Statut komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Úplné znění listopad 2010
Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Statut komisí Rady městské části Brno-Tuřany (dále jen „Statut”) stanovuje základní okruh jejich působnosti, upravuje zásady členství v komisích, organizační zajištění jejich jednání a způsob usnášení.

2. Statut je zpracován v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích”), jehož ustanovení v potřebné míře konkretizuje na podmínky městské části Brno-Tuřany.

Článek 2
Postavení komisí

1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány Rady městské části Brno-Tuřany (dále jen „Rada”), která:

a) komise zřizuje a zrušuje,
b) řídí jejich činnost v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly,
c) kontroluje jejich činnost,
d) přezkoumává na základě podnětů jimi přijatá opatření v samostatné působnosti,
e) projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí komisemi.

2. Komise jsou též výkonným orgánem, jestliže jim byl starostou městské části Brno-Tuřany svěřen výkon přenesené působnosti města podle ustanovení § 103 odst. 4 písm. c) zákona o obcích.

3. Komise jsou ze své činnosti odpovědny Radě. Ve věcech přenesené působnosti, na svěřeném úseku, jsou podřízeny starostovi městské části Brno-Tuřany.

4. Základní úkoly komisí spočívají zejména v tom, že:

a) plní úkoly uložené jim Radou,
b) projednávají předložené materiály a vydávají k nim stanoviska pro jejich další projednávání v Radě a Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany (dále jen „Zastupitelstvo”),
c) projednávají a řeší iniciativní návrhy svých členů,
d) rozhodují v případě svěření přenesené působnosti dle odst. 2 tohoto článku.

5. Komise mají právo předkládat Radě svá další stanoviska a náměty.

Článek 3
Členové komisí

1. Počet členů komise musí být lichý. Minimální počet je 3.

2. Předsedu komise a další členy jmenuje a odvolává Rada.

3. Členové komise mají právo podílet se aktivně na činnosti komise, vznášet dotazy, náměty, připomínky k projednávaným zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.

4. Členové komise jsou povinni účastnit se jejích schůzí a plnit úkoly, kterými je komise pověřila.

5. Členství v komisi zaniká:

a) zvolením nové Rady v novém volebním období,
b) odstoupením z funkce člena,
c) odvoláním z funkce člena,
d) zrušením komise,
e) rozpuštěním Zastupitelstva,
f) smrtí člena.

6. Účinky zániku členství dle písm. b), c) a d) odstavce 5. tohoto článku nastávají na základě písemného oznámení doručeného v případě dle písm. b) Úřadu a vpřípadech dle písm. c) a d) členovi komise. Není-li v písemném oznámení uveden pozdější den, zaniká členství dnem doručení písemného oznámení.

Článek 4
Schůze komisí

1. Komise se scházejí ke svým schůzím dle potřeby. Komise vycházejí při své práci zejména z úkolů zadávaných jim Radou a z programu schůzí Rady.

2. Schůze komise svolává předseda. Ten rovněž organizuje práci komise a dbá na plnění usnesení přijatých komisí. V případě nečinnosti předsedy (po dobu nejméně 1 měsíce) a nutnosti projednání nebo řešení úkolů zadaných Radou svolá schůzi jiný člen komise, kterého tímto pověřila Rada.

3. Program schůze komise navrhuje předseda komise. S ohledem na odborné zaměření komise přitom vychází z materiálů předložených k projednání, z návrhů členů komise a zejména z úkolů uložených nebo doporučených Radou.

4. Podklady pro jednání komise připravují:

a) členové komise,
b) členové Rady a Zastupitelstva,
c) zaměstnanci Úřadu městské části Brno-Tuřany (dále jen „ÚMČ”).

Přípravu podkladů pro jednání komise organizuje předseda komise.

5. Vyžaduje-li to zájem věci, mohou komise konat společné schůze a podávat Radě společné návrhy, zprávy, stanoviska atd. Usnesení ke společně projednávaným otázkám však přijímá každá komise samostatně. O svolání společné schůze rozhoduje dohoda předsedů dotčených komisí.

Článek 5
Jednání komisí

1. Jednání komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jiný člen komise, zvolený přítomnými členy.

2. Komise jedná podle programu, který na návrh předsedajícího v úvodu jednání schválí.

Článek 6
Usnesení komisí

1. Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

2. Předsedající může přizvat k jednotlivým bodům pořadu jednání odborníky – nečleny komise. Ti však mají vždy pouze hlas poradní.

3. Obsahem usnesení komise jsou zpravidla:

a) stanoviska a návrhy komise pro Radu,
b) rozhodnutí (pokud byl komisi svěřen výkon přenesené působnosti),
c) úkoly členům komise,
e) návrhy opatření k dalšímu rozvíjení iniciativní a poradní činnosti komise,
d) požadavky na ÚMČ k zajištění usnesení komise a k vypracování odborných podkladů pro jednání komise.

4. Součástí zápisu musí být i hlasování k jednotlivým usnesením v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování, s explicitním vyjádřením, zda usnesení bylo, či nebylo přijato.

5. Zápis včetně usnesení komise se vyhotovuje písemně. Předseda komise zabezpečuje doručení zápisu všem usnesením dotčeným subjektům, a to nejpozději do 7 dnů ode dne konání schůze komise. Jedno vyhotovení zápisu doručí vždy Radě prostřednictvím ÚMČ.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Tento Statut ruší Pravidla jednání komisí Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1.října 1999.

2. Změny a doplňky, popř. vydání nového Statutu komisí, podléhají schválení Radou městské části Brno-Tuřany.

3. Tento Statut komisí Rady městské části Brno-Tuřany byl schválen na 1/V. schůzí Rady městské části Brno-Tuřany dne 15.11.2006 a změněn na 2/V. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 29.11.2006 a na 1/VI. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 24.11.2010.

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany