Matrika ÚMČ Brno-Tuřany

 

Zpracovává matriční agendu narození, manželství a úmrtí a vyhotovuje s tím spojené matriční doklady. Vydává osvědčení k církevnímu sňatku, vystavuje „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství ‘‘, rozhoduje ve věci změny jména a příjmení.

Provádí legalizaci a vidimaci dokladů a výpisy Czech Point.

 

Bližší informace obdržíte na matrice našeho ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1 při osobní návštěvě v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod. nebo telefonicky 545128233.

 

Od 1. 1. 2003 vykonává matriční obvod v sídle úřadu městské části Brno-Tuřany matriční agendy, a to i pro městskou část Brno-Chrlice.

 

Co u nás na matrice vyřídíte

 

Uzavírání manželství

Je třeba rezervovat si datum sňatku na matrice osobně. Dále snoubenci vyplní a vlastnoručně podepíší předepsané tiskopisy a předloží příslušné doklady.

 

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství u cizích státních příslušníků nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

Veškeré cizozemské doklady musí být přeloženy úředním překladatelem do jazyka českého, doklad vystavený ve státě, s nímž není uzavřena smlouva o uznávání listin, musí být opatřen vyšším ověřením.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka /účast tlumočníka zajišťují snoubenci na vlastní náklady/.

 

Při církevním sňatku je třeba předložit stejné doklady jako u sňatku občanského a dále vyplnit žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku. Matrika vydá snoubencům „Osvědčení pro uzavření církevního sňatku“. Osvědčení pro uzavření církevního sňatku se vydává za poplatek ve výši 500,- Kč.

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba předložit:

občanský průkaz, rodný list, příp. pravomocný rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Vysvědčení má platnost 6 měsíců ode dne vydání a správní poplatek činí 500,- Kč

 

Zápis úmrtí

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „ Listu prohlídce zemřelého“, který obdrží matrika od zdravotnického zařízení. Pozůstalý se dostaví na matriku podle místa úmrtí s osobními doklady zemřelého /občanský průkaz, rodný nebo oddací list/.

Na matrice je vystaven úmrtní list, na základě kterého uplatňuje pozůstalá rodina pohřebné.

Vdovský nebo vdovecký důchod vyřizuje pozůstalý/á manžel/ka u České správy sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu pozůstalé/ho.

K pozůstalostnímu řízení je rodina vyzvána příslušným notářem.

 

Duplikáty matričních dokladů

Vystavujeme až od roku 2003. Duplikáty rodných, oddacích nebo úmrtních listů jsou vyhotovovány na základě písemné žádosti. Vydávají se fyzické osobě, které se zápis týká, členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům.

Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu činí 300,- Kč. Při vydání dokladu s vícejazyčným standardním formulářem je navíc účtován správní poplatek ve výši  100,- Kč.

 

Změna jména a příjmení

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být předloženy tyto doklady:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele
 • rodný list nezletilého dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství s nabytím právní moci
 • úmrtní list /u osob ovdovělých/
 • doklad o trvalém pobytu na území České republiky
 • doklad o státním občanství
 • souhlas fyzické osoby starší 15ti let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení

k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče /úředně ověřen/, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

 

Správní poplatky za povolení změny příjmení:

 • hanlivého, nebo směšného – 200,- Kč
 • cizojazyčného nebo na předešlého příjmení – 300,- Kč
 • v ostatních případech – 3000,- Kč

Legalizace a Vidimace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

 

Výpisy Czech Point

Vydává výpisy z bodového hodnocení řidiče, rejstříku trestů, katastru nemovitostí, veřejného rejstříku, insolvenčního rejstříku, živnostenského rejstříku aj.

Zřizuje datové schránky.

Provádí autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu, autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu a další služby Czech Point.

 

Bližší informace obdržíte na matrice našeho ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1 při osobní návštěvě v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod. nebo telefonicky 545128233.

 

Co u nás na matrice nevyřídíte

 

Občanské průkazy

Vyřizuje pouze Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, Brno
(tel.: 542 175 174, tel.: 542 175 130 -134, tel.: 542 175 137-139)

 

Více informací: zde

 

Řidičské průkazy

vyřizuje pouze Magistrát města Brna, Registr řidičů, Kounicova  67, Brno

 • příjem žádostí: tel.: 542 174 285-288
 • výdej řidičských průkazů a výpisů: tel.:542 174 070 -073

Více informací: zde

 

Cestovní pasy

vyřizuje pouze Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, Brno
(tel.: 542 175 174, tel.: 542 175 240, tel.: 542 175 100, 103, 105, 107, 108, 110)

 

Více informací: zde

 

Trvalý pobyt

nahlášení nebo změnu trvalého pobytu vyřizuje pouze Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova, Brno (tel.: 542 175 174, tel.: 542 175 120-124, tel.: 542 175 053-054)

 

Více informací: zde

 

Co na matrice vyřídíte

Co na matrice nevyřídíte