Usnesení z 26/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 16.9.2010

Usnesení z 26/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 16.9.2010

16.9.2010

USNESENÍ

z 26/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 16.9.2010

____________________________________________________________________

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 26/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Josefa Panáčka a Ing. Jana Šnajdra.

 

2. schvaluje navržený program 26/V. zasedání Zastupitelstva.

 

3. a) vyslovuje nespokojenost, že OÚPR MMB provedl změnou ÚP navýšení IPP voblasti Vinohrad vHoláskách vrozporu susnesením Zastupitelstva z 19/V. zasedání, bod 3.

b) ukládá Radě vést další jednání s MMB tak, aby novou změnou ÚP bylo navýšení IPP zrušeno.

 

4. schvaluje rozpočtový výhled MČ Brno-Tuřany na období 2012-2019 uvedený vpříloze usnesení.

 

5. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2010 uvedené vpříloze usnesení.

 

6. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2010.

 

7. neschvaluje prominutí části pohledávky obci Prace na neinvestičních výdajích Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvkové organizace ve školním roce 2008/2009 ve výši 18.000,- Kč z jistiny a úroky z prodlení ve výši 7.480,82 Kč.

 

8. a) souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

b) navrhuje doplnění příloh č. 1., č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 předloženého návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.

 

9. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna.

 

10. doporučuje prodej pozemků p.č. 188, 189 a 191/2 k.ú. Holásky.

 

11. a) zřizuje organizační složku „Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany” ke dni 1.10.2010

b) schvaluje zřizovací listinu organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze usnesení.

 

12. schvaluje dodatek č. VIII. ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace uvedený vpříloze usnesení.

 

 

 

 

 

 

__________________________                                 ________________________

Ing. Josef Panáček                                                          Ing. Jan Šnajdr

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

___________________________                               _________________________

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 25/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 24.6.2010

Usnesení z 25/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 24.6.2010

24.6.2010

USNESENÍ

z 25/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 24.6.2010

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 25/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Jiřího Krejčího a Zdeňka Svobodu.

 

2. schvaluje navržený program 25/V. zasedání Zastupitelstva.

 

3. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2010.

 

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2010 uvedené vpříloze usnesení.

 

5. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2008 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 18/2009.

 

6. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky kzajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.

 

7. souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek.

 

8. souhlasí se změnou ÚPMB na pozemcích p.č. 2113, 2111, 2110 k.ú. Holásky v lokalitě u Holáseckých jezer z plochy ZPF na plochu ZPF s objekty pro individuální rekreaci.

 

9. souhlasí súpravou směrné části ÚPmB vlokalitě Žleby, spočívající ve zvýšení IPP z0,2 na 0,4.

 

10. nesouhlasí splánovaným umístěním průmyslové zóny do MČ Brno-Tuřany.

 

11. nedoporučuje prodej pozemků p.č. 1084 a p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti 1. FC Brno a.s.

 

12. nedoporučuje prodej pozemku p.č. 724/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

13. doporučuje zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2355 a 2356 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení vodovodu a kanalizace těmito pozemky pro stavbu Vitality centra – Holásky za podmínky dohody s nájemci pozemků ohledně zásahu do pozemků.

 

14. doporučuje prodej pozemků části p.č. 1352/18 a části p.č. 1352/16 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačených v příloze usnesení společnosti BARABA Brno, s.r.o.

 

15. schvaluje termín 16.9.2010 pro 26/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ve 2. pololetí roku 2010.

 

16. stanovuje počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ve volebním období 2010-2014 na 17.

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Krejčí                                                                  Zdeněk Svoboda

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 24/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 29.4.2010

Usnesení z 24/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 29.4.2010

29.4.2010

USNESENÍ

z 24/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 29.4.2010

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. schvaluje navržený program 24/V. zasedání Zastupitelstva, doplněný o bod 18a – Doplnění Statutu města Brna, bod 18b – Návrh vyhlášky o zákazu používání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, bod 18c – Návrh vyhlášky kzabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání.

 

2. volí pro 24/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Tomáše Kopeckého a Antonína Tůmu.

 

3. a) souhlasí sceloročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2009 a to bez výhrad.

b) schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2009 uvedený v příloze usnesení zahrnující

– celkové příjmy ve výši 34.423 tis. Kč

– celkové výdaje ve výši 36.943 tis. Kč

– rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2.520 tis. Kč je kryt zapojením FRR

– zdroje po finančním vypořádání ve výši 8.019 tis. Kč

– celkový výsledek hospodaření za běžný rok k 31.12.2009 ve výši 6.382 tis. Kč

– stav fondu rezerv a rozvoje k 31.1. 2009 ve výši 1.273.699,– Kč

– stav sociálního fondu k 31.12.2009 ve výši 1 731,–  Kč.

c) schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-Tuřany, za rok 2009 a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2009 dle přílohy usnesení.

 

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010 uvedené vpříloze usnesení.

 

5. schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 45.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz klubu v roce 2010 a schvaluje text smlouvy uvedený vpříloze usnesení.

 

6. nesouhlasí se změnou ÚP na pozemcích p.č. 117/1 a 117/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající stabilizované plochy ZPF s objekty pro rodinnou rekreaci na návrhovou plochu SV – plocha pro výrobu a služby.

 

7. souhlasí se změnou ÚPmB vk.ú. Dvorska podél potoka Dunávka zplochy ZPF sobjekty pro rekreaci na plochu BP – předměstské bydlení.

 

8. souhlasí se změnou ÚPmB na pozemku parc. Č. 173/1 k.ú. Dvorska, ze stávající územní rezervy pro komunikaci na návrhovou plochu pro bydlení.

 

9. doporučuje směnu pozemků p.č. 76/97, 1410/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za části pozemků p.č. 1423, 1425, 1427/1, 1427/2 a 1428/1 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu uvedeného vpříloze usnesení.

 

10. doporučuje prodej pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

11. doporučuje prodej pozemků p.č. 76/100 a části p.č. 1466/38 vyznačené v příloze usnesení, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, Bořivoji Ševčíkovi, Brno.

 

12. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit navrhované změny a doplňky Pravidel pronájmu bytů vdomech vmajetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

 

13. a) souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna

b) souhlasí s tím, aby Magistrát města Brna zajišťoval náhradní péči o zvíře dle § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje Statut města Brna ve věci vyhlášení místního referenda.

 

15. a) souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

b) navrhuje stanovení veřejných prostranství v městské části Brno-Tuřany, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů uvedených v příloze usnesení

c) navrhuje stanovení veřejných prostranství v městské části Brno-Tuřany, na kterých se v době konání akcí zákaz požívání alkoholických nápojů nevztahuje.

 

16. souhlasí

– spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

– stanovením veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání.

 

 

 

 

 

Tomáš Kopecký                                                        Antonín Tůma

ověřovatel zápisu                                                    ověřovatel zápisu

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 23/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 25.2.2010

Usnesení z 23/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 25.2.2010

25.2.2010

USNESENÍ

z 23/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 25.2.2010

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 23/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu MUDr. Marii Petrásovou a Michala Krátkého.

 

2. schvaluje navržený program 23/V. zasedání Zastupitelstva.

 

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010 uvedené vpříloze usnesení.

 

4. souhlasí súpravou směrné části územního plánu, spočívající vnavýšení IPP zhodnoty 0,4 na hodnotu 0,5. vpropojení ulice Myslivecká a Sokolnická na pozemcích p.č. 4625, 4626, 4623 a 4624 k.ú. Tuřany.

 

5. souhlasí se změnou ÚP na pozemcích p.č. 1346/1 a 1346/6 při ulici Petlákově zplochy DP (parkovací plochy městského významu) na plochu SV (smíšená plocha výroby a služeb).

 

6. schvaluje nové názvy ulic :

1.od ul.Pratecká směrem k areálu Aeroklubu Slatina – Jedounkova

(nebo Arnošta Jedounka)

2. propojení mezi  ul. Mysliveckou a Sokolnickou – Honební

3. nová ulice od Sokolnické směrem k Tovární – Režná  (nebo Bělásková).

 

7. doporučuje směnu pozemků p.č. 4133, 4134 4135 K.Ú. Tuřany ve vlastnictví města Brna za pozemek p.č. 4099 k.ú. Tuřany svýjimkou komunikačního koridoru kolmého na ulici Prateckou.

 

8. souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby vpohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, vplatném znění.

 

 

 

 

 

MUDr. Marie Petrásová                                                Michal Krátký

ověřovatel zápisu                                                 ověřovatel zápisu

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno – Tuřany                                      místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 22/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 10.12.2009

Usnesení z 22/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 10.12.2009

10.12.2009

USNESENÍ

z 22/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konaného dne 10.12.2009

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 22/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. et Mgr.Tomáše Dvořáčka, Dis. a Ing.Zdeňka Oprchala.

 

2. schvaluje navržený program 22/V. zasedání Zastupitelstva doplněný o body 13a) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.8 a 13b) Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č.117/1, 117/2, k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

3. souhlasí se závěry a doporučeními studie Urbanistické a krajinné vyhodnocení studie „Obytný soubor Holásecká jezera” a ukládá úřadu odeslat toto usnesení včetně studie zpracovateli ÚPMB, tj. na MMB OÚPR. Zavazuje odpovědné orgány městské části prosazovat závěry a doporučení studie při jednáních i při dalších výstavbách vjiných lokalitách vrámci MČ.

 

4. schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2010 uvedený vpříloze usnesení.

 

5. schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2010 uvedená vpříloze usnesení.

 

6. stahuje zprogramu bod 11) Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany vobdobí rozpočtových provizorií pro rok 2010.

 

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2009 uvedené vpříloze usnesení.

 

8. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč od Jihomoravského kraje na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno-Holásky a ukládá ÚMČ, aby zaslal žádost Radě města Brna o udělení souhlasu spodáním žádosti o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč od Jihomoravského kraje na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno-Holásky.

 

9. bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.8.

 

10. stahuje zprogramu bod 13b) Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č.117/1, 117/2, k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

11. nesouhlasí snávrhem na změnu ÚPmB na pozemku p.č.3826 k.ú. Tuřany zplochy O – plocha pro veřejnou vybavenost na plochu SV – plocha pro výrobu a služby.

 

12. nesouhlasí snávrhem na změnu ÚPMB na pozemcích p.č. 4093 a 4094 k.ú. Tuřany zplochy DG – plocha pro dopravu na plochu BP – plocha pro bydlení.

 

13. doporučuje směnu pozemku p.č. 4420 ve vlastnictví Miroslava a Ludmily Buchlovských, Brno za pozemky p.č. 195/1 a 195/3 ve vlastnictví města, vše vk.ú. Tuřany a doporučuje prodej pozemků p.č. 195/2, 211/1, 211/2, 211/3, 210/1, 210/2 a 210/3 vk.ú. Tuřany Miroslavovi a Ludmile Buchlovským, svýjimkou části plochy p.č. 210/1 při její jihozápadní hranici rezervovanou pro komunikaci o šířce cca 5 m.

 

14. doporučuje prodej pozemku p.č. 937/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

15. schvaluje harmonogram svých zasedání v 1. pololetí 2010.

 

 

 

 

Mgr. et  Mgr.Tomáš Dvořáček, Dis.                               Ing. Zdeněk Oprchal

ověřovatel zápisu                                                       ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 21/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 29.10.2009

Usnesení z 21/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 29.10.2009

29.10.2009

USNESENÍ

z 21/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konaného dne 29.10.2009

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje navržený program 21/V. zasedání Zastupitelstva a volí pro 21/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu MUDr. Marii Petrásovou a Mgr. Markétu Bláhovou.

 

2. bere na vědomí návrh souhrnné bilance a proporcí rozpočtu na rok 2010.

 

3. bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2009.

 

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2009 uvedené vpříloze usnesení.

 

5. nenavrhuje změny ve vyhlášce města Brna č. 9/2008 o regulaci provozu výherních hracích automatů.

 

6. navrhuje změnu sazby poplatku zubytovací kapacity na území městské části Brno-Tuřany uvedené vobecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 8/2008 o místních poplatcích na 5,- Kč/lůžko/den.

 

7. schvaluje dodatek č. VII. ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, dodatek č.V. ke Zřizovací listině Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, dodatek č. III. ke Zřizovací listině Mateřské školy Brno, VAleji 2, příspěvková organizace a dodatek č. III. ke Zřizovací listině Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace. Dodatky jsou uvedeny vpříloze usnesení.

 

8. a) nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemků částí p.č. 210/1, 211/1, 214/1, 214/16 vyznačených vpříloze usnesení

b) doporučuje orgánům města schválit prodej pozemků p.č. 269, 272, 261, 255, 263, 246, 252, vše v k.ú. Tuřany vyznačených v příloze usnesení.

 

9. doporučuje prodej pozemku části p.č. 789 k.ú. Brněnské Ivanovice uvedené vpříloze usnesení Mgr. Michaele Bartošové a Mgr. Petrovi Fučíkovi, Brno.

 

10. nedoporučuje prodej pozemků p.č. 1466/38 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice JUDr. Eduardu Mensovi, Brno.

 

11. doporučuje prodej pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice Silvii Kocanové, Brno.

 

 

 

MUDr. Marie Petrásová                                                         Mgr. Markéta Bláhová

ověřovatel zápisu                                                                    ověřovatel zápisu

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                               Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 20/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 27.8.2009

Usnesení z 20/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 27.8.2009

27.8.2009

USNESENÍ

z 20/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 27.8.2009

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 20/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Marii Stehlíkovou a Antonína Tůmu.

 

2. schvaluje navržený program 20/V. zasedání Zastupitelstva rozšířený o přesunutí mezi body č. 8 a č.11 a doplněný o bod 6a) Plán společných zařízení návrhu jednoduché pozemkové úpravy vk.ú. Tuřany.

 

3. schvaluje plán společných zařízení návrhu jednoduché pozemkové úpravy vk.ú. Tuřany zpracovaný společností AGERIS s.r.o., červenec/2009.

 

4. schvaluje navýšení rozpočtu Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace o částku 15000,– Kč na zakoupení nových postýlek, lůžkovin a barev pro renovaci zahradních prvků.

 

5. schvaluje rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období 2011-2019 uvedený vpříloze usnesení.

 

6. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2009.

 

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2009 uvedené v příloze usnesení.

 

 

8. souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna kromě změny článku 30 odst.2, písm.b.

 

9. nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 2337 k.ú. Holásky.

 

10. doporučuje orgánům města schválit prodej spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky.

 

11. doporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 3893 k.ú. Tuřany.

 

12. doporučuje orgánům města schválit zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2353 a 2356 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení přípojky kanalizace těmito pozemky dle návrhu společnosti INTERPLAN-CZ s.r.o., Brno.

 

13. doporučuje orgánům města schválit prodej pozemků p.č. 684 a 685 k.ú. Tuřany Haně Březinové.

 

14. nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice PhDr. Jiřímu Bartošovi.

 

15. ukládá Radě MČ Brno – Tuřany zajistit údržbu pozemku p.č.1103 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

 

 

Marie Stehlíková                                                                     Antonín Tůma

ověřovatel zápisu                                                                 ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                   Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 19/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 25.6.2009

Usnesení z 19/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 25.6.2009

25.6.2009

USNESENÍ

z 19/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 25.6.2009

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 19/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Sylvu Kostkovou a Ing. Jana Petráse.

 

2. schvaluje navržený program 19/V. zasedání Zastupitelstva.

 

3. nesouhlasí se zvýšením IPP vlokalitě návrhové plochy pro bydlení u Holáseckých jezer ze stávajících 0,5.

 

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009 uvedené vpříloze usnesení.

 

5. a) souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

b) navrhuje stanovení veřejných prostranství v městské části Brno-Tuřany, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, uvedených v příloze usnesení

c) navrhuje stanovení veřejných prostranství v městské části Brno-Tuřany, na kterých se v době konání akcí zákaz požívání alkoholických nápojů nevztahuje, uvedených v příloze usnesení.

 

6. doporučuje orgánům města schválit směnu pozemků p.č. 2722/2, 2722/28 a 2722/30 k.ú. Černovice ve vlastnictví města Brna za pozemek p.č. 3503 k.ú. Tuřany.

 

7. nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Antonínu Nekvapilovi.

 

8. nesouhlasí s návrhem na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 3718/1, 3418/2, 3719 a 3720 k.ú. Tuřany při ulici Jahodové ze stávající plochy ZPF na plochu umožňující výstavbu fotovoltaické elektrárny.

 

9. souhlasí se změnou ÚPmB na pozemcích p.č. 4532/1, 4532/2, 4532/3, 4532/5, 4534, 4535, 4536, 4538, 4539, 4540, 4541, při ulici Sokolnické, k.ú. Tuřany z plochy ZPF na plochu BC – bydlení čisté s IPP max. 0,2.

 

10. bere zpět žádost o změnu ÚPmB vlokalitě Písníky zplochy SV na plochu pro bydlení.

 

11. souhlasí se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 696, k.ú. Holásky, zúzemní rezervy na komunikaci na návrhovou plochu pro bydlení.

 

12. a) nesouhlasí se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 173/1, k.ú. Dvorska, zúzemní rezervy na komunikaci na návrhovou plochu pro bydlení

b) požaduje zachovat vdané lokalitě územní rezervu pro komunikaci.

 

13. nesouhlasí se změnou ÚPmB vlokalitě Jahodová, Tuřanka dle situace ze stávající plochy ZPF na plochu TE.

 

14. schvaluje harmonogram svých zasedání ve 2. pololetí 2009.

 

 

 

 

 

 

Ing. Sylva Kostková                                                              Ing. Jan Petrás

ověřovatel zápisu                                                        ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 18/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.4.2009

Usnesení z 18/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.4.2009

30.4.2009

USNESENÍ

z 18/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaného dne 30.4.2009

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 18/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Josefa Panáčka a Ing. Jana Šnajdra.

 

2. schvaluje navržený program 18/V. zasedání Zastupitelstva, rozšířený o bod 8a) Žádost o dotaci ze státního rozpočtu.

 

3. a) nesouhlasí s částí textu zadání změny Aktualizace Územního plánu města Brna v bodech 7.1.6, 8.2 (odr.2) a 13.2.

b) požaduje provést v textu „Návrhu zadání změny Aktualizace Územního plánu města Brna” úpravy uvedené v příloze usnesení.

 

4. a) schvaluje podání žádosti prostřednictvím města Brna o poskytnutí dotace ve výši 13.800 tis. Kč od Ministerstva financí ČR na financování nástavby učeben a rekonstrukci

nad jídelnou ZŠ Měšťanská 21, Brno

b) ukládá ÚMČ požádat Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti.

 

5. a) souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2008 a to bez výhrad.

b) schvaluje závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2008 uvedený v příloze usnesení zahrnující

– celkové příjmy ve výši 30.352 tis. Kč

– celkové výdaje ve výši 29.707 tis. Kč

– zdroje po finančním vypořádání ve výši 12.057 tis. Kč

– celkový výsledek hospodaření za běžný rok k 31.12.2008 ve výši 8.176 tis. Kč

– stav fondu rezerv a rozvoje k 31.1.2.2008 ve výši 1.995.892,85 Kč

– stav sociálního fondu k 31.12.2008 ve výši 1317,00  Kč.

c) schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-Tuřany, za rok 2008 a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2008 dle přílohy usnesení.

 

6. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2009.

 

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009 uvedené v příloze usnesení.

 

8. souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.

 

9. a) souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

b) navrhuje vymezení prostorů pro volný pohyb psů v městské části Brno-Tuřany takto:

– část pozemku p.č. 1106/1 k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 4.000 m2 za sběrným střediskem odpadů na ul. Sladovnická

– pozemek p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany o výměře 4.005 m2 vedle sběrného střediska odpadů při ul. Malinská.

 

10. stažení bodu 14) Návrh vyhlášky o zákazu používání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku z programu

Zastupitelstva.

 

11. a) souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná

prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

b) navrhuje stanovení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, takto:

v městské části Brno-Tuřany v okruhu do 100 m od těchto církevních objektů

– kostel Zvěstování Panny Marie na ulici Hanácká č. or. 2, č.pop. 85

– fara na ulici Hanácká č. or. 11, č. pop. 124

– Husův sbor na ulici Vítězná č. or. 1, č. pop. 458.

 

12. doporučuje orgánům města schválit prodej zastavěné části pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

13. nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemků p.č. 23/6, 92, 93, 1488/2, 1488/7, 1489/1, 1490, 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/4, 1492/1, 1492/2, 1492/3, 1495/2,

1496/4 a 1494/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti LEIS, a.s., Brno.

 

14. doporučuje orgánům města schválit směnu pozemku p.č. 1323/3 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 1518/1 a 98/19 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

15. schvaluje stažení bodu 19) Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice z programu Zastupitelstva.

 

 

 

 

 

Ing. Josef Panáček                                                               Ing. Jan Šnajdr

ověřovatel zápisu                                                        ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 17/V. mimořádného zasedání Zastupitlestva městské části Brno-Tuřany dne 30.3.2009

Usnesení z 17/V. mimořádného zasedání Zastupitlestva městské části Brno-Tuřany dne 30.3.2009

30.3.2009

USNESENÍ

z 17/V. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.3.2009

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 17/V. mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Tomáše Kopeckého a Jiřího Krejčího.

2. schvaluje navržený program 17/V. mimořádného zasedání Zastupitelstva stěmito změnami:

– vyřazení bodů 2 Námitky členů Zastupitelstva kzápisu z16/V. zasedání ZMČ, 3 Kontrola usnesení z16/V. zasedání ZMČ, 4 Dotazy kusnesením zjednání RMČ, 5 Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6 Informace o jednáních starosty a místostarostky,

– rozšíření o body 9a Novelizace vyhlášky o místních poplatcích, 9b Návrh vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, kzajištění veřejného pořádku, 9c Vyjádření ke směně pozemků p.č. 3832 a části 3830 k.ú. Tuřany,

– změna pořadí projednávaných bodů – projednání bodu 7 Návrhy a podněty občanů před bodem 10 Různé.

3. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na nákup požárního vozidla pro Jednotku SDH Brno-Holásky, ukládá ÚMČ požádat Radu města Brna o udělení souhlasu spodáním žádosti a schvaluje podání žádosti městu Brnu o dofinancování nákupu požárního vozidla ve výši 3,8 mil. Kč zrozpočtu města.

4. nesouhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně znemovitostí a požaduje po Zastupitelstvu města Brna osvobození od daně znemovitostí za zemědělské pozemky dle § 4, odst. 1, písm. v) zákona č. 338/1992 Sb., vplatném znění.

5. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2008 o místních poplatcích.

6. souhlasí spředložených návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, kzajištění veřejného pořádku.

7. doporučuje orgánům města schválit směnu pozemků p.č. 3832 a části 3830 k.ú. Tuřany dle zákresu vpříloze usnesení ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 745/9 a 745/12 k.ú. Tuřany.

 

 

 

 

 

 

Tomáš Kopecký                                                                 Jiří Krejčí

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 16/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19.2.2009

Usnesení z 16/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19.2.2009

19.2.2009

USNESENÍ

z 16/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19.2.2009

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 16/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Michala Krátkého a Zdeňka Svobodu.

2. schvaluje navržený program 16/V. zasedání Zastupitelstva s těmito změnami:

– vyřazení bodu 8 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za rok 2008 a bodu 9 Výsledky hospodaření škol za rok 2008,

– rozšíření o bod 7a Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, bod 7b Název nové ulice, bod 19a Změna územního plánu v lokalitě „Zámeček” na ulici    Sladovnické, bod 6a Vyjádření k navýšení indexu podlahové plochy v lokalitě obytného souboru „Holásecká jezera”,

– změna pořadí projednávaných bodů – projednání bodu 6a Vyjádření k navýšení indexu podlahové plochy v lokalitě obytného souboru „Holásecká jezera”a bodu 7 Návrhy a podněty občanů po bodu 1.

3. nesouhlasí s navýšením indexu podlahové plochy na 0,81 v lokalitě obytného souboru „Holásecká jezera”.

4. schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany s účinností od 1.3.2009 uvedených v příloze usnesení.

5. doporučuje orgánům města název nové komunikace odbočující ze stávající ulice Tuřanky do průmyslové zóny společnosti Net Development s.r.o. „Medkova”, jako náhradní doporučuje název „U letiště”.

6. schvaluje technickou opravu ve schváleném rozpočtu na rok 2009 uvedenou v příloze usnesení.

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009 uvedené v příloze usnesení.

8. souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění.

9. doporučuje orgánům města schválit směnu pozemku p.č. 43 a těch částí pozemků p.č. 44/1 a 44/7, které nejsou dotčeny výstavbou kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek, k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 927/44, 927/45 k.ú. Horní Heršpice, p.č. 7988/34 a 7988/35 k.ú. Židenice ve vlastnictví společnosti BESSY INVEST, a.s. za podmínky zřízení věcného břemene ke stávajícím sítím a respektování připravované výstavby kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek a doporučuje orgánům města schválit prodej pozemků p.č. 43 a těch částí pozemků p.č. 44/1 a 44/7, které nejsou dotčeny výstavbou kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek, k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BESSY INVEST, a.s. za podmínky zřízení věcného břemene ke stávajícím sítím a respektování připravované výstavby kanalizačního sběrače E1 úsek Makro-Háječek.

10. nedoporučuje orgánům města schválit prodej pozemku části p.č.2135/34 k.ú. Tuřany Ing. Janu Děcky.

11. doporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 227/3 k.ú. Tuřany.

12. doporučuje orgánům města schválit prodej části pozemku p.č. 937/1 k.ú. Brněnské Ivanovice pouze po prodlouženou hranici přilehlého pozemku p.č. 938 kulici Jahodové.

13. doporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky.

14. doporučuje orgánům města schválit prodej pozemku p.č. 1251/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

15. doporučuje orgánům města schválit směnu pozemku p.č. 1410/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za pozemky části p.č. 1423, 1425, 1427/1, 1427/2 a 1428/1 k.ú. Brněnské Ivanovice a nedoporučuje orgánům města schválit směnu pozemku p.č. 1411/5 ve vlastnictví města Brna z důvodu přístupu na přilehlé pozemky (zahrady).

16. vyhovuje žádosti firmy Jamoz s.r.o. a doporučuje Odboru ÚPR MMB vyřadit změnu B47/33 (změna SV stab. Na ZP návrh) ze změny B47/06-II vyplývající zUS Tuřany. Ostatní změny doporučuje ponechat.

 

 

 

 

Michal Krátký                                                             Zdeněk Svoboda

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 15/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 18.12.2008

Usnesení z 15/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 18.12.2008

18.12.2008

USNESENÍ

z 15/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 18.12.2008

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 15/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS a Ing. Zdeňka Oprchala.

2. schvaluje program 15/V. zasedání Zastupitelstva, rozšířený o body13a Návrh na úpravu směrné části územního plánu vk.ú. Brněnské Ivanovice, ul. Sladovnická, 13b Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemku p.č. 285, k.ú. Dvorska, 13c Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2 a 1634/3, k.ú. Brněnské Ivanovice.

3. schvaluje změnu pořadí projednávaných bodů – projednání bodu 12. programu Úprava směrné části ÚPmB v lokalitě Holásky-Holásecká jezera po bodě 8. programu.

4. schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2009 uvedený v příloze usnesení.

5. schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2009 uvedená v příloze vusnesení.

6. schvaluje Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního rozpočtového provizoria pro rok 2009, Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období městského rozpočtového provizoria pro rok 2009, Pravidla pro hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního rozpočtového provizoria pro rok 2009 uvedená v příloze usnesení.

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2008 uvedené v příloze usnesení.

8. nesouhlasí s úpravou směrné části územního plánu v návrhové lokalitě pro bydlení při ulici Sladovnické, spočívající ve zvýšení IPP zkoeficientu 0,4 na 0,9.

9. souhlasí s návrhem na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 285, k.ú. Dvorska ze stávající stabilizované plochy ZPF s objekty pro individuální rekreaci na návrhovou plochu pro bydlení.

10. souhlasí s návrhem na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2 a 1634/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající stabilizované plochy ZPF na plochu ZPF sobjekty pro individuální rekreaci.

11. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemku části p.č. 228/20 ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 228/21 a části p.č. 228/9, 228/11, 228/10 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze usnesení.

12. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 2065/55 a části p.č. 2065/78 pod stávající stavbou žadatelů a nedoporučuje schválit odprodej pozemků p.č. 2065/ 77 a zbývající části pozemku p.č. 2065/76 k.ú. Tuřany dle zákresu v příloze usnesení Michalovi a Jaroslavovi Ondrůjovým.

13. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky společnosti FRONTON – PLUS, spol. s r.o.

14. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice Mojmíru Koukolovi.

15. schvaluje harmonogram svých zasedání v 1. pololetí r. 2009 vtermínech 19.2., 30.4., 25.6.

 

 

Mgr.Tomáš Dvořáček, DiS                                                  Ing.Zdeněk Oprchal

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 14/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.10.2008

Usnesení z 14/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.10.2008

30.10.2008

USNESENÍ

z 14/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.10.2008

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje program 14/V. zasedání Zastupitelstva rozšířený o bod 20a Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 228/2 k.ú. Tuřany.

2. volí pro 14/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Marii Stehlíkovou a Antonína Tůmu.

3. bere na vědomí návrh souhrnné bilance a proporcí rozpočtu na rok 2009.

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2008 uvedené v příloze usnesení.

5. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-9/2008.

6. souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek.

7. nesouhlasí s návrhem na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 20/5, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy ZR – zeleň rekreační na plochu SV – smíšená plocha výroby a služeb.

8. souhlasí s návrhem REALplus s.r.o., Brno na změnu ÚPmB v lokalitě Písníky z původního návrhu změny z SV na BC, nyní z SV na BO.

9. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 2065/78 k.ú. Tuřany uvedené v příloze usnesení společnosti NS Servis s.r.o..

10. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva uložení telekomunikačního vedení do pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 3575 v k.ú. Tuřany pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s..

11. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vlastníkovi rodinného domu č.p. 247 – Tuřanská 33 do doby vyřešení vlastnických vztahů příjezdové komunikace a nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej ostatních zaplocených částí pozemku p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice jejich uživatelům do doby vyřešení vlastnických vztahů příjezdové komunikace.

12. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků části p.č. 1208/2 ve vlastnictví Miroslava Drápely za pozemek ve vlastnictví města Brna p.č. 1209 vše k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze usnesení.

13. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN do pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 2135/5 v k.ú. Tuřany pro E.ON Distribuce, a.s..

14. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků p.č. 3947 k.ú. Tuřany, p.č. 2459 k.ú. Holásky, p.č. 26/5, 243/3, 244/2, 1343/6, 1343/7, 1343/8, 249/27 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Vladimíra Vašíčka za pozemek ve vlastnictví města Brna p.č. 1565 k.ú. Staré Brno.

15. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice Ivě Bednářové, za podmínky zřízení věcného břemene kanalizačního řadu.

16. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1323/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Marii Kopřivové.

17. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 228/2 k.ú. Tuřany Marii Uherkové.

 

 

 

ověřovatel zápisu                                                          ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková                                                           Antonín Tůma

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 13/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28.8.2008

Usnesení z 13/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28.8.2008

28.8.2008

USNESENÍ

z 13/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28.8.2008

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje program 13/V. zasedání Zastupitelstva.

2. volí pro 13/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. Markétu Bláhovou a Tomáše Kopeckého.

3. ukládá starostovi zajistit prověření celkové zátěže MČ provozem letiště a možností získání kompenzací zvlivu provozu letiště pro MČ.

4. ukládá starostovi pravidelně informovat na každém zasedání ZMČ o průběhu přípravy realizace obchvatu MČ Tuřany.

5. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2008.

6. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2008, které tvoří přílohu usnesení.

7. schvaluje rozpočtový výhled MČ Brno-Tuřany na období let 2010-2019. Rozpočtový výhled tvoří přílohu usnesení.

8. nenavrhuje změny ve vyhlášce města Brna č. 34/2005 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.

9. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva uložení kabelových rozvodů a přípojky NN do pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 1391 v k.ú. Tuřany pro Ing. Aloise Preislera, Brno.

10. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1008/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Antonínu Šťastnému, Brno.

11. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1006/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Oldřichu Pustinovi.

12. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice Tomáši Slavíčkovi.

13. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej částí pozemků p.č. 3893 a 3894 k.ú. Tuřany společnosti CTP Invest, spol. sr.o. dle zákresu vpříloze usnesení.

14. schvaluje stažení bodu 18)  Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice z programu Zastupitelstva.

 

 

 

Mgr. Markéta Bláhová                                                            Tomáš Kopecký

ověřovatel zápisu                                                                    ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                               Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 12/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 26.6.2008

Usnesení z 12/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 26.6.2008

26.6.2008

USNESENÍ

z 12/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 26.6.2008

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje program 12/V. zasedání Zastupitelstva, rozšířený o bod 11a) a 13a).

2. volí pro 12/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Sylvu Kostkovou a Jiřího Krejčího.

3. schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 2. pololetí 2008 v termínech 28.8., 30.10., 18.12.

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2008, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 28435 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 36423 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 7988 tis. Kč a je kryt zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

5. schvaluje návrh na změnu přílohy č. 1 vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2007 o místních poplatcích. Návrh na změnu je uveden v příloze usnesení.

6. nesouhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a požaduje po Zastupitelstvu města Brna osvobození od daně z nemovitostí za zemědělské pozemky dle § 4, odst. 1, písm. v) zákona č. 338/1992 Sb., v platném znění.

7. souhlasí se změnou ÚPmB v Brněnských Ivanovicích na pozemcích p.č. 1457/1 a 1457/12 z plochy ZPF na plochu PZ (plocha pro zemědělskou výrobu).

8. nesouhlasí s komunikačním propojením návrhové lokality Žlíbky-Ovčírny do ulice Chrlické a souhlasí s návrhem na změnu ÚPmB, spočívajícím v komunikačním napojení na obchvat Tuřan.

9. nevyhovuje žádosti firmy Jamoz s.r.o. a nesouhlasí s ponecháním lokality „Zámeček” při ulici Sladovnické v návrhové ploše SV (plochy pro výrobu a služby), tj. ve stavu dle současného ÚpmB.

10. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva uložení telekomunikačního vedení do pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 3575 v k.ú. Tuřany pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za podmínky finanční úhrady 100000,- Kč za zřízení věcného břemene.

11. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků části p.č. 228/1 a části p.č. 228/20 označených dle geometrického plánu jako p.č. 228/28 a 228/30 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti DUFONEV R.C., a.s.

12. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 4794 k.ú. Tuřany Radkovi a Pavle Zlatkovským.

13. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 2006/2, 2006/3, 2006/4, 2006/5 vk.ú. Holásky a p.č. 1726/2, 1743/2 k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR.

14. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 925/2 a spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 925/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Josefu Zezulovi.

 

 

 

 

 

 

Ing. Sylva Kostková                                                                          Jiří Krejčí

ověřovatel zápisu                                                                     ověřovatel zápisu

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                    Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany