské a volnočasových aktivit, které se konalo dne 15.2.2011.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vyjádření k ZUR JmK

Usnesení:

Rada nesouhlasí s návrhem Zásad územního rozvoje JmK v části vymezení ploch pro výrobu nadmístního významu PZ1 a PZ2 na území MČ Brno – Tuřany a požaduje jejich zrušení.

Rada ukládá úřadu neprodleně informovat o nesouhlasu Radu města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje MMB a Odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ JmK.

2.2 Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit návrh na změnu ÚPmB na dílčích částech plochy, tj. na pozemcích p.č. 1540, 1541, 1559, 1560, 1561, 1562/1, 1562/2 k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou obchodu a služeb SO.

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit změnu ÚPmB v celé návrhové ploše z plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou obchodu a služeb SO dle vyznačení v nákresu, který je v příloze č.1 zápisu.

2.3 Vyjádření k návrhu zástavby v lokalitě Žleby

Usnesení:

Rada souhlasí s návrhem zástavby rodinnými domy v lokalitě Žleby dle studie předložené společností PS Brno, s.r.o.

2.4 Vyjádření k návrhu dělení pozemku p.č. 412/1, k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s návrhem na dělení pozemku p.č. 412/1, k.ú. Tuřany, které je vyznačeno v příloze č.2 zápisu.

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č.3/2011

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.3/2011, které tvoří přílohu č.3 zápisu.

3.2 Rozpočtové opatření č.4/2011

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.4/2011. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.4 zápisu.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Magdy a Romana Bišofových o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč Magdě a Romanovi Bišofovým pro dítě v pěstounské péči a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.5 zápisu.

5) ŠKOLY

5.1 Odpis nedobytné pohledávky Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace o odpisu nedobytné pohledávky ve výši 1.560,- Kč.

5.2 Přerušení provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2011

Usnesení :

Rada bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2011 dle tabulky uvedené v příloze č.6 zápisu.

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 44/2 v k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej části pozemku p.č. 44/2 v k.ú. Tuřany paní Ireně Klepáčové za podmínky, že druhá část pozemku bude ponechána jako rezerva pro rozšíření stávající účelové komunikace na celkovou šíři 8m.

6.2 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 859/1 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje pronájem části pozemku p.č. 859/1 k.ú. Holásky vyznačené v příloze č.7 zápisu Bc. Jiřímu Přerovskému za podmínky, že pronájmem nedojde ke snížení počtu stávajících parkovacích míst v ulici a pronajatá část pozemku bude využita v souladu s Územním plánem města Brna jako plocha krajinné zeleně.

6.3 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2249 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje stažení bodu z programu jednání.

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Obsah Listů č.2/2011

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.2/2011 uvedený v příloze č.8 zápisu.

 

V Brně – Tuřanech 6.4.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                                  Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                             místostarosta MČ Brno-Tuřany