Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany, se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.turany.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, a to z důvodů uvedených níže.


Nepřístupný obsah

Internetová stránka nesplňuje následující požadavky:

  • Pravidlo 1.1: Textové alternativy – některé obrázky neobsahují alternativní text.
  • Pravidlo 1.2: Multimediální prvky závisející na čase – v době konání zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany je zasedání živě přenášeno, následně je na stránky umístěn odkaz na záznam ze zasedání. Živý přenos ani záznam nejsou opatřeny titulky ani překladem do znakového jazyka. K záznamu je od 19. 11. 2018 přiložen odkaz na zápis z jednání, neboť tento záznam z jednání je alternativou k textu a jako takový je záznam označen.
  • Pravidlo 2.1: Přístupnost z klávesnice – některé PDF dokumenty nesplňují podmínku pro strojové čtení, jedná se zejména o dokumenty, jejímž autorem je jiný subjekt.

Výše uvedené požadavky nejsou splněny z důvodu, že jejich splnění by způsobilo nepřiměřenou zátěž ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 99/2019 Sb., a to při zohlednění kritérií dle § 7 odst. 3 tohoto zákona.


Informace prezentované v jiných formátech

Na našich internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF,
a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. Dokumenty se mohou vyskytnout také v těchto formátech doc, docx, xls, xlsx.


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 9. 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k příslušnému zákonu na základě vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu internetové stránky či důvodného podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete směřovat na níže uvedený kontakt.


Mgr. Jiří Polák, tajemník

545 128 231

polak@turany.cz

Na uvedený kontakt se rovněž můžete obracet v případě žádostí o informace, jež na internetové stránce nemohly být z výše uvedených důvodů poskytnuty.


Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra.


Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz