Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat:

 

  • v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  • v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Volební okrsky a volební místnosti MČ Brno-Tuřany:

Okrsek č. 24001, volební místnost ZŠ Měšťanská 21

Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní;  Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá;  U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská;  Zezulova 1-43,45 do konce,

Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 147E, 251E, 289E, 376E, 379E

 

Okrsek č. 24002, volební místnost ZŠ Požární 1

Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená;  Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách;  V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná

 

Okrsek č. 24003, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková;  Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová;  Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; Východní;

Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E

 

Okrsek č. 24004, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce;  Haraštova; Holásecká; Karkulínova;  Malínská;   Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční;  Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná;  Zezulova 44;

Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E,154E, 167E

 

Okrsek č. 24005, volební místnost MŠ Zapletalova 67

Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

 

 

Informace pro voliče – občany České republiky

Právo volit při volbách do Evropského parlamentu (dále jen „volby do EP“) má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb do EP tj. 25. května 2019, dosáhl věku 18let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva) tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP , tj. u úřadu městské části Brno-Tuřany, příp. volí na voličský průkaz.

Pokud volič změní trvalý pobyt v rámci území ČR po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu tj. po 14. dubnu 2019 bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič mohl ve volbách do Evropského Parlamentu hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin, nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště.

Občan ČR, který dříve volil v zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, může hlasovat ve volbách na území ČR, pouze pokud požádá zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení musí volič předložit úřadu městské části v místě trvalého pobytu nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hod nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné podle trvalého pobytu.

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise neumožní hlasování.

Volič si může ověřit na úřadu městské části Brno-Tuřany svůj zápis v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to od 14. dubna 2019 do 22. května 2019 do 16.00 hodin.

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, vydá ÚMČ na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR – není možné hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech.

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

osobně nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin

písemně tak, aby byla žádost doručena úřadu městské části nejpozději 17. května 2019 do 16.00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče (nestačí email a nelze posílat z datové schránky jiného subjektu než voliče. (firmy, rodinného příslušníka apod.).

Úřad městské části předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle poštou do vlastních rukou.

 

Hlasování mimo volební místnost

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městské části a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči nejpozději 21. května 2019. Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební místnosti.

 

Informace pro voliče  – občany jiného členského státu Evropské unie

Právo volit při volbách do Evropského parlamentu (dále jen „volby do EP“) má občan jiného členského státu EU, který alespoň ve druhý den voleb do EP tj. 25. května 2019, dosáhl věku 18let a je po dobu nejméně 45 dnů (tj. nejméně od dne 10. dubna 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva.

V seznamu voličů je tedy občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do EP, zapsán v tom případě, že:

– hlasoval na území ČR v minulých volbách do EP a nepožádal ÚMČ o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP a splňuje shora uvedené podmínky.

– nebo hlasoval při volbách do zastupitelstva městské části a pro tyto volby byl veden v tzv. dodatku stálého seznamu voličů a hodlá volit v těchto volbách do EP .V tomto případě je třeba ÚMČ požádat o přenesení svých údajů z tohoto dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP. Žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do EP tj. do neděle 14. dubna do 16.00 hodin.

– dosud na území ČR nehlasoval ani ve volbách do EP ani ve volbách do Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, v tomto případě je třeba podat u ÚMČ žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP, a to nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do EP , tj. do neděle dne 14. dubna 2019 do 16.00 hodin. Žádost lze podat pouze osobně, přičemž při jejím podání se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. ÚMČ žadatele o zápisu do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 9. května 2019, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel – volič uvede

-státní příslušnost

– místo pobytu na území ČR

– adresu volebního okrsku, kde hlasoval v minulých volbách a že bude hlasovat pouze na území České republiky.

 

 

Prokázání totožnosti a státního občanství občana jiného členského státu EU

Občan jiného členského státu tak učiní průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.   

 

 

Kontakt na zaměstnance ÚMČ Brno-Tuřany, pověřené přípravou a zabezpečením voleb do Evropského parlamentu:

Eva Rosenbergová, referent Odboru ekonomického a hospodářského

Tel. 545 128 242, e-mail rosenbergova@turany.cz

Mgr. Markéta Vlachová, referent Odboru sociálního

Tel. 545 128 235, e-mail vlachova@turany.cz

 

Ke stažení:

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb

Informace pro občany o podmínkách hlasování na území ČR

Informace pro občany žijící v zahraničí

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt

Informace pro občany jiných členských států EU

Žádost o zápis do seznamu voličů

Žádost o vydání voličského průkazu

 

Podrobné informace k volbám jsou zveřejněny zde