VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Kontaktní osoby ÚMČ Brno-Tuřany pro organizačně technické zajištění voleb:

Eva Rosenbergová, tel. 545 128 242, e-mail: rosenbergova@turany.cz

Mgr. Markéta Vlachová, tel. 545 128 235, e-mail: vlachova@turany.cz

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 – 22:00 hodin

v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 – 14:00 hodin

 

Volební okrsky a volební místnosti MČ Brno-Tuřany:

Okrsek č. 24001, volební místnost ZŠ Měšťanská 21 – třída v přízemí

Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní;  Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá;  U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská;  Zezulova 1-43,45 do konce,

Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 147E, 251E, 289E, 376E, 379E

 

Okrsek č. 24002, volební místnost ZŠ Požární 1

Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená;  Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách;  V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná

 

Okrsek č. 24003, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková;  Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová;  Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; U Radaru; Východní;

Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E

 

Okrsek č. 24004, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce;  Haraštova; Holásecká; Karkulínova;  Malínská;   Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční;  Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná;  Zezulova 44;

Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E, 154E, 167E

 

Okrsek č. 24005, volební místnost MŠ Zapletalova 67

Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

 

Informace pro voliče

Právo volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán ve stálém seznamu voličů podle místa svého trvalého pobytu tj. u Úřadu městské části Brno-Tuřany, příp. volí na voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V případě svého pobytu v zahraničí ve dnech voleb, může volič uplatnit své volební právo také tam, a to na příslušných zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky. V tomto případě pak musí občan nejpozději do neděle 29. srpna 2021 tento zastupitelský čí konzulární úřad písemně požádat o zápis do jím vedeného tzv. zvláštního seznamu. Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní okrsky v zahraničí. Tzn., že voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.

  

Hlasování na voličský průkaz

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá ÚMČ Brno-Tuřany na jeho žádost voličský průkaz. Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Žádost o voličský průkaz může volič podat:

  • podáním žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
  • podáním žádosti v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky ÚMČ Brno-Tuřany, IDS: f9ubyek
    a to doručením na ÚMČ Brno-Tuřany do pátku dne 1. října 2021 do 16:00 hodin. (lhůtu 16:00 hodin nelze prodloužit ani prominout její zmeškání!)
  • osobně si může volič požádat nejpozději do středy dne 6. října 2021 do 16:00 hodin. (lhůtu 16:00 hodin nelze prodloužit ani prominout její zmeškání!).

Voličský průkaz lze nejdříve vydat ode dne 23. září 2021

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Zásady hlasování

Volič do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost nebude mu umožněno hlasování.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, ÚMČ Brno-Tuřany (Eva Rosenbergová, tel. 545 128 242, e-mail rosenbergova@turany.cz ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb. Na požádání obdrží volič hlasovací lístky i ve dnech voleb ve volební místnosti.

Bližší informace a podrobnosti na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz-volby.

 

Ke stažení:

Žádost o vydání voličského průkazu