Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-TUŘANY

Rada městské části

JEDNACÍ ŘÁD RADY
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-TUŘANY

Červenec 2006

Článek l.
Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení, náležitosti rozhodování, zápis ze schůze, a zabezpečování plnění úkolů.

Článek 2
Základní ustanovení

Rada městské části Brno-Tuřany (dále jen „Rada”) je výkonným orgánem městské části Brno-Tuřany v samostatné působnosti. Plní úkoly, které pro ni vyplývají ze Statutu města Brna a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Při výkonu samostatné působnosti se zodpovídá Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany (dále jen „Zastupitelstvo”).

Článek 3
Schůze Rady

Schůze Rady se konají zpravidla ve dvoutýdenním intervalu, podle schváleného harmonogramu. Podle potřeby, zejména k projednání závažných záležitostí, se může Rada sejít kdykoliv. Schůze Rady jsou neveřejné. Schůzí Rady se s hlasem poradním účastní tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany (dále jen ÚMČ). K projednání předložených materiálů mohou být k jednání Rady přizváni:

a) předsedové komisí Rady,
b) členové Zastupitelstva,
c) zaměstnanci ÚMČ,
d) další osoby, jejichž přítomnost je potřebná v rámci projednávaných záležitostí.

Článek 4
Účast členů Rady na schůzích

Členové Rady jsou povinni se účastnit každé schůze Rady. Pokud se ze závažných důvodů na schůzi dostavit nemohou, jsou povinni se řádně omluvit. Omluvy s uvedením důvodu podávají členové Rady starostovi městské části Brno-Tuřany (dále jen „starosta”)prostřednictvím ÚMČ nejpozději před zahájením schůze. Neúčast na části schůze omlouvají ústně přímo v jeho průběhu předsedajícímu. Jde-li o důvod nepřítomnosti dle § 73 odst 3) zákona o obcích, je člen Rady povinen oznámit i předpokládanou dobu trvání.Svoji přítomnost stvrzují členové Rady podpisem do prezenční listiny. Nesejde-li se dostatečný počet členů, stanoví předsedající náhradní termín schůze Rady.

Článek 5
Příprava schůzí Rady

Schůze Rady svolává starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Svolání je možné učinit písemně, ústně nebo telefonicky.Rada jedná a usnáší se na základě písemných materiálů, které jí mohou předkládat:

a. členové Rady,
b. předsedové komisí Rady a výborů Zastupitelstva,
c. tajemník ÚMČ,
d. členové Zastupitelstva.

3. Za přípravu, vyhotovení materiálů, obsahovou, věcnou a právní bezchybnost obsahu a úpravu odpovídají předkladatelé.

Článek 6
Průběh jednání Rady

Schůzi Rady řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, případně jiný pověřený člen Rady (dále jen “předsedající”). Rada je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Po zahájení schůze Rady zjistí předsedající počet přítomných a oznámí, který ze členů Rady je omluven.

4. Nesejde-li se nadpoloviční počet členů Rady do 15 minut po době určené pro začátek schůze, nebo klesne-li během zasedání počet přítomných členů Rady pod nadpoloviční většinu jejich celkového počtu, předsedající schůzi ukončí a svolá náhradní schůzi.

Předsedající dále seznámí přítomné s navrženým programem schůze.

6. Zařazení dalšího bodu na pořad jednání může navrhnout jen člen Rady nebo tajemník ÚMČ, přičemž o zařazení tohoto bodu rozhoduje Rada hlasováním.

7. Do rozpravy o jednotlivých bodech programu se přihlašují členové Rady zvednutím ruky. Nikdo nesmí rušit předsedajícího nebo řečníka, jemuž bylo uděleno slovo. Nemluví-li však řečník k věci, může ho na to předsedající upozornit a poté mu může slovo odejmout. Je-li diskuse uzavřena, přikročí se k hlasování.

8. Člen Rady, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu či škodu pro něj samotného nebo pro osobu jemu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit Radě tuto skutečnost před zahájením jednání o věci. O tom, zda existuje důvod vyloučení z projednávání a rozhodování v této věci, rozhoduje Rada.

Článek 7
Hlasování Rady a její usnesení

Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zdvižením ruky. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kdo je pro přijetí návrhu, kdo proti a kdo se zdržel hlasování. Člen Rady má právo na zaprotokolování svého odlišného stanoviska, pokud o to požádá. Pokud Rada nepřijme k bodu schůze žádné usnesení, rozhodne o doplnění případně přepracování materiálu a stanoví termín schůze Rady, která se bude tímto přepracovaným materiálem zabývat. Usnesení je přijato, pokud pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů Rady.Má-li starosta za to, že je usnesení Rady nesprávné, pozastaví jeho výkon a předloží věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva.

Článek 8
Ukončení a přerušení schůze Rady

Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou, byl-li vyčerpán její program. Jiné ukončení nebo přerušení schůze schvaluje Rada na návrh člena Rady nebo tajemníka ÚMČ, a to ze závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující řádný průběh jednání. Termín pokračování jednání určí předsedající.

Článek 9
Zápis ze schůzí Rady

Ze schůze Rady se pořizuje písemný zápis do sedmi dnů po schůzi. Zápis je po zajištění příslušných podpisů rozesílán všem členům Zastupitelstva. Zápis obsahuje pořadové číslo schůze, datum schůze, počet a jména přítomných členů Rady, schválený pořad schůze, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. V případě, že je bod projednán, ale Rada nepřijala žádné z navržených usnesení, je v zápise uveden název bodu, skutečnost že Rada nepřijala žádné usnesení a výsledek hlasování. Zápis ze schůze podepisuje starosta a místostarosta, v případě jejich nepřítomnosti pověřený člen Rady.Originál zápisu je archivován a jeho součástí jsou i prezenční listiny. ÚMČ zodpovídá za zveřejnění přijatých usnesení Rady na Internetu na stránkách městské části Brno-Tuřany při respektování platné legislativy zejména zákona o ochraně osobních údajů.Za plnění usnesení Rady odpovídá ten, kdo je jako odpovědný uveden v usnesení.

Článek 10
Ostatní a závěrečná ustanovení

Vzhledem k neveřejnému jednání Rady jsou veškeré materiály pro její jednání určeny pouze pro potřebu adresátů těchto materiálů. Zrušuje se Jednací řád Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1. října 1999.Tento Jednací řád byl schválen 105/IV schůzí Rady městské části Brno-Tuřany dne 12.7 2006 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Jan Havlík
starosta městské části Brno-Tuřany