Usnesení z 21/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 3.8.2011

Usnesení z 21/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 3.8.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr.Bc.Petr Foltýn, člen Rady;

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Omluven:

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady; Tomáš Kopecký, člen Rady

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 21/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Finanční výbor – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 3/VI. schůze finančního výboru, která se konala dne 21.7.2011.

4. MŠ VAleji, oprava sociálního zařízení – vícepráce

Usnesení:

Rada schvaluje předložený rozsah a cenu víceprací na budově MŠ V Aleji 2, Brno dle položkového rozpočtu a schvaluje text dodatku č.1 smlouvy 11-01-02 s firmou Sidestav spol. s r.o. Brno, který je uveden v příloze č.2 zápisu.

5. Návrh rozpočtového opatření č. 8/2011

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.8/2011, které tvoří přílohu č.3 zápisu.

6. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky na zajištění akce Tradiční Bartolomějské hody 2011 konané ve dnech 19.-21.8.2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

7. Žádost Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace o souhlas s navýšením kapacity školy

Usnesení:

Rada souhlasí s navýšením kapacity školky na pracovišti Holásecká 11 v období od 1.9.2011 do 31.12.2011 na celkovou kapacitu 80 dětí.

8. Oznámení o čerpání rezervního fondu

Usnesení:

Rada bere na vědomí oznámení MŠ V Aleji 2, Brno, příspěvková organizace a MŠ U Lípy Svobody 3, Brno, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu z důvodu potřeby překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady.

9. Harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2012

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2012, který je přílohou č.5 zápisu.

10. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany za období 1-6 2011.

11. Žádost o udělení výjimky při pořádání diskotéky ve Dvorskách dne 20.8.2011

Usnesení:

Rada uděluje výjimku z článku 1), odstavce 1), písmena a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání diskotéky v areálu dostihové dráhy ve Dvorskách, Brno na pozemku p.č. 466 k.ú. Dvorska pořádané dne 20.8.2011 spočívající v prodloužení podniku do 3.00 hod dne 21.8.2011.

12. Žádost o udělení výjimky při pořádání diskotéky ve Dvorskách dne 10.9.2011

Usnesení:

Rada uděluje výjimku z článku 1), odstavce 1), písmena a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání diskotéky v areálu dostihové dráhy ve Dvorskách, Brno na pozemku p.č. 466 k.ú. Dvorska pořádané dne 10.9.2011 spočívající v prodloužení podniku do 3.00 hod dne 11.9.2011.

13. Žádost o udělení výjimky při pořádání Tradičních bartolomějských hodů 2011

Usnesení:

Rada uděluje výjimku z článku 1), odstavce 1), písmena a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání podniků v rámci Tradičních bartolomějských hodů 2011 na hřišti při ulici V Pískách, Brno na pozemcích p.č. 232/1,232/4,232/5 k.ú. Holásky spočívající v prodloužení předhodové zábavy pořádané dne 19.8.2011 do 2.00 hod dne 20.8.2011 a v prodloužení hodové zábavy pořádané dne 20.8.2011 do 2.00 hod dne 21.8.2011.

14. Komise stavební, rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 6/VI. schůze Komise stavební, rozvoje a správy majetku, která se konala dne 1.8.2011.

15. Pozemek p.č. 44/1, k.ú. BI – mezideponie – žádost o stanovisko

Usnesení:

Rada souhlasí s tím, aby byl pozemek p.č. 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice zahrnut do seznamu pozemků, na nichž bude v průběhu investiční akce „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Tuřanech” dočasně ukládána zemina a ornice.

Z důvodu vysoké dopravní zátěže na všech hlavních komunikacích v Tuřanech Rada požaduje, aby pozemky pro zřízení mezideponií byly rozmístěny tak, aby přejezdné vzdálenosti byly minimální. Současně Rada požaduje, aby byl MČ Brno-Tuřany předložen projekt POV (plán organizace výstavby) k odsouhlasení a doporučuje, aby byly pro mezideponii využity také pozemky v areálu Agro na ulici Pratecké, které Agro již nevyužívá a které jsou v majetku statutárního města Brna, popř. využita část pozemku p.č. 3830, k.ú. Tuřany, která se nachází dle ÚPmB v ploše KV.

16. Návrh zadání Regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky”

Usnesení:

Rada souhlasí s obsahem návrhu zadání Regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky” bez připomínek.

Rada požaduje, aby byl Regulační plán zpracováván v konceptu také ve variantě s IPP 0,5 a poté obě varianty předloženy MČ Brno – Tuřany k rozhodnutí, ve které variantě bude dále Regulační plán zpracováván.

Rada ukládá úřadu odeslat Odboru územního plánování a rozvoje MMB podnět k pořízení Regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky”.

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 3.8.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                           Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                      místostarosta MČ Brno-Tuřany