Usnesení z 26/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 21.9.2006

Usnesení z 26/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 21.9.2006

21.9.2006

Usnesení 26/IV ZMČ  Brno — Tuřany  ze dne 21. 9. 2006

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno — Tuřany:

 

 

 

volí pro 26/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Petra Waidhofera a pana Ing. Jiřího Kubíka

–          ověřovatele zápisu pana Zdeňka Svobodu a pana Jiřího Krejčího

 

–          sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

 

–          schvaluje  program 26/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

–          v souvislosti s koncem volebního období 2002-2006 odvolává ke dni 20.října 2006

            předsedu finančního výboru Ing.Josefa Panáčka a členy Ing.Pavla Bártu, Josefa

            Blažka,  Věru Blažkovou, Ing.Ladislava Špondra,

            předsedu kontrolního výboru Zdeňka Svobodu a členy Jiřího Drásala, Ing.Zdeňka

            Grubla, Tomáše Kopeckého, Ing.Evu Nečasovou

            ruší finanční výbor a kontrolní výbor

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/2 a 1259/2  k.ú. Tuřany Davidovi Petrušovi.

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany.

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky Marii Křížové.

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města za pozemek p.č. 1411/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 246 k.ú. Tuřany.

 

–          souhlasí s návrhem na  změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 4532/2 a 4534, k.ú. Tuřany, ze stávající plochy ZPF na plochu  pro bydlení.

 

–          soulasí s návrhem na  změnu Územního plánu města Brna  – 20 soubor, v lokalitách ul. V Aleji —Ledárenská, ul. Ledárenská, lokalita Nad Tuřany, lokalita Šorky, lokalita Holásecká jezera, ve změně B23/05-I požaduje návrhovou plochu BC prodloužit až po stávající polní cestu .

 

 

–          bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno — Tuřany za I.pololetí 2006.

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2006.

 

–          schvaluje návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-Tuřany na období 2008-2017

 

 

 

 

 

 

 

Petr Waithofer                             Ing. Jiří Kubík                   Zdeněk Svoboda          Jiří Krejčí

 

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení     ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                Marie Stehlíková

 

starosta MČ                              místostarosta MČ

Usnesení z 25/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 13.7.2006

Usnesení z 25/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 13.7.2006

13.7.2006

Usnesení 25/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 13.7. 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          volí pro 25/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Antonína Tůmu a paní Ing. Jitku Gallovou

–          ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Bártu a pana Miroslava Tesaře

–          sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

–          zapisovatelku paní Věru Hudečkovou

 

 

–          schvaluje  program 25/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

 

–          bere na vědomí  zápis  z 10/IV zasedání kontrolního výboru ze dne 5. 5. .2006

 

 

–          si vyhrazuje pravomoc vydávání stanovisek k návrhům na prodej, zřízení věcných břemen nebo směny, které se týkají nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Brna

 

 

–          navrhuje statutárnímu městu Brnu změnu v obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích, v příloze č. 1 v části č. 3 Poplatek za užívání veřejného prostranství a to vypuštěním prodejní plochy p.č. 1386, p.č. 1388 a zařazením p.č. 1391 (vedle pekárny Crocus), vše k.ú. Tuřany.

 

 

–          nesouhlasí se zrušením místního poplatku ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných v Brně dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005.

 

 

–          neschvaluje žádost firmy Reality recom,  s.r.o., Křídlovická 24, Brno  na  změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 ,  1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV .

 

 

–          schvaluje návrh na změnu územního plánu pro pozemek p.č. 2457/1, k.ú. Holásky ze zemědělského půdního fondu na  pozemek určený k funkci lesa.

 

 

–          schvaluje návrh změn ÚPmB  – 19 soubor – změna B49/04-II, veřejně prospěšné stavby

 

 

–          schvaluje aktualizaci strategického plánu rozvoje městské části Brno – Tuřany, kterou vypracovala firma LÖW  spol s r.o. se sídlem Vranovská 102, 614 00 Brno.

 

 

–          schvaluje jednací řád Zastupitelstva městské části Brno – Tuřany

 

 

–          stanovuje pro V. volební období počet členů Zastupitelstva městské části Brno – Tuřany na 17

 

 

–          schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2006,  kterým se příjmy rozpočtu navyšují o

            121 tis. Kč a výdaje se navyšují o 1306 tis. Kč. Rozdíl mezi príjmy a výdaji ve výši

            8 861 tis. Kč je kryt zapojením FRR.

 

 

 

 

–          nenavrhuje žádnou změnu vyhlášky statutárního města Brna č. 34/2005  o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonín Tůma               Ing. Jitka Gallová          Ing. Pavel Bárta         Miroslav Tesař

 

 

 

 

 

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení     ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                Marie Stehlíková

 

 

 

 

 

starosta MČ                              místostarosta MČ

Usnesení z 23/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.4.2006

Usnesení z 23/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.4.2006

27.4.2006

Usnesení 23/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 27.4. 2006

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

1.      volí pro 23/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Jiřího Krejčího a pana Ing. Jiřího Kubíka, ověřovatele zápisu paní Alexandru Pernesovou a pana Miroslava Tesaře  a sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

 

 

 

 

2.      schvaluje  program 23/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

 

 

 

3.      bere na vědomí  zápis z 23/IV zasedání finančního výboru ze dne 23.3.2006

 

 

 

 

4.      bere na vědomí zápis z 24/IV zasedání finančního výboru ze dne 6.4.2006

 

 

 

 

5.      schvaluje Urbanistickou studii MČ Brno Tuřany, kterou zpracoval  atelier ERA, Ing.arch. Pech a souhlasí se změnou Územního plánu města Brna  dle Urbanistické studie, včetně rozvržení do jednotlivých etap

 

 

 

 

6.      souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2005 a to bez výhrad

 

 

 

 

7.      schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2005 zahrnující

 

 

 

 

celkové příjmy ve výši                                                                          37 453 tis. Kč

 

 

 

 

celkové výdaje ve výši                                                                          36 605 tis. Kč

 

 

 

 

zdroje po finančním vypořádání ve výši                                               10 032 tis. Kč

 

 

 

 

celkový výsledek hospodaření za běžný rok k 31.12.05                        4 452 tis. Kč

 

 

 

 

stav fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2005                                        4 339 792,38 Kč

 

 

 

 

stav sociálního fondu k 31.12.2005                                                        69 737,– Kč

 

 

 

 

8.      schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací (zřízených MČ Brno-Tuřany) za rok 2005

 

 

 

 

9.      bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za I.čtvrtletí 2006

 

 

 

 

10.  schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská 21 na plat učitelky na měsíce 9 – 12/2006

 

 

 

 

11.  schvaluje návrh navýšení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva se zpětným vyplacením od 1.1.2006 dle předložené tabulky

 

 

 

 

12.  schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2006, kterým se zvýšily příjmy na 27.780 tis. Kč a výdaje na 33.574 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji 5.794 tis. Kč je kryt zapojením FRR a financováním

 

 

 

 

13.  schvaluje návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 o pravidlech pro pohyb psů ne veřejných prostranstvích včetně přílohy „ Vymezení prostorů pro volné pobíhání psů “ bez připomínek

 

 

 

 

14.  schvaluje návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku bez připomínek

 

 

 

 

15.   doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska paní Marcele Grimmové

 

 

 

 

16.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Edvardu Mensovi.

 

 

 

 

17.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice a objektu Písečná 6, č. pop. 450 na pozemku p.č. 1352/3, 1362, 1352/8 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti MANAG MS, a.s. a schválit prodej částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA  Brno, s.r.o. / pozemky pro společnost Manag a Barbara nutno oddělit geometrickým plánem /

 

 

 

 

18.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice sloužící jako předzahrádka

 

 

 

 

19.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky panu Pavlu Zemanovi a paní Petrušce Zemanové

 

 

 

 

20.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1097, 1102/11 a část pozemku 1102/4 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o.

 

 

 

 

21.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, vše k.ú. Brněnské Ivanovice, společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o.

 

 

 

 

22.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany vlastníku pozemku p.č.1335/1, k.ú. Tuřany jako přístup k jeho pozemku.

 

 

 

 

23.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany ve prospěch pozemku p.č. 1335/1 k.ú. Tuřany

 

 

 

 

24.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany ve vlastnictví statutárního města Brna za části pozemku p.č. 1433 k.ú. Tuřany ve vlastnictví manželů Šmídových

 

 

 

 

25.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky

 

 

 

 

26.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej  pozemku p.č. 943 k.ú. Brněnské Ivanovice Liborovi a Magdě Filovým

 

 

 

 

27.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Krejčí                        Ing. Jiří Kubík                 Alexandra Pernesová      Miroslav Tesař

 

 

 

 

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení    ověřovatel zápisu             ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                             Marie Stehlíková

 

 

 

 

starosta  MČ                                          místostarosta MČ

Usnesení z 22/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 23.2.2006

Usnesení z 22/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 23.2.2006

23.2.2006

Usnesení

 

 

 

 

z 22/IV zasedání ZMČ  Brno – Tuřany,

 

 

 

 

které se konalo dne  23. 2. 2006

 

 

 

 

__________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. volí pro 22/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Martina Bolečka a paní Ing. Jitku Gallovou, ověřovatele zápisu pana Petra Waithofera a paní MUDr. Marii Petrásovou, sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku 

 

 

 

 

 

 1. schvaluje  program 22/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 1. bere na vědomí změnu v rozpočtovém opatření č. 16/2005 u investičního příspěvku na zateplení šaten pro SK Tuřany, a to z rozpočtové skladby 3419/6322 na rozpočtovou skladbu 3429/6322 

 

 

 

 

 

 1. bere na vědomí podíl investiční akce projektu BESIP do výše 25% celkové ceny akce v rámci rozpočtového opatření č. 1/2006 

 

 

 

 

 

 1. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2006 

 

 

 

 

 

 1. schvaluje odpisový plán investičního majetku  ZŠ Měšťanská včetně školní jídelny na rok 2006 

 

 

 

 

 

 1. stahuje z programu návrh na  prodej části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany 

 

 

 

 

 

 1. stahuje z programu návrh na  zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany ve prospěch pozemku p.č. 1335/1 k.ú. Tuřany. 

 

 

 

 

 

 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany Jaroslavu Ondrůjovi. 

 

 

 

 

 

 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky  Jiřímu Havlátovi. 

 

 

 

 

 

 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej částí pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1. 266/3 k.ú. Brněnské Ivanovice dle polohopisného zaměření 

 

 

 

 

 

 1.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice. 

 

 

 

 

 

 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 412/2 k.ú. Tuřany. 

 

 

 

 

 

 1. stahuje z programu vyjádření k  prodeji pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky Pavlu Zemanovi a Petrušce Zemanové. 

 

 

 

 

 

 1. stahuje z programu vyjádření k  prodeji pozemků p.č. 1097, 1102/11 a část pozemku 1102/4 společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o. 

 

 

 

 

 

 1. stahuje z programu  vyjádření k  prodeji pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, vše k.ú. Brněnské Ivanovice, společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o.. 

 

 

 

 

 

 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice. 

 

 

 

 

 

 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 250/142 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti Svoboda a syn s.r.o. 

 

 

 

 

 

 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice. 

 

 

 

 

 

 1. schvaluje návrh na změnu  ÚPmB na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky v lokalitě Na křížích v Holáskách podél stávající polní cesty propojující ul. Ledárenskou a U Potoka ze stávající plochy ZPF s funkcí pro individuální rekreaci na plochu s funkčním zařazením BC – bydlení čisté, v rozsahu dle projednávané změny ÚPmB 20, soubor  – bod B23/05-I. 

 

 

 

 

 

 1. schvaluje Návrh na změnu  ÚPmB 2003 – I – 16. soubor , změna  B 96/03 – I  – podél ulice Pratecké se část stávající plochy ZPF ( zemědělský půdní fond) navrhuje změnit na návrhovou plochu BC ( plocha určená pro stavby pro bydlení) a změna  B 97/03-I – Holásecký Písník následovně: 

–                     změna BP stab., ZR stab, KV stab. na SV návrh

 

 

 

 

–                     změna KV stab. na PV návrh

 

 

 

 

–                     změna KV stab. a ZR stab. na R stab.

 

 

 

 

–                     změna SV návrh na KV stab.

 

 

 

 

–                     změna KV stab., SV návrh na komunikaci a prostranství místního významu

 

 

 

 

–                     změna komunikace a prosranství místního významu na ZP návrh

 

 

 

 

–                     změna trasy registrovaného významného krajinného prvku

 

 

 

 

–                     zrušení navrženého významného krajinného prvku

 

 

 

 

–                     vstupní limity – významný krajinný prvek

 

 

 

 

S úpravou čistopisu změny B 97/03 – I  na základě urbanistické studie MČ Brno – Tuřany, kterou zpracovává Ing.arch. Pech dle grafické přílohy  č. B97/03-I/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. neschvaluje žádost firmy KERASERVIS na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV. 

 

 

 

 

 

 1. neschvaluje žádost firmy ELVO – VODIČKA na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Boleček                Ing. Jitka Gallová         Petr Waithofer           MUDr. Marie Petrásová

 

 

 

 

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení     ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                Marie Stehlíková

 

 

 

 

starosta MČ                              místostarostka MČ

Usnesení z 21/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 15.12.2005

Usnesení z 21/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 15.12.2005

15.12.2005

Usnesení 21/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 15.12. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      volí pro 21/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Antonína Tůmu a paní  Ing. Jitku Gallovou, ověřovatele zápisu pana Zdeňka Svobodu a pana Tomáše Kopeckého  a sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

 

 

 

 

2.      schvaluje  program 21/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

 

 

 

3.      bere na vědomí zápis z 22/IV zasedání finančního výboru ze dne 8.12.2005

 

 

 

 

4.      schvaluje upravení poměru vzájemného zápočtu nájemného Sdružení Práh za rok 2005 ve výši 455 823,- Kč následovně: investice  19 031,40 Kč, opravy  436 791,60 Kč

 

 

 

 

5.      schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2005

 

 

 

 

6.      schvaluje rozpočet MČ Brno – Tuřany na rok  2006 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 25 983 tis. Kč vč. pravidel pro rozpočtová opatření pro rok 2006

 

 

 

 

7.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 947, 948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Josefu Zemanovi.

 

 

 

 

8.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

 

 

9.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1347/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

 

 

10.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti Ján Gáraj – IDA s.r.o.

 

 

 

 

11.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany.

 

 

 

 

12.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 676 a 677 k.ú. Tuřany Janu Badinovi.

 

 

 

 

13.  souhlasí se změnou zápisu do Katastru nemovitostí – zrušením průjezdu mezi ulicí Vlčkovou a stávající polní cestou na p.č. 284, k.ú. Dvorska, na základě žádosti vlastníků pozemku p.č. 350 k.ú. Dvorska

 

 

 

 

14.  neschvaluje prominutí pohledávky ve výši 75 202,20Kč paní Heleně Brzobohaté a  ukládá radě MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

a)      ukládá Radě podniknout kroky k vymáhání částky 75 202,20 Kč smluvní pokuty za prodlení s placením nájemného za období od 1. 1. 2003 do 30. 11. 2005 soudní cestou

 

 

 

 

b)      ukládá Radě stanovit splátkový kalendář paní Heleně Brzobohaté na celkovou výši dluhu k  30. 11. 2005 209.293,45 Kč a tuto částku v případě splácení dle stanoveného splátkového kalendáře dále nenavyšovat o penále z prodlení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonín Tůma                  Ing. Jitka Gallová            Zdeněk Svoboda      Tomáš Kopecký

 

 

 

 

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení     ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                Marie Stehlíková

 

 

 

 

starosta MČ                              místostarosta MČ

Usnesení z 20/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 3.11.2005

Usnesení z 20/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 3.11.2005

3.11.2005

Usnesení 20/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 3.11. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–    volí pro 20/IV zasedání ZMČ

 

 

 

 

navrhovatele usnesení pana Martina Bolečka a paní Evu Rosenbergovou

 

 

 

 

ověřovatele zápisu paní Alexandru Pernesovou a pana Zdeňka Svobodu

 

 

 

 

sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

 

 

 

 

–    schvaluje  program 20/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

 

 

 

–          bere na vědomí zápis z 21/IV zasedání finančního výboru ze dne 20.10.2005

 

 

 

 

–          bere na vědomí zápis z 11/IV zasedání kontrolního výboru ze dne 20.10.2005

 

 

 

 

–          bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za I. – III. čtvrtletí 2005

 

 

 

 

–          schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč družstvu SLUŽBA družstvo invalidů na naplňování sociálního programu ke snížení hlučnosti a zlepšení životního prostředí.a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

 

 

 

 

–          schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2005, výdaje se zvýšily z 41.722,8 tisíc Kč na 42.247,8 tisíc Kč a příjmy se zvýšily z 35.964,8 tisíc Kč na 36.352,8 tisíc Kč

 

 

 

 

–          bere na vědomí Souhrnnou bilanci rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2006

 

 

 

 

–          neschvaluje prominutí pohledávky ve výši 20 337,50 Kč na nájemném a smluvních pokutách za pronájem objektu Tuřanská 14 nájemcům objektu p. Dušanu Šindelkovi a p. Jiřímu Marešovi.

 

 

 

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 697 k.ú. Holásky práva průjezdu k p.č. 699/2 k.ú. Holásky.

 

 

 

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit dispozici s pozemkem p.č. 889 k.ú. Tuřany, kdy část pozemku bude předmětem směny, část bude předmětem prodeje za účelem stavby RD a zbývající část zůstane v majetku města jako rezerva pro komunikaci.

 

 

 

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska vlastníkovi pozemku přilehlé nemovitosti na pozemku p.č. 171 a schválit směnu části pozemku p.č. 172 v majetku města za část pozemku p.č. 173 v soukromém vlastnictví vše v k.ú. Dvorska.

 

 

 

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 1326/12 a 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, pouze tu část, která se podle urbanistické studie nenachází v ploše KV

 

 

 

 

–          doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 4458 k.ú. Tuřany panu Ing. Milanovi Novotnému

 

 

 

 

–          nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 4457 a části p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany.

 

 

 

 

–          bere na vědomí odstoupení člena finančního výboru p. Antonína Tůmy

 

 

 

 

–          volí  nového člena finančního výboru p. Věru Blažkovou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Boleček              Eva Rosenbergová            Alexandra Pernesová    Zdeněk Svoboda

 

 

 

 

navrhovatel usnesení    navrhovatel usnesení        ověřovatel zápisu           ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                                Marie Stehlíková

 

 

 

 

starosta MČ                              místostarosta MČ

Usnesení z 19/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 15.9.2005

Usnesení z 19/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 15.9.2005

15.9.2005

Usnesení 19/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 15. 9. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          volí pro 19/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Ing. Pavla Bártu a paní Ing. Jitku Gallovou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          ověřovatele zápisu paní Ing. Miloslava Blažka a  pana Miroslava Tesaře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          sčitatele Mgr. Renatu Pokornou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje  program 19/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno – Tuřany za I. pololetí 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2005, kterým se navyšují  výdaje rozpočtu 2005 o 141 tisíc Kč z 41.581,8 tis. Kč na celkovou výši  41.722,8   tisíc Kč a příjmy rozpočtu zůstávají 35.964,8 tis. Kč a zapojení FRR ve výši 141 tis. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          doporučuje Statutárnímu městu Brnu prodej pozemků p.č. 1131 o výměře 182 m2 a p.č. 1132 o výměře 763 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice firmě AZP Brno s.r.o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          doporučuje Statutárnímu městu Brnu prodej pozemků p.č. 1326/12 o výměře 2270 m2 a p.č. 1323/1 o výměře 618 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje dodatek č. VI. ke zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, dodatek č.IV. ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, dodatek č. II. ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace a dodatek č. II. ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          nemá připomínek k návrhu Pravidel o pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a k podmínkám zajišťování bytové náhrady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje návrh odpisového plánu HIM na rok 2005 – ZŠ Měšťanská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – Tuřany na období 2007 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Bárta                   Ing. Jitka Gallová        Ing. Miloslav Blažek     Miroslav Tesař

 

 

 

 

navrhovatel usnesení        navrhovatel usnesení      ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.9.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                               Marie Stehlíková

 

 

 

 

starosta                                  místostarostka

Usnesení z 17/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany ze dne 28. 4. 2005

Usnesení z 17/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany ze dne 28. 4. 2005

28. 4. 2005

Usnesení 17/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 28. 4. 2005

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

–          volí pro 17/IV zasedání ZMČ

navrhovatele usnesení paní MUDr. Marii Petrásovou a paní Ing. Jitku Gallovou,

ověřovatele zápisu paní Marii Sýkorou a pana Tomáše Kopeckého,

sčitatele pana Ing. Jiřího Komůrku,

 

–          schvaluje  program 17/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany,

–          bere na vědomí plnění rozpočtu MČ Brno – Tuřany za období leden – březen 2005,

–          schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2005, kterým se navyšují  příjmy rozpočtu 2005 o 277 tisíc Kč na celkovou výši 24.840 tisíc Kč a výdaje rozpočtu 2005 se navyšují o 727 tisíc Kč na celkovou výši 27.018 tisíc Kč. Financování – zapojení FRR ve výši 2.178 tisíc Kč,

 

–          schvaluje rozdělení dotací tělovýchovným spolkům na provoz  takto:

Tenisový klub Tuřany                                    17.500,- Kč,

Tělovýchovná jednota Holásky                      17.500,- Kč,

TJ Brno-Dvorska                                           17.500,- Kč,

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Tuřany         17.500,- Kč,

Sportovní klub Tuřany                                    30.000,- Kč.

–          doporučuje Statutárnímu městu Brnu směnu pozemků p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví paní Vladimíry Černé za část p.č. 5049/12 a část p.č. 5092/15 k.ú. Líšeň,

–          bere na vědomí předloženou Urbanistickou studii MČ Brno – Tuřany a  doporučuje Statutárnímu městu Brnu zahájení jejího projednávání prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje MMB,

 

–          ukládá starostovi a RMČ předložit na příštím zasedání doklady:

a)      jak byla plněna smlouva na zateplení ZŠ Dvorecká,

b)      kým bylo převzato dokončené dílo a jaký byl zápis o kvalitě převzatého díla, zda kvalita díla odpovídá normě,

c)      za jakou cenu bylo dílo provedeno.

 

 

MUDr. Marie Petrásová     Ing. Jitka Gallová Marie Sýkorová          Tomáš Kopecký

navrhovatel usnesení        navrhovatel usnesení      ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Jan Havlík                               Marie Stehlíková

starosta MČ                           místostarostka MČ

 

Jan Havlík                               Marie Stehlíková

starosta MČ                           místostarostka MČ

 

Jan Havlík                               Marie Stehlíková

starosta MČ                           místostarostka MČ

Usnesení z 16/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.2.2005

Usnesení z 16/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.2.2005

24.2.2005

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

16/IV. zasedání 24. února 2005

U s n e s e n í

Zastupitelstvo Městské části Brno – Tuřany:

v o l í pro 16/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení paní Alexandru Pernesovou a Ing. Jitku Gallovou, ověřovatele zápisu pan Miroslava Tesaře a Ing. Jana Petráse a sčitatele pana Ing. Jiřího Komůrku,,,

 

 • s c h v a l u j e program 16/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany, 
 • s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2005, kterým se navyšují příjmy rozpočtu 2005 o 15 tisíc Kč na celkovou výši 24.540 tisíc Kč a výdaje rozpočtu 2005 se navyšují o 1.743 tisíc Kč na celkovou výši 26.268 tisíc Kč. Financování z FRR je ve výši 1.728 tisíc korun,

 

 • p o v ě ř u j e v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb o obcích Radu MČ Brno – Tuřany prováděním rozpočtových opatření rozpočtu na kalendářní rok 2005 v tomto rozsahu :

 

 1. převod účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu krajů a z rozpočtu města Brna, 
 2. úhradu daně z příjmu právnických osob za obce, 
 3. přesuny uvnitř oddílu v rámci schváleného aktuálního ročního objemu rozpočtu v oblasti provozních výdajů vyjma prostředků určených na příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených Městskou částí Brno-Tuřany, 
 4. použití nespecifikované rozpočtové rezervy, v případě mimořádných a havarijních situací k úhradě nejnutnějších nákladů na omezení nebo odstranění havárie, 
 5. úpravu FRR o finanční prostředky z finančního vypořádání, 
 6. převod účelově vázaných finačních prostředků z FRR do rozpočtu.

 

 • n a v r h u j e v souladu s ustanovením §84, odst. 2, písm. h zákona č. 128/2000 o obcích v platném znění RMČ Brno – Tuřany odvolání pana Antonína Tůmy ze zastupování MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen, 
 • n a v r h u j e RMČ Brno – Tuřany delegování pana MiroslavaTesaře jako zástupce MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen, 
 • n e d o p o r u č u j e statutárnímu městu Brnu prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7 a části 969/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice, 
 • d o p o r u č u j e statutárnímu městu Brnu prodej části pozemku p.č. 897 k.ú Brněnské Ivanovice o výměře 39,5 m2 paní Monice Chlebečkové, vlastnici nemovitosti Tuřanská 10 v Brně – Tuřanech,

 

 • d o p o r u č u j e statutárnímu městu Brnu prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany o výměře 241 m2Aeroklubu Brno – Slatina o.s., 
 • d o p o r u č u j e statutárnímu městu Brnu prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany panu Romanu Šmídovi, 
 • d o p o r u č u j e statutárnímu městu Brnu zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice za účelem výstavby dešťové kanalizace. 
 • s c h v a l u j e bezúplatný převod stavby autobusové zastávky Pratecká do majetku statutárního města Brna, 
 • s c h v a l u j e zápočet vzájemných pohledávek a závazků mezi MČ Brno – Tuřany a Sdružením Práh za rok 2004 ve výši 443.408,- Kč. Pověřuje starostu podpisem dohody o zápočtu.

—————————- —————————- —————————- —————————Alexandra Pernesová  Ing. Jitka Gallová          Ing. Jan Petrás             Miroslav Tesař

navrhovatel usnesení   navrhovatel usnesení   ověřovatel zápisu         ověřovatel zápisu

—————————-                —————————-

Marie Stehlíková                            Jan Havlík

místostarostka                        starosta

Usnesení z 15/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 16.12.2004

Usnesení z 15/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 16.12.2004

16.12.2004

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY

Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno

 

USNESENÍ

z 15/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

 

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení pana Waidhofera, paní Polákovou

1.2 Ověřovatele zápisu pana Bolečka, pana Svobodu

1.3 Program 15/IV. zasedání ZMČ, včetně jeho doplnění o bod 11a)

1.4 Rozpočtové opatření č. 6/2004

1.5 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo

      místního rozpočtového provizoria

1.6. Rozpočet MČ Brno-Tuřany pro rok 2005 dle přílohy jako vyrovnaný

s celkovými příjmy a výdaji ve výši 24 525 tis. Kč

1.7. Předložený návrh zadání změn ÚPmB:

a) B96/03-I ul. Pratecká změna ZPF na BC návrh

b)  B97/03-I k.ú. Holásky, Holásecký Písník

c) B98/03-I Dvorska, ul. Výsluní, změna komunikace na BP návrh

1.8. Prodej pozemků p.č. 188, 189 a 191/2 k.ú. Holásky

1.9. Zřízení věcného břemene – uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 183

k.ú. Dvorska

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

2.1 Další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva MČ za II. pololetí 2004

2.2 Prodej pozemků p.č. 1600 a 1598/1 v k.ú. Tuřany

2.3 Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú.

Holásky

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí:

3.1 S předloženým návrhem zadání změny ÚPmB – bod B99/203-I

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany pověřuje:

4.1 Starostu MČ prověřit možnost vybudování splaškové a dešťové kanalizace

zároveň s komunikací obchvatu MČ – rozšíření TEZ

 

Petr Waidhofer                 Hana Poláková                   Martin Boleček                   Zdeněk Svoboda

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení        ověřovatel zápisu              ověřovatel zápisu

 

Jan Havlík                             Marie Stehlíková

starosta                                místostarostka

Usnesení ze 14/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 4.11.2004

Usnesení ze 14/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 4.11.2004

4.11.2004

Usnesení

ze 14 / IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 4.11.2004

 

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

 

  1. Navrhovatele usnesení p. Antonína Tůmu a pí. Hanu Polákovou 

    

  2. Ověřovatele zápisu p. Miroslava Tesaře a p. Alexandru Pernesovou 

    

  3. Sčitatele p. Ing. Jitku Gallovou 

    

  4. Program 14/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany, včetně změny – zařazení bodu 14) Různé jako bod 2a) 

    

  5. Rozpočtové opatření č. 5/ 2004 

    

  6. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2006 -2015 

    

  7. Zřizovací listinu organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky a zřizovací listinu organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno- Brněnské Ivanovice 

    

  8. Dodatek č. 5 zřizovací listiny organizace Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace 

    

  9. Doplnění Požárního řádu v příloze 4 o rozmístění podzemních hydrantů 

    

  10. Prodej pozemků p.č. 722/2, 724/1 a 724/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

  11. Stažení materiálů z jednání ZMČ k bodu prodeje části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany 

    

  12. Prodej pozemků v k.ú. Dvorska p.č. 265, 266, 268, 269, 272/2, 272/3 

    

  13. Zřízení věcného břemene (přípojka NN k objektu Pratecká 12) k pozemkům p.č. 741/1, 741/2, 46, 45, 4071, 2065/76, 2065/77, 2065/78 k.ú. Tuřany 

    

  14. Uzavření dohody o narovnání mezi městem Brnem a manžely Rozprimovy k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům p.č. 1318/1, 1318/4 k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

  15. Navýšení neinvestiční dotace pro MŠ Holásecká, budovu Zapletalova 67 ve výši 8,48 Kč – jako technické vyrovnání účtů po ukončení činnosti MŠ Zapletalova 

    

  16. Návrh změny Územního plánu města Brna spočívající ve změně funkčního využití plochy dle předložené situace z plochy ZPF na plochu pro dopravní trasy 

 

 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

 

   1. Návrh usnesení: 

    ZMČ ukládá Radě MČ organizovat pravidelné besedy s občany

     

   2. Prodej pozemku p.č. 973 k.ú. Brněnské Ivanovice 

 

  1. Prodej pozemku p.č. 973 k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

    

  2. Prodej pozemku p.č. 973 k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

 

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

 

   1. Starostovi zajistit podklady pro naši MČ jak je letecká škola pojištěná v případě 

     

    ohrožení obyvatel naší MČ

     

   2. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   3. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

 • FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

   

  2004

   

   

   

   

   

 

 • Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

   

  projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

   

 • FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

   

  2004

   

   

 

 • FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

   

  2004

   

   

   

   

   

 

   1. Starostovi zajistit podklady pro naši MČ jak je letecká škola pojištěná v případě 

     

    ohrožení obyvatel naší MČ

     

   2. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   3. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

 • FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

   

  2004

   

   

   

   

   

 

   1. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   2. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

   1. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

     

     

     

   2. Starostovi zajistit podklady pro naši MČ jak je letecká škola pojištěná v případě 

     

    ohrožení obyvatel naší MČ

     

   3. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   4. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

 • FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

   

  2004

   

   

   

   

 

   1. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   2. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

   1. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

     

     

   2. Starostovi zajistit, aby součástí prováděcího projektu na akci “Páteřní stoka” byl 

     

    projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací

     

   3. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

     

    2004

     

     

 

  1. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

    

   2004

    

    

    

  2. FV prověřit přiměřenost poplatku ze vstupného a pokut za Letecký den za rok 2003 a 

    

   2004

    

    

  3. Radě MČ zajistit důsledné provádění interního auditu v rámci veřejnosprávní kontroly 

   průběžně po celý rok

    

  4. Radě zabývat se zlepšením osvětlení v místech přechodů pro chodce 

    

  5. FV a KV provést kontrolu akce Rekonstrukce radnice v rámci svých kompetencí 

    

  6. Radě MČ zajistit jednáním s vedením letiště Brno-Tuřany, při létání do okruhů zákaz 

z dráhy 28 levých okruhů a z dráhy 10 zákaz pravých okruhů. Pro noční lety, tj. od

západu do východu slunce povolovat na letiště pouze starty a přistání, další části letů

povolovat pouze mimo řízenou oblast letiště.

 

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí:

4.1 Zápis ze 13/IV. zasedání FV ze dne 14.10.2004

4.2 Výsledky hospodaření MČ za I. – III. čtvrtletí 2004

4.3 Návrh Souhrnné bilance příjmů a výdajů rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005

 

 

 

 

 

 

Antonín Tůma                  Hana Poláková                      Miroslav Tesař                        Alexandra Pernesová

navrhovatel usnesení        navrhovatel usnesení            ověřovatel zápisu                     ověřovatel zápisu

 

Jan Havlík                              Marie Stehlíkovástarosta                                 místostarosta

Usnesení ze 12/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.6.2004

Usnesení ze 12/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.6.2004

24.6.2004

Usnesení

ze 12 / IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.6.2004

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

 

 1. Navrhovatele usnesení p. Martina Bolečka a pí. Blanku Gärtnerovou 

   

 2. Ověřovatele zápisu p.Tomáše Kopeckého a pí. Alexandru Pernesovou 

   

 3. Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma 

   

 4. Program 121/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany 

   

 5. Rozpočtové opatření č. 3/ 2004 

   

 6. Podání návrhu na změnu Územního plánu plochy na Tuřanském náměstí p.č. 1386 

  a p.č. 1388 k.ú. Tuřany / před radnicí a pod pekárnou / v souladu se schválenými

  studiemi / Šerek , Rusín , Wahla /

   

 7. Prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice 

   

 8. 100.000,- Kč jako pomoc postiženým rodinám v Brně • Černovicích prostřednictvím MČ Brno – Černovice 

   

 9. Směnu části pozemku p.č. 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice za pozemek p.č. 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna 

   

 10. Výkup pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky 

   

 11. Na základě nařízení vlády ze dne 26.05.2004, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 01.05.2004 

   

 12. Souhlasí s otevřením dvou podlimitních tříd v roce 2004/2005 

 

 • Navrhovatele usnesení p. Martina Bolečka a pí. Blanku Gärtnerovou 

   

 • Ověřovatele zápisu p.Tomáše Kopeckého a pí. Alexandru Pernesovou 

   

 • Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma 

   

 • Program 121/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany 

   

 • Rozpočtové opatření č. 3/ 2004 

   

 • Podání návrhu na změnu Územního plánu plochy na Tuřanském náměstí p.č. 1386 

  a p.č. 1388 k.ú. Tuřany / před radnicí a pod pekárnou / v souladu se schválenými

  studiemi / Šerek , Rusín , Wahla /

   

 • Prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice 

   

 • 100.000,- Kč jako pomoc postiženým rodinám v Brně • Černovicích prostřednictvím MČ Brno – Černovice 

   

 • Směnu části pozemku p.č. 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice za pozemek p.č. 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna 

   

 • Výkup pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky 

   

 • Na základě nařízení vlády ze dne 26.05.2004, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 01.05.2004 

   

 • Souhlasí s otevřením dvou podlimitních tříd v roce 2004/2005 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

:

 

  1. Prodej části pozemku p.č. 210/1, k.ú. Tuřany 

    

  2. Prodej p.č. 972/1 a věcné břemeno práva příjezdu a příchodu přes p.č. 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

  3. Prodej pozemku p.č. 172, k.ú. Dvorska 

    

  4. Neuvolněným členům zastupitelstva doplatek rozdílu mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle nového nařízení 

    

  5. Vyplacení dalšího platu za I.pololetí r. 2004 neuvolněným členům zastupitelstva 

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany zvolilo:

 

 1. Předsedu kontrolního výboru pana Zdeňka Svobodu 

   

 2. Člena finančního výboru pana Ing. Ladislava Špondra 

 

 • Předsedu kontrolního výboru pana Zdeňka Svobodu 

   

 • Člena finančního výboru pana Ing. Ladislava Špondra 

 

 

 

 

Martin Boleček             Blanka Gärtnerová         Tomáš Kopecký       Alexandra Pernesová

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení      ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 

 

Jan Havlík                 Marie Stehlíková

starosta                    místostarosta

Usnesení z 11/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 29.4.2004

Usnesení z 11/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 29.4.2004

29.4.2004

Usnesení

z 11/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 29.4.2004

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

 

 1. Navrhovatele usnesení p. Tomáše Kopeckého a p. Evu Rosenbergovou 

   

 2. Ověřovatele zápisu p. Miroslava Tesaře a p. Zdeňka Svobodu 

   

 3. Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma 

   

 4. Program 11/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany 

   

 5. Výsledky hospodaření za rok 2003 

   

 6. Návrh jednotlivých příspěvkových organizací, aby přebytky jejich hospodaření za rok 2003 byly vloženy do jejich rezervních fondů 

   

 7. Rozpočtové opatření č. 2/2004 

   

 8. Koupi pozemku p.č. 333/2 k.ú. Dvorska do majetku města Brna 

   

 9. Prodej pozemků p.č. 969/6,7,8, k.ú. Brněnské Ivanovice 

   

 10. Prodej pozemku p.č. 2502 k.ú. Holásky 

   

 11. Prodej pozemku p.č. 2340 k.ú. Holásky 

 

 • Navrhovatele usnesení p. Tomáše Kopeckého a p. Evu Rosenbergovou 

   

 • Ověřovatele zápisu p. Miroslava Tesaře a p. Zdeňka Svobodu 

   

 • Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma 

   

 • Program 11/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany 

   

 • Výsledky hospodaření za rok 2003 

   

 • Návrh jednotlivých příspěvkových organizací, aby přebytky jejich hospodaření za rok 2003 byly vloženy do jejich rezervních fondů 

   

 • Rozpočtové opatření č. 2/2004 

   

 • Koupi pozemku p.č. 333/2 k.ú. Dvorska do majetku města Brna 

   

 • Prodej pozemků p.č. 969/6,7,8, k.ú. Brněnské Ivanovice 

   

 • Prodej pozemku p.č. 2502 k.ú. Holásky 

   

 • Prodej pozemku p.č. 2340 k.ú. Holásky 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

:

 

  1. Prodej části pozemku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

  2. Uveřejnění článku o leteckém dni s peticí v Listech 

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

 

 1. Na doporučení kontrolního výboru starostovi dořešit v co nejkratší době protizáplavové opatření nad ulicí Jahodová. Toto opatření nemusí být dle návrhu firmy ACQUAPROCON, ale ve finančně méně náročné podobě. 

 

 • Na doporučení kontrolního výboru starostovi dořešit v co nejkratší době protizáplavové opatření nad ulicí Jahodová. Toto opatření nemusí být dle návrhu firmy ACQUAPROCON, ale ve finančně méně náročné podobě. 

 

 

4. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany bere na vědomí

 

 

  1. Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí roku 2004 

    

  2. Zápisy z finančního a kontrolního výboru 

    

  3. Odstoupení p. Marie Sýkorové z funkce předsedkyně kontrolního výboru 

4. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany bere na vědomí

 

 

  1. Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí roku 2004 

    

  2. Zápisy z finančního a kontrolního výboru 

    

  3. Odstoupení p. Marie Sýkorové z funkce předsedkyně kontrolního výboru 

 

 

Tomáš Kopecký            Eva Rosenbergová               Miroslav Tesař             Zdeněk Svoboda

navrhovatel usnesení      navrhovatel usnesení           ověřovatel zápisu          ověřovatel zápisu

 

 

Jan Havlík                       Marie Stehlíková

starosta                          místostarosta

Usnesení z 10/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 26.2.2004

Usnesení z 10/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 26.2.2004

26.2.2004

Usnesení z 10/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne

26. 2. 2004

 • Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:
 • Navrhovatele usnesení paní Alexandru Pernesovou a paní Ing. Jitku Gallovou
 • Ověřovatele zápisu pana Antonína Tůmu a pana Ing. Jana Petráse
 • Sčitatele pana Ing. Vladimíra Šroma
 • Program 10/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany
 • Prodej pozemku p.č. 228/2, k.ú. Brněnské Ivanovice firmě Dufonev
 • Prodej pozemku p.č. 1313/1, k.ú Tuřany
 • Dodatek č. III Zřizovací listiny MŠ Holásecká 11, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace
 • Dodatek č. IV Zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21, příspěvková organizace
 • Doplnění usnesení bodu 1.12 z 9/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany ze dne 18. 12. 2003 o tento text: Na Mateřskou školu Brno, Holásecká 11, příspěvkovou organizaci přechází od 1.4. 2004 veškerá práva a závazky Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvkové organizace a veškerá práva a povinnosti, plynoucí z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvková organizace
 • Rozpočtové opatření č. 1/2004
 • Změny územního plánu • změna v textové části regulativů v ochranném pásmu veřejného pohřebiště a změna plochy při ulici Hanácké pro využití stávajících zahrad pro situování několika RD a rozšíření komunikace
 • Nové názvy ulic v MČ Brno • Tuřany: Nenovická, Pěnkinova, Widmanova, Moravská, Heřmánková, Evropská a nové názvy parků Legionářů a Májový
 • Navrhovatele usnesení paní Alexandru Pernesovou a paní Ing. Jitku Gallovou
 • Ověřovatele zápisu pana Antonína Tůmu a pana Ing. Jana Petráse
 • Sčitatele pana Ing. Vladimíra Šroma
 • Program 10/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany
 • Prodej pozemku p.č. 228/2, k.ú. Brněnské Ivanovice firmě Dufonev
 • Prodej pozemku p.č. 1313/1, k.ú Tuřany
 • Dodatek č. III Zřizovací listiny MŠ Holásecká 11, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace
 • Dodatek č. IV Zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21, příspěvková organizace
 • Doplnění usnesení bodu 1.12 z 9/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany ze dne 18. 12. 2003 o tento text: Na Mateřskou školu Brno, Holásecká 11, příspěvkovou organizaci přechází od 1.4. 2004 veškerá práva a závazky Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvkové organizace a veškerá práva a povinnosti, plynoucí z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvková organizace
 • Rozpočtové opatření č. 1/2004
 • Změny územního plánu • změna v textové části regulativů v ochranném pásmu veřejného pohřebiště a změna plochy při ulici Hanácké pro využití stávajících zahrad pro situování několika RD a rozšíření komunikace
 • Nové názvy ulic v MČ Brno • Tuřany: Nenovická, Pěnkinova, Widmanova, Moravská, Heřmánková, Evropská a nové názvy parků Legionářů a Májový
 • Ověřovatele zápisu pana Antonína Tůmu a pana Ing. Jana Petráse
 • Sčitatele pana Ing. Vladimíra Šroma
 • Program 10/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany
 • Prodej pozemku p.č. 228/2, k.ú. Brněnské Ivanovice firmě Dufonev
 • Prodej pozemku p.č. 1313/1, k.ú Tuřany
 • Dodatek č. III Zřizovací listiny MŠ Holásecká 11, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace
 • Dodatek č. IV Zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21, příspěvková organizace
 • Doplnění usnesení bodu 1.12 z 9/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany ze dne 18. 12. 2003 o tento text: Na Mateřskou školu Brno, Holásecká 11, příspěvkovou organizaci přechází od 1.4. 2004 veškerá práva a závazky Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvkové organizace a veškerá práva a povinnosti, plynoucí z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvková organizace
 • Rozpočtové opatření č. 1/2004
 • Změny územního plánu • změna v textové části regulativů v ochranném pásmu veřejného pohřebiště a změna plochy při ulici Hanácké pro využití stávajících zahrad pro situování několika RD a rozšíření komunikace
 • Nové názvy ulic v MČ Brno • Tuřany: Nenovická, Pěnkinova, Widmanova, Moravská, Heřmánková, Evropská a nové názvy parků Legionářů a Májový
 • Sčitatele pana Ing. Vladimíra Šroma
 • Program 10/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany
 • Prodej pozemku p.č. 228/2, k.ú. Brněnské Ivanovice firmě Dufonev
 • Prodej pozemku p.č. 1313/1, k.ú Tuřany
 • Dodatek č. III Zřizovací listiny MŠ Holásecká 11, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
 • Dodatek č. I Zřizovací listiny MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace
 • Dodatek č. IV Zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21, příspěvková organizace
 • Doplnění usnesení bodu 1.12 z 9/IV zasedání ZMČ Brno • Tuřany ze dne 18. 12. 2003 o tento text: Na Mateřskou školu Brno, Holásecká 11, příspěvkovou organizaci přechází od 1.4. 2004 veškerá práva a závazky Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvkové organizace a veškerá práva a povinnosti, plynoucí z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvková organizace
 • Rozpočtové opatření č. 1/2004
 • Změny územního plánu • změna v textové části regulativů v ochranném pásmu veřejného pohřebiště a změna plochy při ulici Hanácké pro využití stávajících zahrad pro situování několika RD a rozšíření komunikace
 • Nové názvy ulic v MČ Brno • Tuřany: Nenovická, Pěnkinova, Widmanova, Moravská, Heřmánková, Evropská a nové názvy parků Legionářů a Májový

ovinnosti, plynoucí z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Mateřské školy Brno, Zapletalova 67, příspěvková organizace

 • Rozpočtové opatření č. 1/2004
 • Změny územního plánu • změna v textové části regulativů v ochranném pásmu veřejného pohřebiště a změna plochy při ulici Hanácké pro využití stávajících zahrad pro situování několika RD a rozšíření komunikace
 • Nové názvy ulic v MČ Brno • Tuřany: Nenovická, Pěnkinova, Widmanova, Moravská, Heřmánková, Evropská a nové názvy parků Legionářů a Májový

 

2.    Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

 • Prodej pozemku p.č. 45/2, k.ú. Dvorska
 • Prodej pozemku p.č. 3830, k.ú. Tuřany
 • Prodej pozemku p.č. 972/1, k.ú. Brněnské Ivanovice a zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 972/2, k.ú. Brněnské Ivanovice 

 

    3.   Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany ukládá:

 • Starostovi MČ Brno • Tuřany prověřit hluková pásma a možnosti příspěvků na provedení protihlukových opatření pro občany k.ú. Tuřany v blízkosti letiště

 

Alexandra Pernesová – navrhovatel usnesení
Ing. Jitka Gallová – navrhovatel usnesení
Antonín Tůma – ověřovatel zápisu
Ing. Jan Petrás – ověřovatel zápisu
Jan Havlík – starosta
Marie Stehlíková – místostarosta

Usnesení ze 9/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 18.12.2003

Usnesení ze 9/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 18.12.2003

18.12.2003

Usnesení

ze  9/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 18.12.2003

1.  Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1          Navrhovatele usnesení p. Zdeňka Svobodu  a p. Ing. Jiřího Kubíka.

1.2          Ověřovatele zápisu p. Ing. Pavla Bártu a p. Martina Bolečka.

1.3          Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma.

1.4          Program 7/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

1.5          Rozpočet MČ Brno •Tuřany na rok 2004.

1.6          Prodej pozemku p.č. 1563, k.ú. Brněnské Ivanovice

1.7          Prodej pozemků p.č. 201/3 a 205/1, k.ú. Holásky

1.8          Prodej pozemku p.č. 1201 a 1202, k.ú. Brněnské Ivanovice

1.9          Uzavření dohody z úrovně MMB o narovnání vlastnických vztahů k pozemkům p.č.1253/21255/2 a1257/2, k.ú. Tuřany.

1.10      Rozpočtové opatření č.6/2003 a to v příjmu položka č. 1 • 7, a ve výdajích položka 3- 22 a 29

1.11      Sloučení MŠ Brno, Zapletalova 67, příspěvkové organizace s MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvkovou organizací ke dni 1.4.2004.

1.12      Dodatek č. II Zřizovací listiny MŠ Brrno, Holásecká 11, příspěvková organizace.

1.13      Další odměnu pro neuvolněné členy Zastupitelstva za II. pololetí 2003.

1.14      Přílohy Vyhlášky statutárního města Brna o  veřejném pořádku a čistotě v městě Brně takto: příloha č. 1 nestanovuje, příloha č. 2 : část p.č.1106/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č.2362/1 v k.ú. Holásky, p.č.3830 a 332/2 v k.ú. Tuřany, p.č.270 v k.ú. Dvorska, příloha č.3: nestanovuje, příloha č. 4: nestanovuje.

 

2.   Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

2.1          Prodej pozemku p.č. 3619, k.ú. Tuřany.

2.2          Prodej pozemku 2392, k.ú. Holásky.

2.3          Prodej pozemku p.č. 889 k. ú. Tuřany.

3.    Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

3.1            Radě ZMČ prověřit možnost pořízení nahrávacího zvukového zařízení pro nahrávání průběhu ZMČ.

3.2            Kontrolnímu výboru prověřit všechny stížnosti a petice podané občany za r. 2003

 

 

Zdeněk Svoboda              Ing. Jiří Kubík               Ing. Pavel Bárta               Martin Boleček

navrhovatel usnesení      navrhovatel usnesení         ověřovatel zápisu            ověřovatel zápisu

Jan Havlík                  Marie Stehlíková

starosta                         místostarosta