VOLBY do zastupitelstev krajů v roce 2020

Informace k volbám do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Kontaktní osoby ÚMČ Brno-Tuřany pro organizačně technické zajištění voleb:

Eva Rosenbergová, tel. 545 128 242, e-mail: rosenbergova@turany.cz

Mgr. Markéta Vlachová, tel. 545 128 235, e-mail: vlachova@turany.cz

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 9. dubna 2020, zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 15. dubna 2020 pod č. 169/2020 Sb., byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a stanoveny dny jejich konání na pátek 2.října a sobotu 3. října 2020.

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční

v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 – 22:00 hodin

v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 – 14:00 hodin

Volební okrsky a volební místnosti MČ Brno-Tuřany:

Okrsek č. 24001, volební místnost ZŠ Měšťanská 21

Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní;  Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá;  U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská;  Zezulova 1-43,45 do konce,

Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 147E, 251E, 289E, 376E, 379E

 

Okrsek č. 24002, volební místnost ZŠ Požární 1

Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená;  Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách;  V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná

 

Okrsek č. 24003, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková;  Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová;  Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; U Radaru; Východní;

Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E

 

Okrsek č. 24004, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce;  Haraštova; Holásecká; Karkulínova;  Malínská;   Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční;  Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná;  Zezulova 44;

Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E, 154E, 167E

 

Okrsek č. 24005, volební místnost MŠ Zapletalova 67

Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

 

 

Informace pro voliče – občany České republiky

Právo volit do Zastupitelstva Jihomoravského kraje má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v městské části Brno-Tuřany a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva.

  

Zásady hlasování

Volič do Zastupitelstva Jihomoravského kraje po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá ÚMČ Brno-Tuřany na jeho žádost voličský průkaz, který jej opravňuje hlasovat v těchto volbách v kterémkoliv volebním okrsku v územním obvodu Jihomoravského kraje.

O vydání voličského průkazu pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje může volič požádat ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:

a) písemně

– podáním žádostí v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče

– podáním žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky ÚMČ Brno-Tuřany, IDS: f9ubyek

a to nejpozději do pátku dne 25. září 2020 do 16:00 hodin (lhůtu 16:00 hodin nelze prodloužit ani prominout její zmeškání!).

b) osobně

si může volič o voličský průkaz požádat až do středy dne 30. září 2020 do 16:00 hodin.

ÚMČ Brno-Tuřany předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo voličský průkaz zašle voliči doporučeně do vlastních rukou na voličem uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů ÚMČ Brno-Tuřany (Eva Rosenbergová, tel. 545 128 242, e-mail rosenbergova@turany.cz ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb tj. do 29. září 2020. Na požádání obdrží volič hlasovací lístky i ve dnech voleb ve volební místnosti.

Bližší informace a podrobnosti na stránkách ministerstva vnitra Volby 2020

 

Ke stažení:

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb 2020

Žádost o vydání voličského průkazu 2020