Usnesení z 85/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.10. 2005

Zápis z 85. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

85. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 5.10. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starostaomluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z jednání sociálně-zdravotní komise…………………………………………………………………………….. 2

1.4 Zápis z jednání komisí dopravní, stavební a rozvojové……………………………………………………………….. 2

1.5 Obsah zpravodaje Listy……………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Příčný práh a obytná zóna Jahodová, Pastevní……………………………………………………………………….. 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Vyjádření ke svěření hasičky v Brněnských Ivanovicích…………………………………………………………….. 2

3.2 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2135/6,8,11 k.ú. Tuřany…………………………………………. 2

3.3 Vyjádření k prodeji a směně pozemků p.č. 172, 173 k.ú. Dvorska……………………………………………….. 2

3.4 Vyjádření k užívání společné věci – pozemku p.č. 846 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………. 2

3.5 Vyjádření ke svěření pozemku p.č. 2135/12 k.ú. Tuřany……………………………………………………………. 2

3.6 Nabídka koupě pozemku p.č. 874/23 k.ú. Tuřany……………………………………………………………………. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Oprava CD mechaniky, vypalovačka a flash…………………………………………………………………………… 3

4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská 21………………………………………………………………………………………….. 3

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Obchodní soutěž Dostavba tělocvičny Tuřanská 12…………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena o dotaci……………………………………………………………………………….. 3

7.2 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o dotaci na Tuřanské hody………………………………………………………….. 3

7.3 Školská rada ZŠ Měšťanská 21…………………………………………………………………………………………. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Ošetření laviček v Májovém parku……………………………………………………………………………………….. 3

8.2 Řez stromu na ul. Jahodová………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 85. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV

3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice, 8.1 Výsadba okrasné hrušně,

81/IV 1.4 Organizace ÚMČ, 4.1 Opravy komunikací – ulička Pratecká, plocha pod pekárnou

82/IV 2.1 Zadání ÚPMB, 2.3 Přístřešky v Holáskách, 2.4 Studie pekárny Crocus, 4.3 Projekt Interreg Čachtice Tuřany

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 3.1 prodej pozemku ZMČ, 4.2 Nákup monitoru, 6.1 družstvo Služba ZMČ, 6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12-projekt, 7.2 Sborník Letci z Holásek a Tuřan, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

1.3 Zápis z jednání sociálně-zdravotní komise

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání sociálně-zdravotní komise ze dne 13. září 2005.

1.4 Zápis z jednání komisí dopravní, stavební a rozvojové

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis a usnesení ze společného zasedání komise stavební a životního prostředí, komise dopravy a veřejného pořádku a komise rozvoje ze dne 19. září 2005. Doporučení komisí rada využije při jednání s dotčenými správními orgány a společnostmi města Brna a Jihomoravského kraje.

1.5 Obsah zpravodaje Listy

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů 4/2005.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Příčný práh a obytná zóna Jahodová, Pastevní

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise dopravy a veřejného pořádku ve věci žádosti obyvatel ulice Jahodová a Pastevní o vybudování příčného prahu a obytné zóny v těchto ulicích.

3)MAJETEK

3.1 Vyjádření ke svěření hasičky v Brněnských Ivanovicích

Usnesení:

Rada požaduje předložení stavebně technického posouzení objektu hasičské zbrojnice na pozemku p.č. 1024 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2135/6,8,11 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada potvrzuje platné rozhodnutí ZMČ, které na 3/IV zasedání dne 19.12.2002 schválilo prodej pozemků p.č. 2135/6,8,11 v k.ú. Tuřany

3.3 Vyjádření k prodeji a směně pozemků p.č. 172, 173 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ, schválit prodej pozemku p.č. 172 k.ú. Dvorska vlastníkovi pozemku přilehlé nemovitosti na pozemku p.č. 171.

Rada doporučuje ZMČ schválit směnu části pozemku p.č. 172 v majetku města za část pozemku p.č. 173 v soukromém vlastnictví vše v k.ú. Dvorska.

3.4 Vyjádření k užívání společné věci – pozemku p.č. 846 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nemá námitek k uzavření dohody z úrovně města Brna o užívání společné věci – pozemku p.č. 846 k.ú. Brněnské Ivanovice, který je ve spoluvlastnictví města Brna a manželů Dočekalových.

3.5 Vyjádření ke svěření pozemku p.č. 2135/12 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje svěření pozemku p.č.2135/12 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

3.6 Nabídka koupě pozemku p.č. 874/23 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada neschvaluje záměr nákupu pozemku p.č. 874/23 k.ú. Tuřany.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Oprava CD mechaniky, vypalovačka a flash

Usnesení

Rada schvaluje opravu CD mechaniky v ceně 1.011,50 Kč, nákup vypalovačky a flashe v ceně 3.751,- dle nabídky firmy EXPOCOMP. Ceny uvedeny s DPH.

4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko ORF ÚMČ k objasnění připomínek finančního výboru k hospodaření ZŠ Měšťanská 21 za první pololetí 2005, které zaslalo ředitelství školy.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6)SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Obchodní soutěž Dostavba tělocvičny Tuřanská 12

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy IKIS Brno na komplexní zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na akci Dostavba tělocvičny Tuřanská 12 v ceně 61.499,- Kč vč. DPH – dle sazebníku.

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena o dotaci

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč Knihovně Jiřího Mahena na systematické budování knihovního fondu a jeho zkvalitnění a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.2 Žádost TJ Sokol Brno-Tuřany o dotaci na Tuřanské hody

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na tradiční Tuřanské císařské hody a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.3 Školská rada ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada zřizuje Školskou radu Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace ke dni 1.12.2005 a stanovuje počet jejich členů na 9.

Rada schvaluje volební řád Školské rady Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Ošetření laviček v Májovém parku

Usnesení:

Rada schvaluje ošetření 10ks laviček v parku Májovém u firmy IP – TRADING, s.r.o. za cenu 8 570,-Kč včetně DPH

8.2 Řez stromu na ul. Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje redukční řez stromu na ul. Jahodová u firmy Ing.Pavla Švece za cenu 5 950,-Kč včetně DPH

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 5.10. 2005

Marie Stehlíková                                                         Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                               starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 84/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.9. 2005

Zápis z 84. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

84. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 21.9. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starostaomluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Technický dozor přístřešky v Holáskách……………………………………………………………………………….. 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1326/12 a 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 2

3.2 Smlouva o dílo – přechod PC na WIN XP………………………………………………………………………………. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Rozpočtové opatření č. 11/2005………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Nákup monitoru pro ÚMČ………………………………………………………………………………………………….. 2

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

6.1 Žádost družstva Služba o finanční příspěvek………………………………………………………………………….. 2

6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12 – projekt…………………………………………………………………………….. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Žádost MŠ Holásecká o krytí chybějícího úvazku……………………………………………………………………. 2

7.2 Příspěvek na sborník Letci z Holásek a Tuřan………………………………………………………………………… 2

7.3 Rozšíření školní družiny……………………………………………………………………………………………………. 2

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 2

8.1 Projektová dokumentace pro územní řízení „Zalesnění pozemků v Holáskách“……………………………….. 3

8.2 Deratizace…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Nákup elektrocentrály pro JSDH Brněnské Ivanovice……………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 84. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV

3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice, 8.12 Výsadba okrasné hrušně

81/IV 1.4 Organizace ÚMČ, 4.1 Opravy komunikací – ulička Pratecká, plocha pod pekárnou

82/IV 2.1 Zadání ÚPMB, 2.3 Přístřešky Na Návsi, Požární, 2.4 Studie pekárny Crocus, 4.3 Projekt Interreg Čachtice-Tuřany, 7.2 Příspěvek oddílu Junáka

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Technický dozor přístřešky v Holáskách

Usnesení:

Rada schvaluje provedení TDI a inženýrskou činnost Ing. Haraštou, CSc. při akci Vybudování přístřešků v ceně 5.200,- Kč vč. DPH.

3)MAJETEK

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1326/12 a 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemků p.č. 1326/12 a 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Smlouva o dílo – přechod PC na WIN XP

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Pavlem Ryšavým o přechodu počítačů ÚMČ na WIN XP za cenu 20.400,- Kč včetně DPH.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Rozpočtové opatření č. 11/2005

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2005

4.2 Nákup monitoru pro ÚMČ

Usnesení:

Rada schvaluje nákup monitoru DEL 1704 v ceně 10.800,- Kč vč. DPH

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6)SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Žádost družstva Služba o finanční příspěvek

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit poskytnutí jednorázové dotace družstvu invalidů Služba ve výši 50.000,- Kč na naplňování sociálního programu ke snížení hlučnosti a zlepšení životního prostředí.

Rada požaduje zapracovat uvedenou finanční částku do rozpočtového opatření.

6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12 – projekt

Usnesení:

Rada schvaluje zadání projektové a inženýrské činnosti na akci Dostavba tělocvičny Tuřanská 12 firmě AP-atelier, Kabátníkova 2, Brno v ceně 113.050,- Kč včetně DPH.

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost MŠ Holásecká o krytí chybějícího úvazku

Usnesení:

Rada neschvaluje poskytnutí příspěvku mateřské škole Holásecká na krytí chybějícího úvazku na pedagogickou pracovnici z důvodu ponechání školného jako součásti neinvestičního příspěvku škole.

7.2 Příspěvek na sborník Letci z Holásek a Tuřan

Usnesení:

Rada schvaluje příspěvek na vydání sborníku Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce formou proplacení faktury vydavateli Václavu Kolesovi, Zlín, ve výši 15.000,- Kč.

7.3 Rozšíření školní družiny

Usnesení:

Rada souhlasí s rozšíření kapacity školní družiny Základní školy Měšťanská 21. Rozšíření nebude klást nároky na finanční prostředky z rozpočtu městské části.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Projektová dokumentace pro územní řízení „Zalesnění pozemků v Holáskách“

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace pro územní řízení „Zalesnění pozemků v Holáskách“ firmou Lesprojekt Brno, Jezuitská 13 v ceně 27.000,- Kč vč. DPH.

8.2 Deratizace

Usnesení:

Rada schvaluje provedení deratizace firmou Pařez Brno, v ceně 9.000,- Kč vč. DPH na těchto ulicích a prostranstvích: Tuřanské náměstí, Ivanovické náměstí, Jahodová, Vyšehradská, Hasičská, Podlipná, Špirkova.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Nákup elektrocentrály pro JSDH Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje nákup elektrocentrály pro JSDH Brněnské Ivanovice v celkové ceně 35.000,- Kč vč. DPH.

V Brně – Tuřanech 21.9. 2005

Marie Stehlíková                                  Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany            starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 83/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8.9. 2005

Zápis z 83. mimořádné schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

83. mimořádné schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 8.9. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starostaomluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

 

 

 

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍI

6.1 Vyzývací dopis Dostavba tělocvičny Tuřanská 12

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 83. schůze RMČ.

 

 

 

6)

SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

 

 

 

 

6.1 Vyzývací dopis na akci Dostavba tělocvičny Tuřanská 12

 

 

 

 

Usnesení:

Rada souhlasí se zněním vyzývacího dopisu na akci Dostavba tělocvičny Tuřanská 12.

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 8.9. 2005

 

 

Marie Stehlíková                                               Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                  starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 82/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.9. 2005

Zápis z 82. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

82. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 7.9. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Redakční rada Listů………………………………………………………………………………………………………… 2

1.4 Program ZMČ………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.5 Rekonstrukce radnice v roce 2005………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Zadání územního plánu města Brna…………………………………………………………………………………….. 2

2.2 Přístřešky MHD Na Návsi, Požární……………………………………………………………………………………… 2

2.3 Chodník Na Návsi – dodatek smlouvy…………………………………………………………………………………… 2

2.4 Pekárna Crocus……………………………………………………………………………………………………………… 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………….. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Rozpočtové opatření č. 10/2005………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Rozpočtový výhled………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.3 Záměr projektu Interreg…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

6.1 Smlouva na demolici tělocvičny Tuřanská 12…………………………………………………………………………. 3

6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12………………………………………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Odpisový plán ZŠ Měšťanská 21………………………………………………………………………………………… 3

7.2 Příspěvek oddílu Junáka…………………………………………………………………………………………………… 3

7.3 Údaje o MŠ V Aleji 2, MŠ Holásecká 11, U lípy svobody 3, ZŠ Měšťanská 21 za školní rok 2004/2005.. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 82. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

76/IV

2.3 Kanalizace Růžová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice

77/IV

2.3 Oprava chodníku Na Návsi, 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI, 8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka – projekt

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice, 3.1 Pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany, 3.9 Revokace bodu 3.9 z 78/IV – ZMČ, 8.1 Výsadba okrasné hrušně, 8.2 Nabídkové řízení Park Malínská

80/IV 3.2 Prodej pozemků 1131 a 1132 k.ú. Brněnské Ivanovice ZMČ

81/IV 1.3 Program ZMČ, 1.4 Organizace ÚMČ, 4.1 Opravy komunikací – ulička Pratecká, plocha pod pekárnou, 5.1 Novelizace podmínek pronájmu bytů ZMČ, 7.1 Zřizovací listiny škol ZMČ

1.3 Redakční rada Listů

Usnesení:

Rada schvaluje paní Lucii Žákovou za členku redakční rady zpravodaje Listy.

1.4 Program ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje rozšíření programu ZMČ dne 15.9.2005 o výše uvedené body.

1.5 Rekonstrukce radnice v roce 2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí pokračování prací na akci Rekonstrukce radnice. Jedná se o pokračování smlouvy se zhotovitelem – firma DIRS Brno a smlouvy s technickým dozorem stavby – Ing. Cejnar. Budou provedeny práce dle projektů firmy Creo: Vnější (uliční) fasáda včetně výměny oken, rekonstrukce havarijního stavu kanalizační přípojky.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Zadání územního plánu města Brna

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje k zadání územního plánu města Brna.

2.2 Přístřešky MHD Na Návsi, Požární

Usnesení:

Rada schvaluje dodávku a montáž přístřešků u zastávek MHD Na Návsi a Požární firmou Strabag v ceně 120.190,- Kč včetně DPH za 1 kus přístřešku a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Rada požaduje zapracovat chybějící finanční prostředky do RO 10/2005.

2.3 Chodník Na Návsi – dodatek smlouvy

Usnesení:

Rada schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Chodník Na Návsi, kterým se termín výstavby vzhledem k technickým e klimatickým podmínkám mění, a sice do 15.9.2005

2.4 Pekárna Crocus

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise stavební a životního prostředí, komise pro dopravu a komise rozvoje.

3) MAJETEK

3.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Rozpočtové opatření č. 10/2005

Usnesení:

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 10/2005

4.2 Rozpočtový výhled

Usnesení:

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled na roky 2006 – 2016

4.3 Záměr projektu Interreg

Usnesení:

Rada schválila podání projektu meziregionální spolupráce Setkání Čachtic a Tuřan v celkové výši 396.000,- Kč v rámci Interregn IIIA Fond mikroprojektů. Rada doporučuje ZMČ zařadit projekt do rozpočtu roku 2006.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Smlouva na demolici tělocvičny Tuřanská 12

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Demolice tělocvičny Tuřanská 12“ s firmou DIRS Brno s.r.o. za cenu 1.712.766,- Kč včetně DPH.

6.2 Dostavba tělocvičny Tuřanská 12

Usnesení:

Rada požaduje předložení vyzývacího dopisu pro zpracování projektu pro stavební povolení dostavby tělocvičny Tuřanská 12, osloveny budou firmy Arch Design s.r.o. Brno, AP ateliér s.r.o. Brno, Ateliér Creo Brno. Následně rada schvaluje zajištění výběru dodavatele firmou IKIS Brno.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Odpisový plán ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ ke schválení odpisový plán HIM ZŠ Měšťanská 21 za rok 2005

7.2 Příspěvek oddílu Junáka

Usnesení:

Rada schvaluje příspěvek oddílu Junáka na úhradu nákladů na letní tábor v celkové výši 4 tis. Kč a doporučuje ZMČ schválit navýšení dotací v příslušné položce (RO č. 10/2005).

7.3 Údaje o MŠ V Aleji 2, MŠ Holásecká 11, U lípy svobody 3, ZŠ Měšťanská 21 za školní rok 2004/2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí výroční zprávy mateřských škol a základní školy v městské části Brno Tuřany.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 7.9. 2005

                       Marie Stehlíková                                                Jan Havlík
              místostarostka MČ Brno – Tuřany                  starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 81/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 31. 8. 2005

Zápis z 81. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

81. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 31. 8. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zasedání Zastupitelstva MČ Brno Tuřany………………………………………………………………………………. 2

1.4 Organizace ÚMČ……………………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Vyjádření k pronájmu p.č. 591/1 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………….. 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Oprava chodníků…………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.2 Nákup programu MS Office 2003………………………………………………………………………………………… 2

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

5.1 Návrh novelizace podmínek pronájmu obecních bytů………………………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Dodatky ke zřizovacím listinám základní školy a mateřských škol………………………………………………. 2

7.2 Vícepráce při opravě střechy MŠ U lípy svobody……………………………………………………………………. 3

7.3 Montáž parapetů přízemního objektu MŠ Holásecká……………………………………………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Nákup ochranných pomůcek pro JSDH Holásky…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 81. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV

1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

76/IV

2.3 Kanalizace Růžová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice

77/IV

, 2.3 Oprava chodníku Na Návsi, 3.4 S, 4.5 Posudek fasády ZŠ Dvorecká, 7.2 Finanční příspěvek pěstounské péči, 8.2 Arboristické zásahy firma Ing. Švece

78/IV 2.2 Oprava vjezdů ulice Glocova – lichá, 3.1 Pronájem pozemku p.č. 254 k.ú. Dvorska, 3.8 Restaurování plastik kaple BI, 8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice, 2.1 Dokumentace přístřešek MHD Požární, 2.2 Přístřešky MHD Na Návsi a Požární, 2.3, 3.1 Pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany, 3.2 Pronájem pozemku p.č. 1286 k.ú. BI, 3.3 Pronájem pozemku p.č. 4012 k.ú. Tuřany, 3.4 Pronájem pozemku p.č. 4031 k.ú. Tuřany, 3.5 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany, 3.6 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 44/7 k.ú. BI, 3.7 Změna nájemních smluv zubních laborantek, 3.8 Zpracování energetického auditu objekt ZŠ Měšťanská 21, 3.9 Revokace bodu 3.9 z 78/IV – ZMČ, 3.10 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 270/1 k.ú. BI, 3.12 Demolice objektu bývalé tělocvičny Tuřanská 12, Výsadba okrasné hrušně, 8.2 Nabídkové řízení Park Malínská

80/IV 3.1 Nabytí pozemku p.č. 436/1 a 436/46 k.ú.Holásky, 3.2 Prodej pozemků 1131 a 1132 k.ú. Brněnské Ivanovice ZMČ, 3.3 Pronájem stomatologické ordinace, 8.1 Lavice a stoly – Lesy mB, 8.2 Pokos pozemku u ekodvoru

1.3 Zasedání Zastupitelstva MČ Brno Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 19/IV zasedání ZMČ dne 15. září 2005, který bude obsahovat tyto body:

1.-6. Technický bod, Připomínky členů ZMČ k předchozímu zápisu, Kontrola úkolů, Dotazy k zápisům z jednání rady, Zprávy o jednání výborů ZMČ, Podněty občanů, 7. Informace o výsledcích hospodaření za 1. pololetí 2005, 8. Rozpočtové opatření č. 10/2005, 9. Majetkoprávní vztahy, 10. Zřizovací listiny škol, 11. Vyhláška o obecních bytech, 12. Různé, závěr

1.4 Organizace ÚMČ

Usnesení:

Rada bere na vědomí vypsání konkurzu na uvolněné funkční místo tajemníka. Rada schvaluje zřízení nového funkčního místa – referent stavebního úřadu.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) MAJETEK

3.1 Vyjádření k pronájmu p.č. 591/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Oprava chodníků

Usnesení:

Rada schvaluje provedení oprav firmou Jihstav Brno po schválení RO č.10/2005 ZMČ

a) uličky mezi Prateckou a Vítěznou firmou Jihstav Brno v ceně do 165.000,- Kč

b) plochy p.č. 1388 k.ú. Tuřany v ceně do 245.000,- Kč

4.2 Nákup programu MS Office 2003

Usnesení:

Rada schvaluje zakoupení programového vybavení MS Office 203 v celkové ceně po navýšení v hodnotě 8.592,- Kč

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Návrh novelizace podmínek pronájmu obecních bytů

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit bez připomínek Pravidla o pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a o podmínkách zajišťování bytové náhrady.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dodatky ke zřizovacím listinám základní školy a mateřských škol

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení dodatek č. VI. ke zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, dodatek č.IV.ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, dodatek č. II.ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace a dodatek č. II.ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace.

7.2 Vícepráce při opravě střechy MŠ U lípy svobody

Usnesení:

Rada souhlasí s proplacením víceprací při opravě střechy MŠ U lípy svobody firmě Frýz – Čačka v ceně do 17.000,- Kč

7.3 Montáž parapetů přízemního objektu MŠ Holásecká

Usnesení:

Rada souhlasí s montáží vnitřních parapetů v MŠ Holásecká v ceně 9.520,- Kč včetně DPH firmou Mareš.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Nákup ochranných pomůcek pro JSDH Holásky

Usnesení:

Rada souhlasí se zakoupením ochranných pomůcek v celkové ceně 48.252,50,- Kč včetně DPH pro JSDH Holásky.

V Brně – Tuřanech 31. 8. 2005

                                 Marie Stehlíková                                                      Jan Havlík
                  místostarostka MČ Brno – Tuřany                                starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení z 80/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10. 8. 2005

Zápis z 80. schůze Rady

z 80. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 10. 8. 2005

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Jiří Komůrka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Oprava chodníku u přístřešku MHD Na Návsi

2.2 Oprava chodníku u přístřešku MHD u ZŠ Požární

3) MAJETEK

3.1 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1131 a 1132 k.ú. Brněnské Ivanovice

3.3 Pronájem stomatologické ordinace

3.4 Provedení zednických prací MŠ Holasecká

4) FINANCE

4.1 Přehled hospodaření za období 1 – 6/2005

4.2 Rozpočtové opatření č. 9/2005

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o dotaci na „Den pro děti“

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy Lesy města Brna, spol.s.r.o. na zakoupení lavice a stolu

8.2 Pokos pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 80. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešky MHD

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV 1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV 4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

75/IV 2.1 Oprava chodníků park Glocova – Zezulova

76/IV 2.3 Kanalizace Růžová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice

77/IV, 2.3 Oprava chodníku Na Návsi, 3.4 S, 4.5 Posudek fasády ZŠ Dvorecká ZMČ, 8.2 Arboristické zásahy firma Ing. Švece

78/IV 2.2 Oprava vjezdů ulice Glocova – lichá, 3.6 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká, 3.7 Oprava střechy objekt MŠ U Lípy, 3.8 Restaurování plastik kaple BI, 8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice, 2.2 Přístřešky MHD Na Návsi a Požární, 3.1 Pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany, 3.8 Zpracování energetického auditu objekt ZŠ Měšťanská 21, 3.9 Revokace bodu 3.9 z 78/IV. schůze RMČ ZMČ, 3.12 Demolice objektu bývalé tělocvičny Tuřanská 12, 5.1 Ukončení nájmu služebního bytu ZŠ Měšťanská, 8.1 Výsadba okrasné hrušně, 8.2 Nabídkové řízení Park Malínská

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Oprava chodníku u přístřešku MHD Na Návsi

Usnesení :

Rada bere na vědomí PD opravu chodníku na zastávce MHD Na Návsi a souhlasí se zapracováním nákladů do návrhu RO č. 9/2005.

2.2 Oprava chodníku u přístřešku MHD u ZŠ Požární

Usnesení :

Rada bere na vědomí PD opravu chodníku na zastávce MHD u ZŠ Požární a souhlasí se zapracováním nákladů do návrhu RO č. 9/2005.

3) MAJETEK

3.1 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada potvrzuje platné předchozí rozhodnutí ZMČ 12/IV ze dne 24.6.2004.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1131 a 1132 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1131 a 1132 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti AZP BRNO s.r.o.

3.3 Pronájem stomatologické ordinace

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem prostor po stomatologické praxi MUDr. J.P. ve ZS Holasecká MUDr. H.Ch. na dobu neurčitou s účinností od doby získání registrace nestátního zdravotnického zařízení.

3.4 Provedení zednických prací MŠ Holasecká

Usnesení:

Rada schvaluje provedení zednických prací (včetně víceprací: malování a vnitřní omítky, přemístění bojlerů) v MŠ Holasecká firmou Mareš v ceně do 80.000,- Kč včetně DPH.

4) FINANCE

4.1 Přehled hospodaření za období 1 – 6/2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ za období 1 – 6/2005, která je přílohou k tomuto zápisu.

4.2 Rozpočtové opatření č. 9/2005

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2005, které je přílohou k tomuto usnesení.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o dotaci na „Den pro děti“

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč pro SDH Brněnské Ivanovice na pořádání akce „Den pro děti“.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy Lesy města Brna, spol.s.r.o. na zakoupení lavice a stolu

Usnesení :

Rada schvaluje zakoupení 3x lavice+stolu “KOMPLET“ za cenu do 20.000,-Kč včetně DPH.

8.2 Pokos pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy Ing. Pavel Švec na pokosení pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany za cenu 14.298,- Kč vč. DPH. Rada souhlasí, aby tato částka byla poměrně požadována od nájemců pozemku.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 10. 8. 2005

                             Marie Stehlíková                                                Jan Havlík
               místostarostka MČ Brno – Tuřany                      starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 79/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 27. 7. 2005

Zápis ze 79. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

79. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 27. 7. 2005

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Miloslav Blažek Ing. člen rady

Marie Stehlíková místostarostka

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Jiří Komůrka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Veřejnoprávní smlouva

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Zjednodušená projektová dokumentace – přístřešek MHD Požární

2.2 Přístřešky MHD Na Návsi a Požární

2.3 Dodatek ke smlouvě předlažba chodníků Glocova 1

2.4 Připomínky k IDS

3) MAJETEK

3.1 Pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany

3.2 Pronájem pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice

3.3 Pronájem pozemku p.č. 4012 k.ú. Tuřany

3.4 Pronájem pozemku p.č. 4031 k.ú. Tuřany

3.5 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

3.6 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

3.7 Změna nájemních smluv zubních laborantek

3.8 Zpracování energetického auditu na ZŠ Měšťanská 21

3.9 Revokace bodu 3.5 z 78/IV. schůze RMČ

3.10 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 270/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

3.11 Rekonstrukce radnice

3.12 Demolice objektu bývalé tělocvičny Tuřanská 12

3.13 Oprava střechy MŠ Zapletalova

4) FINANCE

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Ukončení nájmu služebního bytu školníka ZŠ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dotace na Bartolomějské hody

7.2 Dotace TJ Dvorska na dostihové dny

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy EDEN, s.r.o. na výsadbu okrasné hrušně

8.2 Nabídkové řízení Park Malínská

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 79. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešky MHD

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV 1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV 4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

75/IV 2.1 Oprava chodníků park Glocova – Zezulova

76/IV 2.3 Kanalizace Růžová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice

77/IV, 2.3 Oprava chodníku Na Návsi, 3.4 S, 4.5 Posudek fasády ZŠ Dvorecká, 7.2 Finanční příspěvek pěstounské péči, 8.2 Arboristické zásahy firma Ing. Švece

78/IV 2.1 Změna usnesení 4.4. z 61/IV RMČ – přeložka nn ulice Petlákova, 2.2 Oprava vjezdů ulice Glocova – lichá, 3.1 Pronájem pozemku p.č. 254 k.ú. Dvorska, , 3.6 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká, 3.7 Oprava střechy objekt MŠ U Lípy, 3.8 Restaurování plastik kaple BI, 3.9 Oprava kanalizace hasičky Holásky, 4.2 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ 2006, 8.1 Prosekání pěšiny Texas Ranch – trať, 8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka

1.3 Veřejnoprávní smlouva

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle § 66a a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, s městem Šlapanice, která se týká vybírání a vymáhání místního poplatku ze vstupného na akce pořádané na letišti Brno-Tuřany Úřadem MČ Brno – Tuřany a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Zjednodušená projektová dokumentace – přístřešek MHD Požární

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Páče na zpracování zjednodušené projektové dokumentace na výměnu přístřešku na zastávce MHD na ul. Požární v ceně do 3 000,- Kč.

2.2 Přístřešky MHD Na Návsi a Požární

Usnesení :

Rada schvaluje dodání a montáž 2 přístřešků NIMBUS N 200 B3 na zastávce MHD Na Návsi a na Požární u ZŠ od firmy Městský mobiliář Cité s.r.o. v celkové ceně do 240.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem objednávky.

2.3 Dodatek ke smlouvě předlažba chodníků Glocova 1

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Zemako s.r.o. na předlažbu chodníků na ulici Glocova – lichá s.r.o. s termínem dokončení do 31.8.2005 a pověřuje starostu jeho podpisem.

2.4 Připomínky k IDS

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise dopravy a veřejného pořádku RMČ.

3) MAJETEK

3.1 Pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje

a) pronájem celého pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany panu Z. M. za roční nájemné 2754,- Kč.

b) neschvaluje pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany R. M. a R. T., H. M.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice za roční nájemné 1.400,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 4012 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje

a) ukončení nájmu pozemku p.č. 4012 k.ú. Tuřany s nájemci K. a M. V. dohodou ke dni 31.8.2005

b) pronájem tohoto pozemku V. a M. B. za roční nájemné 440,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.4 Pronájem pozemku p.č. 4031 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje

a) ukončení nájmu pozemku p.č. 4031 k.ú. Tuřany s nájemcem O. Z. dohodou ke dni 31.8.2005

b) pronájem pozemku p.č. 4031 k.ú. Tuřany p. Š. N. za roční nájemné 490,- Kč

a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.5 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany s Českým svazem ochránců přírody. Základní organizace Tuřany ke dni 31.7.2005.

3.6 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje prodloužení nájmu pozemku p.č. 44/7 kú. Brněnské Ivanovice firmě ABC Nemo a.s. z úrovně města Brna.

3.7 Změna nájemních smluv zubních laborantek

Usnesení:

Rada schvaluje

a) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s J. J. z důvodu otevření poradny zdravého životního stylu v budově zdravotního střediska. Roční nájemné se zvyšuje na 29.560,- Kč ročně,

b) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s R. Č. z důvodu uvolnění jedné z místností zdravotního střediska. Roční nájemné se snižuje na 18.818,- Kč ročně

a pověřuje starostu podpisem obou dodatků.

3.8 Zpracování energetického auditu na ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada schvaluje zpracování energetického auditu na ZŠ Měšťanská 21 firmou Stavoprojekta s.r.o. v max. do 47.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem objednávky.

3.9 Revokace bodu 3.5 z 78/IV. schůze RMČ

Usnesení :

Rada revokuje usnesení k bodu 3.5 z 78/IV. schůze RMČ takto :

a) Rada schvaluje provedení zednických prací při výměně oken a dveří na objektu MŠ Holasecká firmou Renop – stavby s.r.o. v termínu do 22.8.2005 v ceně do 20.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem objednávky.

b) Doporučuje ZMČ schválení rozpočtového opatření na realizaci zateplení přízemního objektu MŠ Holasecká.

c) Stanovuje pořadí nabídek na zateplení přízemního objektu MŠ Holasecká po odstoupení firmy MSU ze soutěže s termínem plnění říjen 2005 takto :

1) Renop – stavby s.r.o.

2) Inter – stav s.r.o.

3) Protoplast s.r.o.

3.10 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 270/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 270/1 k.ú. Brněnské Ivanovice s F. Z. dohodou k 30.10.2005. Pokud nedojde k dohodě, rada schvaluje použití všech potřebných právních postupů.

3.11 Rekonstrukce radnice

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě s firmou DIRS Brno s.r.o. na rekonstrukci radnice k pokračování stavebních prací v roce 2005 do max. objemu 6,5 mil Kč včetně DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.

3.12 Demolice objektu bývalé tělocvičny Tuřanská 12

Usnesení:

Rada schvaluje provedení demolice objektu bývalé tělocvičny budovy Tuřanská 12 firmou DIRS v celkové ceně 1.712.766,- Kč a požaduje přípravu smlouvy.

3.13 Oprava střechy MŠ Zapletalova

Usnesení:

Rada nesouhlasí s realizací opravy střechy MŠ Zapletalova v roce 2005 z důvodu nedostatku finančních prostředků.

4) FINANCE

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Ukončení nájmu služebního bytu školníka ZŠ

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu služebního bytu v objektu ZŠ Měšťanská 21 s F.Z. s tím, že městská část se zaváže zajistit F.Z. odpovídající náhradní byt.

V případě, že F.Z. nebude ochoten dohodu uzavřít, Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dotace na Bartolomějské hody

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na kulturní akci Bartolomějské hody 2005.

7.2 Dotace TJ Dvorska na dostihové dny

Usnesení:

Rada a schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.000,- Kč TJ Dvorska na konání dostihových dnů ve dnech 4.září a 2.října 2005.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy EDEN, s.r.o. na výsadbu okrasné hrušně

Usnesení :

Rada schvaluje dodání a výsadbu 1 okrasné hrušně do parku Revoluční od firmy EDEN za cenu do 4 040,-Kč včetně DPH.

8.2 Nabídkové řízení Park Malínská

Usnesení :

Rada schvaluje rekonstrukci parku Malínská firmou Přemysl Veselý s.r.o. v max. ceně 1.020.000,- Kč včetně DPH v termínu do 30.11.2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada pověřuje Investiční úsek ÚMČ zajištěním stavebního dozoru.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 27. 7. 2005

                                    Marie Stehlíková                                                        Jan Havlík
                      místostarostka MČ Brno – Tuřany                                starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 78/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13. 7. 2005

Zápis ze 78. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

78. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 13. 7. 2005

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

VÝPIS ZE ZÁPISU

ze 78. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 13. 7. 2005

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Jiří Komůrka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Změna usnesení bodu 4.4. z 61/IV RMČ – Dodatek č. 1 ke smlouvě s JME, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova

2.2 Oprava vjezdů ulice Glocova – lichá

3) MAJETEK

3.1 Pronájem pozemku p.č. 254 k.ú. Dvorska

3.2 Vyjádření k věcnému břemeni k pozemku p.č. 1288/1 k.ú. Tuřany

3.3 Ukončení nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku s MUDr. Pohlodkem

3.4 Změna usnesení bodu 3.2. z 75/IV RMČ – pronájem nebytových prostor lékárny

3.5 Zateplení přízemního objektu MŠ Holasecká

3.6 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká

3.7 Oprava střechy objekt MŠ U Lípy

3.8 Restaurování plastik kaple Brněnské Ivanovice

3.9 Oprava kanalizace hasičky Holásky

4) FINANCE

4.1 Rozpočtové opatření č. 8/2005

4.2 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ 2006

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost SK Tuřany o finanční příspěvek

7.2 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

7.3 Dodatek k darovací smlouvě s TK Tuřany

7.4 Dodatek k darovací smlouvě s SDH Holásky

7.5 Dodatek k darovací smlouvě s SDH Brněnské Ivanovice

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Prosekání pěšiny Texas Ranch – trať

8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1) ORGANIZACE
1.1 Schválení programu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 78. schůze RMČ.
1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešky MHD

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí, 4.7 Program pokladna

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV 1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

70/IV 2.1 Chodníky Glocova – lichá čísla

71/IV 4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

73/IV 8.1 Odpadkové koše zastávky MHD

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

75/IV 2.1 Oprava chodníků park Glocova – Zezulova, 3.4 Havarijní stav tělocvična Tuřanská 12, 5.1 Přidělení bytu, 8.2 Rekonstrukce parku Malínská

76/IV 2.3 Kanalizace Růžová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice

77/IV 1.6 Zápis komise stavební a ŽP, 1.7 Zápis sociálně-zdravotní komise, 2.2. Smlouva IDS JMK,

2.3 Oprava chodníku Na Návsi, 3.4 Svěření pozemků p.č. 464, 2360 a 2362/1 k.ú. Holásky, 4.5 Posudek fasády ZŠ Dvorecká, 7.2 Finanční příspěvek pěstounské péči, 8.2 Arboristické zásahy firma Ing. Švece

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ
2.1 Změna usnesení bodu 4.4. z 61/IV RMČ – Dodatek č. 1 ke smlouvě s JME, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvě s E.ON Distribuce, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova a pověřuje starostu jeho podpisem.
2.2 Oprava vjezdů ulice Glocova – lichá

Usnesení:

Rada schvaluje opravu vjezdů na ulici Glocova – lichá firmou Zemako s.r.o. v ceně do 325.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Termín dokončení do 31.8.2005.
3) MAJETEK
3.1 Pronájem pozemku p.č. 254 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 254 k.ú. Dvorska p. V. M. na dobu neurčitou za roční nájemné 209,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

3.2 Vyjádření k věcnému břemeni k pozemku p.č. 1288/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1288/1 k.ú. Tuřany z důvodu přeložky VN včetně trafostanice.

3.3 Ukončení nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku s L.P.

Usnesení:

Rada schvaluje prodloužení bezplatného termínu pro vyklizení nebytových prostor po L.P. do 31.7.2005 a požaduje vyvěšením záměru pronájmu pro stomatologickou praxi včetně inzerce.

3.4 Změna usnesení bodu 3.2. z 75/IV RMČ – pronájem nebytových prostor lékárny

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu s P.Z. ke dni 31.7.2005 a uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor lékárny ve zdravotním středisku se společností Euphrasia s.r.o s účinností od 1.8.2005.

3.5 Zateplení přízemního objektu MŠ Holasecká

Usnesení:

Rada schvaluje dodání a montáž zateplení, zdících práce na přízemním objektu MŠ Holasecká firmami v pořadí 1) Moravská stavební unie, 2) Renop-stavby za cenu do 290.000,- Kč včetně DPH v termínu do 22.8.2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.6 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká

Usnesení:

Rada schvaluje navýšení ceny za dodání a montáž oken a dveří bez žaluzií v přízemním objektu MŠ Holasecká firmou V-okna bez zdících prací za max. cenu do 210.000,- Kč včetně DPH v termínu do 22.8.2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.7 Oprava střechy objekt MŠ U Lípy

Usnesení:

Rada schvaluje opravu havarijního stavu střechy na objektu MŠ U Lípy živnostníky Čačka, Frýz za cenu do 400.000 Kč včetně DPH v termínu do 31.8.2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.8 Restaurování plastik kaple Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje restaurování 2 plastik Ecce Homo a Máří Magdalény v kapli v BI pí. L.Z. v ceně do 90.000,- Kč včetně DPH s termínem plnění do konce listopadu 2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.9 Oprava kanalizace hasičky Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje opravu kanalizace v objektu hasičky v Holáskách do částky 30.000,- Kč včetně DPH.
4) FINANCE
4.1 Rozpočtové opatření č. 8/2005

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2005, které je přílohou k tomuto usnesení.

4.2 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ 2006

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu MČ na rok 2005, který je přílohou k tomuto usnesení.
5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ
6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ
7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY
7.1 Žádost SK Tuřany o finanční příspěvek

Usnesení:

Rada neschvaluje poskytnutí dotace SK Tuřany ve výši 60.000,- Kč. Provozní příspěvky sportovním organizacím byly rozděleny, další nejsou rozpočtově kryty.

7.2 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Usnesení:

Rada schvaluje zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ s platností od 1.9.2005 do 31.8.2006 pro MŠ Holasecká, MŠ V Aleji a MŠ U Lípy Svobody – ve výši 250,- Kč/měsíc.

7.3 Dodatek k darovací smlouvě s TK Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č. 1 k darovací smlouvě s Tenisovým klubem Tuřany na poskytnutí daru ve výši 17.500,- Kč na provoz, který se týká změny termínu pro předložení vyúčtování a to do 30.11.2005.

7.4 Dodatek k darovací smlouvě s SDH Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č. 1 k darovací smlouvě s SDH Holásky na poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč na pořádání kulturní akce Holasecké ostatky 2005, který se týká změny termínu pro předložení vyúčtování a to do 30.11.2005.

7.5 Dodatek k darovací smlouvě s SDH Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č. 1 k darovací smlouvě s SDH Brněnské Ivanovice na poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč na nákup cen do soutěže v hasičské dovednosti, který se týká změny termínu pro předložení vyúčtování a to do 30.11.2005.
8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
8.1 Prosekání pěšiny Texas Ranch – trať

Usnesení:

Rada schvaluje prosekání pěšiny Texas Ranch – trať firmou Minks v ceně do 3.000,- Kč včetně DPH.

8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka

Usnesení :

Rada souhlasí s postupem výsadby porostů v lokalitě U Potoka a požaduje předložení nabídek na zpracování projektové dokumentace.
9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 13. 7. 2005

 Marie Stehlíková – místostarostka MČ Brno – Tuřany
Jan Havlík – starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 77/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22. 6. 2005

Zápis z 77. schůze Rady

77. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 22. 6. 2005

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluven:

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Jiří Komůrka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze rady………………………………………………………………………………………… 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva…………………………………………………………………………. 2

1.4 Zápis z 19/IV. zasedání finančního výboru ZMČ ze dne 16.6.2005……………………………………………….. 2

1.5 Zápis z 10/IV. zasedání kontrolního výboru ZMČ ze dne 2.6.2005……………………………………………….. 2

1.6 Zápis ze zasedání komise stavební a životního prostředí ze dne 25.5.2005……………………………………. 2

1.7 Zápis s jednání sociálně zdravotní komise ze dne 14. 6. 2005……………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 3

2.1 Doplnění bodu 2.2 z 75/IV RMČ………………………………………………………………………………………….. 3

2.2 Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK………………………………………………………………….. 3

2.3 Nabídky na realizaci stavebních úprav chodníku na ulici Na Návsi……………………………………………….. 3

2.4 Nabídky na realizaci stavby: Zpevnění polní cesty Pratecká – Vítězná………………………………………….. 3

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 Dodatek ke smlouvě na rekonstrukci radnice…………………………………………………………………………. 3

3.2 Oprava střechy MŠ U Lípy………………………………………………………………………………………………… 3

3.3 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká……………………………………………………………………………………. 4

3.4 Svěření pozemků p.č. 464, 2360 a 2362/1 k.ú. Holásky……………………………………………………………. 4

4) FINANCE………………………………………………………………………………………………………………………. 4

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2004…………………………………………………………………………………………. 4

4.2 Návrh rozpočtové opatření č. 7/2005…………………………………………………………………………………….. 4

4.3 Návrh MŠ Holásecká na rozdělení hospodářského výsledku roku 2004…………………………………………. 4

4.4 Žádost MŠ Holasecká – použití rezervního fondu…………………………………………………………………….. 4

4.5 Posudek kvality zateplení a fasády ZŠ Dvorecká…………………………………………………………………….. 4

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 5

7.1 Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek……………………………………………………………….. 5

7.2 Žádosti pěstounů o finanční příspěvek………………………………………………………………………………….. 5

7.3 Mikulášský koncert…………………………………………………………………………………………………………. 5

7.4 Obsah Listů…………………………………………………………………………………………………………………… 5

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Cenová nabídka firmy PAŘEZ na deratizaci…………………………………………………………………………… 5

8.2 Cenová nabídka firmy Ing. Švece na arboristické zásahy…………………………………………………………… 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 6

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 77. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

63/IV 2.3 Značení Špirkova

64/IV 2.2 Přístřešky MHD

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí, 4.7 Program pokladna

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV 1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

70/IV 2.1Chodníky Glocova – lichá čísla

71/IV 4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

72/IV 2.3 Výkopové práce, 2.6 Opravy studní

73/IV 8.1 Odpadkové koše zastávky MHD

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná, 2.2 Návrh změny ÚPmB U Potoka ZMČ, 2.3 Cesta mezi Prateckou-Vítěznou ZMČ, 2.4 Využití pozemku p.č. 3751 k.ú. Tuřany ZMČ, 3.2 Prodej/pronájem pozemku p.č.702 k.ú.BI ZMČ

75/IV 2.1 Oprava chodníků park Glocova – Zezulova, 2.2 Parkování a průjezd U lípy Svobody, 3.2 Lékárna 3.4 Havarijní stav tělocvična Tuřanská 12, 5.1 Přidělení bytu, 8.2 Rekonstrukce parku Malínská

76/IV 1.4 Zápis z KV ZMČ 1.5 Zápis z FV ZMČ 2.2 Urbanistická studie BI – Slatinka, 2.3 Kanalizace Růžová, 2.4 Osvětlení Balbínův pramen, 3.3 Prodeji pozemků p.č. 467 a 468 k.ú. Holásky, 3.7 Prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany, 3.12 Studna ul. Jiřinová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice, 8.1 Lavička pro přístřešek Dvorska, 8.3 Stav parku Jahodová

1.3 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva

Usnesení:

Rada předkládá ZMČ návrh odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva ve 2 variantách s platností od 1.7.2005.

1.4 Zápis z 19/IV. zasedání finančního výboru ZMČ ze dne 16.6.2005

Rada vzala na vědomí zápis z 19/IV. zasedání finančního výboru ze 16.6.2005.

1.5 Zápis z 10/IV. zasedání kontrolního výboru ZMČ ze dne 2.6.2005

Rada vzala na vědomí zápis z 10/IV. zasedání kontrolního výboru ze 2.6.2005.

1.6 Zápis ze zasedání komise stavební a životního prostředí ze dne 25.5.2005

Rada vzala na vědomí zápis ze zasedání komise stavební a životního prostředí ze dne 25.5.2005, požaduje zapracování připomínek v bodu d) a h) do US s regulačními prvky. Rada konstatuje, že harmonogram výstavby Páteřní stoky zůstal bez připomínek.

1.7 Zápis s jednání sociálně zdravotní komise ze dne 14. 6. 2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis sociálně zdravotní komise ze dne 14. 6. 2005

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Doplnění bodu 2.2 z 75/IV RMČ

Usnesení:

Rada doplňuje usnesení k bodu 2.2 z 75/IV zasedání RMČ a doporučuje ZMČ schválení změnové řízení ÚPmB na vedení místní komunikace v lokalitě „U lípy Svobody“.

2.2 Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem na zajištění dopravní obslužnosti v ceně 22.215,- Kč na rok 2005 na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Nabídky na realizaci stavebních úprav chodníku na ulici Na Návsi

Usnesení :

Rada schvaluje pro realizaci úprav chodníku Na Návsi firmu Strabag a.s. v ceně do 550.000,- Kč včetně DPH bez přeložky kabelu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.4 Nabídky na realizaci stavby: Zpevnění polní cesty Pratecká – Vítězná

Usnesení :

Rada neschvaluje realizaci zpevnění polní cesty Pratecká – Vítězná v roce 2005 z důvodu vysoké ceny.

3) MAJETEK

3.1 Dodatek ke smlouvě na rekonstrukci radnice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 219/2004 „Rekonstrukce radnice městské části Brno-Tuřany II.etapa“ uzavřené s firmou DIRS Brno s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

3.2 Oprava střechy MŠ U Lípy

Usnesení:

Rada žádá o předložení min. 2 dalších nabídek na opravu havarijního stavu střechy na objektu MŠ U Lípy.

3.3 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká

Usnesení:

Rada schvaluje dodání a montáž oken bez žaluzií a dveří v přízemním objektu MŠ Holasecká firmou V-okna za max. cenu do 185.000,- Kč včetně DPH v termínu do 31.8.2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.4 Svěření pozemků p.č. 464, 2360 a 2362/1 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada žádá o svěření pozemků p.č. 464, 2360 a 2362/1 k.ú. Holásky městské části.

4) FINANCE

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2004

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit závěrečný účet městské části Brno Tuřany – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání za rok 2004 bez výhrad.

4.2 Návrh rozpočtové opatření č. 7/2005

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit návrh rozpočtového opatření č. 7/2005.

4.3 Návrh MŠ Holásecká na rozdělení hospodářského výsledku roku 2004

Usnesení:

Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku roku 2004 mateřských škol a základní školy takto:

a) MŠ Holásecká 11, částky 7.521,68 Kč pro pracoviště Holásecká 11 a částky 8.876,94 Kč pro pracoviště Zapletalova 67,

b) MŠ V Aleji ve výši 2.002,38 Kč

c) MŠ U Lípy ve výši 1.366,52 Kč,

d) ZŠ Měšťanská ve výši 58.800,85 Kč.

4.4 Žádost MŠ Holasecká – použití rezervního fondu

Usnesení:

Rada schvaluje použití částky 11.507,52 Kč z rezervního fondu MŠ Holasecká na nákup dětského nábytku pro objekt Holasecká a částky 8.876,94 na nákup nerezové várnice pro objekt Zapletalova.

4.5 Posudek kvality zateplení a fasády ZŠ Dvorecká

Usnesení:

Rada schvaluje zadání posudku kvality zateplení a fasády školy Dvorecká firmě Pivoda za nabídnutou cenu 6,5 tis. Kč – po schválení RO č. 7/2005, do kterého bude potřebná částka s rezervou v celkové výši 8 tis. Kč zapracována.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P.Marie na opravu fasády kaple padlých a hydroizolaci základů kostela.

7.2 Žádosti pěstounů o finanční příspěvek

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pěstounům pro děti v pěstounské péči

a) Sylvě Dvořáčkové ve výši 14.286,- Kč,

b) Radomíře Vysloužilové ve výši 2.857,- Kč skříňky,

c) Magdě a Romanovi Bišofovým ve výši 2.857,- Kč.

a pověřuje starostu podepsáním darovacích smluv.

7.3 Mikulášský koncert

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku na mikulášský koncert v ceně 12 tis. Kč

7.4 Obsah Listů

Usnesení:

Rada schvaluje obsahovou stránku č. 3/2005 zpravodaje Listy.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy PAŘEZ na deratizaci

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy PAŘEZ na deratizaci za cenu do 8 000,-Kč včetně DPH.

8.2 Cenová nabídka firmy Ing. Švece na arboristické zásahy

Usnesení :

Rada schvaluje realizaci arboristických zásahů v parku Legionářů firmou Ing. Švec za cenu do 75.000,-Kč včetně DPH po zapracování a schválení navýšení rozpočtové skladby 3745/5169 v rozpočtovém opatřením č.7/2005.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 22. 6. 2005

                                     Marie Stehlíková                                         Jan Havlík
                     místostarostka MČ Brno – Tuřany                   starosta MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 76/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8. 6. 2005

Zápis z 76. schůze Rady

76. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 8. 6. 2005

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluven:

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Jiří Komůrka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze rady………………………………………………………………………………………… 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zápis s jednání sociálně zdravotní komise ze dne 12.4.2005 a ze dne 10.5.2005……………………………. 2

1.4 Zápis z 9/IV zasedání kontrolního výboru ze dne 5.5.2005…………………………………………………………. 2

1.5 Zápis z zasedání finančního výboru ze dne 19.5.2005……………………………………………………………… 2

1.6 Terminář RMČ a ZMČ na 2.pololetí 2005 – leden 2006……………………………………………………………… 2

1.7 Program zasedání Zastupitelstva………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 3

2.1 Souhlas k vydání ÚR Ivanovické náměstí………………………………………………………………………………. 3

2.2 Urbanistická studie Brněnské Ivanovice – Slatinka………………………………………………………………….. 3

2.3 Předání kanalizace ulice Růžová………………………………………………………………………………………… 3

2.4 Osvětlení Balbínova pramene……………………………………………………………………………………………… 3

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 Pronájem sklepních prostor v MŠ Zapletalova 67…………………………………………………………………….. 3

3.2 Pronájem klubovny ve dvoře radnice…………………………………………………………………………………….. 3

3.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 467 a 468 k.ú. Holásky…………………………………………………………. 4

3.4 Pronájem klubovny v hasičce na Javorové 9…………………………………………………………………………… 4

3.5 Dodatek k nájemní smlouvě s Českým zahrádkářským svazem…………………………………………………. 4

3.6 Pronájem pozemku p.č. 4040 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 4

3.7 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………… 4

3.8 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 228/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………. 4

3.9 Vyjádření k výměně skříňky VO na pozemku p.č. 49 k.ú. Dvorska………………………………………………. 4

3.10 Vyjádření ke vstupu na pozemky p.č. 3592 a 3593 k.ú. Tuřany…………………………………………………. 5

3.11 Chodník Na Návsi………………………………………………………………………………………………………….. 5

3.12 Zasypání nefunkční studny – ul. Jiřinová…………………………………………………………………………….. 5

4) FINANCE………………………………………………………………………………………………………………………. 5

4.1 Přehled hospodaření za období 1 – 5/2005…………………………………………………………………………….. 5

4.2 Rozpočtové opatření č. 6/2005…………………………………………………………………………………………… 5

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 5

7.1 Žádost TJ Brno-Dvorska o příspěvek na hody…………………………………………………………………………. 5

7.2 Prázdninový provoz MŠ U Lípy Svobody……………………………………………………………………………….. 6

7.3 Prázdninový provoz MŠ V Aleji…………………………………………………………………………………………… 6

7.4 Smlouva k přípravě projektu Čachtice…………………………………………………………………………………… 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

8.1 Cenová nabídka firmy Urbania lavičku pro přístřešek………………………………………………………………… 6

8.2 Návštěvní řád městských parků………………………………………………………………………………………….. 6

8.3 Stav parku v Brněnských Ivanovicích……………………………………………………………………………………. 6

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 6

9.1 Oprava vozidla jednotky SDH Holásky………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Čerpání finančních prostředků pro jednotku SDH Brněnské Ivanovice…………………………………………… 7

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 76. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

63/IV 2.3 Značení Špirkova

64/IV 2.2 Přístřešky MHD

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí, 4.7 Program pokladna

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.7 TEZ křižovatka Popelova-Kaštanová, 2.8 Brána Sokolnická

69/IV 1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

70/IV 2.1Chodníky Glocova – lichá čísla

71/IV 4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

72/IV 2.3 Výkopové práce, 2.6 Opravy studní, 3.3 Shrnovací dveře podatelna, 8.1 Renovace laviček

73/IV 8.1 Odpadkové koše zastávky MHD

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná, 2.2 Návrh změny ÚPmB U Potoka ZMČ, 2.3 Cesta mezi Prateckou-Vítěznou ZMČ, 2.4 Využití pozemku p.č. 3751 k.ú. Tuřany ZMČ, 3.2 Prodej/pronájem pozemku p.č.702 k.ú.BI ZMČ, 3.9 Archivační matriční skříň, 7.7 Finanční příspěvek TJ Dvorska Den dětí

75/IV 2.1 Oprava chodníků park Glocova – Zezulova, 2.2 Parkování a průjezd U lípy Svobody, 3.2 Lékárna 3.4 Havarijní stav tělocvična Tuřanská 12, 4.2 Audit MŠ a ZŠ 2004, 5.1 Přidělení bytu, 7.5 Rozšíření TEZ zateplení školy Požární, 7.6 Žádost o grant, 8.2 Rekonstrukce parku Malínská

1.3 Zápis s jednání sociálně zdravotní komise ze dne 12.4.2005 a ze dne 10.5.2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápisy zdravotní komise ze dne 12.4.2005 a ze dne 10.5.2005 a požaduje prověření situace p. Novotného, Vyšehradská.

1.4 Zápis z 9/IV zasedání kontrolního výboru ze dne 5.5.2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 9/IV. zasedání kontrolního výboru ze dne 5.5.2005

1.5 Zápis z zasedání finančního výboru ze dne 19.5.2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 18/IV. zasedání finančního výboru ze dne 19.5.2005.

1.6 Terminář RMČ a ZMČ na 2.pololetí 2005 – leden 2006

Usnesení:

Rada

a) schvaluje terminář schůzí Rady na 2.pololetí 2005 – leden 2006 ve dnech :

10.8., 31.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12., 4.1., 18.1.

b) schvaluje terminář zasedání Zastupitelstva na 2.pololetí 2005 – leden 2006 ve dnech :

15.9., 3.11., 15.12.

1.7 Program zasedání Zastupitelstva

Usnesení:

Rada schvaluje návrh programu 18. zasedání ZMČ dne 30.6.2005 v 18.00 h. – technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, dotazy k usnesení z jednání rady, informace z výborů ZMČ, návrhy a podněty občanů, závěrečný účet za rok 2004, rozpočtové opatření č. 7/2005, odměny členům ZMČ, rozdělení zůstatku příspěvkových organizací do fondů, majetkové dispozice, návrh změn ÚPmB, různé, závěr.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Souhlas k vydání ÚR Ivanovické náměstí

Usnesení:

Rada souhlasí za vlastníka s dotčením části 2 pozemků p.č. 970/1 a 923/1 k.ú BI rekonstrukcí Ivanovického náměstí.

2.2 Urbanistická studie Brněnské Ivanovice – Slatinka

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválení zařazení urbanistické studie v lokalitě Brněnské Ivanovice- Slatinka do změnového řízení ÚPmB.

2.3 Předání kanalizace ulice Růžová

Usnesení:

Rada požaduje po ÚMČ připravit potřebné dokumenty k předání kanalizace na ulici Růžová společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. do správy.

2.4 Osvětlení Balbínova pramene

Usnesení:

Rada požaduje po ÚMČ připravit potřebné dokumenty k realizaci veřejného osvětlení Balbínova pramene.

3) MAJETEK

3.1 Pronájem sklepních prostor v MŠ Zapletalova 67

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem sklepních nebytových prostor P.F. na dobu neurčitou za roční nájemné 9.600,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

3.2 Pronájem klubovny ve dvoře radnice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem klubovny ve dvoře radnice, Tuřanské nám. 1 sdružení „Rytíři země Moravské“ na dobu neurčitou za měsíční nájemné ve výši 200,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

3.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 467 a 468 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemků p.č. 467 a 468 k.ú. Holásky R.G. .

3.4 Pronájem klubovny v hasičce na Javorové 9

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem klubovny v hasičské zbrojnici na Javorové 9 H.Š. za účelem výuky teorie autoškoly na dobu neurčitou za nájemné ve výši 72,- Kč/h a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

3.5 Dodatek k nájemní smlouvě s Českým zahrádkářským svazem

Usnesení:

Rada schvaluje nájem pozemku p.č. 1496/4 k.ú. Brněnské Ivanovice Českému zahrádkářskému svazu ZO Brněnské Ivanovice – Ráječek a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě.

3.6 Pronájem pozemku p.č. 4040 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy s P.H. dohodou ke dni 30.6.2005 na pozemek p.č. 4040 zahrada v k.ú. Tuřany,

b) pronájem pozemku p.č. 4040 zahrada v k.ú. Tuřany V.B. na dobu neurčitou

a pověřuje starostu podpisem dohody a nové nájemní smlouvy.

3.7 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ neschválení prodeje pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany J.K..

3.8 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 228/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada potvrzuje platnost původního rozhodnutí ZMČ ve věci prodeje pozemku p.č. 228/2 ostatní plocha v k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti DUFONEV s.r.o.

3.9 Vyjádření k výměně skříňky VO na pozemku p.č. 49 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada souhlasí s výměnou skříňky veřejného osvětlení na pozemku p.č. 49 (PK 18) k.ú. Dvorska.

3.10 Vyjádření ke vstupu na pozemky p.č. 3592 a 3593 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí se vstupem na pozemky p.č. 3592 a 3593 k.ú. Tuřany při rekonstrukcí plynovodu v době do 31.8.2005.

3.11 Chodník Na Návsi

Usnesení :

Rada se seznámila s PD na stavební úpravy chodníku Na Návsi v max. ceně vč. přeložky kabelu Českého Telecomu 590 tis. Kč včetně DPH a požaduje předložení min. 3 nabídek na realizaci stavby.

3.12 Zasypání nefunkční studny – ul. Jiřinová

Usnesení :

Rada schvaluje zasypání nefunkční studny na ul. Jiřinové v ceně do 16 tisíc Kč včetně DPH společností H.K.Ú s.r.o. a pověřuje starostu podpisem objednávky.

4) FINANCE

4.1 Přehled hospodaření za období 1 – 5/2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ za období 1 – 5/2005, která je přílohou k tomuto zápisu.

4.2 Rozpočtové opatření č. 6/2005

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2005, které je přílohou k tomuto usnesení.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost TJ Brno-Dvorska o příspěvek na hody

Usnesení:

Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro TJ Brno-Dvorska na hodovou zábavu ve dnech 27. – 28.8.2005.

7.2 Prázdninový provoz MŠ U Lípy Svobody

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3 v době od 1.7.2005 – 31.8.2005.

7.3 Prázdninový provoz MŠ V Aleji

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření Mateřské školy Brno, V Aleji 2 v době od 1.7.2005 – 31.8.2005.

7.4 Smlouva k přípravě projektu Čachtice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy s Regionální poradenskou agenturou na zpracování dokumentace k projektu Čachtice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy Urbania lavičku pro přístřešek

Usnesení :

Rada schvaluje dodání a montáž 1 lavičky od firmy Urbania, s.r.o. pro přístřešek MHD Dvorska za cenu do 3.000,-Kč včetně DPH.

8.2 Návštěvní řád městských parků

Usnesení :

Rada schvaluje zařazení 2 parků – Legionářů a Májový do vyhlášky statutárního města Brna č.23/2003 Návštěvní řád městských parků.

8.3 Stav parku v Brněnských Ivanovicích

Usnesení :

Rada projednala žádost občanů z ulic Pastevní a Jahodová ve věci užívání parku v této lokalitě a pověřuje starostu odpovědí.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Oprava vozidla jednotky SDH Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje nákup ventilu u vozidla SDH Holásky v ceně do 2.000,- Kč včetně.

9.2 Čerpání finančních prostředků pro jednotku SDH Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání finančních prostředků pro jednotku SDH Brněnské Ivanovice § 5512 ve výši 21.500,- Kč včetně DPH.

V Brně – Tuřanech 8. 6. 2005

                            Marie Stehlíková                                 Jan Havlík
                           místostarostka MČ                              starosta MČ

Usnesení z 68/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16. 2. 2005

Zápis ze 68. schůze Rady

68. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 16. 2. 2005

Přítomni dle prezenční listiny, která je přílohou k tomuto zápisu :

Program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Žádost pí Sýkorové o poskytnutí podkladů k akci “Rekonstrukce radnice”

1.4 Žádost p. Tůmy o uvolnění z funkce zástupce MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen

1.5 Program zasedání ZMČ

1.6 Listy 1/2005

1.7 Zápis finančního výboru ZMČ

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Převedení stavby autobusové zastávky na ulici Pratecká do majetku MČ

2.2 Urbanistická studie – dokončení

2.3 Výstavba chodníku Na Návsi

2.4 Rozšíření autobusové linky 511

2.5 Přístřešky MHD Na Návsi

2.6 Aktualizace Strategie rozvoje MČ

2.7 TEZ na úpravu křižovatky Popelova, Kaštanová, Vinohradská

2.8 Vjezdová brána na Sokolnické

3) FINANCE

3.1 Pravidla pro rozpočtová opatření na rok 2005

4) MAJETEK

4.1 Pronájem pozemku p.č. 467 k.ú. Holásky

4.2 Zřízení věcného břemene k p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.3 Zakoupení digitálního fotoaparátu

4.4 Dveřní komunikátory pro ÚMČ

4.5 Modernizace síťového serveru

4.6 Aktualizace antiviru PC a serveru

4.7 Doplnění venkovního ozvučení MČ

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Odstranění závad plynoinstalace – spol. prostory a byty Tuřanské nám. 1 – zjištěných revizí

5.2 Žádost o výměnu bytu

5.3 Žádost o slevu nájemného

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Příspěvek na “Tuřanský vostatke”

7.2 Příspěvek na činnost Svazu důchodců ČR

7.3 Příspěvek Nadačnímu fondu středních škol pro tělesně postiženou mládež

7.4 Příspěvek na zřízení bufetu ZŠ Měšťanská

7.5 Hodiny ZŠ Požární

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Harmonogram blokových čištění komunikací v MČ Brno – Tuřany na rok 2005

8.2 Cenová nabídka firmy Signex spol. s r.o. na přechodné dopravní značení

8.3 Obnova parku Malínská

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

 1. ORGANIZACE
  1. Schválení programu schůze rady

   RMČ projednala předložený návrh programu 68. schůze RMČ

   Usnesení :

   Rada schvaluje program 68. schůze RMČ.

   Hlasování : pro: 3 , proti: 0 , zdržel se: 0

  2. Kontrola úkolů

   Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

   40/III bod 11 S 1313-1315 kú. BI

   26/IV 3.1 S,

   53/IV 7.3 Aktualizace programu rozvoje

   56/IV 5.2 Cesta mezi Vítězná – Pratecká

   58/IV 4.4 S

   60/IV 4.3 S, 4.5 Nájem p.č.3753

   61/IV 4.1 Demografická studie zveřejnění

   63/IV 2.3 Značení Špirkova, 2.6 Oprava značek, 8.1 Psí výběh

   64/IV 1.6 Nadace, 2.2 Přístřešky MHD, 4.5 Nábytek ÚMČ, 4.6 Sdružení Práh, 8.1 Zeleň U křížku, 8.2 Park Vyšehradská,

   65/IV 4.1 Prodej pozemku (ZMČ)

   66/IV 3.3 EU Ivan.nám., 4.2 Internet Karneval, 4.6 (ZMČ), 4.7 Program pokladna, 8.1 park Vyšehradská

   67/IV 2.1 Informační systém, 4.1 Prodej pozemku(ZMČ), 4.2 S, 4.4 S, 4.7 Požární cesty ÚMČ, 8.2 Ivan.potok dřeviny, 8.3 Leséček skládka

  3. Žádost pí Sýkorové o poskytnutí podkladů k akci “Rekonstrukce radnice”

   Rada vzala na vědomí žádost členky Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany o poskytnutí podkladů k akci “Rekonstrukce radnice 1. a 2.etapa” k nahlédnutí.

  4. Žádost p. Tůmy o uvolnění z funkce zástupce MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen

   Rada projednala žádost p. Antonína Tůmy o uvolnění z funkce zástupce MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen.

   Usnesení :

   Rada doporučuje ZMČ uvolnit p. Antonína Tůmu z funkce zástupce MČ Brno-Tuřany v družstvu OVD Balbínův pramen a delegovat nového zástupce.

   Hlasování: pro 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  5. Program zasedání ZMČ

   Rada projednala návrh programu 16. zasedání ZMČ, které se bude konat 24.2.2005.

   Usnesení :

   Rada doporučuje ZMČ schválit program 16. zasedání ZMČ, které se bude konat 24.2.2005 v 17 hodin na ÚMČ.: technický bod, námitky členů ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k RMČ, náměty občanů, rozpočtové opatření č. 1/2005, pravidla pro rozpočtová opatření, volba zástupce OVDBP, majetkové dispozice, zápočet Sdružení Práh, různé, závěr.

   Hlasování: pro 4, proti 0 , zdržel se 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  6. Listy 1/2005

   Rada vzala na vědomí informaci o přípravě informačního zpravodaje Listy.

   Usnesení :

   Rada schvaluje obsah Listů 1/2005 a požaduje jejich doplnění o harmonogram blokových čištění komunikací v březnu 2005.

   Zodpovídá: redakční rada

  7. Zápis finančního výboru ZMČ

  Rada vzala na vědomí zápis ze 15/IV zasedání finančního výboru ZMČ ze dne 20.1.2005.

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 2. ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ
  1. Převedení stavby autobusové zastávky na ulici Pratecká do majetku MČ

   Rada projednala žádost fa INGA o bezúplatné převedení nově vybudované autobusové zastávky na ulici Pratecká do majetku města Brna prostřednictvím MČ v pořizovací hodnotě cca 80.000,- Kč. Stavba zahrnuje dlážděnou plochu, úpravu přístupové cesty a označník.

   Usnesení :

   Rada doporučuje ZMČ schválení bezúplatného převodu stavby autobusové zastávky Pratecká do majetku městské části.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : 17.2.2005

  2. Urbanistická studie – dokončení

   Rada vzala na vědomí informaci OÚPR o dokončení urbanistické studie MČ Brno – Tuřany.

   Usnesení :

   Rada pověřuje ÚMČ zajištěním presentace urbanistické studie MČ Brno – Tuřany členům ZMČ.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Výstavba chodníku Na Návsi

   Rada projednala nutnost výstavby chodníku Na Návsi levá – pravá strana z důvodu odstranění stávajících nezpevněných komunikačních ploch.

   Usnesení :

   Rada požaduje přípravu výstavby chodníku Na Návsi levá – pravá strana.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : do 28.3.2005

  4. Rozšíření autobusové linky 511

   Rada projednala opakované požadavky na dopravní obslužnost ulice Rolencovy a možnost zajištění tohoto požadavku rozšířením autobusové linky 511 o dva páry spojů po ulici Rolencově dle návrhu Kordisu. Náklady na rozšíření by byly hrazeny z prostředků MČ.

   Usnesení :

   Rada doporučuje rozšíření autobusové linky 511 o dva páry spojů po ulici Rolencova. Pověřuje ORF zapracováním nákladů do návrhu rozpočtového opatření 1/2005.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  5. Přístřešky MHD Na Návsi

   Rada projednala možnost doplnění autobusových zastávek MHD Na Návsi o přístřešky.

   Usnesení :

   Rada požaduje přípravu výstavby přístřešků na autobusových zastávkách MHD Na Návsi.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  6. Aktualizace Strategie rozvoje MČ

   Rada projednala nutnost aktualizace Strategie rozvoje MČ.

   Usnesení :

   Rada žádá o komisi rozvoje o stanovisko k aktualizaci Strategie rozvoje MČ.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  7. TEZ na úpravu křižovatky Popelova, Kaštanová, Vinohradská

   Rada projednala stávající dopravní situaci na křižovatce Popelova, Kaštanová, Vinohradská a možnost zpravování TEZ na její úpravu.

   Usnesení :

   Rada žádá OD MMB o zpracování TEZ na rekonstrukci křižovatky Popelova, Kaštanová, Vinohradská. Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  8. Vjezdová brána na Sokolnické

  Rada projednala vhodnost zřízení vjezdové brány na Sokolnické a doporučila zpracování TEZ na její výstavbu.

  Usnesení :

  Rada žádá OD MMB o zpracování TEZ na vybudování vjezdové brány na Sokolnické.

  Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 3. FINANCE

  1. Pravidla pro rozpočtová opatření na rok 2005

  Rada projednala návrh souboru kompetencí Rady ke schvalování rozpočtových opatření, která by tato mohla v roce 2005 schvalovat (přijímání dotací, řešení havárií, čerpání z fondu rezerv a rozvoje, přesun v rámci oddílů atd.

  Usnesení :

  Rada doporučuje ZMČ ke schválení soubor kompetencí Rady ke schvalování rozpočtových opatření rozpočtu MČ na rok 2005.

  Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : 17.2.2005

 4. MAJETEK
  1. Pronájem pozemku p.č. 467 k.ú. Holásky

   Rada projednala žádost pí. Vozdecké o pronájem pozemku p.č. 467 orná půda v k.ú. Holásky o výměře 202 m2.

   Usnesení:

   Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 467 orná půda v k.ú. Holásky pí. Vozdecké na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0 , zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Zřízení věcného břemene k p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice

   Rada projednala žádost firmy Silniční stavby a.s. o vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice za účelem vybudování dešťové kanalizace.

   Usnesení :

   Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice za účelem vybudování dešťové kanalizace.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : 17.2.2005 ZMČ

  3. Zakoupení digitálního fotoaparátu

   Rada projednala žádost odboru stavebního a životního prostředí na zakoupení digitálního fotoaparátu na dokumentování staveb, údržby a čistoty veřejných prostranství, odtahy vozidel atp.

   Usnesení :

   Rada schvaluje zakoupení digitálního fotoaparátu pro potřeby ÚMČ v ceně do 12.000,- Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba 3745/5137

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Dveřní komunikátory pro ÚMČ

   Rada projednala nutnost doplnění vstupních dveří do ÚMČ v přízemí a v 1.poschodí o hlasové komunikátory Ateus – Entrycom. Vzala na vědomí nabídku od fa Stand spol. r.o., dodavatele digitální ústředny, na kterou budou připojeny. Nabídková cena za dodávku a montáž 32.808,- Kč včetně DPH.

   Usnesení :

   Rada schvaluje dodání a montáž 2 dveřních komunikátorů Ateus – Entrycom od fa Stand spol. r.o. v ceně do 33.000,- Kč

   Rozpočtová skladba 6171/6121

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  5. Modernizace síťového serveru

   Rada projednala nutnost modernizace stávajícího síťového serveru ÚMČ z důvodu jeho morální zastaralosti a kapacitního omezení. Vzala na vědomí nabídku od firmy DELL spol. s r.o. na server Precision 370 Midi Tower v ceně 33.960,- Kč bez DPH.

   Usnesení :

   Rada schvaluje zakoupení síťového serveru od firmy DELL spol. r.o. Precision 370 Midi Tower v ceně do 40.000,- Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba 6171/5137

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  6. Aktualizace antiviru PC a serveru

   Rada projednala nutnost aktualizace antivirového programu pro 16 počítačů v ceně 6.840,- Kč bez DPH a internetové ochrany poštovního serveru po jeho novém připojení na pevnou internetovou linku Karneval Media v nabídkové ceně 12.903,- Kč bez DPH.

   Usnesení :

   Rada schvaluje zakoupení antivirového programu pro 16 PC a internetové ochrany serveru v nabídkové ceně do 24.000,- včetně DPH.

   Rozpočtová skladba 6171/5172

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  7. Doplnění venkovního ozvučení MČ

  Rada projednala nabídku na doplnění venkovního ozvučení MČ VISO 2002 firmou VEGA.COM o 24 reproduktorů v nabídkové ceně 243.855,- Kč včetně DPH.

  Usnesení :

  Rada schvaluje doplnění venkovního ozvučení MČ firmou VEGA.COM o 24 reproduktorů v ceně do 244.000,- Kč včetně DPH a požaduje přípravu dodatku ke smlouvě o dílo.

  Rozpočtová skladba 5212/6121

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 5. BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ
  1. Odstranění závad plynoinstalace – spol. prostory a byty Tuřanské nám. 1 zjištěných revizí

   Rada projednala nabídku firmy Pecák spol. r.o. na odstranění závad plynoinstalace spol.prostor a bytů Tuřanské nám. 1 zjištěných revizí v nabídkové ceně 6.730,50 Kč včetně DPH.

   Usnesení:

   Rada schvaluje odstraněním závad plynoinstalace v objektu Tuřanské nám. 1 firmou Pecák spol. r.o. za cenu 6.730,50 Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba : 3612/5171

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Žádost o výměnu bytu

   Rada projednala žádost MČ Brno – Lískovec o souhlas s výměnou bytu 2+kk, č. 154, Koniklecova 5, ke kterému mu má MČ Brno – Tuřany dispoziční právo, s nájemci Ladislavem a Evou Škaroupkovými a za byt 4+1, č. 16, Svážná 10 s nájemci Ing.Hanou a Rostislavem Frantovými.

   Usnesení :

   Rada schvaluje výměnu bytu č. 154, Koniklecova 5 v Brně za byt č. 16, Svážná 16 mezi jeho nájemci manželi Ladislavem a Evou Škaroupkovými a manželi Rostislavem a Ing.Hanou Frantovými.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Žádost o slevu nájemného

  Rada projednala žádost nájemců 1-pokojového bytu v objektu Tuřanské nám. 1 p. Milana Jochmana a manželů Šamšulových o snížení stávajícího měsíčního nájemného ve výši 488,- Kč z důvodu prostupující vlhkosti a výskytu plísní.

  Usnesení :

  Rada schvaluje snížení měsíčního nájemného za 1-pokojový byt v objektu Tuřanské nám. 1 na 400,- Kč s platností od 1.2.2005.

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 6. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

 7. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY
  1. Příspěvek na “Tuřanský vostatke”

   Rada projednala žádost TJ Sokol BrnoTuřany o příspěvek na akci “Tuřanský vostatke” ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek by byl použit na uhrazení nákladů za hudbu.

   Usnesení:

   Rada schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol BrnoTuřany na akci “Tuřanský vostatke” ve výši 5.000,- Kč na úhradu nákladů za hudbu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

   Rozpočtová skladba 3319/5229

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Příspěvek na činnost Svazu důchodců ČR

   Rada projednala žádost Svazu důchodců ČR o příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost klubu v roce 2005.

   Usnesení:

   Rada neschvaluje finanční příspěvek pro Svaz důchodců ČR.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Příspěvek Nadačnímu fondu středních škol pro tělesně postiženou mládež

   Rada projednala žádost Nadačního fondu středních škol pro tělesně postiženou mládež o finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na nadstandardní péči o tělesně postižené žáky (pobyty, rehabilitace atp.)

   Usnesení :

   Rada schvaluje finanční příspěvek pro Nadační fondu středních škol pro tělesně postiženou mládež ve výši 1.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

   Rozpočtová skladba 4319/5229

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Příspěvek na zřízení bufetu ZŠ Měšťanská

   Rada projednala žádost ředitelky ZŠ Měšťanská o souhlas se zřízením bufetu.

   Usnesení :

   Rada souhlasí se zřízením bufetu v ZŠ Měšťanská

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  5. Hodiny ZŠ Požární

  Rada projednala žádost ředitelky ZŠ Měšťanská PhDr. Küfhaberové o souhlas s umístěním hodin na objekt ZŠ na Požární ulici. Náklady budou hrazeny sponzorským darem.

  Usnesení :

  Rada schvaluje umístění hodina na objekt ZŠ na Požární ulici.

  Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  1. Harmonogram blokových čištění komunikací v MČ Brno – Tuřany na rok 2005

   Rada projednala harmonogram blokového čištění místních komunikací a komunikací zařazených do základního komunikačního systému na území MČ Brno – Tuřany na rok 2005. Čištění komunikací smluvně zajišťuje A.S.A. Služby Žabovřesky.

   Usnesení :

   Rada schvaluje harmonogram blokového čištění komunikací v MČ Brno – Tuřany v roce 2005 a požaduje uveřejnění harmonogramu v Listech a ve vývěskách.

   Rozpočtová skladba : 2212/5169

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Cenová nabídka firmy Signex spol. s r.o. na přechodné dopravní značení

   Rada projednala nutnost zpracování projektu na umístění přechodného dopravního značení (zákaz stání) při blokových čištěních místních komunikací (vyjmaKoSu) v MČ Brno – Tuřany. Vzala na vědomí nabídku od firmy Signex spol.s.r.o v ceně 15 tis. Kč včetně DPH.

   Usnesení :

   Rada schvaluje zpracování projektu na umístění přechodného dopravního značení při blokových čištěních komunikací v MČ Brno – Tuřany firmou Signex spol.s.r.o. za cenu do 15 000,-Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba : 2219/5169

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Obnova parku Malínská

  Rada projednala možnost obnovy parku Malínská podáním grantu u Pivovarů Staropramen.

  Usnesení:

  Rada schvaluje přípravu a podání žádosti na poskytnutí grantu na obnovu parku Malínská.

  Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 9. BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 16. 2. 2005

                                           Marie Stehlíková                              Jan Havlík
                                         místostarostka MČ                          starosta MČ

Usnesení z 67/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2. 2. 2005

Zápis ze 67. schůze Rady Městské části Brno-Tuřany

67. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 2. 2. 2005

Přítomni dle prezenční listiny, která je přílohou k tomuto zápisu :

Navržený program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení pořadu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Informační systém – doplnění

2.2 Staveništní doprava ul. Karkulínova

2.3 Rozšíření dálnice D1 Kývalka – Holubice

3) FINANCE

3.1 Přijetí daru od Václava Nekolného

4) MAJETEK

4.1 Prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7, 969/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.2 Svěření pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky

4.3 Žádost o vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3577 k.ú. Tuřany

4.4 Svěření pozemků p.č. 675/1, 675/2, 928/3, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.5 Zřízení nové stanice pro internet pro knihovnu Jiřího Mahena

4.6 Modernizace telefonní ústředny ÚMČ

4.7 Doplnění požárních cest ÚMČ

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost ZŠ Měšťanská 21, Brno o souhlas k umístění antény na střechu školní budovy.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Náklady na likvidaci skládek 2003 – 2004

8.2 Úprava dřevin Ivanovický potok

8.3 Likvidace skládky Leséček

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

 1. ORGANIZACE
  1. Schválení pořadu schůze rady

   RMČ projednala předložený návrh programu 67. schůze RMČ

   Usnesení :

   Rada schvaluje program 67. schůze RMČ a pověřuje člena Rady Ing. Petráse podpisem zápisu.

   Hlasování :pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

  2. Kontrola úkolů

  Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

  40/III bod 11 S 1313-1315 kú. BI

  26/IV 3.1 S,

  53/IV 7.3 Aktualizace programu rozvoje

  56/IV 5.2 Cesta Vítězná-Pratecká

  58/IV 4.4 S

  60/IV 4.3 S, 4.5 Nájem p.č.3753 Vrba

  61/IV 4.1 Demografická studie na WWW

  63/IV 2.3 Značení Špirkova, 2.6 Oprava značek, 8.1 Psí výběhy

  64/IV 1.6 Nadace O.Navaříka, 2.2 Přístřešky MHD, 4.5 Nábytek ÚMČ, 4.6 Sdružení Práh, 8.1 Zeleň U křížku, 8.2 Park Vyšehradská,

  65/IV 2.2 Retardér Závětrná, 4.1 (ZMČ)

  66/IV 3.3 EU Ivan.nám., 4.1 Počítač, 4.2 Internet Karneval, 4.6 (ZMČ), 4.7 Program pokladna, 8.1 park Vyšehradská

 2. ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ
  1. Informační systém – doplnění

   Rada projednala návrh na doplnění informačních tabulí MČ Brno – Tuřany o název příslušného katastrálního území Dvorska 2 ks, Holásky 1 ks, 1 ks Brněnské Ivanovice v celkové ceně od fa GEFAB cs spol.r.o. 3.700,- Kč včetně DPH.

   Usnesení :

   Rada schvaluje doplnění 4 informačních tabulí MČ Brno – Tuřany o název katastrálního území firmou GEFAB cs spol.r.o. v celkové ceně 3.700,- Kč včetně DPH.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Staveništní doprava ul. Karkulínova

   Rada projednala žádost fa INGA o souhlas s užíváním ulice Karkulínovy k průjezdu vozidel po dobu stavby areálu Aeroklubu do doby vybudování příjezdu z ulice Pratecká do 15.3.2005.

   Usnesení :

   Rada neschvaluje průjezd vozidel ulicí Karkulínovou po dobu stavby areálu Aeroklubu z důvodu její únosnosti vymezené stávajícím dopravním značením.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Rozšíření dálnice D1 Kývalka – Holubice

  Rada opětovně projednala posudek vlivů na životní prostředí stavby “Rozšíření dálnice D1 Kývalka – Holubice na šestipruhové uspořádání “ s ohledem na předpokládané ovlivnění prostředí v MČ Tuřany.

  Usnesení :

  Rada souhlasí s rozšířením dálnice D1 Kývalka – Holubice za podmínky, že budou řešeny protihlukové zábrany v úseku, kde dálnice nevede na území MČ Tuřany v zářezu.

  Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 3. FINANCE
  1. Přijetí daru od Václava Nekolného

  Rada projednala finanční dar od p. Václava Nekolného ve výši 2.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany.

  Usnesení :

  Rada schvaluje přijetí finančního daru p.Václava Nekolného ve výši 2.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Pověřuje ORF zapracováním daru do návrhu rozpočtového opatření, které bude předloženo ZMČ ke schválení.

  Rozpočtová skladba 3319/2321

  Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : 17.2.2005

 4. MAJETEKBYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ
  1. Prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7, 969/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

   Rada projednala žádost pí Vepřekové o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 969/6, 969/7 a 969/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

   Usnesení:

   Rada nedoporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7 a 969/8 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : 17.2.2005

  2. Svěření pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky

   Rada projednala žádost pí Martiny Vozdecké o pronájem pozemku p.č. 467 a 468 k.ú. Holásky.

   Usnesení:

   Rada ukládá ÚMČ požádat o svěření pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Žádost o vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3577 k.ú. Tuřany

   Rada projednala žádost firmy PHOENIX – ZEPPELIN, spol. s r.o. o vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3577 k.ú. Tuřany svěřeného MČ Brno-Tuřany. Pozemek bude dotčen vedením přípojky dešťové kanalizace a vedením kabelu NN.

   Usnesení:

   Rada souhlasí s dotčením pozemku p.č. 3577 k.ú. Tuřany stavbou přípojky dešťové kanalizace a vedením kabelu NN na sousedním pozemku, s tím že po dokončení stavby uvede stavebník dotčený pozemek do původního stavu.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Svěření pozemků p.č. 675/1, 675/2, 928/3, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

   Rada projednala návrh Majetkového odboru MMB na svěření pozemků p.č. 675/1, 675/2, 928/3, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

   Usnesení:

   Rada ukládá ÚMČ požádat o svěření pozemků p.č. 675/1, 675/2, 928/3, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  5. Zřízení nové stanice pro internet pro knihovnu Jiřího Mahena

   Rada projednala žádost knihovny Jiřího Mahena o souhlas ke zřízení nové telefonní stanice pro internet Jiřího Mahena.

   Usnesení :

   Rada souhlasí se zřízením nové telefonní stanice pro pobočku knihovny Jiřího Mahena v objektu radnice a pověřuje místostarostku podpisem žádosti na SPT Telecom.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  6. Modernizace telefonní ústředny ÚMČ

   Rada projednala došlé nabídky na digitální ústřednu pro ÚMČ od firmy SITEL spol.r.o. v nabídkové ceně 160.739,- Kč včetně DPH a firmy Stand CZ spol. s r.o. v nabídkové ceně včetně 4 digitálních přístrojů 93.632,- Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba : 6171/6122 telefonní ústředna

   6171/5137 telefonní přístroje

   Usnesení:

   Rada schvaluje dodání a instalaci digitální ústředny Panasonic KX-TDA 30 firmou Stand CZ spol. s r.o. za cenu do 67.000,- Kč včetně DPH a 4 digitálních tel. přístrojů Panasonic za cenu do 28.000,- Kč včetně DPH.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  7. Doplnění požárních cest ÚMČ

  Rada projednala nutnost doplnění požárních cest ÚMČ o samozavírače, záměny klika – kulička a elektromechanických vrátníků na 5 dveří v 1. a 2. NP ÚMČ. Cenová nabídka od dodavatele dveří fa Šimbera spol.r.o. činí 21.349,- Kč včetně DPH.

  Rozpočtová skladba: 6171/5171

  Usnesení :

  Rada schvaluje úpravu 5 dveří v 1. a 2. NP Úřadu MČ dle nabídky fa Šimbera v ceně do 25.000,- Kč včetně DPH.

  Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 5. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ
 6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY
  1. Žádost ZŠ Měšťanská 21, Brno o souhlas k umístění antény na střechu školní budovy.

  Rada projednala žádost ZŠ Měšťanská 21 o souhlas k umístění antény na střechu školní budovy , a to z důvodů připojení k Internetu cca 5 ks počítačů.

  Usnesení :

  Rada souhlasí s umístěním antény na střechu školní budovy ZŠ Měšťanská za účelem připojení k internetu.

  Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍBEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA
  1. Náklady na likvidaci skládek 2003 – 2004

   Rada vzala na vědomí vyhodnocení nákladů na likvidace černých skládek a nákladů na čištění komunikací na území MČ v letech 2003 a 2004.

  2. Úprava dřevin Ivanovický potok

   Rada projednala nabídku od fa Minks na úpravu dřevin v lokalitě Ivanovický potok v ceně 19.420,- Kč včetně DPH.

   Rozpočtová skladba: 3745/5169

   Usnesení :

   Rada schvaluje úpravu dřevin v lokalitě Ivanovický potok fa Minks v ceně 19.420,- Kč včetně DPH.

   Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  3. Likvidace skládky Leséček

  Rada projednala nabídku od fa Minks na likvidaci černé skládky v lokalitě Leséček v ceně 14.980,- Kč včetně DPH.

  Rozpočtová skladba: 3729/5169

  Usnesení :

  Rada schvaluje likvidaci černé skládky v lokalitě Leséček fa Minks v ceně 14.980,- Kč včetně DPH.

  Hlasování : pro: 3, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 8. BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 2.2. 2005

                                                    Ing. Jan Petrás                        Ing. Marie Stehlíková
                                                      člen Rady MČ                            místostarostka MČ

Usnesení z 66/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19. 1. 2005

Zápis ze 66. schůze Rady

Zápis ze 66. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 19. 1. 2005

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZÁPIS

ze 66. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 19. 1. 2005

Přítomni dle prezenční listiny, která je přílohou k tomuto zápisu :

Navržený program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení pořadu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Přístupová práva na www stránky

1.4 Organizace ÚMČ

1.5 Zápis komise sociálně zdravotní

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky

2.2 Návrh změny Územního plánu na pozemku p.č. 2365, k.ú. Holásky

2.3 Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 4526/1, 4527/2, k.ú. Tuřany

3) FINANCE

3.1 Přijetí daru od SEBAK spol. s r.o.

3.2 Přijetí daru od Rudolfa Ščuky

3.3 Nabídka zpracování žádostí do Společného regionálního operačního programu

4) MAJETEK

4.1 Nabídka na počítač pro potřeby ÚMČ

4.2 Zřízení odběrového místa pro kabelovou televizi

4.3 Pronájem pozemku p.č. 912 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.4 Pronájem pozemku p.č. 654 k.ú. Tuřany

4.5 Pronájem pozemku p.č. 243 k.ú. Tuřany

4.6 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice

4.7 Zakoupení programu pro vedení pokladny a poplatků na PC

4.8 Žádost Pošty o souhlas s umístěním poštovní schrány

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nabídka firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. ORGANIZACE

  1. Schválení pořadu schůze rady

   RMČ projednala předložený návrh programu 66. schůze RMČ

   Usnesení :

   Rada schvaluje program 66. schůze RMČ.

   Hlasování : pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

  2. Kontrola úkolů

   Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

   40/III bod 11 S 1313-1315 kú. BI

   26/IV 3.1 S,

   53/IV 7.3 Aktualizace programu rozvoje

   56/IV 5.2 Cesty Vítězná,Pratecká

   58/IV 4.4 S

   60/IV 4.3 S, 4.5 Nájem p.č.3753

   61/IV 4.1 Demograf. studie

   63/IV 2.3 Značení Špirkova, 2.4 Značení Hanácká, 2.6 Oprava značek, 8.1 Psí výběh

   64/IV 1.6 Nadace, 2.2 Přístřešky MHD, 4.5 Nábytek ÚMČ, 4.6 Sdružení Práh, 8.1 Zeleň U křížku, 8.2 Park Vyšehradská,

   65/IV 2.2 Retardér Závětrná, 4.1 Prodej pozemku (ZMČ), 8.1 Skládky, náklady

  3. Přístupová práva na www stránky

   Rada projednala požadavek ZŠ Měšťanská na přístupová práva do www stránek MČ Brno-Tuřany pro 4 zaměstnance školy : PhDr. Boženu Küfhaberovou, Ph.D., Mgr. Radka Vechetu, Mgr. Janu Matouškovou, p. Tomáše Krejčího.

   Usnesení :

   Rada schvaluje přístupová práva do www stránek MČ Brno-Tuřany za ZŠ Měšťanská pro : PhDr. Boženu Küfhaberovou, Ph.D., Mgr. Radka Vechetu, Mgr. Janu Matouškovou, p. Tomáše Krejčího.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Organizace ÚMČ

Rada projednala možnost na snížení počtu zaměstnanců na ÚMČ o 2 ze 14 na 12 k datu 31.1.2005 a to zrušením funkčního místa :

 1. na odboru všeobecném na výdej stravy na Domovince s převedením stávající pracovnice z hlavního pracovního poměru dohodou na dohodu o pracovní činnosti na 19 h týdně,
 2. na odboru stavebním, životního prostředí a investic, investice s převedením investiční agendy pod tajemníka ÚMČ.

Dále projednala změnu názvu odboru stavebního, dopravního, životního prostředí a investic na odbor stavební.

Usnesení :

Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců města Brna zařazených do ÚMČ na 12 s platností od 1. 2. 2005.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

  1. Zápis komise sociálně zdravotní

Rada projednala zápis z jednání komise sociálně zdravotní RMČ ze dne 11.1.2005.

Usnesení :

Rada žádá komisi sociálně zdravotní RMČ o pomoc při zajištění příprav plesu MČ dne 22.1.2005.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

2. ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

   1. Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky

    Rada projednala předložený návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky

    Usnesení :

    Rada předběžně souhlasí s navrženou funkční změnou ZPF – BC Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2368 a 2370, k.ú. Holásky včetně zpracování celé přilehlé lokality.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   2. Návrh změny Územního plánu na pozemku p.č. 2365, k.ú. Holásky

    Rada projednala předložený návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2365, k.ú. Holásky

    Usnesení :

    Rada předběžně souhlasí s navrženou funkční změnou ZPF – BC Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. p.č. 2365, k.ú. Holásky včetně zpracování celé přilehlé lokality.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   3. Návrh změny Územního plánu na pozemcích p.č. 4526/1, 4527/2, k.ú. Tuřany

Rada projednala předložený návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 4526/1 a 4527/2, k.ú. Tuřany.

Usnesení :

Rada předběžně souhlasí s navrženou změnou ZPF – BC Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 4526/ a 4527/2, k.ú. Tuřany včetně zpracování celé přilehlé lokality.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník

3. FINANCE

   1. Přijetí daru od SEBAK spol. s r.o.

    Rada projednala finanční dar od fy SEBAK spol. s r.o. ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany.

    Usnesení :

    Rada schvaluje přijetí finančního daru fy SEBAK spol. s r.o. ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Ukládá ORF zapracování do rozpočtového opatření č. 1/2005 do příjmů i výdajů.

    Rozpočtová skladba 3319/2321

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   2. Přijetí daru od Rudolfa Ščuky

    Rada projednala finanční dar od p. Rudolfa Ščuky ve výši 3.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany.

    Usnesení :

    Rada schvaluje přijetí finančního daru p.Rudolfa Ščuky ve výši 3.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Ukládá ORF zapracování do rozpočtového opatření č. 1/2005 do příjmů i výdajů.

    Rozpočtová skladba 3319/2321

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   3. Nabídka zpracování žádostí do Společného regionálního operačního programu

Rada projednala nabídku Regionální poradenské agentury, s.r.o. na zpracování žádosti do Společného regionálního operačního programu, jehož prostřednictvím lze čerpat finance ze Strukturálních fondů Evropské unie na rekonstrukci Ivanovického náměstí v nabídkové ceně za projekt 39.000,- Kč a 40.000,- Kč za získání dotace.

Usnesení :

Rada schvaluje zpracování projektu Regionální poradenskou agenturou, s.r.o. na rekonstrukci Ivanovického náměstí v nabídkové ceně 39.000,- Kč a 40.000,- Kč k možnosti čerpání financí z Strukturálních fondů Evropské unie až po zapracování těchto výdajů do rozpočtu MČ.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005

4. MAJETEK

   1. Nabídka na počítač pro potřeby ÚMČ

    Rada projednala nabídku firmy DELL na dodání počítače s LCD monitorem 17” za cenu 36.000,- Kč včetně DPH a programového vybavení za cenu 6.100,- Kč včetně DPH pro potřeby ÚMČ s 3-letou zárukou na místě.

    Rozpočtová skladba 6171/5137 počítač, 6171/5172 programové vybavení

    Usnesení :

    Rada schvaluje zakoupení počítače s LCD monitorem 17” od firmy DELL včetně programového vybavení v celkové ceně 42.100,- Kč včetně DPH.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   2. Zřízení odběrového místa pro kabelovou televizi

    Rada projednala žádost firmy Karneval Media s.r.o. o souhlas se zřízením odběrového místa el. proudu pro kabelovou televizi z rozvaděče objektu radnice Brno-Tuřany. Projednala možnost změny připojení Internetu z SPT Telecom na kabelovou televizi Karneval.

    Usnesení :

    Rada schvaluje připojení zařízení pro kabelovou televizi firmy Karneval Media s.r.o z rozvaděče objektu radnice Brno-Tuřany. Pověřuje starostu jednáním se společnosti Karneval Media s.r.o. ohledně podmínek připojení na Internet.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   3. Pronájem pozemku p.č. 912 k.ú. Brněnské Ivanovice

    Rada projednala návrh nájemní smlouvy s pí. Mášovou o pronájmu pozemku p.č. 912 zahrada v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 56 m2.

    Usnesení:

    Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 912 zahrada v k.ú. Brněnské Ivanovice pí. Mášové na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   4. Pronájem pozemku p.č. 654 k.ú. Tuřany

    Rada projednala návrh nájemní smlouvy s pí. Richtrovou o pronájmu pozemku p.č. 654 zahrada v k.ú. Tuřany o výměře 128 m2.

    Usnesení:

    Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 654 zahrada v k.ú. Tuřany pí. Richtrové na dobu neurčitou.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   5. Pronájem pozemku p.č. 243 k.ú. Tuřany

    Rada projednala návrh nájemní smlouvy s p. Oprchalem o pronájmu pozemku p.č. 243 zahrada v k.ú. Tuřany o výměře 43 m2.

    Usnesení:

    Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 243 zahrada v k.ú. Tuřany p. Oprchalem na dobu neurčitou.

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   6. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice

    Rada projednala žádost pí. Chlebečkové o vyjádření k prodeji 39,5 m2 pozemku p.č. 897 ostatní komunikace v k.ú. Brněnské Ivanovice. Pozemek je využíván jako předzahrádka s okrasnými dřevinami.

    Usnesení :

    Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 897 k.ú. Tuřany o výměře 39,5 m2 pí. Chlebíčkové, Tuřanská 10

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005 ZMČ

   7. Zakoupení programu pro vedení pokladny a poplatků na PC

    Rada projednala nabídku fy Gordic s.r.o. na rozšíření programu účetnictví o 2 moduly na pokladnu a daně, dávky, poplatky v ceně do 16.000,- Kč

    Usnesení :

    Rada schvaluje zakoupení programu od fy Gordic s.r.o. o 2 moduly na pokladnu a daně, dávky, poplatky v ceně do 16.000,- Kč včetně DPH.

    Rozpočtová skladba 6171/5172

    Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

    Zajistí : tajemník Termín : ihned

   8. Žádost Pošty o souhlas s umístěním poštovní schrány

Rada znovu projednala a upřesnila usnesení k žádosti Pošty Brno 20 o souhlas s umístěním poštovní schrány na plot pozemku p.č. 142/2 k.ú. Holásky viz usnesení 63/IV 4.9.

Usnesení :

Rada souhlasí s umístěním poštovní schrány na pozemku p.č. 142/2 k.ú. Holásky v pásu o šířce 1 m souběžném s komunikací Závětrná v min. vzdálenosti od obrubníku 0,5 m.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5. BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Nabídka firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská

   1. Nabídka firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská

Rada projednala cenovou nabídku firmy FESTUCA v.o.s. na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská ve dvou variantách. Cenová nabídka č. 240080167 za cenu 6.128,50 Kč počítá s využitím stávající vegetační vrstvy, nabídka č. 240080172 za cenu 14.613,20 Kč řeší srovnání celého pozemku s navezením ornice.

Rozpočtová skladba 3745/5169

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy FESTUCA v.o.s. č. 240080172 na urovnání terénu a založení trávníků v parku Vyšehradská za cenu 14 613,20 Kč včetně DPH po zapracování a schválení akce v rozpočtovém opatření ZMČ.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005 ZMČ

9. BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 19. 1. 2005

                                Ing. Josef Panáček                                    Jan Havlík
                                    člen Rady                                              starosta MČ

Usnesení z 65/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5. 1. 2005

Zápis ze 65. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze 65. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 5. 1. 2005

Přítomni dle prezenční listiny, která je přílohou k tomuto zápisu :

Navržený program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení pořadu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Organizace ÚMČ

1.4 Termíny zasedání Rady a ZMČ

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 . Centrální kompostárna Brno

2.2 Projektová dokumentace retardér Závětrná

3) FINANCE

3.1 Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005

3.2 Přijetí daru od Silniční stavby a.s.

4) MAJETEK

4.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany

4.2 Pronájem pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost redakce Maják o peněžní dar

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Vyhodnocení nákladů na likvidaci skládek a čištění

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

 1. ORGANIZACE
  1. Schválení pořadu schůze rady

   RMČ projednala předložený návrh programu 65. schůze RMČ

   Usnesení :

   Rada schvaluje program 65. schůze RMČ.

   Hlasování :pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  2. Kontrola úkolů

   Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

   40/III bod 11 S

   26/IV 3.1 S,

   53/IV 7.3 Aktualizace programu rozvoje

   54/IV 4.1 Energetický audit

   56/IV 5.2 Cesty Vítězná,Pratecká

   58/IV 4.4 S

   60/IV 4.3 S, 4.5 Nájem p.č.3753

   61/IV 4.1 Demograf. studie

   63/IV 2.3 Značení Špirkova, 2.4 Značení Hanácká, 2.6 Oprava značek, 4.9 Schrána Holásky,.8.1 Psí výběh

   64/IV 1.6 Nadace 1.8 SMS Operátor, 1.9 Organizace ÚMČ, 2.2 Přístřešky MHD, 4.4 Schodiště ÚMČ, 4.5 Nábytek ÚMČ, 4.6 Sdružení Práh, 4.7 Rekonstrukce Radnice, 7.3 MŠ, 8.1 Zeleň U křížku, 8.2 Park Vyšehradská

  3. Organizace ÚMČ

   Rada projednala návrh na změnu počtu kmenových zaměstnanců zařazených do ÚMČ ke dni 1.1.2005, spočívající ve snížení stávajícího počtu 15 zaměstnanců na 14 o 1 pracovnici úklidu z důvodu změny pracovní smlouvy na dohodu o pracovní činnosti.

   Usnesení :

   Rada schvaluje snížení počtu kmenových zaměstnanců zařazených do ÚMČ ke dni 1.1.2005 na 14.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  4. Termíny zasedání Rady a ZMČ

  Rada projednala návrh termínů schůzí RMČ a zasedání ZMČ v 1. pololetí 2005.

  5.1., 19.1., 2.2., 16.2, 2.3., 16.3., 30.3, 13.4., 20.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 13.7., 27.7.

  ZMČ 24.2., 28.4., 30.6.

  Usnesení :

  Rada schvaluje termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v 1. pololetí roce 2005.

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

 2. ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ
  1. . Centrální kompostárna Brno

   Rada se seznámila s materiálem, týkajícím se zahájení zjišťovacího řízení k záměru výstavby centrální kompostárny Brno. Vzhledem k rozsahu předloženého materiálu může toto oznámení nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu zjišťování.

   Usnesení :

   Rada nemá připomínky k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru výstavby centrální kompostárny Brno a nedoporučuje zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Projektová dokumentace retardér Závětrná

  Rada projednala připomínky k retardéru na ulici Závětrná včetně nabídky na dopracování projektové dokumentace fy Signex s.r.o. v ceně do 2.000,- Kč včetně DPH.

  Usnesení :

  Rada schvaluje dopracování projektové dokumentace retardéru na ulici Závětrná fy Signex v ceně do 2.000,- Kč včetně DPH.

  Rozpočtová skladba 2219/5171

  Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 3. FINANCE
  1. Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005

   Rada projednala předložený položkový rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005.

   Usnesení :

   Rada schvaluje položkový rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2005 včetně jeho odeslání na ORF MMB.

   Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : ihned

  2. Přijetí daru od Silniční stavby a.s.

  Rada projednala finanční dar od fy Silniční stavby a.s. ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na kulturně-společenské akce MČ Tuřany.

  Usnesení :

  Rada schvaluje přijetí finančního daru fy Silniční stavby a.s. ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Ukládá ORF zapracování do rozpočtového opatření č. 1/2005 do příjmů i výdajů.

  Rozpočtová skladba 3319/2321

  Hlasování : pro: 4, proti : 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 4. MAJETEK
  1. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany

   Rada projednala žádost Aeroklubu Brno-Slatina o prodej 241 m2 pozemku p.č. 4126 ostatní komunikace v k.ú. Tuřany.

   Usnesení :

   Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany o výměře 241 m2.

   Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

   Zajistí : tajemník Termín : 24.2.2005

  2. Pronájem pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost současného nájemce pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice p. Škarky o ukončení pronájmu dohodou včetně žádosti jeho dcery pí. Šťastové o pronájem tohoto pozemku za původní nájem ve výši 147,- Kč ročně.

Usnesení :

Rada schvaluje

 1. ukončení nájmu pozemku p.č. 151 zahrada k.ú. Brněnské Ivanovice s p. Škarkou dohodou ke dni 31.1.2005.

 2. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s pí. Šťastovou s ročním nájemným 147,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

 1. BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

 2. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

 3. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY
  1. Žádost redakce Maják o peněžní dar

  Rada projednala žádost redakce Maják o peněžní dar ve výši 10.000,- Kč na podporu projektu Maják – průvodce po vzdělávacích kurzech a volnočasových aktivitách.

  Usnesení :

  Rada neschvaluje poskytnutí peněžního daru redakci Majáku.

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : ihned

 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  1. Vyhodnocení nákladů na likvidaci skládek a čištění

  Rada projednala situaci týkající se údržby a čištění komunikací, likvidace skládek a odpadů na území MČ

  Usnesení :

  Rada požaduje vyhodnocení nákladů na likvidace černých skládek, čištění komunikací a vozovek za rok 2004 včetně rozčlenění úhrady nákladů z úrovně města Brna a MČ a zpětně 2 roky.

  Hlasování : pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

  Zajistí : tajemník Termín : 19.1.2005

 5. BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 5. 1. 2005

                               Ing. Josef Panáček                          Jan Havlík
                                   člen Rady                                  starosta MČ

Usnesení z 64/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22. 12. 2004

Zápis z 64/IV zasedání Rady MČ Brno-Tuřany

64. schůze Rady Městské části Brno-Tuřany ze dne 22. 12. 2004

Navržený program:

1) ORGANIZACE…………………………………………………………………………………………………………………. 2

1.1 Schválení pořadu schůze rady……………………………………………………………………………………………. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zápis Komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.12.2004…………………………………………………….. 2

1.4 Zápis 14/IV. zasedání finančního výboru ze dne 9.12.2004………………………………………………………… 2

1.5 Zápis Komise sociálně zdravotní ze dne 14.12.2004………………………………………………………………… 2

1.6 Návrh Klubu demokratických zastupitelů MČ Brno-Tuřany…………………………………………………………. 2

1.7 Poděkování Římskokatolické církve…………………………………………………………………………………….. 2

1.8 Systém SMS Operátor…………………………………………………………………………………………………….. 2

1.9 Organizace ÚMČ……………………………………………………………………………………………………………. 2

1.10 Termíny zasedání Rady a ZMČ…………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ……………………………………………………………………. 3

2.1 Lokální předlažby chodníků firmou Zemako, s.r.o.…………………………………………………………………… 3

2.2 Nabídka firmy Jurnečka na zhotovení přístřešků MHD………………………………………………………………. 3

2.3 Změna dopravního značení na ulici Hanácká………………………………………………………………………….. 3

3) FINANCE……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2004……………………………………………………………………………………………

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení pořadu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 64. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zápis Komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 7.12.2004

1.4 Zápis 14/IV. zasedání finančního výboru ze dne 9.12.2004

1.5 Zápis Komise sociálně zdravotní ze dne 14.12.2004

1.6 Návrh Klubu demokratických zastupitelů MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada bere na vědomí návrh Klubu demokratických zastupitelů MČ Brno-Tuřany a požaduje předložení obecných podmínek pro založení nadace, pojmenování ulice a udělení čestného občanství.

1.7 Poděkování Římskokatolické církve

1.8 Systém SMS Operátor

Usnesení :

Rada neschvaluje nabídku na dodávku SMS Operátor.

1.9 Organizace ÚMČ

Usnesení :

Rada schvaluje snížení počtu kmenových zaměstnanců zařazených do ÚMČ ke dni 1.1.2005 na 15 a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemních smluv na ZS. Rada doporučuje tajemníkovi ukončit pracovní poměr na dobu neurčitou s pí.Rudoleckou dohodou k 31.12.2004.

1.10 Termíny zasedání Rady a ZMČ

Usnesení :

Rada schvaluje termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ v roce 2005.a požaduje jejich doplnění

na 1.pololetí 2005.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Lokální předlažby chodníků firmou Zemako, s.r.o.

Usnesení :

Rada schvaluje předlažbu chodníků Myslivecká-Východní za cenu 22.300,-Kč včetně DPH.

2.2 Nabídka firmy Jurnečka na zhotovení přístřešků MHD

Usnesení :

Rada schvaluje dodání a montáž 2 ks přístřešků MHD do Dvorsk a 1 ks na ulici Revoluční u firmy Jurnečka za nabídkovou cenu do 210.000,- Kč včetně DPH.

2.3 Změna dopravního značení na ulici Hanácká

3) FINANCE

3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2004

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.7/2004.

4) MAJETEK

4.1 Žádost p. Štolla o splátkový kalendář

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření splátkového kalendáře s 11 měsíčními splátkami 10x 1.500,- Kč + doplatek 978,- Kč a pověřuje starostu podpisem.

4.2 Žádost firmy Jo-Ka spol. s r.o. o splátkový kalendář

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření splátkového kalendáře s 11 měsíčními splátkami 10x 1.500,- Kč + doplatek 1.126,- Kč a pověřuje starostu podpisem.

4.3 Výměna prasklých tašek na střeše objektu Tuřanské nám. 3

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Mareš na výměnu prasklých tašek na střeše objektu Tuřanské nám. 3 za cenu včetně DPH 4.973,- Kč.

4.4 Zadní schodiště radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Mareš na zadní schodiště radnice za cenu 9.507,- Kč včetně DPH.

4.5 Nábytek pro ÚMČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje nákup nábytku pro ÚMČ Brno-Tuřany od firmy Říha – nábytek v ceně do 121.000,- Kč včetně DPH.

4.6 Celkový zápočet sdružení Práh za rok 2004

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit celkový zápočet nájemného za rok 2004 sdružení Práh – opravy 188.682,- Kč, investice 254.726,- Kč. Rada požaduje změnu smlouvy s termínem vyúčtováním oprav-investic do 15.1. následujícího roku.

4.7 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo II.etapa rekonstrukce radnice

Usnesení :

Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo II.etapa rekonstrukce radnice s firmou DIRS Brno s.r.o. pověřuje starostu podpisem.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Havárie průtokového ohřívače na Pastevní 1

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu průtokového ohřívače MORA PO 5506 v bytě p. Vaška za cenu 7.961,10 Kč včetně DPH.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Čs.svazu včelařů

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Českému svazu včelařů na oslavy 150. výročí založení organizovaného včelařství a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

7.2 Oznámení o ředitelském volnu v Základní škole

7.3 Uzavření mateřských škol v době vánočních prázdnin

Usnesení :

Rada souhlasí s uzavřením Mateřských škol v MČ v termínu od 23.12.2004 do 2.1.2005

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nabídky na úpravy veřejné zeleně u křížku V Aleji

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Martin Minks na úpravu veřejné zeleně u křížku V Aleji ve výši 16.523,15 Kč včetně DPH.

8.2 Návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci parku Vyšehradská firmou FESTUCA, v.o.s.

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci parku Vyšehradská firmou FESTUCA, v.o.s. v termínu do 30.3.2005 v ceně 116.320,- Kč včetně DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

V Brně – Tuřanech 22. 12. 2004

                                            Marie Stehlíková                    Jan Havlík
                                           místostarostka MČ                 starosta MČ