Usnesení ze 107/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.8. 2006

Usnesení z 107. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

107. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 9.8. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Termín zasedání zastupitelstva…………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Radnice Brno – Tuřany, kulturně společenské centrum – přijetí dotace…………………………………………. 2

2.2 Areál firmy AZ INVENT spol. s .r.o……………………………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany……………………………………………………………. 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky……………………………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2006…………………………………………………………………………………. 2

4.2 Přehled hospodaření za období 1 — 6 /2006…………………………………………………………………………… 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Klimatizační jednotka………………………………………………………………………………………………………. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky……………………………………………… 3

7.2 Herní prvky pro zahradu MŠ Holásecká………………………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Cenová nabídka na úpravu zeleně a úklid černých skládek………………………………………………………… 4

8.2 Cenové nabídky na rekonstrukci parku Jahodová…………………………………………………………………….. 4

8.3 Cenové nabídky na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká………………………………………………….. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 107. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Termín zasedání zastupitelstva

Usnesení:

Rada stanovila termín zasedání zastupitelstva na čtvrtek 21. září 2006 v 18 hodin v zasedací místnosti Tuřanské nám.1.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Radnice Brno – Tuřany, kulturně společenské centrum – přijetí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JmK ve výši 100 000,- Kč na akci: Radnice Brno – Tuřany, stavební úpravy pro zřízení kulturně společenského centra Brno – Tuřany v budově Brno, Tuřanské nám. 1, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí podpory JmK k realizaci projektu.

2.2 Areál firmy AZ INVENT spol. s .r.o.

Usnesení :

Rada nemá námitek proti záměru firmy AZ INVENT spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno , zastoupené firmou UAD Studio spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno vybudovat průmyslový areál v lokalitě při ulici Tuřanka za podmínky souladu záměru s ÚPmB.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany René Křížkovi.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky Marii Křížové.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2006, kterým příjmy i výdaje rozpočtu zůstávají ve stejné výši.

4.2 Přehled hospodaření za období 1 — 6 /2006

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření za období 1- 6/ 2006, které jsou přílohou tohoto zápisu. Rada požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno ZMČ.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Klimatizační jednotka

Usnesení :

Rada souhlasí s instalací klimatizační jednotky Midea v místnosti, ve které jsou umístěny servery ÚMČ Brno-Tuřany dle nabídky firmy Faraheit s.r.o. a požaduje zapracování finanční částky ve výši 55 tis. Kč do RO pro schválení ZMČ.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na zajištění Tradičních Bartolomějských hodů 2006.

7.2 Herní prvky pro zahradu MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada s ohledem na doporučení architekta projektu vybrala ze čtyř nabídek firmu TOMOVY PARKY s.r.o., Karlovice-Radvánovice 11, 511 01 Turnov na vybavení zahrady MŠ Holásecká 11 herními prvky v ceně 118 762,- Kč vč. DPH, dopravy a montáže.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka na úpravu zeleně a úklid černých skládek

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Ing. Miloše Gärtnera, Hanácká 7, 620 00 Brno, na úpravu dřevin (třešně směr Dvorska) a živých plotů, odstranění stařiny a úklid černých skládek (Holásky), pokosy (Ledárenská, ulička Malínská) v celkové výši 20.202,- Kč včetně DPH.

8.2 Cenové nabídky na rekonstrukci parku Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno v celkové výši 1.999.006,- Kč vč. DPH, z čehož k provedení v roce 2006 činí 1.etapa 923.903,- Kč vč. DPH.

8.3 Cenové nabídky na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká v celkové výši 26.998,24 Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 9.8.2006

Jan Havlík Marie Stehlíková

starosta MČ Brno — Tuřany místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 106/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 26.7. 2006

Usnesení z 106. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

106. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 26.7. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací…………………………………………………………………… 1

1.4 Revokace bodu 98. RMČ………………………………………………………………………………………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Změna územního plánu p.č. 4532/2, 4534, k.ú. Tuřany…………………………………………………………… 2

2.2 Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru Modřice………………………………………………………… 2

2.3 Dopravní značení Sokolnická, Zapletalova……………………………………………………………………………… 2

2.4 Projektová dokumentace na stavbu: “Chodník a parkovací stání podél ul. Kaštanové”……………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/2, 1259/2 k.ú. Tuřany…….. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Smlouva s Českou poštou, s.p. o technickém zhodnocení………………………………………………………… 2

5.2 Zhotovení spisové skříně…………………………………………………………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Oprava revizních závad MŠ Holásecká 11……………………………………………………………………………… 2

7.2 Souhlasné prohlášení s Českým Telecomem a.s……………………………………………………………………. 2

7.3 Výměna oplocení podél MŠ U Lípy Svobody………………………………………………………………………….. 3

7.4 Výběrové řízení na zhotovitele stavby – oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1……………………………… 3

7.5 Doobjednání rozšiřovacích profilů pro venkovní žaluzie v MŠ Holásecká 11……………………………………. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Umístění odpadkových košů………………………………………………………………………………………………. 3

8.2 Nákup laviček………………………………………………………………………………………………………………… 3

8.3.Dodatek ke smlouvě s firmou EDEN……………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 106. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Usnesení:

Rada schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací pro rok 2006 v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.Sazebník je přílohou tohoto usnesení.

1.4 Revokace bodu 98. RMČ

Rada ruší své usnesení rady 98/IV, bod 9.3 ze dne 29.3.2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Změna územního plánu p.č. 4532/2, 4534, k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 4532/2 a 4534, k.ú. Tuřany, ze stávající plochy ZPF na plochu pro bydlení.

2.2 Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru Modřice

Usnesení :

Rada nemá připomínky k návrhu na změnu Územního plánu sídelního útvaru Modřice.

2.3 Dopravní značení Sokolnická, Zapletalova

Usnesení :

Rada schvaluje navržené dopravní značení křižovatek ulic Sokolnická – Růžová ve variantě č. 1 a Zapletalova – Vlčkova a požaduje instalaci dopravního značení po Odboru dopravy MMB.

2.4 Projektová dokumentace na stavbu: “Chodník a parkovací stání podél ul. Kaštanové”

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Stanislava Beránka, Ježkov 18, 664 44 Ořechov, na vypracování projektové dokumentace na stavbu “Chodník a parkovací stání podél ul. Kaštanové” za celkovou cenu 23.800,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy po zapracování finanční částky do rozpočtového opatření a schválení ZMČ.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/2, 1259/2 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/2 a 1259/2 k.ú. Tuřany Davidovi Petrušovi.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Smlouva s Českou poštou, s.p. o technickém zhodnocení

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o technickém zhodnocení pronajatého hmotného majetku hrazeného a odepisovaného nájemcem – Českou poštou, s.p.. Jedná se o bezdrátový zvonek a samolepící tabulku, kterou Česká pošta instaluje do pronajatých prostor na Tuřanském nám. 1.

5.2 Zhotovení spisové skříně

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Truhlářství spol.s r.o., M. Pernes, Dvorecká 57,Brno na zhotovení skříně pro potřeby spisové agendy ÚMČ Brno-Tuřany v ceně 7 140,- Kč včetně DPH.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Oprava revizních závad MŠ Holásecká 11

Usnesení :

Rada schvaluje provedení oprav závad zjištěných revizí elektroinstalace v MŠ Holásecká 11,Brno firmou Jiří Krejčí v ceně včetně rezervy 12 000,- Kč. Rada požaduje zapracovat tuto finanční částku do rozpočtového opatření č.7/2006 – RMČ.

7.2 Souhlasné prohlášení s Českým Telecomem a.s.

Usnesení:

Rada schvaluje souhlasné prohlášení s Českým Telecomem, a.s.,které se týká připojení komunikačního vedení v objektu ZŠ Měšťanská 21 v souvislosti s pronájmem části střechy společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o.. Je smluvena jednorázová náhrada ve výši 5.000,- Kč.

7.3 Výměna oplocení podél MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada nemá námitky proti vybudování nového dřevěného neprůhledného oplocení celkové výšky 2m se zděnou podezdívkou podél hranice pozemku p.č. 920 a zahrady MŠ U Lípy Svobody na vlastní náklady vlastníka pozemku p.č. 920.

7.4 Výběrové řízení na zhotovitele stavby – oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy PSK Brno s.r.o. se sídlem Kabátníkova 2, 602 00 Brno za celkovou cenu 7 602 359,- Kč a pověřuje starostu dalšími kroky k přijetí dotace a podpisem smlouvy.

7.5 Doobjednání rozšiřovacích profilů pro venkovní žaluzie v MŠ Holásecká 11

Usnesení :

Rada schvaluje doobjednání rozšiřovacích profilů pro možnost instalace venkovních žaluzií pro okna na jižní straně dvoupodlažní části MŠ Holásecká 11 firmou V-Okno s.r.o. se sídlem Skaštice 149, 767 01 Kroměříž za celkovou cenu 21.128,- Kč včetně DPH,požaduje zapracovat tuto finanční částku do rozpočtového opatření č.7/2006 – RMČ a pověřuje starostu podepsáním dodatku smlouvy.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Umístění odpadkových košů

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 10 ks odpadkových košů typu Prima Linea 50 l od firmy ELEKTROSUN, s. r. o., Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk., celková cena za 10 ks činí 25.700,-Kč vč. DPH. Odpadkové koše budou umístěny v parcích dle potřeby.

8.2 Nákup laviček

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 2 ks laviček typ UMI od firmy REMIS, s. r. o., Šámalova 93, 615 00 Brno.Cena za 1 ks lavičky je 5.450,20 Kč vč. DPH, celková cena činí 10.900,40 Kč vč. DPH.

8.3.Dodatek ke smlouvě s firmou EDEN

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č. 3103 na údržbu zeleně, uzavřené s firmou EDEN,s.r. o., Slepá 17, 613 00 Brno, jehož obsahem je snížení ceny z částky 13.749,50 Kč vč.DPH na částku 6.221,- Kč vč. DPH.za plnění smlouvy č. 3103 z důvodu, že část plochy je v současné době staveništěm domova důchodců.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 26.7.2006

Jan Havlík                                                 Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                      místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 105/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.7. 2006

usnesení z 105. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

105. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 12.7. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Zápis z jednání komise sociálně-zdravotní…………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………………. 2

1.4 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí………………………………………………………………. 2

1.5 Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany………………………………………………………………………… 2

1.6 Žádost o úpravu nebo snížení nájemného na ZS Holásecká 31…………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Cyklostezka Tuřany – Dvorska – inženýrská činnost…………………………………………………………………. 2

2.2 Nabídka agentury RPA…………………………………………………………………………………………………….. 2

2.3 Nabídkové řízení – opravy chodníků a komunikací…………………………………………………………………… 2

2.4 Návrh dodatku smlouvy o dílo Tuřanská 12, Brno…………………………………………………………………….. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 258, 263, 261, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290 k.ú. Tuřany 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska………………………………………………………………… 2

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska………………………………………………………………. 3

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany……………………………………………………… 3

3.5 Revokace bodů 3.2 a 3.3 ze 104.schůze RMČ dne 21.6…………………………………………………………… 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ na rok 2007…………………………………………………………………… 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Rozpočtové opatření MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace…………………………………….. 3

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie…………………….. 3

7.3 Technický stav suterénu budovy ZŠ Měšťanská 21…………………………………………………………………. 3

7.4 Revokace bodu 7.5 ze 104.schůze RMČ dne 21.6.2006…………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Požadavek Ing. Herrmanna na proplacení nákladů spojených s odstraněním větví……………………………. 3

8.2 Úklid ploch kolem Ivanovického potoka…………………………………………………………………………………. 3

8.3 Asanace suchého stromu v Leséčku……………………………………………………………………………………. 4

8.4 Posekání trávy Texas Ranch – trať………………………………………………………………………………………. 4

8.5 Zalesnění v k.ú.Holásky……………………………………………………………………………………………………. 4

8.6 Pokosy ruderálních porostů……………………………………………………………………………………………….. 4

8.7 Řez dřevin…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

8.8 Nákup a montáž mobiliáře………………………………………………………………………………………………… 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 105. schůze RMČ.

1.2 Zápis z jednání komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis a podněty z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 13.6.2006.

1.3 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku ze dne 27.6.2006, týkající se studie Holásky – V Aleji, U Potoka a studie předprostoru hřbitova.

1.4 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a životního prostředí ze dne 4.7.2006.

1.5 Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany.

1.6 Žádost o úpravu nebo snížení nájemného na ZS Holásecká 31

Usnesení :

Radasouhlasí s úpravou nájemného z nebytových prostor při probíhajících stavebních pracích v objektu ZS Holásecká 31 z důvodů výstavby domova důchodců – po dobu třetího čtvrtletí roku 2006 snížení o 10% žadatelům: MUDr.Radvaně Ergensové, MUDr. Marii Petrásové, MUDr. Vladimíře Sukupové a MUDr. Ivaně Svobodové.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Cyklostezka Tuřany – Dvorska – inženýrská činnost

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jana Harašty, CSc. Rolencova 73, Brno na inženýrskou činnost pro investiční záměr výstavby cyklostezky Tuřany – Dvorska jako předprojektové přípravy akce v ceně 59 500,- Kč vč. DPH

a pověřuje starostu podpisem smlouvy – s účinností po schválení rozpočtového opatření č.6/2006 ZMČ.

2.2 Nabídka agentury RPA

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Regionální poradenské agentury, Bohuňova 1, Brno na řízení projektu BESIP vč. komunikace s administrátorem, organizací výběrových řízení, zpracování vyúčtování a závěrečných zpráv, v ceně 35 700,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Nabídkové řízení – opravy chodníků a komunikací

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy Jihstav, s.r.o., Pompova 4, 617 00 Brno, na provedení komunikace na ulici Růžová-návrší v celkové ceně 320 000,- Kč včetně DPH a rezervy cca 10%.

Rada schvaluje nabídku firmy Zemako, s.r.o., Ulička 555, 664 07 Pozořice na provedení chodníku na ulici Pratecká v celkové ceně 156 043,-Kč včetně DPH.

2.4 Návrh dodatku smlouvy o dílo Tuřanská 12, Brno

Usnesení :

Rada souhlasí s obsahem dodatku č. 2 smlouvy s firmou DIRS Brno s.r.o., Kšírova 215/125, Brno, na adaptaci tělocvičny Tuřanská 12, Brno, spočívající ve změně termínu k dokončení díla, a to do 27. 7. 2006. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 258, 263, 261, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu prodej pozemků p.č. 258, 263, 261, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290 k.ú. Tuřany.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly na tomto pozemku paní Dagmar Hladíkové.

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu pronájem pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska občanskému sdružení TJ Brno Dvorska.

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej částí pozemků p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany p.Viktoru Hurtovi.

3.5 Revokace bodů 3.2 a 3.3 ze 104.schůze RMČ dne 21.6.

Usnesení:

Rada upřesňuje své rozhodnutí v bodech 3.2 a 3.3 ze 104.schůze RMČ ze dne 21.6.2006. Pozemek p.č. 866 k.ú. BI lze prodat pouze s pozemkem p.č. 867, neboť prodejem p.č. 866 se zamezí přístup na p.č. 867, vše v k.ú.BI (vysoká opěrná zeď z opačné strany).

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ na rok 2007

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno – Tuřany na rok 2007, který je přílohou

tohoto usnesení.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Rozpočtové opatření MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtové opatření MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, ve výši 5.000,- Kč mezi položkami rozpočtu Ostatní služby a Mzdové prostředky.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie na opravy vstupního schodiště a sanace vlhkosti průčelí kostela.

7.3 Technický stav suterénu budovy ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o technickém stavu suterénu a opěrné zídky u schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21 a požaduje zajistit znalecký posudek stavu s odhadem nezbytných finančních nákladů na opravu.

7.4 Revokace bodu 7.5 ze 104.schůze RMČ dne 21.6.2006

Usnesení:

Rada ruší své rozhodnutí o výběru zhotovitele na stavbu „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“ a požaduje zdůvodnění mimořádně nízké ceny v nabídce firmy DIRS Brno s.r.o.,Kšírova 125, 619 00 Brno,které zajistí firma IKIS s.r.o.,Obilní trh 11,602 00 Brno.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Požadavek Ing. Herrmanna na proplacení nákladů spojených s odstraněním větví

Usnesení :

Rada neschvaluje proplacení částky 1.785,- Kč Ing. Hynkovi Herrmannovi jako úhradu nákladů na ořezání větví stromu ve vlastnictví města Brna, které přesahovaly na jeho pozemek.

8.2 Úklid ploch kolem Ivanovického potoka

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse na úklid a čištění ploch kolem Ivanovického potoka a na zajištění průchodnosti stezky od Jubilejní po Závětrnou ve výši ceny 7.590,71 Kč vč.DPH.

8.3 Asanace suchého stromu v Leséčku

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse ve výši 5.651,96 Kč vč.DPH na asanaci suchého stromu v lokalitě “Leséček”, prořezávky okolních stromů od suchých větví a úklidu dřevní hmoty.

8.4 Posekání trávy Texas Ranch – trať

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse ve výši 2.665,60 Kč vč.DPH na prosekání pěšiny o délce 280 m a šíři záběru 2 m na každou stranu od Texas Ranche po trať o ploše 1120 m2 včetně odvozu a likvidace travní hmoty.

8.5 Zalesnění v k.ú.Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Lesy města Brna spol. s r.o., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim na realizaci projektu “Zalesnění zemědělských a ostatních půd v k.ú. Holásky” v ceně 114 904,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy – s účinností po schválení rozpočtového opatření ZMČ.

8.6 Pokosy ruderálních porostů

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Realizace a údržba zeleně – Ing. Pavel Švec , Záhřebská 31, 616 00 Brno, na pokosy ruderálních porostů v lokalitách Holásecká jezera, park Malinská, ulice Malinská, Saidova,Jahodová u garáží, Jahodová naproti hřišti,.Jahodová u učiliště,Ledárenská a Zapletalova, vše včetně odvozu a likvidace biologické hmoty. Výše cenové nabídky je 50.650,-Kč vč. DPH.

8.7 Řez dřevin

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Realizace a údržba zeleně – Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, 616 00 Brno na řez dřevin na cestě k Holáseckým jezerům, úpravu keřů na Tuřanské 3, zdravotní řez třešně na Pratecké, redukční řez thůje na Malinské, park Malinská, redukční řez stromů na Ledárenské, asanaci náletového keře na ul. Rolencové,vše včetně odvozu a likvidace biologické hmoty.

Výše cenové nabídky je 37.366,-Kč vč. DPH.

8.8 Nákup a montáž mobiliáře

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 4 ks odpadkových košů od firmy REMIS s. r. o., Šámalova 93, 615 00 Brno, za celkovou cenu 33.719,.- Kč vč DPH a nabídku firmy ZEMAKO s. r. o., Ulička 555, 664 07 Pozořice, na nákup a instalaci 5 ks laviček, přemístění 2 ks laviček před radnicí a instalaci 4 ks odpadkových košů za cenu ve výši 59.686,08 Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 12.7.2006

Jan Havlík                                                   Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                           místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 104/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.6. 2006

usnesení z 104. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

104. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 21.6. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………………………… 2

1.3 Zápis z komise školské, kulturní a sportovní………………………………………………………………………….. 2

1.4 Souhlas s použitím loga – znaku MČ Brno – Tuřany…………………………………………………………………. 2

1.5 Smlouva s p.Tomášem Sobotkou na údržbu www stránek městské části……………………………………… 2

1.6 Redaktor www stránek městské části………………………………………………………………………………….. 2

1.7 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na V. volební období…………………………………… 2

1.8 Doplnění programu 24/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany……………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Změna územního plánu – 1. etapa dle US MČ Brno – Tuřany……………………………………………………… 2

2.2 Osazení košů na odpadky v MČ Brno – Tuřany……………………………………………………………………….. 2

2.3 Oprava místní komunikace Sokolovna – Ekodvůr v Tuřanech……………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1516/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………… 2

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 866 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 2

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 866, 879/3, 894/2, 894/3 k.ú. Brněnské Ivanovice……….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Finanční dar………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 6/2006…………………………………………………………………………………. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Dodatek ke smlouvě o nájmu služebního bytu………………………………………………………………………… 3

5.2 Program pro odbor stavební a technický……………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Prověrka hostinské činnosti………………………………………………………………………………………………. 3

7.2 El. přípojka pro kapli v Brněnských Ivanovicích……………………………………………………………………….. 3

7.3 Návrh na rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím……………………………………………….. 3

7.4 Výběr zhotovitele na stavbu „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“…………………………………………………… 4

7.5 Studie koupaliště Tuřany………………………………………………………………………………………………….. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Obecně závazná vyhláška o ochraně zeleně – návrh………………………………………………………………… 4

8.2 Cenová nabídka – úprava Tuřanského náměstí před radnicí……………………………………………………….. 4

8.3 Cenová nabídka na úklid ploch na Tuřanském náměstí…………………………………………………………….. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

9.1 Smlouva o poskytování odborných služeb PO a BOZP…………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 104. schůze RMČ.

1.2 Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje předložit Jednací řád Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany.

1.3 Zápis z komise školské, kulturní a sportovní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise školské, kulturní a sportovní ze dne 14.6.2006.

Doporučenými podněty ohledně rozdělení dotací sportovním organizacím se bude Rada zabývat.

1.4 Souhlas s použitím loga – znaku MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s použitím loga – znaku MČ Brno – Tuřany panem Františkem Purketem na pozvánky pro setkání spolužáků.

1.5 Smlouva s p.Tomášem Sobotkou na údržbu www stránek městské části

Usnesení:

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s p.Tomášem Sobotkou na zajištění aktuálního doplňování www stránek Městské části Brno-Tuřany za cenu 1 500,- Kč měsíčně od 1.7.2006 a ukládá ÚMČ Brno-Tuřany návrh smlouvy připravit.

1.6 Redaktor www stránek městské části

Usnesení:

Rada souhlasí s umisťováním obsahu Listů na www stránky Městské části Brno-Tuřany a schvaluje pana Petra Švába (grafik Listů) jako redaktora www stránek odpovědného za umisťování obsahu Listů na tyto stránky.

1.7 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na V. volební období

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu stanovit pro V. volební období počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 17.

1.8 Doplnění programu 24/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění programu 24/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany o tyto body: Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na V. volební období, Rozpočtové opatření č. 6/2006, Novelizace vyhlášky o regulaci VHP.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Změna územního plánu – 1. etapa dle US MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada žádá MMB-Odbor územního plánování a rozvoje o zahájení projednávacího procesu změn územního plánu dle 1. etapy návrhu změn, uvedených v urbanistické studii MČ Brno – Tuřany.

2.2 Osazení košů na odpadky v MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Zemako s.r.o. se sídlem Ulička 555, 664 07 Pozořice na osazení 6 ks odpadkových košů v MČ Brno – Tuřany za celkovou cenu vč. DPH – 14 745,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Oprava místní komunikace Sokolovna – Ekodvůr v Tuřanech

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy JIHSTAV, s.r.o.Pompova 4, 617 00 Brno na opravu místní komunikace Sokolovna – Ekodvůr v Tuřanech za celkovou cenu vč. DPH – 369 495,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1516/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 1516/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Fráňovi na dobu neurčitou za roční nájemné 32,- Kč.

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 866 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu prodej příp. pronájem pozemku p.č. 866 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Markétě Janečkové.

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 866, 879/3, 894/2, 894/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu prodej příp. pronájem p.č. 866, 879/3, 894/2, 894/3 k.ú. Brněnské Ivanovice.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Finanční dar

Usnesení:

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru p. Jiřímu Krejčímu, mistru republiky v běhu na 100 km, ve výši 10 000,- Kčza jeho mimořádné sportovní výsledky a reprezentacia požadujezapracovat tuto položku do rozpočtového opatření č.6/2006 – ZMČ.

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 6/2006

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 6/2006, kterým se příjmy rozpočtu navyšují o 121 tis.Kč a výdaje rozpočtu navyšují o 1 286 tis.Kč.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Dodatek ke smlouvě o nájmu služebního bytu

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 s nájemcem Petrem Kadlecem. Tímto dodatkem se nájemní smlouva prodlužuje do 30.6.2007.

5.2 Program pro odbor stavební a technický

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Vita SW na programové vybavení odboru stavebního a technického za cenu 27 173,64 Kč + technická podpora ve výši 5% z ceny, tj: 1360,- Kč za čtvrtletí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Prověrka hostinské činnosti

Usnesení :

Rada bere na vědomí závěr prověrky provedené ÚMČ týkající se vaření pro cizí strávníky ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvkové organizace, podle kterého nemusí mít tato organizace zřízen živnostenský list pro hostinskou činnost v případě, že vaří pro cizí strávníky bez kalkulace jakéhokoliv zisku.

7.2 El. přípojka pro kapli v Brněnských Ivanovicích

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy EEIKA Brno s.r.o. se sídlem Jahodová 54, 620 00 Brno na vybudování elektropřípojky pro kapli v Brněnských Ivanovicích v délce 90 m v ceně 51 279,- Kč včetně DPH a požaduje zapracovat částku 51 279,- Kč do rozpočtového opatření č.6/2006 – ZMČ.

7.3 Návrh na rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím

Usnesení:

Rada schvaluje rozdělení neinvestiční dotace na rok 2006 ve výši 110 tis. Kč sportovním organizacím na základě doporučení komise školské, kulturní a sportovní takto:

– Tenisový klub Tuřany 18 000,-Kč

– TJ Holásky 18 000,-Kč

– SK Tuřany 30 000,-Kč

– TJ Dvorska 18 000,-Kč

– TJ Sokol Tuřany 18 000,-Kč

– TJ Sokol Holásky 8 000,-Kč

Rada požaduje zapracovat navýšení 10 tis. Kč do rozpočtového opatření číslo 6/2006 – ZMČ.

7.4 Výběr zhotovitele na stavbu „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky výběrového řízení a na základě nezávislého posudku nabídek schvaluje jako zhotovitele stavby „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1“ firmu PSK Brno s.r.o.,Kabátníkova 2, 661 10 Brno za nabídkovou cenu 7 602 358,92 Kč (vč.DPH) a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

7.5 Studie koupaliště Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování studie koupaliště Brno-Tuřany projekční kanceláří K4 a.s. v ceně 68 000,-Kč (bez DPH) a požaduje zapracování potřebné částky do rozpočtového opatření č.6/2006 – ZMČ.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Obecně závazná vyhláška o ochraně zeleně – návrh

Usnesení :

Rada nemá připomínky k textu vyhlášky a požaduje zapracovat do seznamu zeleně parčíky na ulicích Sokolnická (p.č.:2136/1, 2136/2, 2136/3 a 2136/4,k.ú.Tuřany), V Pískách-Rolencova (p.č.270-část, k.ú.Holásky), Rolencova-Požární – u školy (p.č.131,k.ú.Holásky).

8.2 Cenová nabídka – úprava Tuřanského náměstí před radnicí

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy EDEN, s.r.o. ve výši 12.989,23 Kč vč.DPH na úpravu Tuřanského náměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

8.3 Cenová nabídka na úklid ploch na Tuřanském náměstí

Usnesení:

Rada schvaluje cenovou nabídku od pana Frýze na úklid částí ploch Tuřanského nám. na p.č.1391,1386, 1388,554/1 a 555 v k.ú.Tuřany za cenu 2 500,- Kč měsíčně.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Smlouva o poskytování odborných služeb PO a BOZP

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytování odborných služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se společností BEPOZ s.r.o. za měsíční paušál 2.380,- Kč včetně DPH.

V Brně – Tuřanech 21.6.2006

Jan Havlík                                              Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                    místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 103/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.6. 2006

usnesení z 103. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

103. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 14.6. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka Miloslav Blažek Ing.

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Zápis z 10/IV zasedání Kontrolního výboru ze dne 5.5.2006………………………………………………………. 2

1.3 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Novelizace vyhlášky o regulaci VHP……………………………………………………………………………………. 2

1.5 Restaurační zahrádka V Aleji č. 20, Holásky…………………………………………………………………………. 2

1.6 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………………. 2

1.7 Obsah Listů…………………………………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Doplnění strategického plánu rozvoje – nabídka firmy LÖW & spol., s. r.o……………………………………… 2

2.2 Aktualizace strategického rozvoje MČ Brno – Tuřany……………………………………………………………….. 2

2.3 Úprava nástupního prostoru před hřbitovem……………………………………………………………………………. 2

2.4 Dopravní značení ul.Pratecká…………………………………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany………………………………………………………………… 3

3.2 Vyjádření k prodeji části p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………….. 3

3.3 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany…………………………………………………………… 3

3.4 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1132 k.ú. Tuřany………………………………………………………….. 3

3.5 Majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 833, 853, 854, 846 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………….. 3

3.6 Pronájem pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany stánkovým prodejcům………………………………………………… 3

3.7 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1085/4, 1097, 1102/11 za 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice………………. 3

3.8 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 1097 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………. 3

3.9 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu p.č. 4610 k.ú. Tuřany………………………………………………. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2006…………………………………………………………………………………. 3

4.2 Dotace z rozpočtu JMK na kulturně-společenské centrum – záměr……………………………………………… 3

4.3 Dotace na rekonstrukci ZŠ Požární – záměr…………………………………………………………………………… 4

4.4 Limitní příspěvek ze SFDI – záměr………………………………………………………………………………………. 4

4.5 Statut sociálního fondu…………………………………………………………………………………………………….. 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

5.1 Výměna nefunkčního ohřívače teplé vody na ZS Holásecká 31…………………………………………………… 4

5.2 Radnice – projektová dokumentace na rekonstrukci stávajících bytů na nebytové prostory…………………. 4

5.3 Úřední tabule Městské části Brno – Tuřany……………………………………………………………………………. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Brno-Dvorska…………………………………………………………………… 4

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Církvi československé husitské………………………………………………… 4

7.3 Oprava oplocení MŠ U Lípy Svobody……………………………………………………………………………………. 4

7.4 TDI – Zateplení fasády ZŠ Požární 1……………………………………………………………………………………. 4

7.5 Výměna dveří s nadsvětlíkem v MŠ U Lípy Svobody………………………………………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Nebezpečný stav padajících stromů…………………………………………………………………………………….. 5

8.2 Cenová nabídka společnosti Lesy města Brna……………………………………………………………………….. 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………….. 5

9.2 Změna kategorie Jednotky SDH Brno-Holásky……………………………………………………………………….. 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 103. schůze RMČ.

1.2 Zápis z 10/IV zasedání Kontrolního výboru ze dne 5.5.2006

Rada vzala na vědomí zápis z 10/IV zasedání Kontrolního výboru ze dne 5.5.2006.

1.3 Program zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program 23/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 29. června 2006 v 18 hodin, a sice:

Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání Rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Změna obecně závazné vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích, Návrh na zrušení vybírání místního poplatku ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných v Brně, Návrh na změnu územního plánu podanou firmou Reality decim s.r.o., pozemky p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2, 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, Návrh na změnu územního plánu pro pozemek p.č. 2457/1 k.ú. Holásky, Různé, Závěr.

1.4 Novelizace vyhlášky o regulaci VHP

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ Brno – Tuřany schválit novelizaci vyhlášky č. 34/2005, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů dle ustanovení § 50 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění bez regulace provozu výherních hracích přístrojů v MČ Brno – Tuřany.

1.5 Restaurační zahrádka V Aleji č. 20, Holásky

Usnesení :

Rada navrhuje Radě města Brna zařazení restaurační zahrádky “Restaurace Pod Lipami”, V Aleji 20, Brno, do Tržního řádu města Brna s rozmezím provozní doby do 20.30 hod.

1.6 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku

Usnesení :

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku, obsahující stanovisko k aktualizaci plánu rozvoje MČ Brno – Tuřany, který vypracovala fa LÖW & spol., s.r.o. se sídlem Vranovská 102, 614 00 Brno a s využitím pozemků v lokalitě Holásky – U Potoka – zapojení cesty ke garážím do budoucí komunikační sítě v souvislosti s urbanistickou studií na výstavbu občanské vybavenosti a požaduje přípravu dalších kroků k realizaci doporučených opatření.

1.7 Obsah Listů

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů 3/2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Doplnění strategického plánu rozvoje – nabídka firmy LÖW & spol., s. r.o.

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy LÖW & spol.,s.r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno na doplnění strategického plánu rozvoje MČ Brno – Tuřany o “Přehled veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin” v ceně 11 200,-Kč+ DPH, celkem 13 328,- Kč a pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1 ke stávající smlouvě.

2.2 Aktualizace strategického rozvoje MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit aktualizovaný strategický program rozvoje v oblasti zeleně na základě závěrů komise rozvoje a správy majetku.

2.3 Úprava nástupního prostoru před hřbitovem

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje a správy majetku, komise stavební a životního prostředí a komise dopravy a veřejného pořádku k navržené úpravě nástupního prostoru hřbitova autora Ing. arch. Medka.

2.4 Dopravní značení ul.Pratecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy Gefab na doplnění dopravního značení ul.Pratecká v ceně do 3 000,- Kč vč.DPH.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nemá námitek k dotčení pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany pokládkou telekomunikačního vedení.

3.2 Vyjádření k prodeji části p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej části pozemku p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice a doporučuje pronájem z úrovně města Brna paní Jarmile Vykypělové.

3.3 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dohody s Martou Zemkovou o ukončení nájmu části pozemku 1833/2 k.ú. Tuřany v areálu zdravotního střediska a to ke dni 30.6.2006.

3.4 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1132 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej části pozemku p.č. 1132 k.ú. Tuřany Miluši Zbitkové a Jiřímu Zbitkovi.

3.5 Majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 833, 853, 854, 846 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s majetkoprávním vypořádáním spoluvlastnictví pozemků p.č. 833, 853, 854, 846 k.ú. Brněnské Ivanovice tak, že ve vlastnictví města zůstanou dolní části pozemků, které jsou podle ÚPmB a US součástí KV včetně ochranného pásma Ivanovického potoka.

3.6 Pronájem pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany stánkovým prodejcům

Usnesení:

Rada svěřuje Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Tuřany působnost uzavírání nájemních smluv o pronájmu částí pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany za účelem stánkového prodeje. Rada pověřuje vedoucí Odboru všeobecného ÚMČ Brno-Tuřany podepisováním těchto nájemních smluv. Doba nájmu max 29 dní, nájemné 4,- Kč/m2/den. Rada schvaluje vzor nájemní smlouvy, který je přílohou tohoto zápisu.

3.7 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1085/4, 1097, 1102/11 za 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu směnu pozemků p.č. 1097, 1102/11 ve vlastnictví města Brna za p.č. 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice dle žádosti Tréninkového centra mládeže 1.FC Brno, s.r.o. a nedoporučuje směnu pozemku p.č. 1085/4.

3.8 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 1097 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu pronájem pozemku p.č. 1097 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna Tréninkovému centru mládeže 1.FC Brno, s.r.o.

3.9 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu p.č. 4610 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu prodej spoluvlastnického podílu 1 pozemku p.č. 4610 k.ú. Tuřany Evě Čermákové a Danuši Fertigové.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2006, kterým se příjmy a výdaje rozpočtu navyšují o 3.638 tis. Kč.

4.2 Dotace z rozpočtu JMK na kulturně-společenské centrum – záměr

Usnesení:

Rada schvaluje záměr přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100 000,– Kč na akci „Radnice Brno – Tuřany, stavební úpravy pro zřízení kulturně – společenského centra Brno – Tuřany v budově Brno, Tuřanské nám. 1“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí podpory JMK k realizaci projektu.

4.3 Dotace na rekonstrukci ZŠ Požární – záměr

Usnesení:

Rada schvaluje záměr přijetí investiční dotace od Ministerstva financí ČR na akci „Rekonstrukce ZŠ Požární, MČ Brno – Tuřany“ ve výši 6 500 000,– Kč .

4.4 Limitní příspěvek ze SFDI – záměr

Usnesení:

Rada schvaluje záměr přijetí limitního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 539 000,- Kč na akci „Zvyšování bezpečnosti silničního provozu na území MČ Brno – Tuřany“.

4.5 Statut sociálního fondu

Usnesení :

Rada schvaluje Statut sociálního fondu zaměstnanců SMB-ÚMČ Brno-Tuřany a osob ve výkonu funkce uvolněného starosty a místostarosty MČ Brno-Tuřany.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Výměna nefunkčního ohřívače teplé vody na ZS Holásecká 31

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu ohřívače teplé vody na zdravotním středisku Holásecká 31 firmou Knecht Instalo s.r.o., Brno v ceně vč.DPH 23 757,- Kč + vyvložkování komínu firmou Kubát Jaromír, Brno v ceně 9 000,- Kč.

5.2 Radnice – projektová dokumentace na rekonstrukci stávajících bytů na nebytové prostory

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Borise Medka na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci stávajících bytů na nebytové prostory v konečné ceně 264 800,- Kč

5.3 Úřední tabule Městské části Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 2ks nových úředních tabulí dle cenové nabídky firmy SYSARD s.r.o., Dolní nám. 1356, Vsetín v ceně 41 000,- Kč včetně DPH (bez montáže).

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Brno-Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na zajištění Dvorských hodů ve dnech 26. – 27.8.2006.

7.2Žádost o poskytnutí příspěvku Církvi československé husitské

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000,- Kč Církvi československé husitské na opravy budovy Husův sbor.

7.3 Oprava oplocení MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku p. Miroslava Buchlovského bytem Dvorecká 43, 620 00 Brno na opravu oplocení MŠ U lípy Svobody v ceně do 7 tis. Kč včetně DPH.

7.4 TDI – Zateplení fasády ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jiřího Cejnara, Brno, Větrná 1, na výkon technického dozoru investora pro stavbu „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1“ za konečnou cenu 92 625,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.5 Výměna dveří s nadsvětlíkem v MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy V-Okno s.r.o. se sídlem Hybešova 18, 602 00 Brno na dodávku a montáž 2 ks dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem do MŠ U Lípy Svobody a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada souhlasí s dodávkou kvalitnějších dveří v hliníkovém provedení za celkovou cenu včetně DPH 83 851,- Kč

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nebezpečný stav padajících stromů

Usnesení :

Rada souhlasí s provedením zdravotních řezů a asanací havarijních stromů na městských pozemcích p.č. 4423 a 4419 v k.ú. Tuřany, ulice Roviny. Ukládá ÚMČ připravit nabídku řešení dané situace.

8.2 Cenová nabídka společnosti Lesy města Brna

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku společnosti Lesy města Brna,s.s r.o.,ve výši 11 513,- Kč vč. DPH na dodání 3 ks kompletu lavice se stolem.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky ve výši 10.000,- Kč takto: 5.000,- Kč na nákup pohonných hmot, 2.000,- Kč na nákup chladiče pro agregát PS 12, 3.000,- Kč na opravu elektroinstalace agregátu.

9.2 Změna kategorie Jednotky SDH Brno-Holásky

Usnesení:

Usnesení ze 102/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.5. 2006

usnesení z 102. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

102. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 24.5. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 1

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1527 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………………………… 1

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 210/1 a 211/1 k.ú. Tuřany…………………………………….. 2

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s…………………………………………… 2

3.4 Vyjádření k prodeji části p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………. 2

3.5 Záměr svěření pozemků v areálu AGRO Brno-Tuřany a.s. na Dvorecké…………………………………………. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Finanční vypořádání 2005………………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2006………………………………………………………………………………. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku SK Tuřany……………………………………………………………………………… 2

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Asociaci pomáhající lidem s autismem…………………………………………. 2

7.3 Zajištění prezentace knihy Letci…………………………………………………………………………………………. 2

7.4 Propagace MČ Brno-Tuřany v publikaci Jihomoravský kraj………………………………………………………… 2

7.5 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Brněnské Ivanovice……………………………………………………… 2

7.6 Výběrové řízení na akci „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1, Brno – Holásky“………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Výměna oken a dveří hasičky v Holáskách……………………………………………………………………………. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 102. schůze RMČ.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1527 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 1527-zahrada,k.ú. Brněnské Ivanovice Žanetě Sedláčkové na dobu neurčitou za roční nájemné 166,- Kč.

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 210/1 a 211/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu prodej příp. pronájem částí pozemků p.č. 210/1 a 211/1 k.ú. Tuřany uživatelům sousedních pozemků.

3.3 Vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Usnesení:

Rada souhlasí s prodloužením pronájmu pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice části p.č. 228/1, 229, 232, 233, 241/2 a v k.ú. Tuřany části p.č. 3533, 3534/4, 3535/3, 3536/3, 3537/3, 3538/3, 3539/3, 3540/3, 3541/3, 3542/3, 3543/3, 3544/3, 3545/3, 3546/3, 3547/3, 3548/3 společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. do 31.12.2007 z úrovně města Brna.

3.4 Vyjádření k prodeji části p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice Pavlíně Kloudové a Bronislavovi Kloudovi.

3.5 Záměr svěření pozemků v areálu AGRO Brno-Tuřany a.s. na Dvorecké

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ připravit žádost o svěření městských pozemků v areálu Agro Brno Tuřany a.s. městské části Brno-Tuřany.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Finanční vypořádání 2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o schválení závěrečného účtu r.2005 Statutárního města Brna Zastupitelstvem města Brna č.Z4/034 dne 23.5.2006 a schvaluje zapracování finančního vypořádání do rozpočtového opatření č.4/2006.

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2006, kterým se příjmy rozpočtu navyšují o 122 tis. Kč a výdaje o 2 004 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku SK Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,- Kč SK Tuřany na zajištění mezinárodního turnaje v kopané pro kategorie přípravky a mladších žáků.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Asociaci pomáhající lidem s autismem

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,- Kč Asociaci pomáhající lidem s autismem na akutní asistenci pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra /PAS/ – „SOS“ asistent.

7.3 Zajištění prezentace knihy Letci

Usnesení :

Rada schvaluje zajištění občerstvení do výše 3 000,-Kč na akci prezentace knihy Letci z Holásek a Tuřan, která se uskuteční dne 11. června v 15 hodin na Orlovně.

7.4 Propagace MČ Brno-Tuřany v publikaci Jihomoravský kraj

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku společnosti ACR Alfa s.r.o. na propagaci městské části Brno-Tuřany v publikaci Jihomoravský kraj a to 1 strana 180×130 mm za cenu 16.660,- Kč včetně DPH.

7.5 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Martina Zálešáka na opravu okapů a provedení bezúdržbové úpravy odtoku povrchových vod od kaple v BI osazením lapačů střešních splavenin v ceně do 5 tis. Kč včetně DPH.

7.6 Výběrové řízení na akci „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1, Brno – Holásky“

Usnesení :

Rada jmenuje dle ustanovení § 57 odst. 1 zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, členy hodnotící komise pro zadávací řízení veřejné zakázky Oprava a zateplení fasády školy Požární 1, Brno – Holásky ve složení: Jan Havlík, Ing. Jiří Kubík, Ing. Radka Skoupilová, Ing. Jiří Kudělka, Mgr. Ilja Kašík. Náhradníci: Ing. Zdeněk Cibulka, Ing. arch.Jana Medková, Marie Stehlíková, Ing. Ivo Koukol, Ing. Eliška Kudělková.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Výměna oken a dveří hasičky v Holáskách

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku na dodávku a montáž oken a dveří budovy hasičky na ulici Javorová v Holáskách firmou Pramos,a.s.,Brněnská 577, 691 76 Šitbořice v ceně 126 356,-Kč včetně DPH a ukládá ÚMČ zapracování této částky do rozpočtového opatření č.5/2006.

V Brně – Tuřanech 10. 5. 2006

Jan Havlík                                                                Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                     místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 101/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.5. 2006

usnesení z 101. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

101. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 10.5. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Zápis z komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………. 2

1.3 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích………………………. 2

1.4 Místní poplatek ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných ve městě Brně…………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh změn územního plánu 2004 – II – 19. soubor…………………………………………………………………… 2

2.2 Dálnice D1 Starý Lískovec – Brno Jih, mimoúrovňová křižovatka………………………………………………….. 2

2.3 Návrh na změnu územního plánu podanou Reality decim s.r.o., pozemky p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 , 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice….. 2

2.4 Umístění reklamních zařízení…………………………………………………………………………………………….. 2

2.5 Prášková lakovna Brno, Zapletalova 55…………………………………………………………………………………. 2

2.6 Žádost o souhlas s umístěním chladícího zařízení…………………………………………………………………… 2

2.7 Oprava chodníků v ul. Sokolnická včetně uličky k ul. Myslivecká………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Svěření pozemků p.č. 2135/6, 2135/8, 2135/11 k.ú. Tuřany……………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Vnitřní vertikální žaluzie……………………………………………………………………………………………………. 3

5.2 Pilotní projekt rozvoje informačních technologií MČ Brno-Tuřany…………………………………………………. 3

5.3 Projektová dokumentace pro další adaptaci prostor radnice……………………………………………………….. 3

5.4 Výkon technického dozoru investora pro další adaptaci prostor radnice………………………………………… 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Pravidelná revize elektrických zařízení objektu ZS Holásecká 31………………………………………………. 3

6.2 Technický dozor investora pro adaptaci části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory……………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů B. Ivanovice………………………………………… 3

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu Tuřany………………………………………………………….. 3

7.3 Zateplení fasády a výměna oken MŠ Holásecká……………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Zalesnění Holásky…………………………………………………………………………………………………………… 4

8.2 Dodatek ke smlouvě na údržbu Májového parku…………………………………………………………………….. 4

8.3 Dodatek ke smlouvě na údržbu zeleně v Tuřanech…………………………………………………………………… 4

8.4 Cenové nabídky na ošetření havarijních stromů………………………………………………………………………. 4

8.5 Smlouva na PD – úprava prostoru před hřbitovem……………………………………………………………………. 4

8.6 Smlouva na PD- úprava veřejného prostranství “Náměstí” v Holáskách…………………………………………. 4

8.7 Projektová dokumentace pro rekonstrukci parku Jahodová………………………………………………………… 4

8.8 Deratizace v k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………………………… 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

9.1 Žádost o dotaci z rozpočtu JmK pro jednotky sborů dobrovolných hasičů……………………………………… 4

9.2 Rekonstrukce střechy hasičky v Holáskách…………………………………………………………………………… 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 101. schůze RMČ.

1.2 Zápis z komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 11.4.2006. Doporučenými podněty se rada již zabývala.

1.3 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích

Usnesení :

Rada schvaluje změnu prodejní plochy vyjmenované v části č.3 Poplatek za užívání veřejného prostranství Přílohy č.1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.33/2005 vypuštěním p.č.1386, p.č.1388 a zařazením p.č. 1391 (vedle pekárny Crocus), vše k.ú.Tuřany. Rada doporučuje ZMČ souhlasit s touto změnou.

1.4 Místní poplatek ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných ve městě Brně

Usnesení :

Rada nesouhlasí se zrušením místního poplatku ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných v Brně dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.33/2005. Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit se zrušením místního poplatku ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných v Brně dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.33/2005.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změn územního plánu 2004 – II – 19. soubor

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit navržené změny ÚPmB 2004 – II – 19. soubor (retenční nádrž pro stoku E — za Makrem u Svitavy).

2.2 Dálnice D1 Starý Lískovec – Brno Jih, mimoúrovňová křižovatka

Usnesení:

Rada nesouhlasí s úpravami posuzované stavby MÚK v souladu se svým usnesením z 51/IV schůze ze dne 14.7.2004 ke stavbě „Rozšíření dálnice D1 Starý Lískovec — Brno jih mimoúrovňová křižovatka šestipruhové uspořádání“ jako záměru ke zjišťovacímu řízení k této stavbě dle §7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z důvodu negativního ovlivnění životního prostředí městské části.

2.3 Návrh na změnu územního plánu podanou Reality decim s.r.o., pozemky p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 , 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit s předloženou změnou ÚPmB na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 , 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

2.4 Umístění reklamních zařízení

Usnesení :

Rada souhlasí s umístěním reklamních zařízení na křižovatce ulice Špirkovy a Hasičské a na rohu parku Tuřanské nám. — Hasičská.

2.5 Prášková lakovna Brno, Zapletalova 55

Usnesení:

Rada s předloženým posudkem vlivů na životní prostředí stavby prášková lakovna Brno, Zapletalova 55, souhlasí bez připomínek.

2.6 Žádost o souhlas s umístěním chladícího zařízení

Usnesení :

Rada nesouhlasí s umístěním chladícího zařízení firmy Coca-cola Beverages ČR,s.s r.o., Řipská 20, Brno na pozemku p.č.1386, k.ú. Tuřany na Tuřanském náměstí u novinového stánku.

2.7 Oprava chodníků v ul. Sokolnická včetně uličky k ul. Myslivecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku na opravu chodníků v ul. Sokolnická včetně spojovací uličky k ul. Sokolnická firmou Zemako, s.r.o. v celkové ceně – 430 207,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3) POZEMKY

3.1 Svěření pozemků p.č. 2135/6, 2135/8, 2135/11 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí se svěřením pozemků p.č. 2135/6, 2135/8, 2135/11 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Vnitřní vertikální žaluzie

Usnesení :

Rada schvaluje zhotovení vertikálních žaluzií na ÚMČ Brno – Tuřany pro 10 oken v 1.patře na straně do Tuřanského nám. firmou MIKA dle cenové nabídky 19 200,-Kč včetně DPH.

5.2 Pilotní projekt rozvoje informačních technologií MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje vypracování nezávislého odborného rozboru stávajícího stavu IT na ÚMČ Brno-Tuřany a pilotního projektu rozvoje IT na ÚMČ Brno-Tuřany firmou Calyx v ceně do 10 000,- Kč včetně DPH.

5.3 Projektová dokumentace pro další adaptaci prostor radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy ATELIER CREO spol. s r.o. Purkyňova 99, 612 00 Brno na vypracování projektové dokumentace pro další adaptaci prostor radnice po uvolněných bytech ve 2.NP na kancelářské prostory v celkové ceně vč. autorského dozoru 416 500,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.4 Výkon technického dozoru investora pro další adaptaci prostor radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jiřího Cejnara,bytem Větrná 1, 635 00 Brno na výkon technického dozoru investora pro další adaptaci prostor radnice v celkové ceně 62 500,- Kč, měsíční fakturace bude do 20 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Pravidelná revize elektrických zařízení objektu ZS Holásecká 31

Usnesení :

Rada schvaluje provedení pravidelné revize elektrických zařízení objektu ZS Holásecká 31 firmou Jiří Krejčí – montáž, opravy a revize el.zařízení,dle cenové nabídky 10 000,- Kč bez DPH (pan Jiří Krejčí není plátce DPH).

6.2 Technický dozor investora pro adaptaci části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jana Harašty, CSc., Rolencova 73, 620 00 , Brno, na zajištění technického dozoru investora pro adaptaci části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory v celkové ceně 45 518,- Kč.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů B. Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění soutěže v hasičské dovednosti.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu Tuřany

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko komise školské, kulturní a sportovní k rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím.

7.3 Zateplení fasády a výměna oken MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku na pokračování stavebních prací na zateplení fasády MŠ Holásecká firmou Mareš Josef, Sokolnická 6, 620 00 Brno za celkovou cenu 341 330,- Kč včetně DPH.

Dále schvaluje nabídku firmy V-Okno s.r.o. se sídlem Hybešova 18, 602 00 Brno na zbývající dodávku a montáž nových oken a dveří objektu MŠ Holásecká za celkovou cenu 286 328,- Kč včetně DPH.

Rada požaduje potřebné finanční prostředky na práce v MŠ Holásecká zapracovat do rozpočtového opatření, které doporučuje ZMČ ke schválení.

Rozpočtová skladba: 3111/6121 (fasáda), 3111/5171 (okna)

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zalesnění Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje podání žádosti o územní rozhodnutí pro zalesnění pozemků p.č. 2185 a 2179, k.ú. Holásky. Současně doporučuje ZMČ schválit podání návrhu na změnu územního plánu pro pozemek p.č. 2457/1 k.ú. Holásky ze zemědělského půdního fondu na pozemek určený k plnění funkce lesa.

8.2 Dodatek ke smlouvě na údržbu Májového parku

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EDEN, s.r.o. „Základní údržba zeleně — Májový park (Revoluční)“, kterým se smlouva prodlužuje na dobu neurčitou.

8.3 Dodatek ke smlouvě na údržbu zeleně v Tuřanech

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EDEN, s.r.o. na údržbu zeleně v Tuřanech, kterým se do údržby zahrnuje plocha p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany na ulici Hasičské před restaurací FAKO.

8.4 Cenové nabídky na ošetření havarijních stromů

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Radovana Šmída v ceně 35 000,- Kč na ošetření havarijních dřevin na městském pozemku p.č. 1433 k.ú. Brněnské Ivanovice.

8.5 Smlouva na PD – úprava prostoru před hřbitovem

Usnesení :

Rada schvaluje text smlouvy s Ing. arch. Borisem Medkem, Húskova 39a, 618 00 Brno, na vypracování projektové dokumentace za cenu 9 300,-Kč (není plátcem DPH) na úpravu prostoru před hřbitovem a pověřuje starostu jejím podpisem.

8.6 Smlouva na PD- úprava veřejného prostranství “Náměstí” v Holáskách

Usnesení :

Rada schvaluje text smlouvy s Ing. arch. Borisem Medkem, Húskova 39a, 618 00 Brno na vypracování projektové dokumentace architektonického návrhu na úpravu veřejného prostranství “Náměstí” v Holáskách v prostoru kolem budovy ZŠ Požární a dále směrem k železniční trati za cenu 12 900,-Kč (není plátcem DPH).

8.7 Projektová dokumentace pro rekonstrukci parku Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Borise Medka Húskova 39a, 618 00 Brno na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci parku Jahodová v celkové ceně 69 800,- Kč (není plátcem DPH).

8.8 Deratizace v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje provedení deratizace v centrální části Tuřan firmou Jiří Pařez v ceně 9.000,- Kč (včet.DPH).

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Žádost o dotaci z rozpočtu JmK pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

Usnesení :

Rada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výstroj, výzbroj a techniku z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 195.205,- Kč na jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených městskou částí Brno-Tuřany.

9.2 Rekonstrukce střechy hasičky v Holáskách

Usnesení :

Rada schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo p. Josefa Nováka, Živného 8, Brno, na provedení prací rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice Javorová ul., Brno, v ceně 329 972,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

V Brně – Tuřanech 10. 5. 2006

Jan Havlík                                           Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany             místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 100/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.4. 2006

usnesení z 100. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

100. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 19.4. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Josef Panáček Ing. člen Rady

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Doplnění programu 23/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany………………………………………………………………. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 1

2.1 Strategie rozvoje MČ……………………………………………………………………………………………………….. 1

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………. 2

3.2 Vyjádření k prodeji částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Žádost TJ Brno Dvorska……………………………………………………………………………………………………. 2

7.2 Provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsíci červenci a srpnu……………………………. 2

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 2

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 2

9.1 Protipovodňová opatření……………………………………………………………………………………………………. 2

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 100. schůze RMČ.

1.2 Doplnění programu 23/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění programu 23/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany o tyto body: Směna částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany, Prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA Brno, s.r.o..

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Strategie rozvoje MČ

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje k předloženým námětům strategie rozvoje. Zároveň rada požaduje stanovisko k urbanistické studii zadané Majetkovým odborem MMB v lokalitě za prodloužením ulice Ledárenská.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 943 k.ú. Brněnské Ivanovice Liborovi a Magdě Filovým a nedoporučuje schválit prodej části pozemku p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA Brno, s.r.o..

Současně Rada požaduje projednat na 23/IV zasedání ZMČ tento bod společně s bodem programu 3.1.RMČ 97/IV.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost TJ Brno Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč TJ Brno Dvorska na zajištění tří dostihových dnů 2006.

7.2 Provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsíci červenci a srpnu

Usnesení :

Rada schvaluje provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2006 dle přiloženého rozpisu (MŠ U Lípy Svobody bude otevřena do 21.7., ostatní uzavřeny) .

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Protipovodňová opatření

Usnesení:

Rada požaduje nárokovat protipovodňová opatření na řece Svitavě u příslušných institucí.

V Brně – Tuřanech 19.4. 2006

Jan Havlík                                                       Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                              místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 99/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.4. 2006

usnesení z 99. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

99. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 12.4. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Obsah Listů 2/2006…………………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Smlouva na PD – úprava zahrady MŠ Holásecká…………………………………………………………………… 2

2.2 Posouzení krovu střechy MŠ Zapletalova………………………………………………………………………………. 3

2.3 Rekonstrukce ZŠ Požární – výběrové řízení…………………………………………………………………………… 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Pronájem pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………. 3

3.2 Vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany………………………………………. 3

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky……………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2005…………………………………………………………………………………………. 3

4.2 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská………………………………………………………. 3

4.3 Návrh navýšení odměn neuvolněným zastupitelům…………………………………………………………………… 4

4.4 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2006…………………………………………………………………………………. 4

4.5 Přehled hospodaření za I. čtvrtletí 2006………………………………………………………………………………… 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Prominutí pohledávky Československé obci legionářské…………………………………………………………… 4

7.2 Přístupová práva na www stránky………………………………………………………………………………………… 4

7.3 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005…………………………. 5

7.4 Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací…………………………………………………………. 5

7.5 Pronájem části střechy ZŠ Požární 1…………………………………………………………………………………… 5

7.6 Projekt Čachtice…………………………………………………………………………………………………………….. 5

7.7 Kaple Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………………………………. 5

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Vyjádření vlastníka k žádosti nájemce o povolení kácení stromů…………………………………………………. 5

8.2 Vyjádření MČ Brno-Tuřany k povolení kácení Jihomoravskou plynárenskou, a.s……………………………… 6

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 6

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 99. schůze RMČ.

1.2 Program zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program 23/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 27. dubna 2006 v 18 hodin, a sice:

Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Výsledek hospodaření roku 2005,Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva,Navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská, Rozpočtové opatření č. 3/2006,Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, Návrh novely obecně závazné vyhlášky č.17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, Prodej pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska, Prodej pozemku p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice a objektu Písečná 6, č. pop. 450 na pozemku p.č. 1352/3, 1362, 1352/8 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku části p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice, Dispozice s pozemkem p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany, Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany, Různé, Závěr.

1.3 Obsah Listů 2/2006

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č. 2/2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Smlouva na PD – úprava zahrady MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje smlouvu na vypracování projektové dokumentace Ing. arch. Medkem na úpravu zahrady mateřské školy na ulici Holásecké a pověřuje starostu jejím podpisem.

2.2 Posouzení krovu střechy MŠ Zapletalova

Usnesení :

Rada bere na vědomí posudek stavu krovu vypracovaný firmou OK Pyrus.

2.3 Rekonstrukce ZŠ Požární – výběrové řízení

Usnesení :

Rada schvaluje obsah zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby ” Oprava a zateplení fasády školy Požární 1, Brno – Holásky” včetně obsahu návrhu smlouvy o dílo, zpracované firmou IKIS s.r.o., Obilní trh 526/11, Brno.

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany s Radomilou Přikrylovou na dobu neurčitou.

3.2 Vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu směnu části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 1433 k.ú. Tuřany ve vlastnictví manželů Šmídových.

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2005

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit závěrečný účet městské části Brno – Tuřany – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání za rok 2005 – bez výhrad.

4.2 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská o 72 tis. Kč

na plat učitelky na měsíce 9 – 12/2006.

4.3 Návrh navýšení odměn neuvolněným zastupitelům

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům MČ Brno – Tuřany na základě novelizovaného nařízení vlády č.50/2006 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

4.4 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2006

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2006, kterým se příjmy navyšují o 290 tis.Kč a výdaje o 2 787 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním a zapojením fondu rozvoje a rezerv.

4.5 Přehled hospodaření za I. čtvrtletí 2006

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ za období 1-3/2006.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Prominutí pohledávky Československé obci legionářské

Usnesení:

Rada schvaluje prominutí pohledávky ve výši 2000,- Kč Československé obci legionářské.

7.2 Přístupová práva na www stránky

Usnesení :

Rada schvaluje přístupová práva do redakčního systému www stránek MČ Brno-Tuřany pro Noru Kaštickou za MŠ Holásecká, pro Marii Přichystalovou za MŠ U lípy Svobody a pro Magdu Brázdovou za MŠ V Aleji.

7.3 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005

Rada projednala žádosti ZŠ Měšťanská, MŠ Holásecká, MŠ U Lípy Svobody a MŠ Holásky o rozdělení hospodářského výsledku svého hospodaření dle jednotlivých příloh.

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005 dle přiloženého návrhu.

7.4 Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací

Usnesení:

Rada schvaluje Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany.

7.5 Pronájem části střechy ZŠ Požární 1

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Vodafone Czech Republic a.s. o nájmu části střechy a části půdy objektu ZŠ Požární 1 za účelem umístění antény na dobu 10 let za roční nájemné 80.000,- Kč.

7.6 Projekt Čachtice

Usnesení:

Rada schvaluje čerpání finančních prostředků dle schváleného rozpočtu grantu Setkání Čachtic a Tuřan.

7.7 Kaple Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje provedení prací na úpravu odtoku dešťové vody od kaple Martinem Zálešákem v ceně

do 10 tis.Kč včetně DPH a prověření zvonu v kapli s možností ručního zvonění firmou Elekon Vyškov v ceně do 5 tis.Kč včetně DPH.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Vyjádření vlastníka k žádosti nájemce o povolení kácení stromů

Usnesení :

Rada souhlasí s kácením 5 ks ovocných stromů na pozemku ZŠ Měšťanská a ZŠ Požární v době vegetačního klidu na konci r.2006.

8.2 Vyjádření MČ Brno-Tuřany k povolení kácení Jihomoravskou plynárenskou, a.s.

Usnesení :

Rada souhlasí s nezbytnými terénními úpravami porostů na městských pozemcích p.č. 92, 1491/1, 23/6, 1465, 1466/38, 1474/6 v k.ú. B.Ivanovice z důvodu stavebních úprav VTL plynovodu Jihomoravskou plynárenskou, a.s.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 12.4. 2006

Jan Havlík                                                            Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                   místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 98/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29. 3. 2006

Usnesení z 98. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

98. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 29. 3. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích……………………………………….. 1

1.3 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby…………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Projektová dokumentace na úpravu zahrady MŠ Holásecká………………………………………………………. 2

2.2 Zpracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách………………………………………… 2

2.3 Projektová dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem………………………………………………………. 2

2.4 Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany………………………………………………………………………………….. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………… 2

3.2 Pronájem pozemku p.č. 688 a p.č. 689 v k.ú. Tuřany………………………………………………………………. 2

3.3 Pronájem pozemku p.č. 684 a p.č. 685 v k.ú. Tuřany………………………………………………………………. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Počet zaměstnanců ÚMČ…………………………………………………………………………………………………. 2

5.2 Jmenování vedoucí Odboru ekonomického…………………………………………………………………………….. 2

5.3 Revokace bodu 5.4 96./IV RMČ – oprava služebního bytu………………………………………………………….. 2

5.4 Revokace bodu 5.5 96./IV RMČ – nájemné ze služebního bytu…………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Pronájem části střechy ZŠ Měšťanská 21…………………………………………………………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Protipovodňová opatření na Svitavě………………………………………………………………………………………. 3

9.2 Udržovací práce střechy hasičky v Holáskách………………………………………………………………………… 3

9.3 Oprava vozovky v ulici Růžová……………………………………………………………………………………………. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 98. schůze RMČ.

1.2 Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Usnesení :

Rada požaduje prošetřit majetkoprávní vztahy k pozemkům uvedeným v příloze obecně závazné vyhlášky č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,které jsou uvedeny jako pozemky pro volné pobíhání psů v MČ Brno-Tuřany.

1.3 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ Brno – Tuřany schválit vyhlášku č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku bez připomínek.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Projektová dokumentace na úpravu zahrady MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování projektové dokumentace úpravy zahrady MŠ Holásecká, v celkové ceně 19 600,- Kč.

2.2 Zpracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách v celkové ceně 12 900,- Kč.

2.3 Projektová dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování projektové dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem v celkové ceně 9 300,- Kč.

2.4 Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

1. Rada doporučuje ZMČ schválit Urbanistickou studii MČ Brno – Tuřany

2. Ukládá ÚMČ připravit pro RMČ 99/IV návrh změn územního plánu v lokalitách, které jsou řešeny ve studii odlišně od platného Územního plánu města Brna. Vzhledem k velkému množství změn požaduje jejich rozdělení do etap.

3) POZEMKY

3.1 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada potvrzuje vyjádření městské části Brno-Tuřany k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice pro pana Josefa Zemana tak, jak bylo schváleno na 21/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 15.12.2005.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 688 a p.č. 689 v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 688 a p.č. 689 k.ú. Tuřany s Antonínem Březinou dohodou ke dni 31.3.2006 a schvaluje uzavření nové smlouvy o pronájmu těchto pozemků s Robertem Biječkem.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 684 a p.č. 685 v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 688 a p.č. 689 k.ú. Tuřany s Rudolfem Přichystalem dohodou ke dni 31.3.2006 a schvaluje uzavření nové smlouvy o pronájmu těchto pozemků s Hanou Březinovou.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Počet zaměstnanců ÚMČ

Usnesení:

Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců města Brna zařazených do úřadu městské části Brno-Tuřany na 13 s účinností od 1.4.2006.

5.2 Jmenování vedoucí Odboru ekonomického

Usnesení:

Rada jmenuje do funkce vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Brno-Tuřany Ing. Denisu Pokornou s účinností od 1.4.2006.

5.3 Revokace bodu 5.4 96./IV RMČ – oprava služebního bytu

Usnesení:

Rada schvaluje provedení úprav v bytě firmou Josef Mareš v ceně do 7 000,-Kč včetně DPH.

5.4 Revokace bodu 5.5 96./IV RMČ – nájemné ze služebního bytu

Usnesení:

Rada schvaluje prominutí nájemného p. Kadlecovi za měsíc únor 2006 včetně poplatku z prodlení z důvodu prováděných oprav v bytě.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Pronájem části střechy ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Eurotel Praha spol. s r.o. o nájmu 4 m2 střechy objektu ZŠ Měšťanská 21 za účelem umístění antény a 8 m2 pozemku p.č. 270/1 k.ú. Brněnské Ivanovice k umístění technologické části napájení na dobu určitou 10 let za roční nájemné 70.000,- Kč.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Protipovodňová opatření na Svitavě

Usnesení:

Rada vyslovuje poděkování jednotkám dobrovolných hasičů Brněnských Ivanovic a Holásek za pomoc při zajištění povodňové situace na Svitavě v součinnosti s OVLHZ MMB, JMK a Hasičským záchranným sborem. Rada souhlasí s čerpáním nutných prostředků za písek, pytle, zajištění techniky a občerstvení při této akci. Rada požaduje prověření individuálních protipovodňových plánů firem a soukromých osob v zátopovém území.

9.2 Udržovací práce střechy hasičky v Holáskách

Usnesení:

Rada schvaluje provedení udržovacích prací střechy hasičky v Holáskách firmou Josef Novák-Izolace za cenu 329 972,- Kč včetně DPH, pověřuje starostu podpisem smlouvy a požaduje zajištění TDI.Současně ukládá ÚMČ přípravu převodu finančních prostředků z položky 6121 na 5171 v odvětvovém třídění 5512 rozpočtovým opatřením č.3.

9.3 Oprava vozovky v ulici Růžová

Usnesení:

Rada schvaluje opravu vozovky v ulici Růžová firmou Veselý s.s r.o. v ceně do 20 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

V Brně – Tuřanech 29. 3. 2006

Jan Havlík                                                              Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                    místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 97/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15. 3. 2006

usnesení z 97. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

97. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 15. 3. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků a budov p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………… 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 2

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska………………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2006…………………………………………………………………………………. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Kurzy a přednášky zaměřené na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti na zdravotním středisku…………. 3

6.2 Adaptace objektu Tuřanská 12………………………………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Dotace na Holaské ostatky 2006………………………………………………………………………………………… 3

7.2 Průzkum a návrh sanace části krovu MŠ Zapletalova……………………………………………………………….. 3

7.3 Nabídkové řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“…………………………. 3

7.4 Projektová dokumentace na opravu a zateplení fasády ZŠ Požární 1…………………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Asanace stromů na ulici Jahodová………………………………………………………………………………………. 4

8.2 Zalesnění Holásky…………………………………………………………………………………………………………… 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 97. schůze RMČ.

1.2 Zápis z komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 14.2.2006 a bude se zabývat podnětem v oblasti posypů komunikací a nerovnosti chodníků.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků a budov p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice a objektu Písečná 6, č. pop. 450 na pozemku p.č. 1352/3, 1362, 1352/8 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti MANAG MS, a.s..

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice Edvardu Mensovi.

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2006, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují

o 1 507 tis. Kč v návaznosti na rozpis ukazatelů státního rozpočtu.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Kurzy a přednášky zaměřené na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti na zdravotním středisku

Usnesení:

Rada souhlasí s pořádáním pravidelných kurzů a přednášek zaměřených na zdravý životní styl a rozvoj osobnosti v prostorách domovinky ZS Holásecká v rámci vzdělávání obyvatel.

6.2 Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory

Usnesení :

Rada schvaluje dle doporučení výběrové komise výsledek výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na stavební práce „Adaptace části objektu Tuřanská 12 na administrativní prostory“ firmu DIRS s.s r.o., Kšírova 125, Brno, jejíž nabídka splnila podmínky zadavatele.

Rada dále schvaluje text smlouvy a jejího dodatku č.1 na zhotovení ucelené části díla v maximální ceně

2 mil. Kč včetně DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo včetně jejího dodatku č.1 s firmou DIRS s.s r.o. Brno jako zhotovitelem stavby.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dotace na Holaské ostatky 2006

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky na kulturní akci Holaské ostatky 2006.

7.2 Průzkum a návrh sanace části krovu MŠ Zapletalova

Usnesení :

Rada souhlasí s provedením průzkumu a návrhu sanace části krovu MŠ Zapletalova firmou Pyrus v ceně 4 522,- Kč včetně DPH.

7.3 Nabídkové řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“

Usnesení :

Rada schvaluje provedení nabídkového řízení na mandatáře veřejné zakázky „Oprava a zateplení

ZŠ Požární 1“. Výběrové řízení na zhotovitele zakázky „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“ provede jako mandatář firma Ikis s.r.o. se sídlem Obilní trh 11, 602 00 Brno za cenu 83 300,- Kč včetně DPH.

7.4 Projektová dokumentace na opravu a zateplení fasády ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje vypracování projektové dokumentace na opravu a zateplení ZŠ Požární 1 firmou Atelier Tišnovka,Tišnovská 145, 614 00 Brno za cenu 220 150,- Kč včetně DPH.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Asanace stromů na ulici Jahodová

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku SDH Brno-Holásky ve spolupráci s odbornými firmami na asanaci 10 suchých stromů na ulici Jahodová v celkové ceně do 25 tis. Kč.

8.2 Zalesnění Holásky

Usnesení :

Rada bere na vědomí vypsání územního řízení na zalesnění pozemků p.č. 2185 (dvě části) a 2179, k.ú. Holásky a požaduje zahájit změnové řízení ÚPmB pro účely zalesnění pro pozemek p.č. 2457/1, k.ú. Holásky.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 15. 3. 2006

Jan Havlík                                          Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                    místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 96/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1. 3. 2006

Usnesení z 96. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

96. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 1. 3. 2006

Usnesení

z 96. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 1. 3. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :Ing. Miloslav Blažek

Marie Stehlíková místostarostka

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Pronájem pozemku p.č. 464 k.ú. Holásky…………………………………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………… 2

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………. 2

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1. Nákup magnetické tabule………………………………………………………………………………………………… 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Uložení pokuty……………………………………………………………………………………………………………….. 2

5.2 Ukládání pokut dle § 58 a násl. zákona o obcích…………………………………………………………………….. 2

5.3 Žádost o zakoupení sporáku do služebního bytu ZŠ Měšťanská 21…………………………………………….. 2

5.4 Žádost o opravu prasklého odpadu pod dřezem ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21………………………. 2

5.5 Žádost p. Kadlece o neplacení nájemného po dobu oprav ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21………….. 2

5.6 Žádost TJ Sokol Brno – Tuřany o zajištění bytové náhrady…………………………………………………………. 2

5.7 Podpisový řád………………………………………………………………………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na přepis filmu……………………………………………………… 3

7.2 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na Tuřanské vostatky…………………………………………….. 3

7.3 Nákup dárků na vítání občánků…………………………………………………………………………………………… 3

7.4 Oprava a zateplení ZŠ Požární…………………………………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Harmonogram blokového čištění a základního komunikačního systému………………………………………… 3

8.2 Cenové nabídky na asanaci dřevin………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Nabídky firem – specialistů BOZP a PO……………………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 96. schůze RMČ.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 464 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 464 k.ú. Holásky jako zahrady za cenu 1,20 Kč/m2 a rok jeho uživateli Zdeňce Prokešové.

3.2 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice jako zahrady z úrovně města Brna Jiřímu Doležalovi.

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice sloužící jako předzahrádka.

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA Brno, s.r.o..

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1. Nákup magnetické tabule

Usnesení :

Rada souhlasí se zakoupením 2 ks bílé magnetické tabule od firmy ENGEL s.r.o. Brno v celkové ceně

11 710,- Kč včetně DPH.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Uložení pokuty

Usnesení:

Rada doporučuje Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Tuřany uložit Petru Skřivánkovi pokutu ve výši 5000,- Kč dle § 58 odst. 4 zákona č 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění.

5.2 Ukládání pokut dle § 58 a násl. zákona o obcích

Usnesení:

Rada svěřuje Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Tuřany působnost ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce dle § 58 a násl. zákona č 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění, v celém rozsahu s účinností od 1.1.2006.

5.3 Žádost o zakoupení sporáku do služebního bytu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s proplacením max. 6 000,- Kč z ceny sporáku do služebního bytu Měšťanská 21.

5.4 Žádost o opravu prasklého odpadu pod dřezem ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s tím, aby oprava prasklého odpadního potrubí pod kuchyňským dřezem byla zajištěna p.Kadlecem a následně bude proplacena faktura.

5.5 Žádost p. Kadlece o neplacení nájemného po dobu oprav ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada nesouhlasí s neplacením nájemného po dobu oprav v bytě školníka p.Kadlece.

5.6 Žádost TJ Sokol Brno – Tuřany o zajištění bytové náhrady

Usnesení:

Rada souhlasí se zajištěním bytu pro Danu a Pavla Blaschkeovy dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.

5.7 Podpisový řád

Usnesení :

Rada souhlasí se zněním Podpisového řádu ÚMČ Brno-Tuřany.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na přepis filmu

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.500,- Kč pro TJ Sokol Brno-Tuřany na přepis 16 mm filmu na DVD. Obsah filmu – historie tuřanského sportu a zvyků, hody, vostatky, kulturní události Tuřan apod. a požaduje poskytnutí 1kopie nosiče pro potřeby MČ Brno-Tuřany.

7.2 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na Tuřanské vostatky

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč pro TJ Sokol Brno-Tuřany na pořádání kulturní akce Tuřanské vostatky.

7.3 Nákup dárků na vítání občánků

Usnesení :

Rada souhlasí s nákupem dětských dek,dárků a kytiček na vítání občánků v celkové ceně do 10.500,- Kč.

7.4 Oprava a zateplení ZŠ Požární

Usnesení:

Rada souhlasí s přidělením státní dotace na opravu a zateplení ZŠ Požární ve výši 6,5 mil. Kč a pověřuje starostu MČ Brno – Tuřany řízením investičních součinností a organizací výběrového řízení na zhotovitele stavby.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Harmonogram blokového čištění a základního komunikačního systému

Usnesení :

Rada schvaluje harmonogram blokového čištění a základního komunikačního systému v MČ Brno-Tuřany prováděného firmou A.S.A. Služby Žabovřesky s.r.o. na rok 2006.

8.2 Cenové nabídky na asanaci dřevin

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing.Vopálky ve výši 5 500,-Kč za asanaci 29 ks havarijních dřevin (dle znaleckého posudku).

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Nabídky firem – specialistů BOZP a PO

Usnesení :

Rada souhlasí s cenově výhodnější nabídkou firmy Blanka Kvasničková,ukládá ÚMČ Brno-Tuřany zahájit kroky k výpovědi s firmou Vlasta Lakotová a uzavření smlouvy v oblasti poskytování služeb při zajišťování BOZP a PO pro ÚMČ Brno-Tuřany s firmou Blanka Kvasničková.

V Brně – Tuřanech 1. 3. 2006

Marie Stehlíková                                         Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany               starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 95/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15. 2. 2006

usnesení z 95. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

95. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 15. 2. 2006

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 1

2.1 Návrh změn územního plánu – 16. soubor……………………………………………………………………………… 1

2.2 Podání Ing. Jitky Kešnerové………………………………………………………………………………………………. 1

2.3 Areál Agro – řešení území v rámci urbanistické studie MČ Brno – Tuřany………………………………………. 1

2.4 BESIP- I. etapa………………………………………………………………………………………………………………. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………… 2

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků p.č. 250/142 a části p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice……….. 2

3.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 412/2 k.ú. Tuřany………………………………………………………………… 2

3.4 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2006…………………………………………………………………………………. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Ukončení smlouvy o poskytování služeb s Ivanem Pekárkem…………………………………………………….. 2

5.2 Notebook Latitude D510…………………………………………………………………………………………………… 2

5.3 Poštovní server Dell Precision 380………………………………………………………………………………………. 2

5.4 Programové vybavení……………………………………………………………………………………………………….. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Demolice objektu Tuřanská 12…………………………………………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena o poskytnutí dotace………………………………………………………………… 3

7.2 Odpisový plán investičního majetku……………………………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 95. schůze RMČ.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změn územního plánu – 16. soubor

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ souhlas s návrhem změn ÚPmB 2003 – I – 16. soubor (změna B96/03-I plocha podél ul. Pratecká a změna B 97/03-I, týkající se lokality Holásecké Písníky).

2.2 Podání Ing. Jitky Kešnerové

Usnesení :

Rada konstatuje v souladu s ust. § 12 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), že podání Ing. Jitky Kešnerové došlo věcně nepříslušnému správnímu orgánu, proto podání postupuje příslušnému správnímu orgánu, kterým je zdejší obecný stavební úřad, tj. Odbor stavební a technický ÚMČ Brno – Tuřany. Podpisem sdělení o tomto úkonu pověřuje starostu MČ Brno – Tuřany.

2.3 Areál Agro – řešení území v rámci urbanistické studie MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s dopracováním Urbanistické studie Brno – Tuřany, týkající se řešení areálu Agra na ulici Pratecká dle návrhu Ing. arch. Pecha.

2.4 BESIP- I. etapa

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit vlastní podíl investiční akce BESIP do výše 25% v rámci spolufinancování se Státním fondem dopravní infrastruktury dle RO č.1/2006.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice Zdeně Rozprimové, Milanovi Rozprimovi a Janu Rozprimovi z úrovně města Brna.

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků p.č. 250/142 a části p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem pozemků p.č. 250/142 a části p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna.

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 250/142 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti SVOBODA a SYN s.r.o. a nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 412/2 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 412/2 k.ú. Tuřany.

3.4 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením

Usnesení:

Rada nemá námitek k vydání územního rozhodnutí na stavbu „Novostavba kancelářské provozovny se služebním bytem při ulici Popelova v Brně včetně připojení na infrastrukturu obce“ za podmínky, že nájemce pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky nebude stavbou rušen v užívání pozemku.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2006

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení RO č. 1/2006 , kterým příjmy rozpočtu zůstávají ve výši 25.983 tis.Kč a výdaje se zvýší o 3.001 tis.Kč na 28.984 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán financováním.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Ukončení smlouvy o poskytování služeb s Ivanem Pekárkem

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb provozu www stránek s Ivanem Pekárkem ke dni 28.2.2006.

5.2 Notebook Latitude D510

Usnesení :

Rada souhlasí s nákupem 1ks notebooku D510 fy Dell v ceně 38 387,- Kč včetně DPH.

5.3 Poštovní server Dell Precision 380

Usnesení:

Rada souhlasí s nákupem poštovního serveru typu Dell Precision 380 v ceně 38 556,-Kč včetně DPH jako obnovu stávajícího zařízení po 6ti letech.

5.4 Programové vybavení

Usnesení:

Rada souhlasí s nákupem programového vybavení MS Office 2003 Basic v ceně 6 069,-Kč za dvě sady včetně DPH.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Demolice objektu Tuřanská 12

Usnesení:

Rada souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo na demolici tělocvičny objektu Tuřanská 12,Brno-Tuřany se zhotovitelem DIRS Brno,s.s r.o. v ceně 1.187.565,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Knihovně Jiřího Mahena na nákup knih do knihovního fondu.

7.2 Odpisový plán investičního majetku

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení předložený odpisový plán investičního majetku ZŠ Měšťanská 21 na rok 2006.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 15.2. 2006

Marie Stehlíková                                           Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                 starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 94/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1. 2. 2006

Zápis z 94. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

94. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 1. 2. 2006

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Marie Stehlíková místostarostka omluveni : Jan Havlík starosta

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Smlouva o využívání služeb informačního serveru eBrno.info………………………………………………………. 2

1.4 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně…………………….. 2

2.2 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně…………………….. 3

2.3 Návrh na změnu územního plánu na p.č. 2248, k.ú. Holásky, v Brně……………………………………………. 3

2.4 Změna územního plánu v lokalitě Písníky……………………………………………………………………………… 3

2.5 BESIP, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)……………………………………………………………………. 3

2.6 Systém IDS JmK – linka 73……………………………………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.2 Pronájem pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky…………………………………………………………………………….. 3

3.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice………. 4

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky………………………………………………………………. 4

3.5 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice 4

3.6 Pronájem pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………. 4

3.7 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením………………………………………… 4

3.8 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 120/1 a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky…………………………….. 4

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 5

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 5

5.1 Dodatek k nájemní smlouvě s Českým telecomem………………………………………………………………….. 5

5.2 Razítka pro ÚMČ Brno-Tuřany……………………………………………………………………………………………. 5

5.3 Cenová nabídka na zhotovení a montáž archivní skříně s nástavcem……………………………………………. 5

5.4 Obsahová náplň Listů 1/2006…………………………………………………………………………………………….. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

6.1 Žádost o povolení podnájmu třetí osobě na ZS Holásecká 31……………………………………………………… 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 6

7.1 Žádost MŠ Brno, Holásecká 11 o proplacení faktury nebo navýšení rozpočtu…………………………………. 6

7.2 Žádost MŠ Brno, Holásecká 11 o proplacení faktury – oprava čerpadla…………………………………………. 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

8.1 Cenové nabídky na inventarizaci zeleně havarijních stromů 1ha v „lesíčku“…………………………………….. 6

8.2 Zamykání a zimní údržba chodníku parku Malínská…………………………………………………………………. 6

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 6

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 94. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 94. schůze RMČ, podpisem zápisu je pověřen Ing. Panáček.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.2 Besip

89/IV 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček

90/IV 3.5 Informační skříňka, 7.1 Zateplení MŠ – termín

92/IV 2.2 Přístřešek Revoluční, 3.1.Pozemek p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany – ZMČ, 3.2.Pozemek p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany – ZMČ

93/IV 4.2 Změna v rozpočtovém opatření – ZMČ, 5.5 Vybavení podatelny

1.3 Smlouva o využívání služeb informačního serveru eBrno.info

Rada projednala návrh smlouvy o využívání služeb informačního serveru eBrno.info se společností InternetRegion s.r.o.. Na základě této smlouvy bude zajištěno zpřístupnění a údržba internetové prezentace www.turany.cz. Cena za poskytování služeb je 1600,- Kč ročně.

Rozpočtová skladba 6171/5169

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o využívání služeb informačního serveru eBrno.info se společností InternetRegion s.r.o. za cenu 1600,- Kč ročně.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

1.4 Program zasedání ZMČ

Rada projednala návrh programu 22/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Usnesení:

Rada schvaluje program 22/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 23. února 2006 v 18 hodin, a sice: Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Návrh rozpočtového opatření 1/2006, Změna v rozpočtovém opatření 16/2005-ZMČ, Dispozice s pozemkem p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany, Prodej pozemku p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany, Prodej pozemku p.č. 120/1 a 78/1 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice, Různé, Závěr.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí starosta Termín ZMČ

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně

Rada se seznámila se žádostí firmy Keraservis s.r.o., Kaštanová 125 na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Usnesení :

Rada nedoporučuje ZMČ souhlas se změnou ÚPmB na pozemcích p.č1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ZMČ

2.2 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně

Rada se seznámila se žádostí firmy ELVO – Vodička na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV

Rada nedoporučuje ZMČ souhlas se změnou ÚPmB na pozemcích p. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ZMČ

2.3 Návrh na změnu územního plánu na p.č. 2248, k.ú. Holásky, v Brně

Rada se seznámila se žádostí pana P.C. na změnu územního plánu na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky ze stávající plochy ZPF na plochu pro výstavbu rodinného domu

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ souhlas se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky z plochy ZPF na plochu pro výstavbu rodinného domu s vymezením ucelené stavební čáry při cestě p.č. 2269, k.ú. Holásky pro celou oblast, aby nedošlo k výstavbě RD u Holáseckých jezer.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ZMČ

2.4 Změna územního plánu v lokalitě Písníky

Rada se seznámila s návrhem úpravy čistopisu změny územního plánu, projednávané pod číslem B 97/03-I v lokalitě Písníky a s textem žádosti o změnu územního plánu pro OÚPR MMB.

Usnesení:

Rada žádá OÚPR MMB o provedení úpravy čistopisu změny ÚPMB číslo B 97/03 – I dle grafické přílohy. Změny se týkají: pravoúhlého napojení příjezdové komunikace do Písníků na ulici Rolencova a drobných úprav rozsahu návrhových ploch.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ihned

2.5 BESIP, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Rada projednala nabídku Regionální poradenské agentury na zpracování a kompletaci materiálů k žádosti do SFDI týkající se BESIP v MČ BT ve výši 15 000,- Kč bez DPH.

Rozpočtová skladba: 2223/5169

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Regionální poradenské agentury na zpracování a kompletaci materiálů k žádosti do SFDI týkající se opatření zaměřených na zvýšení BESIP v MČ BT ve výši 15 000,-Kč bez DPH a požaduje zapracovat částku 18.000 Kč do RO č.1/2006, včetně přípravy spolufinancování.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ihned

2.6 Systém IDS JmK – linka 73

Rada projednala změnu trasy autobusové linky 73 dle rozboru KORDIS JmK a navýšení ceny 78 017,-Kč jako příspěvku MČ BT do rozpočtu JmK v rámci IDS JmK na výši 84 053,-Kč.

Rozpočtová skladba: 2221/5193

Usnesení:

Rada souhlasí s navrhovanou změnou trasy autobusové linky 73 a s tím souvisejícím navýšením příspěvkové ceny za nadstandardní provoz linky 73 na výši 84 053,-Kč a ukládá ÚMČ BT zapracovat navýšení částky do rozpočtového opatření č.1/2006.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ihned

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost A.K. o ukončení nájmu pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany a žádost M.F. o pronájem tohoto pozemku jako zahrady. Pozemek je svěřen městské části, záměr pronájmu byl vyvěšen od 22.12.2005 do 6.1.2006.

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany s A.K. dohodou ke dni 28.2.2006 a schvaluje uzavření nové smlouvy o pronájmu tohoto pozemku jako zahrady s M.F.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.2 Pronájem pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky

Rada projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s M.G., kterým se původní nájemní smlouva na pozemek p.č. 467, k.ú. Holásky rozšiřuje o pronájem sousedního pozemku p.č. 468, k.ú. Holásky pro zemědělské využití.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s M.G., kterým se původní nájemní smlouva na pozemek p.č. 467, k.ú. Holásky rozšiřuje o pronájem sousedního pozemku p.č. 468, k.ú. Holásky pro zemědělské využití.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o. o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1097, 1102/11 a část pozemku 1102/4 a nedoporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, vše k.ú. Brněnské Ivanovice, společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o..

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost P.Z. a P.Z. o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky P.Z. a P.Z.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.5 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost odboru dispozic s majetkem MMB o vyjádření k možnosti prodeje nebo pronájmu částí pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3 dle polohopisného zaměření a pozemků p.č. 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem a nedoporučuje ZMČ schválit prodej částí pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1. 266/3 k.ú. Brněnské Ivanovice dle polohopisného zaměření z úrovně města Brna a doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.6 Pronájem pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na uzavření smlouvy o nájmu svěřeného pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli P.S. jako zahrady. Záměr pronájmu byl vyvěšen 12.12.2005 – 27.12.2005.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu svěřeného pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice P.S. jako zahrady.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.7 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením

Rada projednala žádost J.H. v zastoupení investora P.Ž. a L.Ž. o vyjádření k dotčení svěřeného pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením „Novostavba provozovny prodejního skladu barev a nátěrových hmot při ulici Popelova v Brně včetně připojení na infrastrukturu obce“. Provozovna bude napojena na stávající přípojku elektro, která vede přes svěřený pozemek p.č. 1373 k.ú. Holásky. Pozemek je pronajat k zemědělskému využití.

Usnesení:

Rada nemá námitek k vydání územního rozhodnutí na stavbu „Novostavba provozovny prodejního skladu barev a nátěrových hmot při ulici Popelova v Brně včetně připojení na infrastrukturu obce“ za podmínky, že nájemce pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky nebude stavbou rušen v užívání pozemku.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.8 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 120/1 a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost J.H. o prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Dodatek k nájemní smlouvě s Českým telecomem

Rada projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., kterým se prodlužuje účinnost nájemní smlouvy do 31.12.2007.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., kterým se prodlužuje účinnost nájemní smlouvy do 31.12.2007.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5.2 Razítka pro ÚMČ Brno-Tuřany

Rada projednala potřebu vybavení ÚMČ Brno-Tuřany razítky tak,aby jejich text byl v souladu se zákonem o užívání státních symbolů ČR, novým správním řádem, přílohou č.3 Statutu města Brna a organizačním řádem ÚMČ Brno-Tuřany. Jedná se o 16ks razítek a 14ks plastových štočků, které budou vyměněny u stávajících razítek.

V rámci předběžné řídící kontroly byla prošetřena cenová nabídka za plastová razítka typu “trodat” a plastové štočky ve srovnate

Usnesení z 93/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18. 1. 2006

Zápis z 93. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

93. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 18. 1. 2006

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006……………………………………………………… 2

1.4 Zápis z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006…………………………………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany……………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky…………………………………………………. 2

3.3 Pronájem pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………. 2

3.4 Pronájem pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………….. 2

3.5 Pronájem pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………….. 3

3.6 Pronájem pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh H.B. na splácení dluhu…………………………………………………………………………………………….. 3

4.2 Změna v rozpočtovém opatření 16/2005-ZMČ…………………………………………………………………………. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Školení zaměstnanců úřadu………………………………………………………………………………………………. 3

5.2 Organizační řád Úřadu městské části Brno-Tuřany………………………………………………………………….. 3

5.3 Aktualizace antivirové ochrany……………………………………………………………………………………………. 3

5.4 Evidence majetku……………………………………………………………………………………………………………. 4

5.5 Vybavení podatelny…………………………………………………………………………………………………………. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Pronájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská…………………………………………………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Zamykání parku Malínská…………………………………………………………………………………………………. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 93. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 93. schůze RMČ.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.2 Besip

89/IV 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček

90/IV 2.1 Změna ÚPMB, 2.2 Změna ÚPMB, 3.2 Pronájem pozemku, 3.5 Informační skříňka, 7.1 Zateplení MŠ – termín

91/IV 1.4 Web Tuřany, 2.1 Změna ÚPMB, 5.1 Nábytek ÚMČ, 9.1 Plynoinstalace budovy hasičky BI

92/IV 2.1.Financování IDS, 2.2. Přístřešek Revoluční, 3.1.Pozemek p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany, 3.2.Pozemek p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany, 7.1.Kanalizace MŠ Holásecká

1.3 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006

Rada projednala zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006.

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006.

1.4 Zápis z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006

Rada projednala zápis z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006.

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis s usnesením z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006 (změny ÚPMB v lokalitě Kaštanová, Ledárenská, Jahodová)

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost A.P. o vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany pod novinovým stánkem z úrovně města Brna.

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany pod novinovým stánkem z úrovně města Brna A.P.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.2 Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost Odboru dispozic s majetkem MMB o vyjádření ke svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky městské části v případě jejich výkupu do vlastnictví města.

Usnesení:

Rada schvaluje svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky městské části v případě jejich výkupu do vlastnictví města.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.3 Pronájem pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na pronájem svěřeného pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli L.M.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu svěřeného pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice L.M.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.4 Pronájem pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na pronájem svěřených pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli J.D.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu svěřených pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice J.D.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.5 Pronájem pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na pronájem svěřeného pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli Z.F.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu svěřeného pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Z.F.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.6 Pronájem pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s J.Z., kterým se smlouva rozšiřuje o pronájem svěřeného pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s J.Z., kterým se smlouva rozšiřuje o pronájem pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh H.B. na splácení dluhu

Rada projednala návrh H.B. na splácení dluhu v měsíčních splátkách ve výši 2500,- Kč měsíčně. Takto by celý dluh ve výši 206.293,45 Kč byl rozdělen na 84 splátek. H.B. je ochotna splácet pouze část dluhu za nájemné a obědy.

Usnesení:

Rada bere na vědomí skutečnost, že nebylo dosaženo dohody s dlužníkem H.B. ohledně zaplacení dluhu ve výši 206.293,45 Kč. Rada požaduje, aby ÚMČ zajistil potřebné další kroky.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4.2 Změna v rozpočtovém opatření 16/2005-ZMČ

Rada projednala změnu v RO 16/2005. ORF MMB při předložení počítačového zpracování upraveného rozpočtu za 12/2005 požadoval změnu rozpočtové skladby u investičního příspěvku pro SK Tuřany na zateplení šaten z rozpočtové skladby 3419/6322 (ostatní tělovýchovná činnost- u obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních akcí, závodů apod.) na 3429/6322 (ostatní zájmová činnost a rekreace – jiné činnosti týkající se zájmové činnosti , využití volného času apod.)

Usnesení :

Rada bere na vědomí změnu v rozpočtové skladbě 3419/6322 na 3429/6322 (investiční příspěvek na zateplení šaten pro SK Tuřany) a ukládá úřadu MČ informovat o této změně ZMČ.

Hlasování: pro 5 proti: 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Školení zaměstnanců úřadu

Rada byla seznámena s potřebou proškolení dvou zaměstnanců Úřadu městské části Brno-Tuřany k užívání programu OK mzdy.Školení je plánováno v lednu 2006 v brněnském středisku dodavatele programu firmy OKsystem za cenu do 4 500,-Kč včetně DPH.

Rozpočtová skladba: 6171/5167

Usnesení :

Rada souhlasí s proškolením dvou úředníků ÚMČ Brno-Tuřany k programu OK mzdy v lednu 2006 v ceně do 4 500,Kč včetně DPH v brněnském středisku firmy OKsystem.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5.2 Organizační řád Úřadu městské části Brno-Tuřany

Rada byla seznámena se zněním Organizačního řádu Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Usnesení :

Rada schvaluje znění Organizačního řádu Úřadu městské části Brno – Tuřany s platností od 18.1.2006.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí :tajemník

5.3 Aktualizace antivirové ochrany

Rada projednala organizační a cenovou nabídku firmy Symantec na aktualizaci antivirové ochrany výpočetní techniky na ÚMČ Brno-Tuřany. Uzavřením smlouvy s firmou Symantec se získá právo k odběru jejich produktů, v tomto případě prostřednictvím oprávněného dodavatele, kterým je firma AutoCont. Nabídková cena je upravena pro veřejnou správu a činí na dva roky 23 324,-Kč včetně DPH.

Rozpočtová skladba: 6171/5169

Usnesení :

Rada schvaluje organizační a cenovou nabídku firmy Symantec na aktualizaci antivirové ochrany výpočetní techniky na ÚMČ Brno-Tuřany v ceně 23 324,-Kč včetně DPH na dobu 2 roky. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín :

5.4 Evidence majetku

Inventarizační komise předkládá radě ke schválení vyřazení majetku z účetní evidence dle přiložených vyřazovacích protokolů č.1 -12

Usnesení :

Rada schvaluje vyřazení majetku z účetní evidence dle vyřazovacích protokolů č. 1-12.

Hlasování. Pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí: tajemník Termín : ihned

5.5 Vybavení podatelny

Rada projednala návrh na dovybavení podatelny v ceně do 40 Kč včetně DPH – firmou Nábytek Říha

Rozpočtová skladba 6171/5137

Usnesení:

Rada schvaluje dovybavení podatelny v ceně do 40 Kč včetně DPH – firmou Nábytek Říha.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Pronájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská

Rada projednala návrh smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 s nájemcem P.K. na dobu určitou do 30.6.2006.

Usnesení:

Rada schvaluje nájemní smlouvu služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 pro pana P.K. ve výši 30,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zamykání parku Malínská

Rada projednala návrh na otevírání parku Malínská v době listopad – únor 7 – 17hod, březen, říjen 7 – 18 hod, duben – září 7- 19 hod.

Usnesení

Rada požaduje, aby park Malínská byl přístupný a požaduje přípravu smlouvy na tuto činnost a na údržbu parku.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 18.1. 2006

Marie Stehlíková                                                Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                   starosta MČ Brno – Tuřany