J E D N A C Í   Ř Á D   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   B R N O – T U Ř A N Y

Úplné znění září 2017

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany (dále jen Zastupitelstvo) upravuje přípravu zasedání, svolání, průběh jednání, hlasování, jakož i další náležitosti související s jednáním Zastupitelstva.
 2. O záležitostech upravených tímto Jednacím řádem a v ostatních věcech svého jednání rozhoduje Zastupitelstvo v souladu s platným právním řádem.

Článek 2

Pravomoc Zastupitelstva

Pravomoc Zastupitelstva je vymezená na základě čl. 104 Ústavy České republiky zejména zákonem o obcích a Statutem města Brna.

Článek 3

Zasedání Zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo se schází zpravidla 1x za dva měsíce v termínech dle harmonogramu schváleného Zastupitelstvem na základě doporučení Rady městské části Brno-Tuřany (dále jen Rada). Zasedání svolává starosta městské části Brno-Tuřany (dále jen starosta) nebo místostarosta městské části Brno-Tuřany (dále jen místostarosta).
 2. Starosta je povinen svolat zasedání Zastupitelstva, požádá-li o to alespoň 1/3 členů Zastupitelstva nebo hejtman Jihomoravského kraje. Zasedání Zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Úřadu městské části Brno-Tuřany (dále jen ÚMČ). Požadavek na svolání Zastupitelstva se předává písemně s uvedením předmětu jednání.
 3. Nesvolá-li starosta zasedání Zastupitelstva dle odst. 1 a 2, učiní tak místostarosta nebo jiný člen Zastupitelstva.
 4. Starosta nebo místostarosta může svolat zasedání také na základě předchozího usnesení Zastupitelstva nebo Rady k projednání naléhavých záležitostí nebo ke slavnostní příležitosti.
 5. Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná.
 6. Zasedání Zastupitelstva se účastní tajemník ÚMČ a to s hlasem poradním.

Článek 4

Svolání zasedání Zastupitelstva

 1. Zasedání Zastupitelstva jsou svolávána vyvěšením písemného svolání na úřední desce ÚMC nejpozději 7 dnů před předpokládaným datem konání zasedání a na Internetu na stránkách městské části Brno-Tuřany. Písemné svolání obsahuje dobu, místo a program připravovaného zasedání navržený Radou. Materiály jsou zastupitelům k dispozici nejpozději 7 dnů před předpokládaným datem konání zasedání v elektronické podobě na stránkách městské části pod odkazem http://www.turany.cz/zastupitele po přihlášení uživatelským jménem a heslem. V případě, že některý ze zastupitelů požaduje materiály také v tištěné podobě, budou mu k dispozici ve stejném termínu na podatelně ÚMČ Brno-Tuřany v čase obvyklém pro provoz podatelny a pokladny nebo na vyžádání doručeny na adresu uvedenou zastupitelem.

Článek 5

Program zasedání Zastupitelstva

 1. Návrh programu zasedání Zastupitelstva připravuje Rada.
 2. Do programu se pravidelně zařazují tyto body:
  • technický bod
  • námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
  • kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
  • dotazy k usnesením z jednání Rady
  • informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
  • návrhy a podněty občanů
  • různé
  • závěr
 3. Technický bod programu obsahuje zejména:
 • určení zapisovatele a v případě potřeby také sčitatele
 • schvalování programu ZMČ
 • volba ověřovatelů zápisu.
 1. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání Zastupitelstva mají jeho členové, Rada a výbory Zastupitelstva. Osadní výbor může předložit návrh k zařazení na pořad jednání Zastupitelstva, jen pokud se týká rozpočtu městské části Brno-Tuřany a rozvoje části obce, ve které je tento osadní výbor zřízen.
 2. Osoby uvedené v čl. 6 odst. 10 písm. b) až d) tohoto Jednacího řádu mohou požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Zastupitelstva. Návrhy, které budou podány před zasedáním Zastupitelstva, zařadí Rada do programu zasedání v rámci bodu – „Návrhy a podněty občanů“. V rámci stejného bodu se budou projednávat i návrhy podané přímo na zasedání Zastupitelstva.
 3. Návrhy na zařazení dalších bodů do programu zasedání Zastupitelstva mohou být podány v průběhu zasedání v rámci „Technického bodu“. O zařazení těchto bodů rozhodne po zdůvodnění navrhovatelem Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

Článek 6

Jednání na zasedáních Zastupitelstva

 1. Zasedání Zastupitelstva řídí starosta nebo místostarosta, případně jiný pověřený člen Rady (dále jen předsedající).
 2. Členové Zastupitelstva jsou povinni se účastnit každého zasedání Zastupitelstva. Pokud se ze závažných důvodů na zasedání nemohou dostavit, jsou povinni se omluvit. Omluvy
  s uvedením důvodu podávají členové Zastupitelstva starostovi prostřednictvím ÚMČ nejpozději před zahájením zasedání.
 3. Předčasný odchod ze zasedání se oznamuje předsedajícímu.
 4. Přítomní členové Zastupitelstva a tajemník ÚMČ se podepisují do prezenční listiny.
 5. Předsedající je povinen zahájit zasedání Zastupitelstva a jednání Zastupitelstva po ukončení přestávky bezprostředně poté, co je přítomen nadpoloviční počet členů Zastupitelstva.
 6. Jestliže není možné ve smyslu odst. 5 tohoto článku zahájit jednání Zastupitelstva nejpozději do 30-ti minut po stanovené a nebo vyhlášené době zahájení, ukončí předsedající zasedání. Náhradní zasedání, které svolá starosta, se koná do 15-ti dnů.
 7. Po zahájení zasedání předsedající oznámí jména zapisovatele a sčitatele. Zastupitelstvo zvolí dva ověřovatele zápisu z řad členů Zastupitelstva.
 8. Předsedající seznámí přítomné s programem zasedání navrženým Radou. O tomto návrhu programu, popřípadě o zařazení dalších bodů dle čl. 5, pak rozhodne Zastupitelstvo hlasováním bez další rozpravy.
 9. Jednání o věci zařazené na pořad zasedání může uvést její předkladatel nebo zpracovatel. O souhlasu s jeho vystoupením se nehlasuje. Poté předsedající zahájí rozpravu.
 10. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem mají:
  1. členové Zastupitelstva,
  2. státní občané České republiky, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území městské části Brno-Tuřany a dosáhli věku 18 let,
  3. fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území městské části Brno-Tuřany nemovitost,
  4. fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními příslušníky, jsou v městské části Brno-Tuřany přihlášeny k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena,
  5. mluvčí organizované skupiny občanů k dané problematice,
  6. členové osadního výboru k návrhům týkajících se části obce, ve které byl osadní výbor zřízen.
 11. Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, zástupce orgánů Jihomoravského kraje, předseda osadního výboru, musí mu být předsedajícím uděleno slovo.
 12. Na návrh některého z členů Zastupitelstva může být uděleno slovo kterémukoliv hostu, jestliže o udělení slova rozhodne hlasováním Zastupitelstvo.
 13. Osoby uvedené v 10. odstavci tohoto článku pod písmeny b) až f) mohou vystoupit k projednávané záležitosti pouze jednou, přičemž délka vystoupení je maximálně 2 minuty. Tímto ustanovením není dotčeno právo osob uvedených pod písmeny b) až d) uplatnit na zasedání Zastupitelstva ústní připomínky k návrhu rozpočtu  městské části Brno-Tuřany a k vyúčtování jejího hospodaření za uplynulý rok ve smyslu § 16 odst. 2 písm. d) zákona o obcích, právo  podávat Zastupitelstvu návrhy, připomínky a podněty dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích a právo osadního výboru dle § 121 odst. 1 zákona o obcích.
 14. Oprávněné osoby podle odst. 10 tohoto článku se mohou hlásit o slovo v průběhu rozpravy zvednutím ruky.
 15. Předsedající dává slovo řečníkům v pořadí přihlášených.
 16. Zpracovateli předkládaného materiálu je udělováno slovo a možnost vystoupení po dobu projednávání jím předloženého bodu programu.
 17. Ten, komu předsedající neudělil slovo, se slova nemůže ujmout.
 18. Ten, komu bylo předsedajícím slovo uděleno, má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávaného tématu nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, může na to být předsedajícím upozorněn a po opětovném upozornění mu může být slovo odňato.
  O námitkách řečníka rozhodne Zastupitelstvo bez rozpravy hlasováním. Osoby uvedené v 10. odstavci tohoto článku pod písmeny b) až e) uvedou na začátku svého vystoupení své příjmení a osoby uvedené v 10. odstavci pod písmeny b) a d) uvedou též bydliště, osoby uvedené v 10. odstavci pod písmenem c) uvedou též příslušnou nemovitost a osoby uvedené v 10. odstavci pod písmenem e) uvedou příslušnou organizovanou skupinu občanů.
 19. Členové Zastupitelstva mohou v rozpravě přednášet k projednávaným otázkám pozměňovací a doplňující návrhy. Tyto návrhy musí mít bezprostřední logickou návaznost na obsah projednávané věci a musí z nich být zřejmé, o čem se má Zastupitelstvo usnést. Pozměňovací a doplňující návrhy se podávají písemně předsedajícímu před zahájením hlasování.
 20. Předsedající může řečníka požádat, aby svůj návrh upřesnil. O případné námitce některého člena Zastupitelstva, že pozměňovací či doplňující návrh usnesení – ani po případném upřesnění – neodpovídá obsahu projednávané věci, dá předsedající hlasovat bez rozpravy.
 21. Jestliže je v rozpravě přednesen pozměňovací návrh, může zpracovatel nebo předkladatel navrhnout přerušení projednávání věci. O návrhu na přerušení projednávání rozhodne Zastupitelstvo bez rozpravy.
 22. Dokud Zastupitelstvo nepřikročí k hlasování o původním, pozměňovacím či doplňujícím návrhu, může předkladatel svůj návrh vzít zpět.
 23. Dokud Zastupitelstvo nepřikročí k hlasování o původním, pozměňovacím či doplňujícím návrhu, může být projednávaný bod na návrh člena Zastupitelstva stažen
  z projednání, s výjimkou bodů dle čl. 5 odst. 2 tohoto Jednacího řádu. O stažení bodu z projednání se hlasuje bez rozpravy. Návrh na stažení bodu programu z projednání může být podán v rámci každého bodu programu pouze jednou.
 24. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen Zastupitelstva. O tomto návrhu nechá předsedající hlasovat bez rozpravy po předchozím oznámení, kdo je ještě do rozpravy přihlášen. Po rozhodnutí o ukončení rozpravy již mají právo na udělení slova pouze ti, kdo byli přihlášeni do rozpravy před jejím ukončením nebo dosud k projednávanému bodu nediskutovali. Předkladatel nebo zpracovatel mají přitom právo na závěrečné slovo.
 25. Člen Zastupitelstva, který se z průběhu rozpravy (popř. hlasování) přihlásí k technické poznámce nebo k odpovědi na ni, dostane neprodleně slovo, ale jeho vystoupení nesmí překročit dobu jedné minuty. Překročí-li tuto dobu nebo nemá-li jeho vystoupení charakter technické poznámky, předsedající mu odejme slovo. Stejným způsobem udělí předsedající slovo tomu členovi Zastupitelstva, který upozorňuje na porušení Jednacího řádu Zastupitelstva a jiných právních předpisů.
 26. Po zahájení hlasování se již nelze hlásit o slovo a vznášet technické poznámky.
 27. Zastupitelstvo se může usnést, že nikdo ze členů Zastupitelstva nemůže v téže věci vystoupit více než dvakrát. Dále může rozhodnout, že se doba vystoupení pro členy Zastupitelstva omezuje, nikoliv však pod tři minuty, u zpracovatele (předkladatele) pod deset minut.
 28. Ruší-li někdo opakovaně jednání, může být předsedajících vykázán ze zasedací síně, nejde-li o člena Zastupitelstva. Pokud nedojde k obnovení pořádku, může předsedající na nezbytně nutnou dobu zasedání přerušit.
 29. Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu či škodu pro něj samotného nebo pro osobu jemu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit Zastupitelstvu tuto skutečnost před zahájením jednání o věci. O tom, zda existuje důvod vyloučení z projednávání
  a rozhodování v této věci, hlasuje Zastupitelstvo bez rozpravy.
 30. Předsedající přeruší zasedání Zastupitelstva:
  1. na základě rozhodnutí Zastupitelstva,
  2. v případě podle odst. 27 tohoto článku.
 31. Předsedající ukončí zasedání Zastupitelstva:
  1. pokud nastane případ podle odst. 6 tohoto článku,
  2. pokud není v průběhu zasedání Zastupitelstva přítomna nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva; náhradní zasedání, které svolá starosta, se koná do 15-ti dnů,
  3. byl-li program zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

Článek 7

Změny programu v průběhu zasedání

 1. Návrh na opětovné zařazení již projednaného bodu programu zasedání na pořad jednání může podat kterýkoliv člen Zastupitelstva. O zařazení či nezařazení tohoto bodu na pořad jednání rozhodne Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
 2. Návrh na zařazení nového bodu programu, který vyplynul z jednání Zastupitelstva, nebo má mimořádnou povahu a nesnese odkladu, může předsedajícímu podat kterýkoliv člen Zastupitelstva. O zařazení či nezařazení nového bodu na pořad jednání rozhodne Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
 3. Návrh na změnu pořadí projednávaných bodů může podat kterýkoliv člen Zastupitelstva. O změně pořadí projednávaných bodů jednání rozhodne Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

Článek 8

Hlasování

 1. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.
 2. O každém návrhu rozhoduje Zastupitelstvo hlasováním. Před ním upozorní předsedající, že bude přikročeno k hlasování, a v případě potřeby dá zjistit počet přítomných členů Zastupitelstva.
 3. Návrhy usnesení vychází z návrhů projednávaných Zastupitelstvem a z diskuse členů Zastupitelstva. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v návrhu usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení sestavuje a Zastupitelstvu předkládá předkladatel. Návrhy na usnesení se podávají písemně před zahájením hlasování. Po zahájení hlasování o předložených návrzích se již k jednotlivým návrhům nevede další rozprava.
 4. Právo hlasovat o projednávaných otázkách mají pouze členové Zastupitelstva.
 5. Na návrh člena Zastupitelstva se hlasuje o jednotlivých částech návrhu usnesení odděleně.
 6. Byly-li k předloženému návrhu usnesení předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Není-li přijat žádný protinávrh nebo pozměňovací návrh, hlasuje se o předloženém základním návrhu usnesení. Poté se hlasuje o případných doplňujících návrzích usnesení, které nerozporují ani jinak nepozměňují přijaté usnesení. Vylučuje-li přijaté usnesení další pozměňovací návrhy, pak se o nich již nehlasuje.
 7. O návrzích týkajících se způsobu projednávání se hlasuje před projednáváním věci.
 8. Členové Zastupitelstva hlasují veřejně. Tajně se hlasuje, jen pokud o tomto způsobu rozhodne Zastupitelstvo.
 9. Veřejně se hlasuje pomocí elektronického hlasovacího zařízení. Člen Zastupitelstva hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se zdrží hlasování tím, že v době vymezené pro hlasování stiskne příslušné tlačítko hlasovacího zařízení a zvedne ruku. V případě nefunkčnosti elektronického hlasovacího zařízení se hlasuje pouze zvednutím ruky. Pro tento případ zajišťuje zjištění výsledku hlasování sčitatel určený předsedajícím.
 10. Pokud Zastupitelstvo rozhodne o tajném hlasování, hlasuje se prostřednictvím hlasovacích lístků.
 11. Vznese-li kterýkoliv člen Zastupitelstva bezprostředně po hlasování pochybnost o správnosti součtu hlasů nebo o správném zaznamenání svého hlasování hlasovacím zařízením, opakuje předsedající hlasování. V případě opakované námitky proti výsledku hlasování o téže věci rozhodne Zastupitelstvo o oprávněnosti této námitky hlasováním.
 12. V případě tajného hlasování (s výjimkou voleb) sčítání hlasů zajišťuje sčitatel hlasů určený v rámci „Technického bodu“.
 13. Sestava výsledků jednotlivých hlasování je nedílnou součástí originálu výtisku zápisu ze zasedání. V případě nefunkčnosti hlasovacího zařízení se sestava pořídí ručně.

Článek 9

Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva

 1. Členové Zastupitelstva mají právo
 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je městská část Brno-Tuřany, na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které městská část Brno-Tuřany založila nebo zřídila, písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
 • požadovat od zaměstnanců města Brna zařazených do ÚMČ, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce, informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
 1. Pokud je toto právo realizováno na zasedání Zastupitelstva a adresát dotazu, připomínky či podnětu je přítomen, zaujme stanovisko nebo podá vysvětlení. Adresátům, na něž jsou dotaz, připomínka či podnět směřovány, uděluje předsedající slovo bez hlasování.
 2. Odpovědi je nutno podat vždy, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění.
 3. Dotazy, připomínky či podněty přednesené a předané na zasedání Zastupitelstva se zaznamenávají v zápisu.

Článek 10

Organizačně technické zajištění zasedání zastupitelstva

 1. Městská část Brno-Tuřany pořizuje ze zasedání zastupitelstva zvukový i obrazový záznam. Obrazový záznam je uložen na webových stránkách městské části (www.turany.cz).
 2. Průběh jednání zastupitelstva je přenášen na webových stránkách městské části (www.turany.cz).
 3. O průběhu zasedání Zastupitelstva se do 10 dnů pořizuje zápis, který ověřují zvolení ověřovatelé a podepisuje starosta nebo místostarosta. Za vyhotovení zápisu odpovídá ÚMČ.
 4. V zápisu se zejména uvádí:
 • den a místo zasedání
 • hodina zahájení a ukončení
 • doba přerušení
 • jména zapisovatele, sčitatele a zvolených ověřovatelů zápisu
 • jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva a tajemníka ÚMČ
 • odchody a příchody členů Zastupitelstva
 • program jednání
 • stručně formulované podstatné body průběhu rozpravy se jmény řečníků
 • podané návrhy, pozměňovací návrhy a protinávrhy
 • výsledky hlasování
 • podané dotazy, připomínky a podněty
 • schválené znění usnesení
 • přílohy
 • další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů Zastupitelstva měly stát součástí zápisu.
 1. K jednotlivým bodům programu zasedání Zastupitelstva jsou přijímána usnesení, která jsou součástí zápisu. Usnesení musí obsahově odpovídat projednávané věci. Nesmí obsahovat obecně formulované zásady a úkoly stanovené jiným závazným dokumentem (obecně závaznou právní normou, rozpočtem apod.). Součástí zápisu musí být i hlasování k jednotlivým usnesením v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování. Usnesení nabývají platnosti dnem schválení.
 2. Současně se zápisem vyhotoví ÚMČ dokument obsahující přijatá usnesení Zastupitelstva, který podepisuje starosta nebo místostarosta a zvolení ověřovatelé. Procedurální rozhodnutí není nutné v tomto dokumentu uvádět. ÚMČ zajistí do 10 dnů od vyhotovení tohoto dokumentu jeho rozeslání členům Zastupitelstva, vyvěšení na úřední desce ÚMČ
  a zveřejnění na Internetu na stránkách městské části Brno-Tuřany. ÚMČ zodpovídá za zveřejnění zápisu a dokumentu obsahujícího přijatá usnesení na Internetu při respektování platných právních předpisů zejména zákona o ochraně osobních údajů.
 3. Kontrolu plnění přijatých usnesení provádí Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.
 4. O námitkách člena Zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání Zastupitelstva v rámci příslušného bodu programu.
 5. Zápis ze zasedání je uložen na ÚMČ k nahlédnutí. Osoby uvedené v čl. 6 odst. 10 písm. b) až d) tohoto Jednacího řádu mají právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání Zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy.

Článek 11

Kluby členů Zastupitelstva

 1. Členové Zastupitelstva se mohou sdružovat v klubech, a to zpravidla podle své příslušnosti k politickým stranám, politickým hnutím a koalicím. Mohou vytvořit též klub nezávislých členů Zastupitelstva.
 2. Každý člen Zastupitelstva může být členem pouze jednoho politického klubu.
 3. Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jiný pověřený člen klubu.
 4. Předseda klubu písemně oznámí starostovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů Zastupitelstva, kteří jsou jeho členy; během volebního období oznámí též jména členů Zastupitelstva, kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy. Starosta seznámí se složením klubů všechny členy Zastupitelstva.
 5. Podle potřeby nebo na základě žádosti alespoň dvou politických klubů svolává starosta předsedy klubů. Tohoto jednání se může účastnit též místostarosta.

Článek 12

Ustavující zasedání

 1. Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva svolává dosavadní starosta.
 2. Program ustavujícího zasedání připravuje dosavadní Rada. Do programu se zpravidla zařazují tyto body:
 • Složení slibu členy Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
 • Technický bod
 • Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady
 • Volba předsedů a místopředsedů výborů
 • Různé
 • Závěr
 1. Do doby zvolení nového starosty nebo místostarosty předsedá ustavujícímu zasedání dosavadní starosta. Pokud dosavadní starosta není členem nově zvoleného Zastupitelstva, předsedá nejstarší člen Zastupitelstva.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

 1. Změny, doplňky či vydání nového Jednacího řádu podléhají schválení Zastupitelstvem.
 2. Tento Jednací řád ruší dosavadní Jednací řád Zastupitelstva městské části schválený 13/III. zasedáním Zastupitelstva dne 14.12.2000.
 3. Tento Jednací řád ZMČ schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany na svém 25/IV. zasedání dne 13.7.2006. Změnu Jednacího řádu s účinností od 1.1.2007 schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany na 2/V. zasedání dne 14.12.2006, změnu s účinností od 19.4.2007 schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany na 4/V. zasedání dne 19.4.2007, změnu s účinností od 10.9.2007 schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany na 7/V. mimořádném zasedání dne 10.9.2007, změnu s účinností od 22.12.2010 schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany na 2/VI. zasedání dne 22.12.2010, změnu s účinností od 28.4.2011 schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany na 4/VI. zasedání dne 28.4.2011, změnu s účinností od 19.2.2015 schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany na 3/VII. zasedání dne 19.2.2015, změnu s účinností od 7. 9. 2017 schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany na 18/VII. zasedání dne 7. 9. 2017.

Radomír Vondra

starosta městské části Brno-Tuřany