Statut komisí Rady městské části Brno-Tuřany

Úplné znění únor 2024

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Statut komisí Rady městské části Brno-Tuřany (dále jen „Statut“) stanovuje základní okruh jejich působnosti, upravuje zásady členství v komisích, organizační zajištění jejich jednání a způsob usnášení.
 2. Statut je zpracován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jehož ustanovení v potřebné míře konkretizuje na podmínky městské části Brno-Tuřany.

Článek 2

Postavení komisí

 1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány Rady městské části Brno-Tuřany (dále jen „Rada“).
 2. Rada:

a) komise zřizuje a zrušuje,

b) řídí jejich činnost v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly,

c) kontroluje jejich činnost,

d) přezkoumává na základě podnětů jimi přijatá opatření v samostatné působnosti,

e) projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí komisemi.

3. Komise jsou též výkonným orgánem, jestliže jim byl starostou městské části Brno-Tuřany svěřen výkon přenesené působnosti města podle ustanovení § 103 odst. 4 písm. c) zákona
o obcích.

4. Komise jsou ze své činnosti odpovědny Radě. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídají starostovi.

5. Základní úkoly komisí spočívají zejména v tom, že:

a) plní úkoly uložené jim Radou,

b) projednávají předložené materiály a vydávají k nim stanoviska pro jejich další projednávání v Radě,

c) projednávají a řeší iniciativní návrhy svých členů,

d) rozhodují v případě svěření přenesené působnosti dle odst. 2 tohoto článku.

6. Komise mají právo předkládat Radě svá další stanoviska a náměty.

 

Článek 3

Členové komisí

 1. Počet členů komise nemusí být lichý. Minimální počet členů komise je 3.
 2. Předsedu komise a další členy jmenuje a odvolává Rada.
 3. Členové komise mají právo podílet se aktivně na činnosti komise, vznášet dotazy, náměty, připomínky k projednávaným zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.
 4. Členové komise jsou povinni účastnit se jejích schůzí a plnit úkoly, kterými je komise pověřila.
 5. Členství v komisi zaniká:

a) zvolením nové Rady v novém volebním období,

b) odstoupením z funkce člena,

c) odvoláním z funkce člena,

d) zrušením komise,

e) smrtí člena.

6. Účinky zániku členství dle písm. b), c) a d) odstavce 5 tohoto článku nastávají na základě písemného oznámení doručeného v případě dle písm. b) Úřadu a v případech dle písm. c)
a d) členovi komise. Není-li v písemném oznámení uveden pozdější den, zaniká členství dnem doručení písemného oznámení.

 

Článek 4

 Schůze komisí

 1. Komise se scházejí ke svým schůzím dle potřeby. Komise vycházejí při své práci zejména z úkolů zadávaných jim Radou a z programu schůzí Rady.
 2. Schůze komise svolává předseda. Ten rovněž organizuje práci komise a dbá na plnění usnesení přijatých komisí. V případě nečinnosti předsedy (po dobu nejméně 1 měsíce) a nutnosti projednání nebo řešení úkolů zadaných Radou svolá schůzi jiný člen komise, kterého tímto pověřila Rada.
 3. Program schůze komise navrhuje předseda komise. S ohledem na odborné zaměření komise přitom vychází z materiálů předložených k projednání, z návrhů členů komise a zejména
  z úkolů uložených nebo doporučených Radou.
 4. Podklady pro schůze komise připravují:

a) členové komise,

b) členové Rady,

c) zaměstnanci Úřadu městské části Brno-Tuřany (dále jen „ÚMČ“).

Přípravu podkladů pro schůze komise organizuje předseda komise.

 1. Vyžaduje-li to zájem věci, mohou komise konat společné schůze a podávat Radě společné návrhy, zprávy, stanoviska atd. Usnesení ke společně projednávaným otázkám však přijímá každá komise samostatně. O svolání společné schůze rozhoduje dohoda předsedů dotčených komisí.

 Článek 5

Jednání komisí

 1. Schůzi komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jiný předsedou pověřený člen komise, pokud předseda žádného člena komise nepověřil, řídí schůzi člen komise zvolený přítomnými členy (dále jen „předsedající“).
 2. Komise jedná podle programu, který na návrh předsedajícího v úvodu jednání schválí.
 3. Předsedající může přizvat k jednotlivým bodům pořadu jednání odborníky – nečleny komise. Ti však mají vždy pouze hlas poradní.

Článek 6

Usnesení komisí

 1. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejích členů. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
 2. Obsahem usnesení komise jsou zpravidla:

a) stanoviska a návrhy komise pro Radu,

b) rozhodnutí (pokud byl komisi svěřen výkon přenesené působnosti),

c) úkoly členům komise,

d) návrhy opatření k dalšímu rozvíjení iniciativní a poradní činnosti komise,

e) požadavky na ÚMČ k zajištění usnesení komise a k vypracování odborných podkladů pro schůzi komise.

 

3. Předsedající pořizuje ze schůze komise zápis. Zápis obsahuje:

a) datum schůze,

b) jmenný seznam přítomných,

c) schválený program schůze,

d) navržená a přijatá usnesení,

e) další skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoli přítomný člen komise.

4. Součástí zápisu musí být i hlasování k jednotlivým usnesením v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování, s explicitním vyjádřením, zda usnesení bylo, či nebylo přijato.

5. Zápis včetně usnesení komise se vyhotovuje písemně. Předseda komise zabezpečuje doručení zápisu všem členům komise, Radě prostřednictvím sekretariátu ÚMČ a všem usnesením dotčeným subjektům, a to nejpozději do 7 dnů ode dne konání schůze komise.

6. Obsah zápisu projedná Rada na své schůzi. Po projednání v Radě je zápis v anonymizované podobě zveřejněn na stránkách městské části Brno-Tuřany.

 

Článek 7

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Statut ruší Statut komisí Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15. 11. 2006, změněný dne 29. 11. 2006 a dne 24. 11. 2010.
 2. Změny a doplňky tohoto Statutu, popř. vydání nového, podléhají schválení Radou městské části Brno-Tuřany.
 3. Tento Statut komisí Rady městské části Brno-Tuřany byl schválen na 36/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 26. 2. 2024.

Radomír Vondra

starosta MČ Brno-Tuřany