Usnesení z 14/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.5.2011

Usnesení z 14/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 4.5.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta Omluven: Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 6/2011

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

5.1 Odvolání a jmenování člena Školské rady ZŠ Měšťanská 21

5.2 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 28, 43 a 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice stavbou VN

7) MOVITÝ MAJETEK

7.1 Nabídka na zhotovení leteckých fotomap

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Pořádání akce Dětský den

 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 14/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 6/2011

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.6/2011, které tvoří přílohu č.1 zápisu.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

5.1 Odvolání a jmenování člena Školské rady ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada odvolává Ing. Miroslava Dorazila z funkce člena Školské rady Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace a jmenuje Bc. Aleše Jakubce do funkce člena Školské rady Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.

5.2 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany a schvaluje text těchto Pravidel, který je uveden v příloze č.2 zápisu.

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 28, 43 a 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice stavbou VN

Usnesení :

Rada nemá námitek proti dotčení pozemků p.č. 28, 43 a 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice stavbou přeložky nadzemního vedení VN 22kV za dodržení podmínek, které si stanovil nájemce pozemků společnost AGRO Brno-Tuřany, a.s. a které stanoví pro tento záměr Odbor územního plánování a rozvoje MMB.

Rada požaduje důsledné dodržení a respektování podmínek využití daného území dle územní studie „Černovický hájek” a nové trasování nadzemního vedení VN 22kV po hranici pozemku p.č. 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

7) MOVITÝ MAJETEK

7.1 Nabídka na zhotovení leteckých fotomap

Usnesení:

Rada neschvaluje záměr pořízení leteckých fotomap MČ Brno-Tuřany z ekonomických důvodů.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Pořádání akce Dětský den

Usnesení :

Rada schvaluje pořádání akce Dětský den dne 4.6.2011 od 14.00 hod. ve sportovním areálu na Karkulínové a pověřuje místostarostu organizací akce včetně nakládání s finančními prostředky z rozpočtu městské části určenými na pořádání této akce, schvalování přijetí a použití věcných darů, schvalování přijetí peněžitých darů od sponzorů a uzavírání smluv v souvislosti s organizací akce.

 

 

V Brně – Tuřanech 4.5.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                                   Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                              místostarosta MČ Brno-Tuřany