Usnesení z 16/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 30.5.2011

Usnesení z 16/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 30.5.2011

Přítomni dle prezenční listiny: Omluven:

Bc.Aleš Jakubec, starosta Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Michal Krátký, místostarosta Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vyjádření ke konceptu nového územního plánu

3) ROZPOČET

3.1 Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

5.1 Žádost Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s Mgr. Radkem Zuščákem

6.2 Náhrada škody Mgr. Radku Zuščákovi

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 16/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto:

1.Technický bod, 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva, 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva, 4. Vyjádření MČ Brno-Tuřany ke konceptu nového územního plánu města Brna, 5. Návrhy a podněty občanů, 6. Různé, 7. Závěr.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vyjádření MČ Brno-Tuřany ke konceptu nového územního plánu

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit vyjádření MČ Brno-Tuřany ke konceptu nového Územního plánu města Brna tak, jak je uvedeno v příloze č.1 zápisu.

3) ROZPOČET

3.1 Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu:

a) souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městské části Brno-Tuřany za rok 2010 bez výhrad

b) schválit závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010 uvedený v příloze č.2 zápisu

c) schválit výsledky hospodaření za rok 2010 příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2010, které jsou uvedeny v příloze č.2 zápisu.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

5.1 Žádost Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele

Usnesení :

Rada souhlasí se zřízením CENTRA SPORTU při Základní škole Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s Mgr. Radkem Zuščákem

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku s Mgr. Radkem Zuščákem. Rada schvaluje text dodatku č.4 k nájemní smlouvě uvedený v příloze č.4 zápisu.

6.2 Náhrada škody Mgr. Radku Zuščákovi

Usnesení:

Rada ukládá starostovi jednat s pojišťovnou o úhradě škody Mgr. Radku Zuščákovi z pojištění.

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

 

 

V Brně – Tuřanech 30.5.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                             Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                         místostarosta MČ Brno-Tuřany