Usnesení z 66/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19. 1. 2005

Zápis ze 66. schůze Rady

Zápis ze 66. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 19. 1. 2005

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZÁPIS

ze 66. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 19. 1. 2005

Přítomni dle prezenční listiny, která je přílohou k tomuto zápisu :

Navržený program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení pořadu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Přístupová práva na www stránky

1.4 Organizace ÚMČ

1.5 Zápis komise sociálně zdravotní

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky

2.2 Návrh změny Územního plánu na pozemku p.č. 2365, k.ú. Holásky

2.3 Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 4526/1, 4527/2, k.ú. Tuřany

3) FINANCE

3.1 Přijetí daru od SEBAK spol. s r.o.

3.2 Přijetí daru od Rudolfa Ščuky

3.3 Nabídka zpracování žádostí do Společného regionálního operačního programu

4) MAJETEK

4.1 Nabídka na počítač pro potřeby ÚMČ

4.2 Zřízení odběrového místa pro kabelovou televizi

4.3 Pronájem pozemku p.č. 912 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.4 Pronájem pozemku p.č. 654 k.ú. Tuřany

4.5 Pronájem pozemku p.č. 243 k.ú. Tuřany

4.6 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.7 Zakoupení programu pro vedení pokladny a poplatků na PC

4.8 Žádost Pošty o souhlas s umístěním poštovní schrány

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nabídka firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. ORGANIZACE

  1. Schválení pořadu schůze rady

   RMČ projednala předložený návrh programu 66. schůze RMČ

   Usnesení :

   Rada schvaluje program 66. schůze RMČ.

   Hlasování : pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

  2. Kontrola úkolů

   Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

   40/III bod 11 S 1313-1315 kú. BI

   26/IV 3.1 S,

   53/IV 7.3 Aktualizace programu rozvoje

   56/IV 5.2 Cesty Vítězná,Pratecká

   58/IV 4.4 S

   60/IV 4.3 S, 4.5 Nájem p.č.3753

   61/IV 4.1 Demograf. studie

   63/IV 2.3 Značení Špirkova, 2.4 Značení Hanácká, 2.6 Oprava značek, 8.1 Psí výběh

   64/IV 1.6 Nadace, 2.2 Přístřešky MHD, 4.5 Nábytek ÚMČ, 4.6 Sdružení Práh, 8.1 Zeleň U křížku, 8.2 Park Vyšehradská,

   65/IV 2.2 Retardér Závětrná, 4.1 Prodej pozemku (ZMČ), 8.1 Skládky, náklady

  3. Přístupová práva na www stránky

   Rada projednala požadavek ZŠ Měšťanská na přístupová práva do www stránek MČ Brno-Tuřany pro 4 zaměstnance školy : PhDr. Boženu Küfhaberovou, Ph.D., Mgr. Radka Vechetu, Mgr. Janu Matouškovou, p. Tomáše Krejčího.

   Usnesení :

   Rada schvaluje přístupová práva do www stránek MČ Brno-Tuřany za ZŠ Měšťanská pro : PhDr. Boženu Küfhaberovou, Ph.D., Mgr. Radka Vechetu, Mgr. Janu Matouškovou, p. Tomáše Krejčího.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Organizace ÚMČ

Rada projednala možnost na snížení počtu zaměstnanců na ÚMČ o 2 ze 14 na 12 k datu 31.1.2005 a to zrušením funkčního místa :

 1. na odboru všeobecném na výdej stravy na Domovince s převedením stávající pracovnice z hlavního pracovního poměru dohodou na dohodu o pracovní činnosti na 19 h týdně,
 2. na odboru stavebním, životního prostředí a investic, investice s převedením investiční agendy pod tajemníka ÚMČ.

Dále projednala změnu názvu odboru stavebního, dopravního, životního prostředí a investic na odbor stavební.

Usnesení :

Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců města Brna zařazených do ÚMČ na 12 s platností od 1. 2. 2005.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

  1. Zápis komise sociálně zdravotní

Rada projednala zápis z jednání komise sociálně zdravotní RMČ ze dne 11.1.2005.

Usnesení :

Rada žádá komisi sociálně zdravotní RMČ o pomoc při zajištění příprav plesu MČ dne 22.1.2005.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

2. ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

   1. Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky

    Rada projednala předložený návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky

    Usnesení :

    Rada předběžně souhlasí s navrženou funkční změnou ZPF – BC Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky včetně zpracování celé přilehlé lokality.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   2. Návrh změny Územního plánu na pozemku p.č. 2365, k.ú. Holásky

    Rada projednala předložený návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2365, k.ú. Holásky

    Usnesení :

    Rada předběžně souhlasí s navrženou funkční změnou ZPF – BC Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2365, k.ú. Holásky včetně zpracování celé přilehlé lokality.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   3. Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 4526/1, 4527/2, k.ú. Tuřany

Rada projednala předložený návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 4526/1 a 4527/2, k.ú. Tuřany.

Usnesení :

Rada předběžně souhlasí s navrženou změnou ZPF – BC Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 4526/ a 4527/2, k.ú. Tuřany včetně zpracování celé přilehlé lokality.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník

3. FINANCE

   1. Přijetí daru od SEBAK spol. s r.o.

    Rada projednala finanční dar od fy SEBAK spol. s r.o. ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany.

    Usnesení :

    Rada schvaluje přijetí finančního daru fy SEBAK spol. s r.o. ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Ukládá ORF zapracování do rozpočtového opatření č. 1/2005 do příjmů i výdajů.

    Rozpočtová skladba 3319/2321

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   2. Přijetí daru od Rudolfa Ščuky

    Rada projednala finanční dar od p. Rudolfa Ščuky ve výši 3.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany.

    Usnesení :

    Rada schvaluje přijetí finančního daru p.Rudolfa Ščuky ve výši 3.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Ukládá ORF zapracování do rozpočtového opatření č. 1/2005 do příjmů i výdajů.

    Rozpočtová skladba 3319/2321

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   3. Nabídka zpracování žádostí do Společného regionálního operačního programu

Rada projednala nabídku Regionální poradenské agentury, s.r.o. na zpracování žádosti do Společného regionálního operačního programu, jehož prostřednictvím lze čerpat finance ze Strukturálních fondů Evropské unie na rekonstrukci Ivanovického náměstí v nabídkové ceně za projekt 39.000,- Kč a 40.000,- Kč za získání dotace.

Usnesení :

Rada schvaluje zpracování projektu Regionální poradenskou agenturou, s.r.o. na rekonstrukci Ivanovického náměstí v nabídkové ceně 39.000,- Kč a 40.000,- Kč k možnosti čerpání financí z Strukturálních fondů Evropské unie až po zapracování těchto výdajů do rozpočtu MČ.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005

4. MAJETEK

   1. Nabídka na počítač pro potřeby ÚMČ

    Rada projednala nabídku firmy DELL na dodání počítače s LCD monitorem 17” za cenu 36.000,- Kč včetně DPH a programového vybavení za cenu 6.100,- Kč včetně DPH pro potřeby ÚMČ s 3-letou zárukou na místě.

    Rozpočtová skladba 6171/5137 počítač, 6171/5172 programové vybavení

    Usnesení :

    Rada schvaluje zakoupení počítače s LCD monitorem 17” od firmy DELL včetně programového vybavení v celkové ceně 42.100,- Kč včetně DPH.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   2. Zřízení odběrového místa pro kabelovou televizi

    Rada projednala žádost firmy Karneval Media s.r.o. o souhlas se zřízením odběrového místa el. proudu pro kabelovou televizi z rozvaděče objektu radnice Brno-Tuřany. Projednala možnost změny připojení Internetu z SPT Telecom na kabelovou televizi Karneval.

    Usnesení :

    Rada schvaluje připojení zařízení pro kabelovou televizi firmy Karneval Media s.r.o z rozvaděče objektu radnice Brno-Tuřany. Pověřuje starostu jednáním se společnosti Karneval Media s.r.o. ohledně podmínek připojení na Internet.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   3. Pronájem pozemku p.č. 912 k.ú. Brněnské Ivanovice

    Rada projednala návrh nájemní smlouvy s pí. Mášovou o pronájmu pozemku p.č. 912 zahrada v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 56 m2.

    Usnesení:

    Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 912 zahrada v k.ú. Brněnské Ivanovice pí. Mášové na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   4. Pronájem pozemku p.č. 654 k.ú. Tuřany

    Rada projednala návrh nájemní smlouvy s pí. Richtrovou o pronájmu pozemku p.č. 654 zahrada v k.ú. Tuřany o výměře 128 m2.

    Usnesení:

    Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 654 zahrada v k.ú. Tuřany pí. Richtrové na dobu neurčitou.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   5. Pronájem pozemku p.č. 243 k.ú. Tuřany

    Rada projednala návrh nájemní smlouvy s p. Oprchalem o pronájmu pozemku p.č. 243 zahrada v k.ú. Tuřany o výměře 43 m2.

    Usnesení:

    Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 243 zahrada v k.ú. Tuřany p. Oprchalem na dobu neurčitou.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   6. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice

    Rada projednala žádost pí. Chlebečkové o vyjádření k prodeji 39,5 m2 pozemku p.č. 897 ostatní komunikace v k.ú. Brněnské Ivanovice. Pozemek je využíván jako předzahrádka s okrasnými dřevinami.

    Usnesení :

    Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 897 k.ú. Tuřany o výměře 39,5 m2 pí. Chlebíčkové, Tuřanská 10

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005 ZMČ

   7. Zakoupení programu pro vedení pokladny a poplatků na PC

    Rada projednala nabídku fy Gordic s.r.o. na rozšíření programu účetnictví o 2 moduly na pokladnu a daně, dávky, poplatky v ceně do 16.000,- Kč

    Usnesení :

    Rada schvaluje zakoupení programu od fy Gordic s.r.o. o 2 moduly na pokladnu a daně, dávky, poplatky v ceně do 16.000,- Kč včetně DPH.

    Rozpočtová skladba 6171/5172

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   8. Žádost Pošty o souhlas s umístěním poštovní schrány

Rada znovu projednala a upřesnila usnesení k žádosti Pošty Brno 20 o souhlas s umístěním poštovní schrány na plot pozemku p.č. 142/2 k.ú. Holásky viz usnesení 63/IV 4.9.

Usnesení :

Rada souhlasí s umístěním poštovní schrány na pozemku p.č. 142/2 k.ú. Holásky v pásu o šířce 1 m souběžném s komunikací Závětrná v min. vzdálenosti od obrubníku 0,5 m.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5. BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Nabídka firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská

   1. Nabídka firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská

Rada projednala cenovou nabídku firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská ve dvou variantách. Cenová nabídka č. 240080167 za cenu 6.128,50 Kč počítá s využitím stávající vegetační vrstvy, nabídka č. 240080172 za cenu 14.613,20 Kč řeší srovnání celého pozemku s navezením ornice.

Rozpočtová skladba 3745/5169

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy FESTUCA v.o.s. č. 240080172 na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská za cenu 14 613,20 Kč včetně DPH po zapracování a schválení akce v rozpočtovém opatření ZMČ.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005 ZMČ

9. BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 19. 1. 2005

                                Ing. Josef Panáček                                    Jan Havlík
                                    člen Rady                                              starosta MČ

Usnesení z 65/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5. 1. 2005

Zápis ze 65. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze 65. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 5. 1. 2005

Přítomni dle prezenční listiny, která je přílohou k tomuto zápisu :

Navržený program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení pořadu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Organizace ÚMČ

1.4 Termíny zasedání Rady a ZMČ

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 . Centrální kompostárna Brno

2.2 Projektová dokumentace retardér Závětrná

3) FINANCE

3.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005

3.2 Přijetí daru od Silniční stavby a.s.

4) MAJETEK

4.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany

4.2 Pronájem pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost redakce Maják o peněžní dar

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Vyhodnocení nákladů na likvidaci skládek a čištění

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

 1. ORGANIZACE
  1. Schválení pořadu schůze rady

   RMČ projednala předložený návrh programu 65. schůze RMČ

   Usnesení :

   Rada schvaluje program 65. schůze RMČ.

   Hlasování :pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  2. Kontrola úkolů

   Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

   40/III bod 11 S

   26/IV 3.1 S,

   53/IV 7.3 Aktualizace programu rozvoje

   54/IV 4.1 Energetický audit

   56/IV 5.2 Cesty Vítězná,Pratecká

   58/IV 4.4 S

   60/IV 4.3 S, 4.5 Nájem p.č.3753

   61/IV 4.1 Demograf. studie

   63/IV 2.3 Značení Špirkova, 2.4 Značení Hanácká, 2.6 Oprava značek, 4.9 Schrána Holásky,.8.1 Psí výběh

   64/IV 1.6 Nadace 1.8 SMS Operátor, 1.9 Organizace ÚMČ, 2.2 Přístřešky MHD, 4.4 Schodiště ÚMČ, 4.5 Nábytek ÚMČ, 4.6 Sdružení Práh, 4.7 Rekonstrukce Radnice, 7.3 MŠ, 8.1 Zeleň U křížku, 8.2 Park Vyšehradská

  3. Organizace ÚMČ

   Rada projednala návrh na změnu počtu kmenových zaměstnanců zařazených do ÚMČ ke dni 1.1.2005, spočívající ve snížení stávajícího počtu 15 zaměstnanců na 14 o 1 pracovnici úklidu z důvodu změny pracovní smlouvy na dohodu o pracovní činnosti.

   Usnesení :

   Rada schvaluje snížení počtu kmenových zaměstnanců zařazených do ÚMČ ke dni 1.1.2005 na 14.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Termíny zasedání Rady a ZMČ

  Rada projednala návrh termínů schůzí RMČ a zasedání ZMČ v 1. pololetí 2005.

  5.1., 19.1., 2.2., 16.2, 2.3., 16.3., 30.3, 13.4., 20.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 13.7., 27.7.

  ZMČ 24.2., 28.4., 30.6.

  Usnesení :

  Rada schvaluje termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v 1. pololetí roce 2005.

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

 2. ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ
  1. . Centrální kompostárna Brno

   Rada se seznámila s materiálem, týkajícím se zahájení zjišťovacího řízení k záměru výstavby centrální kompostárny Brno. Vzhledem k rozsahu předloženého materiálu může toto oznámení nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu zjišťování.

   Usnesení :

   Rada nemá připomínky k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru výstavby centrální kompostárny Brno a nedoporučuje zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Projektová dokumentace retardér Závětrná

  Rada projednala připomínky k retardéru na ulici Závětrná včetně nabídky na dopracování projektové dokumentace fy Signex s.r.o. v ceně do 2.000,- Kč včetně DPH.

  Usnesení :

  Rada schvaluje dopracování projektové dokumentace retardéru na ulici Závětrná fy Signex v ceně do 2.000,- Kč včetně DPH.

  Rozpočtová skladba 2219/5171

  Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 3. FINANCE
  1. Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005

   Rada projednala předložený položkový rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005.

   Usnesení :

   Rada schvaluje položkový rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005 včetně jeho odeslání na ORF MMB.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Přijetí daru od Silniční stavby a.s.

  Rada projednala finanční dar od fy Silniční stavby a.s. ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany.

  Usnesení :

  Rada schvaluje přijetí finančního daru fy Silniční stavby a.s. ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Ukládá ORF zapracování do rozpočtového opatření č. 1/2005 do příjmů i výdajů.

  Rozpočtová skladba 3319/2321

  Hlasování : pro: 4, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 4. MAJETEK
  1. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany

   Rada projednala žádost Aeroklubu Brno-Slatina o prodej 241 m2 pozemku p.č. 4126 ostatní komunikace v k.ú. Tuřany.

   Usnesení :

   Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany o výměře 241 m2.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005

  2. Pronájem pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost současného nájemce pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice p. Škarky o ukončení pronájmu dohodou včetně žádosti jeho dcery pí. Šťastové o pronájem tohoto pozemku za původní nájem ve výši 147,- Kč ročně.

Usnesení :

Rada schvaluje

 1. ukončení nájmu pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice s p. Škarkou dohodou ke dni 31.1.2005.

 2. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s pí. Šťastovou s ročním nájemným 147,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

 1. BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

 2. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

 3. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY
  1. Žádost redakce Maják o peněžní dar

  Rada projednala žádost redakce Maják o peněžní dar ve výši 10.000,- Kč na podporu projektu Maják – průvodce po vzdělávacích kurzech a volnočasových aktivitách.

  Usnesení :

  Rada neschvaluje poskytnutí peněžního daru redakci Majáku.

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  1. Vyhodnocení nákladů na likvidaci skládek a čištění

  Rada projednala situaci týkající se údržby a čištění komunikací, likvidace skládek a odpadů na území MČ

  Usnesení :

  Rada požaduje vyhodnocení nákladů na likvidace černých skládek, čištění komunikací a vozovek za rok 2004 včetně rozčlenění úhrady nákladů z úrovně města Brna a MČ a zpětně 2 roky.

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : 19.1.2005

 5. BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 5. 1. 2005

                               Ing. Josef Panáček                          Jan Havlík
                                   člen Rady                                  starosta MČ

Usnesení z 64/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22. 12. 2004

Zápis z 64/IV zasedání Rady MČ Brno-Tuřany

64. schůze Rady Městské části Brno-Tuřany ze dne 22. 12. 2004

Navržený program:

1) ORGANIZACE…………………………………………………………………………………………………………………. 2

1.1 Schválení pořadu schůze rady……………………………………………………………………………………………. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zápis Komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.12.2004…………………………………………………….. 2

1.4 Zápis 14/IV. zasedání finančního výboru ze dne 9.12.2004………………………………………………………… 2

1.5 Zápis Komise sociálně zdravotní ze dne 14.12.2004………………………………………………………………… 2

1.6 Návrh Klubu demokratických zastupitelů MČ Brno-Tuřany…………………………………………………………. 2

1.7 Poděkování Římskokatolické církve…………………………………………………………………………………….. 2

1.8 Systém SMS Operátor…………………………………………………………………………………………………….. 2

1.9 Organizace ÚMČ……………………………………………………………………………………………………………. 2

1.10 Termíny zasedání Rady a ZMČ…………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ……………………………………………………………………. 3

2.1 Lokální předlažby chodníků firmou Zemako, s.r.o.…………………………………………………………………… 3

2.2 Nabídka firmy Jurnečka na zhotovení přístřešků MHD………………………………………………………………. 3

2.3 Změna dopravního značení na ulici Hanácká………………………………………………………………………….. 3

3) FINANCE……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2004……………………………………………………………………………………………

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení pořadu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 64. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zápis Komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.12.2004

1.4 Zápis 14/IV. zasedání finančního výboru ze dne 9.12.2004

1.5 Zápis Komise sociálně zdravotní ze dne 14.12.2004

1.6 Návrh Klubu demokratických zastupitelů MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada bere na vědomí návrh Klubu demokratických zastupitelů MČ Brno-Tuřany a požaduje předložení obecných podmínek pro založení nadace, pojmenování ulice a udělení čestného občanství.

1.7 Poděkování Římskokatolické církve

1.8 Systém SMS Operátor

Usnesení :

Rada neschvaluje nabídku na dodávku SMS Operátor.

1.9 Organizace ÚMČ

Usnesení :

Rada schvaluje snížení počtu kmenových zaměstnanců zařazených do ÚMČ ke dni 1.1.2005 na 15 a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemních smluv na ZS. Rada doporučuje tajemníkovi ukončit pracovní poměr na dobu neurčitou s pí.Rudoleckou dohodou k 31.12.2004.

1.10 Termíny zasedání Rady a ZMČ

Usnesení :

Rada schvaluje termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v roce 2005.a požaduje jejich doplnění

na 1.pololetí 2005.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Lokální předlažby chodníků firmou Zemako, s.r.o.

Usnesení :

Rada schvaluje předlažbu chodníků Myslivecká-Východní za cenu 22.300,-Kč včetně DPH.

2.2 Nabídka firmy Jurnečka na zhotovení přístřešků MHD

Usnesení :

Rada schvaluje dodání a montáž 2 ks přístřešků MHD do Dvorsk a 1 ks na ulici Revoluční u firmy Jurnečka za nabídkovou cenu do 210.000,- Kč včetně DPH.

2.3 Změna dopravního značení na ulici Hanácká

3) FINANCE

3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2004

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.7/2004.

4) MAJETEK

4.1 Žádost p. Štolla o splátkový kalendář

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření splátkového kalendáře s 11 měsíčními splátkami 10x 1.500,- Kč + doplatek 978,- Kč a pověřuje starostu podpisem.

4.2 Žádost firmy Jo-Ka spol. s r.o. o splátkový kalendář

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření splátkového kalendáře s 11 měsíčními splátkami 10x 1.500,- Kč + doplatek 1.126,- Kč a pověřuje starostu podpisem.

4.3 Výměna prasklých tašek na střeše objektu Tuřanské nám. 3

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Mareš na výměnu prasklých tašek na střeše objektu Tuřanské nám. 3 za cenu včetně DPH 4.973,- Kč.

4.4 Zadní schodiště radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Mareš na zadní schodiště radnice za cenu 9.507,- Kč včetně DPH.

4.5 Nábytek pro ÚMČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje nákup nábytku pro ÚMČ Brno-Tuřany od firmy Říha – nábytek v ceně do 121.000,- Kč včetně DPH.

4.6 Celkový zápočet sdružení Práh za rok 2004

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit celkový zápočet nájemného za rok 2004 sdružení Práh – opravy 188.682,- Kč, investice 254.726,- Kč. Rada požaduje změnu smlouvy s termínem vyúčtováním oprav-investic do 15.1. následujícího roku.

4.7 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo II.etapa rekonstrukce radnice

Usnesení :

Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo II.etapa rekonstrukce radnice s firmou DIRS Brno s.r.o. pověřuje starostu podpisem.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Havárie průtokového ohřívače na Pastevní 1

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu průtokového ohřívače MORA PO 5506 v bytě p. Vaška za cenu 7.961,10 Kč včetně DPH.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Čs.svazu včelařů

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Českému svazu včelařů na oslavy 150. výročí založení organizovaného včelařství a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

7.2 Oznámení o ředitelském volnu v Základní škole

7.3 Uzavření mateřských škol v době vánočních prázdnin

Usnesení :

Rada souhlasí s uzavřením Mateřských škol v MČ v termínu od 23.12.2004 do 2.1.2005

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nabídky na úpravy veřejné zeleně u křížku V Aleji

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Martin Minks na úpravu veřejné zeleně u křížku V Aleji ve výši 16.523,15 Kč včetně DPH.

8.2 Návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci parku Vyšehradská firmou FESTUCA, v.o.s.

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci parku Vyšehradská firmou FESTUCA, v.o.s. v termínu do 30.3.2005 v ceně 116.320,- Kč včetně DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

V Brně – Tuřanech 22. 12. 2004

                                            Marie Stehlíková                    Jan Havlík
                                           místostarostka MČ                 starosta MČ

Usnesení z 62/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.11.2004

Zápis s usnesením z 62/IV mimořádného zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 29.11.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 18 hodin, skončilo ve 23.15 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás, Ing. Miloslav Blažek

Program: strana:

Ad1) Technický bod………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Usnesení z jednání komisí a výborů……………………………………………………………………. 1

2.1 Zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.9.2004…………………. 1

2.2 Zápis ze 7. zasedání komise rozvoje a správy majetku ze dne 22.11.2004………………… 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice…………………………………………………………………………………. 2

3.1 Prodej pozemku p.č. 1600 a 1598/1 v k.ú. Tuřany………………………………………………. 2

3.2 Prodej a pronájem pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………… 2

4.1 Finanční dar pro SK Tuřany…………………………………………………………………………….. 2

4.2 Nabídky firmy Minks……………………………………………………………………………………… 2

4.3 Nabídka firmy Silniční stavby, a.s.…………………………………………………………………….. 2

4.4 Žádost TJ Holásky o finanční příspěvek……………………………………………………………… 2

4.5 Návrh rozpočtu Městské části na rok 2005………………………………………………………… 3

Ad5) Organizační záležitosti……………………………………………………………………………………… 3

5.1 Program 15/IV. zasedání ZMČ………………………………………………………………………… 3

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………….. 3

6.1 Dodatek ke smlouvě o dílo Projektová dokumentace komunikace Petlákova…………….. 3

6.2 Vyjádření k záměru výstavby PHOENIX – ZEPPELIN………………………………………… 3

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Usnesení z jednání komisí a výborů

2.1 Zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.9.2004

Rada projednala zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.9.2004 a předložené náměty – dopravní uzel Tuřanské nám. – Hanácká, křižovatka Kaštanová -Popelova, povrch vozovky Rolencova, chodníky Na návsi, povrch komunikace Farského, likvidace černých skládek – budou opakovaně nárokovány na příslušných správních i samosprávných orgánech.

2.2 Zápis ze 7. zasedání komise rozvoje a správy majetku ze dne 22.11.2004

Rada projednala zápis ze 7. zasedání komise rozvoje a správy majetku ze dne 22.11.2004 a připomínky komise budou využity při zpracování urbanistické studie naší městské části.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta a místostarostka

Termín: ihned

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Prodej pozemku p.č. 1600 a 1598/1 v k.ú. Tuřany

Rada doporučuje ZMČ neschválit prodej pozemku p.č. 1600 a 1598/1 v k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

3.2 Prodej a pronájem pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky

Rada doporučuje ZMČ neschválit prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky ani jejich pronájem z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Finanční dar pro SK Tuřany

Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Sportovním klubem Tuřany o darování částky 20.000,- Kč na stavebně architektonickou studii úpravy koupaliště a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rozpočtová skladba 3419/5229.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.2 Nabídky firmy Minks

Rada souhlasí s nabídkami firmy MINKS na vyčištění části ploch podél Ivanovického potoka (v ceně do 15.000 Kč) a úklid a čištění ploch v lokalitě Lesíček v Brněnských Ivanovicích

(v ceně 7.000 Kč). Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.3 Nabídka firmy Silniční stavby, a.s.

Rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy Silniční stavby, a.s. na opravu ulice Růžová – návrší a polní cesta, V aleji – polní cesta v celkové částce do 76.000 vč. DPH. Rozpočtová skladba 2212/5171. Rada požaduje k tomuto bodu připravit změnu rozpisu rozpočtu.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.4 Žádost TJ Holásky o finanční příspěvek

Rada projednala žádost TJ Holásky o poskytnutí mimořádné dotace na investiční akci a z důvodu nedostatku finančních prostředků neschvaluje poskytnutí této dotace.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.5 Návrh rozpočtu Městské části na rok 2005

Rada projednala upravený návrh rozpočtu Městské části na rok 2005 a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu ke schválení. Rada požaduje jeho zveřejnění na úřední desce.

Hlasování pro 4

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

Ad5) Organizační záležitosti

5.1 Program 15/IV. zasedání ZMČ

Rada schvaluje program 15/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Tuřany: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, rozpočet, rozpočtové opatření č. 6/2004, majetkoprávní dispozice, různé, závěr. Zasedání se uskuteční 16.12.2004 v 17 hodin v zasedací místnosti radnice

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Ad6) Různé

6.1 Dodatek ke smlouvě o dílo Projektová dokumentace komunikace Petlákova

Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo Projektová dokumentace komunikace Petlákova, který se týká změny termínu dokončení projektu ulice Petlákova do 31.12.2004 s Ing. Petrem Haraštou .

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

6.2 Vyjádření k záměru výstavby PHOENIX – ZEPPELIN

Rada nemá námitek k záměru výstavby Obchodního a servisního střediska PHOENIX – ZEPPELIN při ulici Tuřanka v návaznosti na Areál Slatina a.s.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                             Marie Stehlíková                    Jan Havlík
                                               místostarostka                      starosta

Usnesení z 61/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.11.2004

Zápis s usnesením z 61/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 24.11.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16 hodin, skončilo ve 21 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás, Ing. Miloslav Blažek

Program: strana:

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad3) Hospodářské záležitosti……………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Terénní úpravy v lokalitě Petlákova a V aleji……………………………………………………………. 2

3.2 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany………………………………………………………………….. 2

3.3 Čerpání neinvestiční dotace základní školou a mateřskými školami……………………………….. 2

3.4 Předlažba poškozených chodníků………………………………………………………………………….. 2

3.5 Žádost ČZS o finanční dar……………………………………………………………………………………. 2

3.6 Zakoupení čistícího přístroje…………………………………………………………………………………. 2

3.7 Proplacení faktury na akci Mikuláš 2005 pořádanou SDH Holásky……………………………… 3

3.8 Proplacení faktury na akci Mikuláš 2005 pořádanou SDH Brněnské Ivanovice………………. 3

3.9 Nabídka na projekt zeleně na Ivanovickém náměstí…………………………………………………… 3

Ad4) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Zveřejnění demografické studie……………………………………………………………………………… 3

4.2 Listy č. 5…………………………………………………………………………………………………………… 3

4.3 Smlouvy o dílo – hřiště Javorová, MŠ U lípy Svobody a V aleji, Park U potoka.……………. 3

4.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě s JME, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova…………. 4

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

51/IV 5.3, 5.5,

53/IV 7.3

54/IV 4.1, 5.2

55/IV 4.6, 4.9

56/IV 5.2, 6.3

57/IV 4.7, 4.17

58/IV 4.4 S, 5.6, 7.1, 7.2

59/IV 2.3

60/IV 4.3 S, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.7, 6.1, 6.2

Ad3) Hospodářské záležitosti

3.1 Terénní úpravy v lokalitě Petlákova a V aleji

Rada souhlasí s provedením úprav terénu v lokalitě ulice Petlákova (u křížku) v částce do 34.000 Kč a na ulici V aleji (u kontejnerů) v částce do 4.000 Kč. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

3.2 Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany

Rada doporučuje ZMČ ke schválení pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany

v období místního rozpočtového provizoria

v období městského rozpočtového provizoria

v období státního rozpočtového provizoria

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

3.3 Čerpání neinvestiční dotace základní školou a mateřskými školami

Rada bere na vědomí čerpání neinvestiční dotace poskytnuté zřizovatelem – městskou částí – základní škole Měšťanská a mateřským školám za I.-III. čtvrtletí 2004.

3.4 Předlažba poškozených chodníků

Rada souhlasí s provedením lokálních předlažeb poškozených chodníků (Glocova, Zezulova, Podlipná, před pekárnou a radnicí, 1. května, Myslivecká) v celkové ceně do 250.000 Kč vč. DPH, dle nabídky firmy Zemako. Rozpočtová skladba 2212/5171.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

3.5 Žádost ČZS o finanční dar

Rada projednala žádost místní organizace Český zahrádkářský svaz na desky pro moštování ovoce a ohřívač vody v celkové částce 5.000 Kč. Rozpočtová skladba 3429/5229.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

3.6 Zakoupení čistícího přístroje

Rada souhlasí se zakoupením čistícího stroje pro ÚMČ v částce 4.000 Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

3.7 Proplacení faktury na akci Mikuláš 2005 pořádanou SDH Holásky

Rada souhlasí s proplacením faktury SDH Holásky v částce do 3.000 Kč za balíčky pro děti na akci Mikuláš 2005. Rozpočtová skladba 3319/5194.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

3.8 Proplacení faktury na akci Mikuláš 2005 pořádanou SDH Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s proplacením faktury SDH Brněnské Ivanovice v částce do 1.000 Kč za balíčky pro děti na akci Mikuláš 2005. Rozpočtová skladba 3319/5194.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

3.9 Nabídka na projekt zeleně na Ivanovickém náměstí

Rada vybrala nabídku firmy Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ing. Janíková na zpracování projektu obnovy zeleně na Ivanovickém náměstí v ceně 63 tis. Kč + 11.970,- Kč DPH

Rozpočtová skladba 3745/6121

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Odpovídá: vedoucí SÚ

Ad4) Různé

4.1 Zveřejnění demografické studie

Rada požaduje zveřejnění demografické studie naší městské části na webových stánkách a odeslání OŠMT MMB.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: starosta a Ing. Petrás

Termín: ihned

4.2 Listy č. 5

Rada schvaluje obsah čísla 5 zpravodaje Listy.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: redakční rada

Termín: ihned

4.3 Smlouvy o dílo – hřiště Javorová, MŠ U lípy Svobody a V aleji, Park U potoka.

Rada pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo – hřiště Javorová, MŠ U lípy Svobody a V aleji, Park U potoka.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě s JME, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova

Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě s JME, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova, požaduje zkrácení termínu výstavby do 31.7.2005 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                Marie Stehlíková                                Jan Havlík
                                  místostarostka                                 starosta

Usnesení z 60/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.11.2004

Zápis s usnesením z 60/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 10.11.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16 hodin, skončilo ve 20.15 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Omluven:

Ing. Miloslav Blažek

Program: strana:

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………… 2

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů………………………………………………………………………… 2

3.1 Zápis z jednání zdravotně sociální komise 12.10.2004……………………………………………….. 2

3.2 Zápis z jednání zdravotně sociální komise 9.11.2004…………………………………………………. 2

3.3 Zápis z jednání komise školské, kulturní a tělovýchovné 8.11.2004………………………………. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………. 2

4.1 Pronájem části střechy a půdy školy Požární 1…………………………………………………………. 2

4.2 Pronájem pozemků p.č. 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky z úrovně města……………………. 3

4.3 Svěření pozemku p.č. 250, k.ú. Dvorska………………………………………………………………… 3

4.4 Pronájem pozemku p.č. 2364 k.ú. Holásky……………………………………………………………… 3

4.5 Ukončení nájmu pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany……………………………………………………. 3

4.6 Záměr pronájmu prostor na zdravotním středisku……………………………………………………… 3

Ad5) Hospodářské záležitosti……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Vánoční besídka pro důchodce……………………………………………………………………………… 3

5.2 Příspěvek pro TJ Sokol Brno Tuřany na Mikulášskou nadílku…………………………………….. 4

5.3 Zimní údržba před zdravotním střediskem………………………………………………………………… 4

5.4 Nákup koberce pro ÚMČ……………………………………………………………………………………. 4

5.5 Úklid černých skládek…………………………………………………………………………………………. 4

5.6 Oprava částí chodníků na ulici Zezulova………………………………………………………………….. 4

5.7 Herní prvky do mateřských škol……………………………………………………………………………. 4

5.8 Nákup propagačních materiálů………………………………………………………………………………. 4

Ad6) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 5

6.1 Záměr výstavby obchodního a servisního střediska firmy PHOENIX – ZEPPELIN…………. 5

6.2 Hodnocení stavebně technického stavu objektu Tuřanské nám. 3…………………………………. 5

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Ing. Jan Petrás byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

51/IV 5.3, 5.5,

53/IV 7.3

54/IV 4.1, 5.2

55/IV 4.6, 4.9

56/IV 5.2, 6.3

57/IV 4.1, 4.4, 4.7, 4.17, 4.21

58/IV 4.4 S, 5.6, 5.7, 5.8, 7.1, 7.2

59/IV 2.2, 2.3

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z jednání zdravotně sociální komise 12.10.2004

Rada projednala zápis z jednání zdravotně sociální komise ze dne 12.10.2004 a její připomínky, týkající se oprav chodníků a bezpečnosti chodců budou realizovány.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

3.2 Zápis z jednání zdravotně sociální komise 9.11.2004

Rada projednala zápis z jednání zdravotně sociální komise ze dne 9.11.2004 a její připomínky budou postupně dle možností řešeny.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

3.3 Zápis z jednání komise školské, kulturní a tělovýchovné 8.11.2004

Rada projednala zápis z jednání komise školské, kulturní a tělovýchovné ze dne 8.11.2004 a požaduje, aby podněty komise byly zapracovány do demografické studie.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: místostarostka

Termín: ihned

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem části střechy a půdy školy Požární 1

Rada souhlasí s předloženou smlouvou s T-Mobile Czech Republic, a.s. na pronájem prostor na Požární 1 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.2 Pronájem pozemků p.č. 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky z úrovně města

Rada nesouhlasí s pronájmem pozemků p.č. 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky z úrovně města Brna, protože o předmětné pozemky městská část již dříve požádala o svěření.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

4.3 Svěření pozemku p.č. 250, k.ú. Dvorska

Rada souhlasí, aby bylo požádáno o svěření pozemku p.č. 250, k.ú. Dvorska za účelem zemědělského využití.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

4.4 Pronájem pozemku p.č. 2364 k.ú. Holásky

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2364, k. ú. Holásky paní Jaroslavě Arramendiové jako zahrady.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

4.5 Ukončení nájmu pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

Rada projednala návrh pana Milana Vrby na ukončení nájmu pozemku p.č. 3753/1, k.ú. Tuřany dohodou a s tímto návrhem souhlasí za podmínky, že pan Vrba vrátí pozemek v uklizeném stavu. Rada požaduje zveřejnění inzerátu na další pronájem tohoto pozemku.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

4.6 Záměr pronájmu prostor na zdravotním středisku

Rada požaduje zveřejnění záměru pronájmu prostor na zdravotním středisku v přízemí o výměře 44,3 m2 za účelem zřízení gynekologické ordinace.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Vánoční besídka pro důchodce

Rada schvaluje nákup balíčků na vánoční besídku pro důchodce, která se bude konat v sobotu 11.12.2004 v 15 hodin na Orlovně, ve výši do 16.000 Kč a dále rada schvaluje proplacení faktury za hudbu v částce 7.000 Kč. Rozpočtová skladba 3319/5194, 6171/5021.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

5.2 Příspěvek pro TJ Sokol Brno Tuřany na Mikulášskou nadílku

Rada projednala žádost TJ Sokol Brno Tuřany o příspěvek na Mikulášskou nadílku a souhlasí s proplacením faktury za balíčky ve výši 3.000 Kč. Rozpočtová skladba 3319/5194.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

5.3 Zimní údržba před zdravotním střediskem

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s panem Pavlem Svačinou na zimní údržbu prostor před zdravotního střediska v ceně 4.900 Kč/měs. Rozpočtová skladba 3745/5169

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

5.4 Nákup koberce pro ÚMČ

Rada souhlasí s nákupem koberce na ÚMČ v částce do 6.000 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 6171/5137.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

5.5 Úklid černých skládek

Rada souhlasí s odstraněním černých skládek v celkové částce 17.000 Kč a s úklidem pozemku na ulici Výsluní v zelené ploše za 24.000 Kč firmou Ecotechniek CZ. Rozpočtová skladba 3729/5169, 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

5.6 Oprava částí chodníků na ulici Zezulova

Rada souhlasí s opravou částí chodníků na ulici Zezulova firmou Zemako Pozořice v celkové částce do 35.000 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 2212/5171.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

5.7 Herní prvky do mateřských škol

Rada souhlasí s instalací herních prvků na zahrady mateřských škol V aleji a U lípy Svobody v částce 170.000 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3111/5137, 3111/6121.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

5.8 Nákup propagačních materiálů

Rada souhlasí s nákupem propagačních materiálů v ceně 15.000 Kč z účelového sponzorského daru. Rozpočtová skladba 3319/5169.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: místostarostka

Termín: ihned

Ad6) Různé

6.1 Záměr výstavby obchodního a servisního střediska firmy PHOENIX – ZEPPELIN

Rada projednala záměr výstavby obchodního a servisního střediska firmy PHOENIX – ZEPPELIN v naší městské části při ulici Tuřanka v návaznosti na Areál Slatina a.s. a požaduje stanovisko komise rozvoje k tomuto záměru.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: předseda komise rozvoje

Termín: do 6.12.2004

6.2 Hodnocení stavebně technického stavu objektu Tuřanské nám. 3

Rada se seznámila s hodnocením stavebně technického stavu objektu Tuřanské nám. 3 a požaduje cenové nabídky na nutné opravy střechy, uvedené ve zprávě ing. Cejnara.

Hlasování: pro 4

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Zapsala: Marie Stehlíková

                              Ing. Jan Petrás                                          Jan Havlík
                                   člen rady                                                starosta

Usnesení z 59/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.11.2004

Zápis s usnesením z 59/IV mimořádného zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 2.11.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 18.30 hodin, skončilo v 19.15 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Ad1) Technický bod……………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 1

2.1 Demograficko-sociální studie MČ Brno-Tuřany………………………………………………………… 1

2.2 Nabídky na rekonstrukci parku U Potoka………………………………………………………………… 1

2.3 Nabídky na rekonstrukci parku Vyšehradská……………………………………………………………. 1

2.4 Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost………………………………………………………. 2

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Různé

2.1 Demograficko-sociální studie MČ Brno-Tuřany

Rada projednala demograficko-sociální studii městské části Brno-Tuřany a požaduje stanovisko komise školské a kulturně tělovýchovné.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: předseda školské komise

Termín: ihned

2.2 Nabídky na rekonstrukci parku U Potoka

Rada projednala nabídky na rekonstrukci parku U Potoka a vybrala firmu Flora servis Straka Lubomír za cenu 139 680 Kč bez DPH.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

2.3 Nabídky na rekonstrukci parku Vyšehradská

Rada projednala nabídky na rekonstrukci parku Vyšehradská a vybrala firmu Festuca v.o.s. za celkovou cenu 116 320,- Kč. Rada požaduje zapracování finanční částky do rozpočtového opatření č. 5/2004.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ a ORF, Termín: ihned

2.4 Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost

Rada projednala a schválila žádost Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie o finanční příspěvek na opravu areálu kostela v Tuřanech ve výši 100 tis. Kč.

Rozpočtová skladba 3322/5223

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Zapsal: Ing. Petrás

                               Marie Stehlíková                      Jan Havlík
                                místostarostka                        starosta

Usnesení z 58/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.10.2004

Zápis s usnesením z 58/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 25.10.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16 hodin, skončilo ve 21.40 hodin.

 

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program:

Ad1) Technický bod

Ad2) Kontrola úkolů

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis ze 13. zasedání finančního výboru

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem prostor na ZS

4.2 Prodej pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice

4.3 Pronájem pozemků v k.ú. Tuřany

4.4 Návrh pozemků ke svěření

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Rozpočtový výhled 2006 – 2015

5.2 Rozpočtové opatření č. 5/2004

5.3 Technické vyrovnání účtů po ukončení činnosti MŠ Zapletalova

5.4 Zimní údržba komunikací

5.5 Zimní údržba místních pěších komunikací

5.6 Výstroj a výzbroj pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

5.7 Opravy studní

5.8 Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

5.9 Sponzorský dar

5.10 Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

5.11 Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

Ad6) Organizační záležitosti

6.1 Doplnění programu 14/IV. zasedání ZMČ

6.2 Doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská

6.3 Zřizovací listiny Jednotek SDH

6.4 Doplnění Požárního řádu

Ad7) Různé

7.1 Urbanistická studie naší městské části – průzkumy a rozbory

7.2 Záměr na výstavbu pekárny

 • Technický bod

  Rada schvaluje program svého zasedání.

  Hlasování: pro 5

  Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

  Hlasování: pro 5

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

 1. Kontrola úkolů

  Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

  40/III bod 11 S

  19/IV 5.4 S,

  26/IV 3.1 S,

  51/IV 5.3, 5.5,

  53/IV 5.1, 5.2, 5.13, 7.3

  54/IV 3.4, 3.5 ZMČ, 4.1, 4.8, 4.10 ZMČ, 5.2,

  55/IV 3.4 ZMČ, 4.6, 4.8, 4.9, 5.3 ZMČ

  56/IV 5.2, 6.3

  57/IV 3.2 ZMČ, 3.3 ZMČ, 3.4 ZMČ, 4.1, 4.2 ZMČ, 4.3 ZMČ, 4.4, 4.6, 4.7 ZMČ, 4.9., 4.10,

  4.11, 4.13, 4.17, 4.18, 4.21 ZMČ,

 2. Usnesení z jednání komisí a výborů

 3. Zápis ze 13. zasedání finančního výboru

 4. Zápis ze 13. zasedání finančního výboru

 5. Rada bere na vědomí zápis ze 13. zasedání finančního výboru ze dne 14.10.2004. Zápis bude předložen ZMČ.

 6. Majetkoprávní dispozice

 7. Pronájem prostor na ZS

  Rada projednala žádost firmy JO-KA spol. s r.o. o pronájem prostor v budově zdravotního střediska a souhlasí s podepsáním nájemní smlouvy.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta a vedoucí OV

  Termín: ihned

 8. Prodej pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice

  Rada doporučuje ZMČ schválit prodej pozemků p.č. 722/2, 724/1 a 724/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 9. Pronájem pozemků v k.ú. Tuřany

  Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 209/3 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 10. Návrh pozemků ke svěření

 11. Pronájem prostor na ZS

  Rada projednala žádost firmy JO-KA spol. s r.o. o pronájem prostor v budově zdravotního střediska a souhlasí s podepsáním nájemní smlouvy.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta a vedoucí OV

  Termín: ihned

 12. Prodej pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice

  Rada doporučuje ZMČ schválit prodej pozemků p.č. 722/2, 724/1 a 724/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 13. Pronájem pozemků v k.ú. Tuřany

  Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 209/3 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 14. Návrh pozemků ke svěření

 15. Prodej pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice

  Rada doporučuje ZMČ schválit prodej pozemků p.č. 722/2, 724/1 a 724/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 16. Pronájem pozemků v k.ú. Tuřany

  Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 209/3 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 17. Návrh pozemků ke svěření

 18. Pronájem pozemků v k.ú. Tuřany

  Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 209/3 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 19. Návrh pozemků ke svěření

 20. Návrh pozemků ke svěření

 21. Rada projednala návrh MO MMB o svěření pozemků v majetku města Brna městské části p.č. 675/1, 675/2, 928/3, 928/4, 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice a p.č. 2227, 2228 k.ú. Holásky. Rada nebude žádat o svěření uvedených pozemků s výjimkou p.č. 2227 a 2228 k.ú. Holásky.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 22. Hospodářské záležitosti

 23. Rozpočtový výhled 2006 – 2015

  Rada schválila návrh rozpočtového výhledu 2006 – 2015 pozměněného na základě požadavků MMB a doporučuje jej Zastupitelstvu ke schválení v tomto znění.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 24. Rozpočtový výhled 2006 – 2015

  Rada schválila návrh rozpočtového výhledu 2006 – 2015 pozměněného na základě požadavků MMB a doporučuje jej Zastupitelstvu ke schválení v tomto znění.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 25. Rozpočtové opatření č. 5/2004

  Rada projednala a schválila změny v připravovaném rozpočtovém opatření a doporučuje RO č. 5/2004 ZMČ ke schválení.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 26. Technické vyrovnání účtů po ukončení činnosti MŠ Zapletalova

  Rada doporučuje ZMČ ke schválení neinvestiční dotaci pro budovu MŠ Zapletalova 67 ve výši 8,48 Kč jako technické vyrovnání účtů po ukončení činnosti MŠ.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 27. Zimní údržba komunikací

  Z nabídek tří firem na zimní údržbu komunikací v naší městské části vybrala rada firmu TS Slatina v ceně do 280 tis. Kč.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 28. Zimní údržba místních pěších komunikací

  Z nabídek firem na zimní údržbu místních pěších komunikací vybrala rada firmu EDEN – pro k.ú. Brněnské Ivanovice a firmu Gärtner – pro k.ú. Holásky, Dvorska, Tuřany.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 29. Výstroj a výzbroj pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

  Rada projednala žádost JSDH Brněnské Ivanovice o nákup výstroje a výzbroje a DHM v ceně do 35 tis. Kč vč. DPH a s tímto nákupem souhlasí. Rada požaduje změnu rozpisu položek a zapracování do rozpočtového opatření. Rozpočtová skladba 5512/5132,5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV, ORF

  Termín: ihned

 30. Opravy studní

  Z předložených nabídek na opravy studní na ulicích Vyšehradská, Jahodová, Na Návsi vybrala rada firmu HKÚ v celkové ceně do 90.000 Kč včetně DPH.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 31. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 32. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 33. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 34. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 35. Zimní údržba komunikací

  Z nabídek tří firem na zimní údržbu komunikací v naší městské části vybrala rada firmu TS Slatina v ceně do 280 tis. Kč.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 36. Zimní údržba místních pěších komunikací

  Z nabídek firem na zimní údržbu místních pěších komunikací vybrala rada firmu EDEN – pro k.ú. Brněnské Ivanovice a firmu Gärtner – pro k.ú. Holásky, Dvorska, Tuřany.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 37. Výstroj a výzbroj pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

  Rada projednala žádost JSDH Brněnské Ivanovice o nákup výstroje a výzbroje a DHM v ceně do 35 tis. Kč vč. DPH a s tímto nákupem souhlasí. Rada požaduje změnu rozpisu položek a zapracování do rozpočtového opatření. Rozpočtová skladba 5512/5132,5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV, ORF

  Termín: ihned

 38. Opravy studní

  Z předložených nabídek na opravy studní na ulicích Vyšehradská, Jahodová, Na Návsi vybrala rada firmu HKÚ v celkové ceně do 90.000 Kč včetně DPH.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 39. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 40. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 41. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 42. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 43. Zimní údržba místních pěších komunikací

  Z nabídek firem na zimní údržbu místních pěších komunikací vybrala rada firmu EDEN – pro k.ú. Brněnské Ivanovice a firmu Gärtner – pro k.ú. Holásky, Dvorska, Tuřany.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 44. Výstroj a výzbroj pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

  Rada projednala žádost JSDH Brněnské Ivanovice o nákup výstroje a výzbroje a DHM v ceně do 35 tis. Kč vč. DPH a s tímto nákupem souhlasí. Rada požaduje změnu rozpisu položek a zapracování do rozpočtového opatření. Rozpočtová skladba 5512/5132,5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV, ORF

  Termín: ihned

 45. Opravy studní

  Z předložených nabídek na opravy studní na ulicích Vyšehradská, Jahodová, Na Návsi vybrala rada firmu HKÚ v celkové ceně do 90.000 Kč včetně DPH.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 46. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 47. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 48. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 49. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 50. Výstroj a výzbroj pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

  Rada projednala žádost JSDH Brněnské Ivanovice o nákup výstroje a výzbroje a DHM v ceně do 35 tis. Kč vč. DPH a s tímto nákupem souhlasí. Rada požaduje změnu rozpisu položek a zapracování do rozpočtového opatření. Rozpočtová skladba 5512/5132,5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV, ORF

  Termín: ihned

 51. Opravy studní

  Z předložených nabídek na opravy studní na ulicích Vyšehradská, Jahodová, Na Návsi vybrala rada firmu HKÚ v celkové ceně do 90.000 Kč včetně DPH.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 52. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 53. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 54. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 55. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 56. Opravy studní

  Z předložených nabídek na opravy studní na ulicích Vyšehradská, Jahodová, Na Návsi vybrala rada firmu HKÚ v celkové ceně do 90.000 Kč včetně DPH.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 57. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 58. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 59. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 60. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 61. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 62. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 63. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 64. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 65. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 66. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 67. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 68. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 69. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 70. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 71. Rada bere na vědomí výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004.

 72. Organizační záležitosti

 73. Doplnění programu 14/IV. zasedání ZMČ

  Rada doplňuje program 14/IV. zasedání ZMČ o následující body: Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005, Zřizovací listiny Jednotek SDH Holásky a Brněnské Ivanovice a doplnění Zřizovací listiny ZŠ, Doplnění Požárního řádu MČ, Informace o výsledcích hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

 74. Doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská

  Rada doporučuje ZMČ ke schválení doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská v článku V. Organizační uspořádání, bod 3.1. Brno, Požární 1 – školní jídelna, výdejna a bod 3.2. Brno, Dvorecká 4 – školní jídelna, výdejna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 75. Doplnění programu 14/IV. zasedání ZMČ

  Rada doplňuje program 14/IV. zasedání ZMČ o následující body: Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005, Zřizovací listiny Jednotek SDH Holásky a Brněnské Ivanovice a doplnění Zřizovací listiny ZŠ, Doplnění Požárního řádu MČ, Informace o výsledcích hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

 76. Doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská

  Rada doporučuje ZMČ ke schválení doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská v článku V. Organizační uspořádání, bod 3.1. Brno, Požární 1 – školní jídelna, výdejna a bod 3.2. Brno, Dvorecká 4 – školní jídelna, výdejna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 77. Doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská

  Rada doporučuje ZMČ ke schválení doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská v článku V. Organizační uspořádání, bod 3.1. Brno, Požární 1 – školní jídelna, výdejna a bod 3.2. Brno, Dvorecká 4 – školní jídelna, výdejna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 78. Zřizovací listiny Jednotek SDH

  Rada doporučuje ZMČ schválit zřizovací listiny jednotek SDH v Holáskách a Brněnských Ivanovicích.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 79. Doplnění Požárního řádu
 80. Rada doporučuje ZMČ schválit doplnění Požárního řádu v příloze 4 o rozmístění podzemních hydrantů.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 81. Různé

 82. Urbanistická studie naší městské části – průzkumy a rozbory

  Rada požaduje projednat urbanistickou studii naší městské části – průzkumy a rozbory, zpracovanou firmou Atelier ERA v komisi rozvoje.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: předseda komise rozvoje

  Termín: do 20.11.2004

 83. Záměr na výstavbu pekárny

 84. Urbanistická studie naší městské části – průzkumy a rozbory

  Rada požaduje projednat urbanistickou studii naší městské části – průzkumy a rozbory, zpracovanou firmou Atelier ERA v komisi rozvoje.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: předseda komise rozvoje

  Termín: do 20.11.2004

 85. Záměr na výstavbu pekárny

 86. Záměr na výstavbu pekárny

 87. Různé

 88. Urbanistická studie naší městské části – průzkumy a rozbory

  Rada požaduje projednat urbanistickou studii naší městské části – průzkumy a rozbory, zpracovanou firmou Atelier ERA v komisi rozvoje.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: předseda komise rozvoje

  Termín: do 20.11.2004

 89. Záměr na výstavbu pekárny

 90. Urbanistická studie naší městské části – průzkumy a rozbory

  Rada požaduje projednat urbanistickou studii naší městské části – průzkumy a rozbory, zpracovanou firmou Atelier ERA v komisi rozvoje.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: předseda komise rozvoje

  Termín: do 20.11.2004

 91. Záměr na výstavbu pekárny

 92. Záměr na výstavbu pekárny

Rada požaduje projednat záměr pana Jaroslava Aulehly na výstavbu pekárny na ulici Hanácká naproti sokolovně v komisi rozvoje.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: předseda komise rozvoje

Termín: do 20.11.2004

Zapsal: Ing. Petrás

                                           Marie Stehlíková                     Jan Havlík
                                           místostarostka                        starosta

Usnesení z 57/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.10.2004

Zápis s usnesením z 57/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 13.10.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16 hodin, skončilo ve 22hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………… 2

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………… 2

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………. 2

3.1 Soudní výpověď z nájmu bytu……………………………………………………………………………….. 2

3.2 Žádost o prodej pozemku p.č. 973, k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………… 2

3.3 Narovnání vlastnických vztahů k p.č. 1318/1, 1318/4, k.ú. Brněnské Ivanovice…………….. 2

3.4 Pronájem a prodej pozemků v k.ú. Dvorska firmě Bonagro, a.s.………………………………….. 2

Ad4) Hospodářské záležitosti……………………………………………………………………………………….. 3

4.1 I. varianta návrhu rozpočtu MČ na rok 2005……………………………………………………………. 3

4.2 Rozpočtový výhled na rok 2005-9…………………………………………………………………………. 3

4.3 Rozpočtové opatření č. 5/2004……………………………………………………………………………… 3

4.4 Úpravy a doplnění venkovního informačního systému…………………………………………………. 3

4.5 Dodatek ke smlouvě o dílo na výstražné zařízení……………………………………………………….. 3

4.6 Proplacení faktury za výměnu elektrických jističů………………………………………………………. 3

4.7 Žádost SK Tuřany o příspěvek na studii opravy koupaliště…………………………………………. 4

4.8 Žádost Sdružení Práh o souhlas s opravou střechy objektu Tuřanská 12……………………….. 4

4.9 Zvýšení ceny projektové dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12……………………. 4

4.10 Arboristické zásahy v parku Malínská…………………………………………………………………….. 4

4.11 Smlouva na technický dozor investora stavby Rekonstrukce radnice II. etapa………………… 4

4.12 Dodatek ke smlouvě na II. etapu rekonstrukce radnice……………………………………………… 4

4.13 Odstranění černých skládek………………………………………………………………………………….. 5

4.14 Opravy veřejných studní………………………………………………………………………………………. 5

4.15 Příspěvek na tuřanské hody………………………………………………………………………………….. 5

4.16 Restaurování dřevěné menzy a štukového oltáře v kapli v Brněnských Ivanovicích…………… 5

4.17 Nabídka na herní prvky……………………………………………………………………………………….. 5

4.18 Pasportizace vánočního osvětlení MČ…………………………………………………………………….. 5

4.19 Havarijní vodovodní potrubí v MŠ Zapletalova…………………………………………………………. 6

4.20 Žádost Aeroklubu Brno o snížení náhrady škody za odstranění porostů………………………… 6

4.21 Výměna podlahy v MŠ U Lípy Svobody…………………………………………………………………. 6

Ad5) Organizační záležitosti………………………………………………………………………………………….. 6

5.1 Program 14/IV. zasedání ZMČ……………………………………………………………………………… 6

Ad6) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 6

6.1 Návrh vyhlášky o veřejném pořádku, čistotě a pohybu psů na veřejném prostranství……….. 6

6.2 Sankční řízení ve věci občerstvení u Holáseckých jezer………………………………………………. 7

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

51/IV 5.3, 5.5, 5.9

53/IV 5.1, 5.2, 5.13, 7.3

54/IV 3.4, 3.5 ZMČ, 4.1, 4.7, 4.8, 4.10 ZMČ, 5.2,

55/IV 3.4 ZMČ, 4.6, 4.8, 4.9, 5.3 ZMČ

56/IV 5.1, 5.2, 6.3

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Soudní výpověď z nájmu bytu

Rada bere na vědomí rozhodnutí Městského soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu paní Margit Hlavaté.

3.2 Žádost o prodej pozemku p.č. 973, k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost o prodej pozemku p.č. 973, k.ú. Brněnské Ivanovice a nedoporučuje ZMČ schválit tento prodej.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: do zasedání ZMČ

3.3 Narovnání vlastnických vztahů k p.č. 1318/1, 1318/4, k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada doporučuje ZMČ schválit uzavření dohody o narovnání mezi městem Brnem a manžely Rozprimovy k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům p.č. 1318/1, 1318/4, k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 4, jeden se zdržel

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: do zasedání ZMČ

3.4 Pronájem a prodej pozemků v k.ú. Dvorska firmě Bonagro, a.s.

Rada souhlasí s pronájmem pozemků v k.ú. Dvorska z úrovně města Brna firmě Bonagro, a.s.. Jedná se o tyto pozemky: p.č. 265, 266, 268, 269, 270, 271/1, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 280/2, 284, 375/6, 375/8, 375/9, 375/10, 375/24, 375/28, 375/34, PK 756/1, 756/2, 773/1, 773/2, 805, GP 3011, 3038, 3039, 3045, 3047, 3053, 3056, 3064, 3075, 3077, 3078, 3080, 3083, 3086, 3090, 3095, 3099, 3105, 3117, 3119, 3120, 3121, 3123, 3124, 3132, 3144, 3151. Rada nesouhlasí s pronájmem pozemku GP 3107 – komunikace.

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků v k.ú. Dvorska p.č. 265, 266, 268, 269, 272/1, 272/2, 272/3.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí VO

Termín: ihned

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 I. varianta návrhu rozpočtu MČ na rok 2005

Rada projednala I. variantu návrhu rozpočtu MČ na rok 2005, bere ji na vědomí a požaduje její dopracování.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: do 24.11.2004

4.2 Rozpočtový výhled na rok 2005-9

Rada projednala návrh rozpočtového výhledu na rok 2005-2009 a doporučuje ho ZMČ ke schválení.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: do zasedání ZMČ

4.3 Rozpočtové opatření č. 5/2004

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 5/2004 a požaduje jeho dopracování do příštího zasedání rady.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: do 25.10.2004

4.4 Úpravy a doplnění venkovního informačního systému

Rada projednala nabídku firmy Gefab na úpravy a doplnění venkovního informačního systému a souhlasí s jejich realizací v ceně do 10.000 tis. Kč včetně DPH Rozpočtová skladba 2219/5169.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.5 Dodatek ke smlouvě o dílo na výstražné zařízení

Rada schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Vegacom, který se týká navýšení ceny o DPH ve výši 64.106,- Kč.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.6 Proplacení faktury za výměnu elektrických jističů

Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 3.000 Kč vč. DPH za výměnu elektrických jističů na Tuřanském nám. 1. Rozpočtová skladba 3612/5171.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

4.7 Žádost SK Tuřany o příspěvek na studii opravy koupaliště

Rada projednala žádost SK Tuřany o příspěvek na stavebně architektonickou studii opravy koupaliště ve výši 20.000 Kč, požaduje zapracovat částku do RO č. 5/2004 a doporučuje ZMČ schválit tento výdaj.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: 25.10.2004

4.8 Žádost Sdružení Práh o souhlas s opravou střechy objektu Tuřanská 12

Rada projednala žádost občanského sdružení Práh o souhlas s opravou střechy a krovů v ceně 1.406.000,- Kč a s provedením oprav dle navržených etap souhlasí.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

4.9 Zvýšení ceny projektové dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12

Rada souhlasí se zvýšením ceny za zpracování projektové dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12 o 6.367,- Kč. Rozpočtová skladba 3599/5171.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: do zasedání ZMČ

4.10 Arboristické zásahy v parku Malínská

Rada souhlasí s provedením arboristických zásahů v parku na ulici Malínská. Ze tří nabídek vybrala firmu Švec v ceně 19.992 Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169. Rada požaduje předložení rekapitulace všech arboristických zásahů v letošním roce včetně finančního přehledu.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.11 Smlouva na technický dozor investora stavby Rekonstrukce radnice II. etapa

Rada souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s Ing. Jiřím Cejnarem na výkon investorsko-inženýrské činnosti v rámci stavby rekonstrukce radnice Brno-Tuřany II. etapa, v ceně 375.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.12 Dodatek ke smlouvě na II. etapu rekonstrukce radnice

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy s firmou DIRS na rekonstrukci radnice Brno-Tuřany II. etapa, spočívající ve změně termínu k dokončení stavby do 15.12.2005, a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.13 Odstranění černých skládek

Rada souhlasí s odstraněním 13 černých skládek dle smlouvy o dílo s firmou Ecotechniek CZ, s.r.o. v celkové částce do 116 tis. Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3729/5169.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.14 Opravy veřejných studní

Rada souhlasí s opravami veřejných studní na ulicích Vyšehradská, Javorová, Na Návsi v celkové částce do 90.000 Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 2310/5171.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.15 Příspěvek na tuřanské hody

Rada projednala žádost TJ Sokol Tuřany o příspěvek na hody a souhlasí s poskytnutím příspěvku 10 tis. Kč.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí VO

Termín: ihned

4.16 Restaurování dřevěné menzy a štukového oltáře v kapli v Brněnských Ivanovicích

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Martinem Zálešákem a Ludmilou Zálešákovou na pokračování restaurování dřevěné menzy v kapli v Brněnských Ivanovicích za celkovou cenu 228.000,- Kč vč. DPH. Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě na II.etapu obnovy štukového oltáře za cenu 97.000,- Kč.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

4.17 Nabídka na herní prvky

Rada souhlasí s nabídkou firmy Floraservis na dodávku a montáž herních prvků na hřiště za hasičkou v Holáskách na Javorové. Jedná se o 5 herních prvků a 2 lavičky za cenu 205.406,- Kč. Rozpočtová skladba 3745/6121.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.18 Pasportizace vánočního osvětlení MČ

Rada projednala požadavek Technických sítí Brno na pasportizaci vánočního osvětlení v naší MČ a požaduje přípravu a realizaci vánočního osvětlení od 3.12. 2004 do 7.1.2005.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF a SÚ

Termín: ihned

4.19 Havarijní vodovodní potrubí v MŠ Zapletalova

Rada souhlasí s odstraněním havarijního stavu vodovodního potrubí v budově MŠ Zapletalova firmou Pecák v ceně do 15 tisíc Kč vč. DPH.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí SÚ

Termín: ihned

4.20 Žádost Aeroklubu Brno o snížení náhrady škody za odstranění porostů

Rada projednala žádost Aeroklubu o snížení finanční náhrady za vykácenou zeleň a se snížením nesouhlasí.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

4.21 Výměna podlahy v MŠ U Lípy Svobody

Rada souhlasí s výměnou podlahy v jedné místnosti MŠ U Lípy Svobody. Z nabídek vybrala firmu Machala v ceně 216 tis Kč vč. DPH a požaduje zapracování této částky do RO č. 5/2004. Rozpočtová skladba 3111/5171

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí ORF

Termín: ihned

Ad5) Organizační záležitosti

5.1 Program 14/IV. zasedání ZMČ

Rada schválila program 14/IV. zasedání Zastupitelstva MČ, které se bude konat ve čtvrtek 4.11.2004 v 18 hodin v zasedací místnosti radnice. Na program jsou zařazeny tyto body: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, rozpočtové opatření č. 5/2004, rozpočtový výhled, majetkoprávní dispozice, různé, závěr.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: starosta

Ad6) Různé

6.1 Návrh vyhlášky o veřejném pořádku, čistotě a pohybu psů na veřejném prostranství

Rada projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o veřejném pořádku, čistotě a pohybu psů na veřejném prostranství a nemá k němu připomínek.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

6.2 Sankční řízení ve věci občerstvení u Holáseckých jezer

Rada rozhodla, že nebude zahajovat sankční řízení ve věci prodeje občerstvení z maringotky u Holáseckých jezer, neboť provozovatelka pozemek vyklidila.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: vedoucí OV

Termín: ihned

Zapsal: Ing. Petrás

                                 Marie Stehlíková                                Jan Havlík
                                  místostarostka                                   starosta

Usnesení z 56/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.9.2004

Zápis s usnesením z 56/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 29.9.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo v 18,30 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Zápis s usnesením z 56/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad3) Zápisy z jednání komisí a výborů……………………………………………………………………………. 2

3.1 Zápis z jednání zdravotně sociální komise………………………………………………………………… 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………. 2

4.1 Žádost o pronájem pozemku p.č. 209/3, k.ú. Tuřany………………………………………………… 2

Ad5) Hospodářské záležitosti……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Výsadba a úprava zeleně na ulici Pratecká………………………………………………………………. 2

5.2 Zpevnění cesty mezi ulicemi Vítězná a Pratecká………………………………………………………… 2

5.3 Příspěvek rodině postižené požárem RD…………………………………………………………………. 2

Ad6) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 2

6.1 Žádost o zřízení zpomalovacího retardéru na ulici Hanácká…………………………………………. 2

6.2 Pověření řízení odboru…………………………………………………………………………………………. 3

6.3 Znečištění ulice Ledárenská………………………………………………………………………………….. 3

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

51/IV 5.3, 5.5, 5.9

53/IV 5.1, 5.2, 5.12, 5.13, 7.3

54/IV 3.4, 3.5 ZMČ, 4.1, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 ZMČ, 5.1, 5.2,

55/IV 3.4 ZMČ, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.3 ZMČ

Ad3) Zápisy z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z jednání zdravotně sociální komise

Rada projednala zápis z jednání zdravotně sociální komise ze dne 14.9.2004 a doporučení komise bere na vědomí.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Žádost o pronájem pozemku p.č. 209/3, k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost o pronájem pozemku p.č. 209/3, k.ú. Tuřany a doporučuje žadateli obrátit se s žádostí o pronájem na majetkový odbor MMB.

Hlasování: 5 pro

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Výsadba a úprava zeleně na ulici Pratecká

Rada schvaluje výsadbu a úpravu zeleně na ulici Pratecká v ceně do 10.000 Kč včetně DPH firmou Martin Minks. Rozpočtová skladba 3745/5169

Hlasování: 5 pro

Odpovídá: Ing. Gallová

Termín: ihned

5.2 Zpevnění cesty mezi ulicemi Vítězná a Pratecká

Rada projednala žádost Církve československé husitské o zpevnění cesty mezi ulicemi Vítězná a Pratecká pro účely pohřebních průvodů z Husova sboru a požaduje nabídky na realizaci.

Hlasování: 5 pro

Odpovídá:Iing. Gallová

Termín: ihned

5.3 Příspěvek rodině postižené požárem RD

Rada požaduje připravit rozpočtové opatření v rámci oddílu – 30.000 Kč – sociální příspěvek pro rodinu Popelákovu po požáru rodinného domu. Rada doporučuje ZMČ schválit další příspěvek postižené rodině ve výši 50.000 Kč z rozpočtové rezervy.

Hlasování: 5 pro

Odpovídá: pí. Poláková

Termín: do zasedání ZMČ

Ad6) Různé

6.1 Žádost o zřízení zpomalovacího retardéru na ulici Hanácká

Rada projednala žádost obyvatel ulice Hanácká o zřízení zpomalovacího retardéru na ulici Hanácká a souhlasí s jejím odesláním odboru dopravy MMB a JMK.

Hlasování: 5 pro

Odpovídá: starosta

Termín: ihned

6.2 Pověření řízení odboru

Rada pověřuje paní Polákovou, vedoucí ORF, dočasným řízením všeobecného odboru ÚMČ.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: starosta

6.3 Znečištění ulice Ledárenská

Rada projednala stížnost na znečištění ulice Ledárenská podél výstavby domů firmou Danex a požaduje prošetření situace stavebním úřadem ÚMČ.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: Ing. Gallová

Zapsal: Ing. Petrás

                                          Marie Stehlíková                            Jan Havlík
                                          místostarostka                                starosta

Usnesení z 55/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.9.2004

Zápis s usnesením z 55/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 20.9.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 17 hodin, skončilo v 18,15 hodin.

Přítomní:

Jan Hav lík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Zápis s usnesením z 55/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Výpovědi z nájmů pozemků (nový areál Aeroklubu)………………………………………………………………………………… 2

3.2 Záměr pronájmu nebytových prostor na zdravotním středisku………………………………………………………………… 2

3.3 Záměr pronájmu části střechy a půdy objektu Požární 1………………………………………………………………………….. 2

3.4 Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………………… 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Tisk mapy městské části………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Příspěvek na Hubertovu jízdu………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.3 Úprava zeleně v lokalitě U Lípy svobody………………………………………………………………………………………………… 2

4.4 Čerpání z rozpočtu pro SDH Holásky………………………………………………………………………………………………………. 3

4.5 Den otevřených dveří SDH Holásky………………………………………………………………………………………………………… 3

4.6 Výměna dveří na zdravotním středisku…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.7 Zhotovení známek pro psy………………………………………………………………………………………………………………………. 3

4.8 Posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3…………………………………………………………… 3

4.9 Obrubníky v parčíku Glocova – Zezulova………………………………………………………………………………………………… 3

4.10 Nákup pro vítání občánků……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.11 Dotace platu vychovatelky družiny ZŠ Měšťanská…………………………………………………………………………………. 3

4.12 Návrh souhrnné bilance příjmů a výdajů rozpočtu MČ na rok 2005…………………………………………………………. 3

4.13 Výsledky hospodaření ZŠ Měšťanská za 1. pololetí 2004………………………………………………………………………… 3

4.14 Nákup spojovacího systému SWITCH……………………………………………………………………………………………………. 4

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.1 Oznámení MŠ Holásecká o provozu na pracovišti Zapletalova……………………………………………………………….. 4

5.2 Ředitelské volno na ZŠ Měšťanská…………………………………………………………………………………………………………. 4

5.3 Návrh na změnu Územního plánu…………………………………………………………………………………………………………….. 4

5.4 Listy 4/2004……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

51/IV 5.3, 5.5, 5.9

53/IV 5.1, 5.2, 5.12, 5.13, 7.3

54/IV 3.4, 3.5 ZMČ, 4.1, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 ZMČ, 5.1, 5.2,

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Výpovědi z nájmů pozemků (nový areál Aeroklubu)

Rada schvaluje podání výpovědí z nájmu uživatelům pozemků p.č. 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053 k.ú. Tuřany z důvodu plánované stavby nové komunikace k novému areálu Aeroklubu Brno.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

3.2 Záměr pronájmu nebytových prostor na zdravotním středisku

Rada souhlasí s vyvěšením záměru MČ Brno-Tuřany pronajmout nebytové prostory na zdravotním středisku o výměře 135 m2, které dosud přechodně užíval ÚMČ Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

3.3 Záměr pronájmu části střechy a půdy objektu Požární 1

Rada souhlasí s vyvěšením záměru MČ Brno-Tuřany pronajmout část střechy a nebytové prostory na půdě objektu Požární 1 a předložením návrhu smlouvy.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

3.4 Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín nejbližší ZMČ

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Tisk mapy městské části

Rada souhlasí s tiskem 2000 ks map dle nabídky JN kart v ceně 34 tis. Kč a požaduje změnu rozpisu rozpočtu.

Rozpočtová skladba :3319/5169

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: místostarostka, termín ihned

4.2 Příspěvek na Hubertovu jízdu

Rada souhlasí s příspěvkem 5 tis. Kč pro TJ Brno-Dvorska na akci Hubertova jízda dne 9.října 2004..

Rozpočtová skladba: 3419/5229

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

4.3 Úprava zeleně v lokalitě U Lípy svobody

Rada souhlasí s provedením řezu a likvidace náletových dřevin v lokalitě U Lípy Svobody firmou Martin Minks za cenu 3.570,- Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba: 3745/5169

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Ing. Gallová, termín ihned

4.4 Čerpání z rozpočtu pro SDH Holásky

Rada souhlasí s uvolněním částek pro SDH Holásky na prodloužení oprávnění k užívání motorové pily 1.000,- Kč

Rozpočtová skladba 5512/5167, na školení na prodloužení oprávnění lezecké techniky 4.000,- Kč, rozpočtová skladba 5512/5167 a na nákup akumulátorových baterií do vozidla 5.000,- Kč, rozpočtová skladba 5512/5171.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

4.5 Den otevřených dveří SDH Holásky

Rada projednala žádost SDH Holásky na pořádání Dne otevřených dveří dne 9. září 2004 a schvaluje příspěvek ve výši 4 tis. Kč, rozpočtová skladba 5512/5229.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Mgr. Pokorná, termín ihned

4.6 Výměna dveří na zdravotním středisku

Rada souhlasí s výměnou 2 kusů dveří na zdravotním středisku (vstup do lékárny a zadní vchod) v celkové ceně

94 769,- Kč. Rada požaduje připravit rozpočtové opatření, rozpočtová skladba 3511/5171.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: pí. Poláková, termín ihned

4.7 Zhotovení známek pro psy

Rada souhlasí se zhotovením známek pro psy v ceně 5.500,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: pí. Poláková, termín ihned

4.8 Posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3

Rada vybrala ze 3 nabídek na posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3 nabídku Ing. Cejnara za cenu 14.500,- Kč. Rozpočtová skladba: 3612/5166.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Ing. Gallová, termín ihned

4.9 Obrubníky v parčíku Glocova – Zezulova

Rada souhlasí se zadáním zpracování projektu zhotovení obrub kolem parku Zezulova-Glocova včetně projednání se správci inženýrských sítí od Ing. Jana Páče v ceně 8.500,- Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3745/5171.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Ing. Gallová, termín ihned

4.10 Nákup pro vítání občánků

Rada souhlasí s nákupem pro vítání občánků dne 23.10.2004 – přikrývky a kytičky pro dítě a matku 9.000,- Kč, rozpočtová skladba 3319/5194, květinová výzdoba, celofán, stuhy 800,- Kč rozpočtová skladba 3319/5139, občerstvení pro děti z MŠ 200,- Kč, rozpočtová skladba 3319/5175.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: pí. Poláková, termín ihned

4.11 Dotace platu vychovatelky družiny ZŠ Měšťanská

Rada projednala žádost ZŠ Měšťanská o dotaci platu vychovatelky družiny na Dvorecké a požaduje zapracování částky 41.000,- Kč do návrhu rozpočtového opatření. Rozpočtová skladba 3113/5331.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: pí. Poláková, termín ihned

4.12 Návrh souhrnné bilance příjmů a výdajů rozpočtu MČ na rok 2005

Rada schvaluje návrh souhrnné bilance příjmů a výdajů rozpočtu MČ na rok 2005.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: pí. Poláková, termín

4.13 Výsledky hospodaření ZŠ Měšťanská za 1. pololetí 2004

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření ZŠ Měšťanská za 1. pololetí 2004.

4.14 Nákup spojovacího systému SWITCH

Rada schvaluje nákup spojovacího systému, typ Corega, pro ústřednu ÚMČ, v ceně do 5 tis. Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 6171/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: starosta, termín ihned

Ad5) Různé

5.1 Oznámení MŠ Holásecká o provozu na pracovišti Zapletalova

Rada bere na vědomí oznámení MŠ Holásecká o provozní době na pracovišti Zapletalova – bez nároků na další finanční prostředky. Viz 51/IV bod 4.8

5.2 Ředitelské volno na ZŠ Měšťanská

Rada bere na vědomí oznámení ZŠ Měšťanská o vyhlášení ředitelského volna na pondělí 27.9.2004.

5.3 Návrh na změnu Územního plánu

Rada bere na vědomí navrženou změnu ÚPMB a doporučuje ZMČ vyslovit s navrženou změnou ÚP souhlas.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: Ing. Gallová, termín nejbližší ZMČ

5.4 Listy 4/2004

Rada schvaluje obsah Listů 4/2004.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: redakční rada, termín září 2004

Zapsala: Mgr. Pokorná

                                 Marie Stehlíková                                             Jan Havlík
                                  místostarostka                                               starosta

Usnesení z 54/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1.9.2004

Zápis s usnesením z 54/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 1.9.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo v 18 hodin.

Přítomní:

Jan Hav lík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Zápis s usnesením z 54/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Pronájem pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska………………………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Přístup na pozemek p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………………. 2

3.3 Pronájem části pozemku p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………….. 2

3.4 Ukončení nájmu pozemku p.č. 2364 k.ú. Holásky……………………………………………………………………………………… 2

3.5 Věcné břemeno k p.č. 741/1, 741/2, 46, 45, 4071, 2065/76, 2065/77, 2065/78 k.ú. Tuřany…………………………….. 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

4.1 Energetický audit objektů svěřených MČ Brno-Tuřany………………………………………………………………………….. 3

4.2 Provozní revize plynového zařízení v objektu Pastevní 1…………………………………………………………………………. 3

4.3 Stěhování ÚMČ zpět na radnici……………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.4 Zakoupení tiskárny pro ÚMČ………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.5 Finanční příspěvek Knihovně Jiřího Mahena…………………………………………………………………………………………… 3

4.6 Nabídka firmy Kamena…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.7 Likvidace černých skládek a mobilní sběr odpadu ve Dvorskách…………………………………………………………….. 3

4.8 Arboristické zásahy…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

4.9 Tisk pohlednic…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

4.10 Žádost ZŠ Měšťanská o dotaci na plat vychovatelky družiny………………………………………………………………… 4

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.1 Projekt bezbariérového vstupu do ZŠ Požární…………………………………………………………………………………………. 4

5.2 Zadání projektu na park Ivanovické náměstí……………………………………………………………………………………………. 4

5.3 Zrušení úředních dnů ÚMČ z důvodu stěhování…………………………………………………………………………………….. 4

5.4 Komunikace vyňaté ze zimní údržby………………………………………………………………………………………………………… 4

5.5 Zpětvzetí usnesení z 53/IV RMČ ze dne 18.8.2004 bod 7.2……………………………………………………………………….. 5

5.6 Likvidace autovraků………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

49/IV 5.3

51/IV 5.3, 5.5, 5.9

53/IV 5.1, 5.2, 5.10, 5.12, 5.13, 5.16, 7.3

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Pronájem pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska pro TJ Dvorska z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

3.2 Přístup na pozemek p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje přístup na pozemek p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice vlastníka dešťové kanalizace firmy Manag MS a.s. za podmínky, že nájemce pozemku bude vždy předem upozorněn na omezení jeho užívacích práv a vzniklé škody uhradí firma Manag.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

3.3 Pronájem části pozemku p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna Centrální kompostárně Brno a.s.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

3.4 Ukončení nájmu pozemku p.č. 2364 k.ú. Holásky

Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č. 2364 k.ú. Holásky s paní Horváthovou dohodou a požaduje inzerovat pronájem tohoto pozemku.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

3.5 Věcné břemeno k p.č. 741/1, 741/2, 46, 45, 4071, 2065/76, 2065/77, 2065/78 k.ú. Tuřany

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení zřízení věcného břemene (přípojka NN k objektu Pratecká 12) k pozemkům p.č. 741/1, 741/2, 46, 45, 4071, 2065/76, 2065/77, 2065/78 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Energetický audit objektů svěřených MČ Brno-Tuřany

Rada vybrala ze tří nabídek na zpracování energetického auditu objektů svěřených MČ Brno-Tuřany (Tuřanská 12, Tuřanské nám. 3, Holásecká 31, Holásecká 11) firmu Stavoprojekta za celkovou cenu 168.980,- Kč včetně DPH Rozpočtová skladba 3599/5166, 3511/5166, 3111/5166, 3612/5166.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.2 Provozní revize plynového zařízení v objektu Pastevní 1

Rada schvaluje provedení pravidelné provozní revize plynového zařízení v objektu Pastevní 1 firmou Pecák za cenu 2.825,- Kč včetně DPH.

Rozpočtová skladba 3612/5166

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.3 Stěhování ÚMČ zpět na radnici

Rada schválila stěhování ÚMČ zpět na radnici firmou Stěhospol za cenu 22.000,- Kč, přemístění zabezpečovacího zařízení firmou Trade Fides a stěhování počítačové sítě firmou Sitel. Rozpočtová skladba 6171/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.4 Zakoupení tiskárny pro ÚMČ

Rada souhlasí s nákupem tiskárny HP Laser Jet 1015 za cenu 8.949,- Kč pro podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany.

Rozpočtová skladba 6171/5137.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.5 Finanční příspěvek Knihovně Jiřího Mahena

Rada schvaluje finanční příspěvek Knihovně Jiřího Mahena ve výši 10.000,- Kč na nákup nových knih do pobočky v Tuřanech. Rozpočtová skladba 3314/5229.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.6 Nabídka firmy Kamena

Rada schvaluje nabídku firmy Kamena na uložení lomového kamene na zabezpečení drobných kulturních památek proti poškození za cenu 2.618,- Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.7 Likvidace černých skládek a mobilní sběr odpadu ve Dvorskách

Rada schvaluje objednání likvidace černých skládek (Vinohradská, Ivanovické nám., Dvorecká, remízek u Dvorsk, u Radaru, kolem Sokolovny, Jahodová) za cenu 55.000,- Kč a mobilní sběr odpadu – kontejnery v ceně 21.000,- Kč v souladu se smlouvou o likvidaci odpadů. Rozpočtová skladba 3729/5169, 3722/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.8 Arboristické zásahy

Rada vybrala ze 3 nabídek a schvaluje provedení arboristických zásahů (Jiřinová, Sladovnická, Balbínův Pramen) firmou Ing. Švec za celkovou cenu 29.750,- Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.9 Tisk pohlednic

Rada schvaluje objednání tisku 8 x 1000 ks pohlednic v celkové ceně vč. DPH 18.872,- Kč. Rozpočtová skladba 3319/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.10 Žádost ZŠ Měšťanská o dotaci na plat vychovatelky družiny

Rada projednala žádost ZŠ Měšťanská o dotaci na plat vychovatelky družiny na Dvorecké na zkrácený úvazek a doporučuje ZMČ schválit tento záměr a požaduje upřesnění jeho finanční podoby do příštího zasedání RMČ.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

Ad5) Různé

5.1 Projekt bezbariérového vstupu do ZŠ Požární

Rada projednala projekt bezbariérového vstupu do ZŠ Požární a požaduje nabídky na realizaci.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

5.2 Zadání projektu na park Ivanovické náměstí

Rada požaduje předložení nabídek na projekt parku Ivanovické náměstí.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

5.3 Zrušení úředních dnů ÚMČ z důvodu stěhování

Rada souhlasí se zrušením úředních dnů ÚMČ Brno-Tuřany z důvodu stěhování úřadu ve dnech 20.9. a 22.9. – s výjimkou podatelny, která bude fungovat i v době stěhování.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

5.4 Komunikace vyňaté ze zimní údržby

Rada schvaluje seznam místních komunikací, kde se pro malý dopravní význam nebude dělat zimní údržba. Jedná se o tyto komunikace: Kaštanová (stará cesta), Ráječek, Jahodová (od Petlákové směrem do Slatiny).

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

5.5 Zpětvzetí usnesení z 53/IV RMČ ze dne 18.8.2004 bod 7.2

Rada bere zpět usnesení z 53/IV RMČ ze dne 18.8.2004 bod 7.2. – zahájení správního řízení o uložení pokuty dle §58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, panu Dominiku Trvalovi ve věci prodeje občerstvení z maringotky u Holáseckých jezer. Rada ukládá ÚMČ prověřit situaci, zjistit provozovatele a zahájit sankční řízení.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

5.6 Likvidace autovraků

Rada projednala dotaz MMB Organizačního odboru, týkající se činností spojených s odtahováním autogramů, a souhlasí s tím, aby je tento odbor pro naši městskou část zajišťoval.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: starosta.

Zapsala: Mgr. Pokorná

                                          Marie Stehlíková                Jan Havlík
                                            místostarostka                starosta

Usnesení z 53/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.8.2004

Zápis s usnesením z 53/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 18.8.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 19.15 hodin.

Přítomní:

Jan Hav lík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Jan Petrás,

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Josef Panáček

Program: strana:

Zápis s usnesením z 53/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů…………………………………………………………………………………………………………. 2

3.1 Zápis komise školské a kulturně sportovní ze dne 10.8.2004……………………………………………………………………. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Pronájem a prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………….. 2

4.2 Pronájem p.č. 4025 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………………………………………… 2

4.3 Rozšíření pronájmu části p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………. 2

4.4 Prodej pozemku p.č. 201/3, k.ú. Holásky…………………………………………………………………………………………………… 2

4.5 Prodej pozemků v areálu Agra v Tuřanech………………………………………………………………………………………………. 3

4.6 Pronájem pozemku p.č. 1262, k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………….. 3

4.7 Věcné břemeno k p.č. 490 a 333 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………………….. 3

4.8 Prodej pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska……………………………………………………………………………………………………… 3

4.9 Prodej pozemků p.č. 2366, 2367, k.ú. Holásky…………………………………………………………………………………………… 3

Ad5) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

5.1 Zpracování demografické studie……………………………………………………………………………………………………………… 3

5.2 Oprava polní cesty od ulice V aleji po železniční přejezd………………………………………………………………………….. 3

5.3 Projekt úprav zelených ploch Ivanovické náměstí……………………………………………………………………………………. 3

5.4 Rozpočtové opatření č. 4/2004…………………………………………………………………………………………………………………. 3

5.5 Příspěvek na hody pro SDH Holásky………………………………………………………………………………………………………. 3

5.6 Vyčištění ploch před restaurací FAKO…………………………………………………………………………………………………….. 4

5.7 Odstranění náletových dřevin na polní cestě za ulici Sladovnická…………………………………………………………… 4

5.8 Finanční příspěvek pěstounským rodinám………………………………………………………………………………………………. 4

5.9 Navýšení částky na označení městské části ve Dvorskách……………………………………………………………………… 4

5.10 Příspěvek SK Tuřany na fotbalový turnaj žáků………………………………………………………………………………………… 4

5.11 Výměna topidla v pobočce knihovny Jiřího Mahena……………………………………………………………………………….. 4

5.12 Provedení rozboru vody v nepronajatých studnách………………………………………………………………………………… 4

5.13 Projektová dokumentace pro zastávky MHD…………………………………………………………………………………………… 4

5.14 Projektová dokumentace na úpravu vstupu do ZŠ Požární……………………………………………………………………… 4

5.15 Žádost o dotaci platu učitele……………………………………………………………………………………………………………………. 5

5.16 Příspěvek pro TJ Dvorska na hody………………………………………………………………………………………………………….. 5

5.17 Vyplacení tantiemy panu Antonínu Tůmovi……………………………………………………………………………………………. 5

Ad6) Organizační záležitosti……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

6.1 Program 13/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany……………………………………………………………………….. 5

Ad7) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

7.1 Návrh optimalizace sítě základních škol…………………………………………………………………………………………………… 5

7.2 Zahájení správního řízení o uložení pokuty dle §58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích……………………….. 5

7.3 Program rozvoje……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

7.4 Návrh na udělení Ceny města Brna pro PhDr. Karla Rechlíka…………………………………………………………………… 5

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

49/IV 5.3, 6.1 ZMČ,

51/IV 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 vše ZMČ, 4.5, 5.3, 5.5, 5.8, 5.9

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

21/III bod 3.1, 11/IV 3.1

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis komise školské a kulturně sportovní ze dne 10.8.2004

Rada se seznámila se zápisem komise školské a kulturně sportovní ze dne 10.8.2004 a dle jejího doporučení navrhuje přidělení neinvestičních dotací sportovním klubům v následující výši: 21.250 Kč pro Tenisový klub Tuřany, 21.250 Kč pro TJ Holásky, 21 250 pro TJ Dvorska, 21 250 pro Sokol Tuřany, 35.000 Kč pro SK Tuřany .Rozpočtová skladba 3419/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem a prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 347, k.ú. Brněnské Ivanovice a doporučuje ZMČ schválit jeho následný prodej.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.2 Pronájem p.č. 4025 k.ú. Tuřany

Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č. 4025, k.ú. Tuřany dohodou s Marií Čekalovou ke dni podpisu smlouvy a souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s Josefem Čekalem ke stejnému dni.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.3 Rozšíření pronájmu části p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s rozšířením pronájmu části pozemku p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice o 440 m2 z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.4 Prodej pozemku p.č. 201/3, k.ú. Holásky

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 201/3, k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Prodej pozemků v areálu Agra v Tuřanech

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemků p.č. 2065/10, 2065/76, 2065/78, 2065/77, 2065/55, 2065/75 k.ú. Tuřany (v areálu Agra)

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Pronájem pozemku p.č. 1262, k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1262, k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.7 Věcné břemeno k p.č. 490 a 333 k.ú. Tuřany

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene plynovodního řadu k pozemku p.č. 490 a 333 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.8 Prodej pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.9 Prodej pozemků p.č. 2366, 2367, k.ú. Holásky

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemků p.č. 2366, 2367, k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Zpracování demografické studie

Rada souhlasí s nabídkou zpracování demografické studie MČ Brno-Tuřany firmou Regionální poradenská agentura, s.r.o. v ceně 19.000 Kč bez DPH, rozpočtová skladba 6171/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.2 Oprava polní cesty od ulice V aleji po železniční přejezd

Rada souhlasí s nabídkou Silničních staveb na opravu polní cesty od ulice V aleji po železniční přejezd v ceně 84.600 Kč bez DPH (asfaltobeton) a úpravu polní cesty navazující na ulici Petlákova recyklátem v ceně 40.000 Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 2212/5171

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.3 Projekt úprav zelených ploch Ivanovické náměstí

Rada projednala dvě varianty nabídky firmy Zahradní a krajinářská tvorba Brno na projekt úprav zelených ploch na Ivanovickém náměstí a požaduje zapracovat do RO č. 4/2004 částku určenou na projekty zeleně ve výši 200 tis. Kč.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.4 Rozpočtové opatření č. 4/2004

Rada projednala RO č. 4/2004 a doporučuje jej Zastupitelstvu ke schválení.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.5 Příspěvek na hody pro SDH Holásky

Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na hody SDH Holásky ve výši 10.000 Kč. Rozpočtové skladba 3319/5229

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.6 Vyčištění ploch před restaurací FAKO

Rada souhlasí s nabídkou firmy MINKS na vyčištění ploch na Tuřanském náměstí před restaurací FAKO v ceně 2.618 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.7 Odstranění náletových dřevin na polní cestě za ulici Sladovnická

Rada souhlasí s odstraněním náletových dřevin na polní cestě za ulici Sladovnická v ceně 3.500 Kč vč. DPH, a jednorázového úklidu černé skládky v ceně do 2.000 Kč vč. DPH firmou Martin Minks. Rozpočtová skladba 3745/ 5169 a 3729/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.8 Finanční příspěvek pěstounským rodinám

Rada schvaluje rozdělení finančních příspěvků pěstounským rodinám (dle počtu nezaopatřených dětí v pěstounské péči) takto: Dvořáčkovi 14.286 Kč, Vysloužilovi 2.857 Kč, Bišofovi 2.857 Kč. Rozpočtová skladba 4332/5492.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.9 Navýšení částky na označení městské části ve Dvorskách

Rada schvaluje navýšení částky na označení městské části ve Dvorskách na částku celkem 7.600 Kč vč. DPH (viz bod 5.7 rada č. 47)

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.10 Příspěvek SK Tuřany na fotbalový turnaj žáků

Rada schvaluje příspěvek SK Tuřany na fotbalový turnaj žáků ve výši 5.000 Kč. Rozpočtová skladba 3419/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.11 Výměna topidla v pobočce knihovny Jiřího Mahena

Rada z předložených nabídek vybrala firmu Pecák k výměně topidla v pobočce knihovny Jiřího Mahena v celkové částce do 10.000 Kč vč. DPH.Rozpočtová skladba 3612/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.12 Provedení rozboru vody v nepronajatých studnách

Rada souhlasí s provedením rozboru vody v 10 nepronajatých studnách v naší městské části v celkové ceně 10.000 Kč. Rozpočtová skladba 2310/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.13 Projektová dokumentace pro zastávky MHD

Rada souhlasí s objednáním projektové dokumentace na zastávku MHD konečná Dvorska, zastávka MHD Vlčkova u Ing. Páče v ceně celkem 21.520 Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 2219/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.14 Projektová dokumentace na úpravu vstupu do ZŠ Požární

Rada souhlasí s objednáním projektové dokumentace na úpravu vstupu – rampa pro vozíčkáře pro ZŠ Požární u Ing. Páče v ceně celkem 5.300 Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 3113/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.15 Žádost o dotaci platu učitele

Rada projednala požadavek ředitelky ZŠ Měšťanská na dotaci platu učitele ve výši 105.000 Kč na období září-prosinec 2004 a požaduje zapracování do rozpočtového opatření č. 4/2004.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.16 Příspěvek pro TJ Dvorska na hody

Rada schvaluje příspěvek TJ Dvorska ve výši 5.000 Kč na uspořádání hodů ve Dvorskách.

Rozpočtová skladba 3319/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.17 Vyplacení tantiemy panu Antonínu Tůmovi

Rada doporučuje ZMČ schválit vyplacení tantiemy ve výši 750 Kč panu Antonínu Tůmovi, přijaté od Obecního vodního družstva Balbínův pramen za činnosti pana Tůmy v orgánech družstva.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad6) Organizační záležitosti

6.1 Program 13/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Rada schvaluje program 13/IV. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná 26.8.2004: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, rozpočtové opatření č. 4/2004, rozdělení neinvestičních dotací sportovním klubům, Optimalizace sítě škol majetkoprávní dispozice, různé, závěr. Zasedání se uskuteční od 18 hodin na Základní škole Měšťanská.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad7) Různé

7.1 Návrh optimalizace sítě základních škol

Rada projednala návrh optimalizace sítě základních škol v naší MČ. Materiál bude předložen Zastupitelstvu.

7.2 Zahájení správního řízení o uložení pokuty dle §58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rada souhlasí se zahájením správního řízení o uložení pokuty dle §58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, panu Dominiku Travlovi ve věci prodeje občerstvení z maringotky u Holáseckých jezer.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

7.3 Program rozvoje

Rada požaduje připravit aktualizaci Programu rozvoje.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

7.4 Návrh na udělení Ceny města Brna pro PhDr. Karla Rechlíka

Rada požaduje zajištění podání návrhu na udělení Ceny města Brna pro PhDr. Karla Rechlíka.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                Marie Stehlíková                                    Jan Havlík
                                 místostarostka                                       starosta

Usnesení z 52/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.7.2004

Zápis s usnesením z 52/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 28.7.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.15 hodin, skončilo 20.00 hodin.

Přítomní:

Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Miloslav Blažek,

Ing. Vladimír Šrom – tajemník

Omluveni: Jan Havlík, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Zápis s usnesením z 52/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 0

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 0

3.1 El. přípojka přes pozemek p.č. 3547 k.ú. Tuřany……………………………………………………………………………………….. 0

3.2 Splašková kanalizace přes pozemek p.č. 2193 k.ú. Holásky………………………………………………………………………. 0

3.3 Žádost o postavení plotu mezi p.č. 1510/2 a 1510/1 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………… 0

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 0

4.1 Darovací smlouva s MČ Brno-Černovice…………………………………………………………………………………………………. 0

4.2 Žádost pí Trnkové o vrácení pokuty……………………………………………………………………………………………………….. 0

4.3 Čerpání rozpočtu pro JSDH Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………………………… 0

4.4 Zadání posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3/5……………………………………………. 0

4.5 Vyčištění křišťálového lustru…………………………………………………………………………………………………………………… 0

4.6 Zaplacení dopravy důchodců na zájezd…………………………………………………………………………………………………… 0

4.7 Arboristické zásahy u budovy ZŠ Dvorecká……………………………………………………………………………………………. 0

4.8 Dopady zvýšení DPH do rozpočtu městské části…………………………………………………………………………………….. 0

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

5.1 Dodatky k nájemním smlouvám……………………………………………………………………………………………………………….. 0

5.2 Manipulační plán „Závlahy pod Brnem“………………………………………………………………………………………………….. 0

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Ing. Miloslav Blažek byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S, 64/III bod 12 S, 19/IV bod 5.4 S, 26/IV bod 3.1 S,

34/IV bod 6.2, 45/IV bod 6.4, 46/IV bod 6.2, 47/IV bod 5.6.

49/IV bod 5.3, 6.1 ZMČ, 6.2,

51/IV bod 3.1.ZMČ, 3.2.ZMČ, 3.3.ZMČ, 3.5.ZMČ, 3.6.ZMČ, 4.3., 4.4., 4.5., 5.1., 5.3.,

5.4., 5.5., 5.8., 5.9.

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 El. přípojka přes pozemek p.č. 3547 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost firmy Caska Invest a.s. o souhlas s vedením el. přípojky pro stanici RDTF přes pozemek p.č. 3547 k.ú. Tuřany a s vedením přípojky souhlasí.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

3.2 Splašková kanalizace přes pozemek p.č. 2193 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost manželů Šibalových a p. Říhy o vyjádření k vedení splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 2193 k.ú. Holásky a nemá námitek.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

3.3 Žádost o postavení plotu mezi p.č. 1510/2 a 1510/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost p. Rozprima o postavení plotu mezi p.č. 1510/2 ve vlastnictví města a p.č. 1510/1 ve vlastnictví p. Rozprima v k.ú. Brněnské Ivanovice a s tímto požadavkem nesouhlasí.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Darovací smlouva s MČ Brno-Černovice

Rada souhlasí s podpisem darovací smlouvy s MČ Brno-Černovice na 100.000,- Kč ve prospěch obyvatel domu Tržní 2.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.2 Žádost pí Trnkové o vrácení pokuty

Rada projednala žádost pí Trnkové o vrácení pokuty ve výši 6.000,- Kč uložené stavebním úřadem. Žádosti nelze vyhovět, protože se jedná o pokutu uloženou v přenesené působnosti.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.3 Čerpání rozpočtu pro JSDH Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s provedením pravidelné technické prohlídky vozidla v ceně 2.000,- Kč, s údržbou a opravou vozidla před technickou kontrolou za 10.000,- Kč a PHM za 5.000,- Kč pro JSDH Brněnské Ivanovice.

Rozpočtová skladba 5512/5166, /5171, /5156,

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.4 Zadání posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3/5

Rada souhlasí se zadáním posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3/5 nezávislé firmě.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.5 Vyčištění křišťálového lustru

Rada souhlasí s nabídkou firmy Alena Weberová na vyčištění 1 křišťálového lustru v ceně cca 5.000,-.

Rozpočtová skladba 6171/5171.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.6 Zaplacení dopravy důchodců na zájezd

Rada souhlasí se zaplacením faktury ve výši 5.000,- Kč za dopravu důchodců na zájezd.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.7 Arboristické zásahy u budovy ZŠ Dvorecká

Rada souhlasí s provedením arboristických zásahů u budovy ZŠ Dvorecká v ceně 27.370,- Kč firmou Ing. Pavel Švec. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.8 Dopady zvýšení DPH do rozpočtu městské části

Rada vzala na vědomí možné dopady zvýšení DPH do rozpočtu městské části vzhledem k uzavřeným smlouvám (energie, smlouvy na údržbu zeleně apod.)

Ad5) Různé

5.1 Dodatky k nájemním smlouvám

Rada souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na nebytové prostory, týkající se požární ochrany, s těmito subjekty: Regína Čermáková, MUDr. Marie Petrásová, Jana Jarošová, Kamil Štoll, MUDr. Lubomír Pohlodek, Pavlína Zusková, MUDr. Sylvie Mendelová, Lenka Pavlíková, Danuše Vágnerová, MUDr. Ivana Svobodová, MUDr. Radvana Ergensová, MUDr. Vladimíra Sukupová, Jiří Mareš a Dušan Šindelka, Česká pošta, Knihovna JM, Český Telecom, Sdružení Práh

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.2 Manipulační plán „Závlahy pod Brnem“

Rada projednala předložený manipulační plán „Závlahy pod Brnem“ a nemá námitek.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

Zapsala: Mgr. Pokorná

                           Ing. Miloslav Blažek                                       Marie Stehlíková
                                  člen Rady                                                místostarostka

Usnesení z 51/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.7.2004

Zápis s usnesením z 51/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 14.7.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 21.45 hodin.

Přítomní:

Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Jan Petrás,

Ing. Jitka Gallová, zástupce tajemníka

Omluven: Jan Havlík

Program: strana:

Zápis s usnesením z 51/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Prodej pozemků p.č. 2065/9 a části p.č. 2065/77 v k.ú. Tuřany…………………………………………………………………. 2

3.2 Prodej pozemku p.č. 8, k.ú. Dvorska…………………………………………………………………………………………………………. 2

3.3 Směna části p.č. 889 za p.č. 3757 v k.ú. Tuřany……………………………………………………………………………………….. 2

3.4 Pronájem pozemků v k.ů. Tuřany a Br. Ivanovice Agru Tuřany……………………………………………………………….. 2

3.5 Prodej pozemku p.č. 594/2 v k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………………………….. 2

3.6 Prodej/pronájem p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky………………………………………………………………………………………….. 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

4.1 Deratizace v Tuřanech……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

4.2 Ořezy akátů na Závětrné………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.3 Vyčištění ploch veřejné zeleně…………………………………………………………………………………………………………………. 3

4.4 Likvidace černých skládek……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.5 Nákup ochranných prostředků pro JSDH Holásky………………………………………………………………………………….. 3

4.6 Příspěvek pro SDH Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………………………………….. 3

4.7 Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2005…………………………………………………………………………………………… 4

4.8 Žádost ředitelky MŠ Holásecká o finanční prostředky…………………………………………………………………………….. 4

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.1 Varianty výstavby domova důchodců…………………………………………………………………………………………………….. 4

5.2 Koncepce ZŠ Měšťanská 21……………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.3 Dosadba stromů na hřišti v Holáskách…………………………………………………………………………………………………….. 4

5.4 Stanoviska komisí k rozdělení dotací spolkům…………………………………………………………………………………………. 4

5.5 Přístřešek MHD na Revoluční………………………………………………………………………………………………………………….. 4

5.6 Petice občanů z ulice Kudrnova………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.7 Dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice Tuřany“……………………………………………………………………. 5

5.8 Vyjádření k rozšíření dálnice D1……………………………………………………………………………………………………………….. 5

5.9 Stížnost občanů na provoz lisovny plastů, Sokolnická 51……………………………………………………………………….. 5

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Ing. Josef Panáček byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

34/IV 6.2,

44/IV 5.1,

45/IV 6.4,

46/IV 6.2,

47/IV 5.6., 5.7,

49/IV 4.1, 5.1, 5.3, 6.1 ZMČ, 6.2, 6.5,

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Prodej pozemků p.č. 2065/9 a části p.č. 2065/77 v k.ú. Tuřany

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 2065/9 a části pozemku p.č. 2065/77 v k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.2 Prodej pozemku p.č. 8, k.ú. Dvorska

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 8, k.ú. Dvorska.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.3 Směna části p.č. 889 za p.č. 3757 v k.ú. Tuřany

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení směnu části pozemku p.č. 889 v majetku města Brna (se zachováním územní rezervy pro případné prodloužení ulice Měšťanská ) za pozemek p.č. 3757 v k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.4 Pronájem pozemků v k.ů. Tuřany a Br. Ivanovice Agru Tuřany

Rada souhlasí s pronájmem ploch v k.ú. Tuřany a Brněnské Ivanovice (dle přílohy) firmě Agro Tuřany, a.s. z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.5 Prodej pozemku p.č. 594/2 v k.ú. Tuřany

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 594/2 v k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.6 Prodej/pronájem p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej a souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 76/3, 76/4 v k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Deratizace v Tuřanech

Rada souhlasí s provedením deratizace v ulicích Malinská, Tuřanské nám., Podlipná, Farní a Myslivecká v ceně do 7.140 Kč vč. DPH vybranou firmou Pařez ze tří nabídek. Rozpočtová skladba 1014/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.2 Ořezy akátů na Závětrné

Rada souhlasí s provedením ořezu akátů na ulici Závětrná firmou Švec v ceně 34.808 Kč vč. DPH.

Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.3 Vyčištění ploch veřejné zeleně

Rada souhlasí s vyčištěním a osázením ploch u pomníku na Ivanovickém náměstí firmou Martin Minks v ceně 2.719 Kč vč. DPH, vyčištění plochy u Tuřanky stejnou firmou za cenu 4.760 Kč, vč. DPH, vykácení havarijního stromu na Požární ulici firmou Eden v ceně 762 Kč, vč. DPH.

Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.4 Likvidace černých skládek

Rada souhlasí s likvidací černých skládek na ulici V aleji, Zapletalova a Vinohradská a instalací dvou kontejnerů na Dvorskách firmou Ecotechniek v celkové ceně do 50.000 Kč, vč. DPH.

Rozpočtová skladba 3722/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Nákup ochranných prostředků pro JSDH Holásky

Rada schvaluje nákup ochranných prostředků pro Jednotku SDH Holásky v celkové ceně 36.235,50 Kč.

Rozpočtová skladba 5512/5132.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Příspěvek pro SDH Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku pro SDH Brněnské Ivanovice na akci pro děti, která se koná 11.9.2004, v částce 3.000 Kč. Rozpočtová skladba 5512/5229.

Hlasování: pro 3, jeden se zdržel

Zodpovídá: tajemník

4.7 Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2005

Rada odsouhlasila harmonogram přípravy rozpočtu naší MČ na rok 2005 a ukládá ÚMČ rozeslat harmonogram všem zainteresovaným subjektům.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.8 Žádost ředitelky MŠ Holásecká o finanční prostředky

Rada projednala žádost ředitelky MŠ Holásecká o chybějících finančních prostředcích na provoz MŠ Zapletalova a pověřuje místostarostku jednáním na OŠMT MMB.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: místostarostka

Ad5) Různé

5.1 Varianty výstavby domova důchodců

Rada byla informována projektantem Ing. arch. Radko Květem z firmy K4 Brno, a.s. o variantách výstavby objektu domova důchodců na Holásecké ulici. Varianta 1 – 105 lůžek a zachování stávajícího zdravotního střediska, Varianta 2 – 120 lůžek a demolice ZS. V případě realizace varianty 2 Rada požaduje zachování rozsahu stávající zdravotní péče a pověřuje starostu a místostarostku jednáním s kompetentními orgány v této záležitosti.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta a místostarostka

5.2 Koncepce ZŠ Měšťanská 21

Rada se seznámila s koncepcí Základní školy Měšťanská 21, kterou jim objasnila PhDr. Božena Kofhaberová, PhD, nově jmenovaná ředitelka.

5.3 Dosadba stromů na hřišti v Holáskách

Rada souhlasí s dosadbou stromů na hřišti v Holáskách.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.4 Stanoviska komisí k rozdělení dotací spolkům

Rada požaduje stanovisko komise školné a kulturně sportovní k rozdělení dotací sportovním klubům v naší městské části.

Termín: do 16.8.2004

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.5 Přístřešek MHD na Revoluční

Rada souhlasí s umístěním přístřešku MHD na ulici Revoluční vedle sloupu VO.

Hlasování: pro 3, jeden se zdržel

Zodpovídá: tajemník

5.6 Petice občanů z ulice Kudrnova

Rada pověřuje místostarostku odpovědí na petici občanů ulice Kudrnova v tom smyslu, že městská část v současné době neuvažuje s otevřením průchodu do Lesíčka.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: místostarostka

5.7 Dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice Tuřany“

Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě o dílo s firmou DIRS a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta

5.8 Vyjádření k rozšíření dálnice D1

Rada nesouhlasí s rozšířením dálnice D1. Rozšíření dálnice by přineslo zhoršení životního prostředí, zejména zvýšenou hlukovou zátěž pro naši městskou část.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.9 Stížnost občanů na provoz lisovny plastů, Sokolnická 51

Rada projednala stížnost občanů na provoz lisovny plastů na ulici Sokolnická 51 a požaduje provedení státního stavebního dohledu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                          Marie Stehlíková                                         Jan Havlík
                          místostarostka                                            starosta