Usnesení z 19/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.7.2011

Usnesení z 19/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 13.7.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Bc.Petr Foltýn, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Omluven:

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 19/VI. schůze RMČ.

2. Kontrola úkolů

3. Komise redakční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.3 ze schůze Komise redakční, která se konala dne 31.5.2011.

4. Komise redakční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.4 ze schůze Komise redakční, která se konala dne 29.6.2011.

5. Prodloužení ulice Ledárenské DUR

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na akci nazvanou „Prodloužení ulice Ledárenské DUR” projekční kanceláří Ing. Jiří Matula, Šumavská 15, 602 00 Brno za cenu 379 200,- Kč vč. DPH a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.1 zápisu.

6. Žádost Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 54/15 o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 500,- Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 54/15 na zajištění provozu roku 2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

7. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

8. Žádost Heleny Brzobohaté o prominutí pohledávky

Usnesení:

Rada schvaluje prominutí pohledávky Heleně Brzobohaté na nájemném s příslušenstvím z pronájmu nebytových prostor v objektu Tuřanská 14, Brno v letech 2001 – 2002 ve výši 19.615,70 Kč.

 

 

V Brně – Tuřanech 13.7.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                             Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                        místostarosta MČ Brno-Tuřany