Usnesení ze 112/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.10. 2006

Usnesení z 112. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

112. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 18.10. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Ing. Miloslav Blažek, člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Redakce Listů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.4 Prodloužení smlouvy na servis počítačové sítě na ÚMČ……………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Opravy obecních studní……………………………………………………………………………………………………. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4029 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4050 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.3 Pronájem pozemku p.č. 1510/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………… 3

3.4 Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1474/1 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 10/2006……………………………………………………………………………….. 3

4.2 Návrh rozpočtu na rok 2007 — I. varianta……………………………………………………………………………….. 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

5.1 Pokračování stavebních prací na budově radnice…………………………………………………………………….. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

6.1 Pronájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku…………………………………………………………….. 4

6.2 Podnájem nebytových prostor ve zdravotním středisku……………………………………………………………… 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11……………………………………………………………….. 4

7.2 Doplnění projektu na opravu a zateplení ZŠ Požární 1………………………………………………………………. 5

7.3 Odvodnění okolí hasičské zbrojnice Holásky………………………………………………………………………….. 5

7.4 Dodávka a montáž dočasného zastřešení venkovního schodiště ZŠ Měšťanská 21………………………… 5

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu………………………………………………… 5

7.6 Projekt opravy opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21………………………… 5

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku JUNÁKU — Svazu skautů a skautek ČR………………………………………… 5

7.8 Upřesnění podmínek ve věci navýšení kapacity v ZŠ, ŠD a ŠJ v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO…………….. 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

8.1 Deratizace v centrální části Tuřan……………………………………………………………………………………….. 6

8.2 Zpětvzetí usnesení 8.5. z 105/IV RMČ — zalesnění v k.ú.Holásky………………………………………………… 6

8.3 Kácení dřevin u ZŠ Požární……………………………………………………………………………………………….. 6

8.4 Zimní údržba pěších komunikací…………………………………………………………………………………………. 6

8.5 Instalace odpadkových košů, nákup a instalace 1 ks lavičky……………………………………………………… 7

8.6 Stav lípy v zahradě MŠ U Lípy Svobody………………………………………………………………………………… 7

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 7

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice……………………………………………………. 7

9.2 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………….. 8

9.3 Montáž plynových kamen do hasičky na ul. Jahodová……………………………………………………………… 8

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 112. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Redakce Listů

Usnesení :

Rada bere na vědomí sdělení Ing.Josefa Kolářského, že z osobních důvodů končí s funkcí odpovědného redaktora a člena redakční rady Listů k 18.10.2006.

Rada schvaluje poskytnutí peněžitého daru Ing. Josefu Kolářskému ve výši 5.000,- Kč.

Rada odvolává k 20.10.2006 členy redakční rady Listů Ing.J.Petráse,M.Stehlíkovou a Mgr.L.Žákovou.

1.4 Prodloužení smlouvy na servis počítačové sítě na ÚMČ

Usnesení :

Rada schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě č.1302 o servisní podpoře s Ing. Pavlem Ryšavým, kterým se účinnost smlouvy prodlužuje do 31.12.2007 za stejných smluvních podmínek, tj. za měsíční cenu 11.700,- Kč a pověřuje starostu jeho podpisem.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Opravy obecních studní

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy H.K.Ú., spol. s r.o., na opravu 4 studní (ulice Písečná, Haraštova, 1. května a ve dvoře radnice) za celkovou cenu do 152.118,- Kč včetně DPH. Rada ukládá ÚMČ zajistit přípravu smlouvy a starostu pověřuje jejím podpisem.

Rada schvaluje provedení rozboru vody ve svěřených nepronajatých studních, tj. 10 studní, firmou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. za cenu 10 710,- Kč vč. DPH.

Rada požaduje zapracovat potřebnou finanční částku do RO 10/2006.

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4029 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 4029 k.ú. Tuřany s Petrem Váňou dohodou ke dni 31.12.2006 a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu tohoto pozemku s Renátou Vackovou-Veselou od 1.1.2007. Roční nájemné 494,- Kč.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4050 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 4050 k.ú. Tuřany s Ilonou Hájkovou. Roční nájemné 432,- Kč.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 1510/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1510/2 k.ú. Brněnské Ivanovice s Irenou Faltýnkovou od 1.11.2006. Roční nájemné 39,- Kč.

3.4 Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1474/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1474/1 k.ú. Brněnské Ivanovice s nájemcem Obecní vodní družstvo Balbínův pramen. Dodatkem se smlouva prodlužuje do 31.12.2021, roční nájemné činí 6.681,- Kč.

4)ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 10/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtového opatření č. 10/2006 v bodech výdajů 1,2,5,6,7,8,9,10 a 11 a doporučuje ZMČ ke schválení v bodech příjmů 1-3 a výdajů 3,4,12 a 13. Příjmy i výdaje rozpočtu se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 41 000,-Kč.

4.2 Návrh rozpočtu na rok 2007 — I. varianta

Usnesení:

Rada projednala návrh I.varianty rozpočtu na rok 2007 v předpokládaném objemu 25 345 tis. Kč (bez sociálních dávek) a připomínky požaduje zapracovat.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Pokračování stavebních prací na budově radnice

Usnesení :

Rada souhlasí s navýšením nákladů na rekonstrukci schodišťového prostoru radnice o částku 126 798,- Kč vč. DPH. Schvaluje nabídku firmy DIRS na provedení rekonstrukce bytu ve II. NP ve dvou etapách: etapa A v ceně 812 875,- Kč vč. DPH bude provedena v letošním roce. Etapa B bude v letošním roce zahájena včetně možného dokončení v roce 2007. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Pronájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru ve zdravotním středisku na Holásecké 31 s nájemcem Soňou Procházkovou na dobu neurčitou za roční nájemné 10.742,- Kč.

6.2 Podnájem nebytových prostor ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve zdravotním středisku pronajatých Regíně Čermákové do podnájmu Janě Kučerové do 30.11.2006 za účelem provozování zubní laboratoře.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11, PO o 30.500,- Kč, konkrétně navýšení rozpočtu budovy MŠ Holásecká o 13.000,- Kč na plyn a o 3.500,- Kč na elektrickou energii a navýšení rozpočtu budovy MŠ Zapletalova 67 o 14.000,- Kč na plyn a požaduje zapracovat potřebnou částku do rozpočtového opatření č.10/06 pro ZMČ.

7.2 Doplnění projektu na opravu a zateplení ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s Ing. arch. Vladimírem Čuhelem, který se týká doplnění projektové dokumentace pro stavbu „Oprava a zateplení fasády školy Požární 1“ o rozšířenou požární zprávu a provádění autorského dozoru na stavbě.Celková cena víceprací činí vč.DPH 9520,-Kč. Rada požaduje zapracovat potřebnou částku do RO 10/2006 pro ZMČ a starostu pověřuje podpisem smlouvy.

7.3 Odvodnění okolí hasičské zbrojnice Holásky

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou firmy František Kundera na výkopové práce a prodloužení drenáží v okolí hasičky Holásky směrem k hřišti Javorová za celkovou částku vč. DPH 20 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.4 Dodávka a montáž dočasného zastřešení venkovního schodiště ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s provedením dodávky a montáže dočasného zastřešení venkovního schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21 firmou Miroslav Buchlovský, Dvorecká 43,Brno za celkovou cenu 16 065,- Kč vč. DPH.

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu ve výši 5.000,- Kč na opravu venkovních betonových schodů budovy na Švédské ulici.

7.6 Projekt opravy opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou firmy Atelier CREO spol. s r.o. na vypracování projektové dokumentace na opravu opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21 v celkové ceně 38 000,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku JUNÁKU — Svazu skautů a skautek ČR

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku JUNÁKU — Svazu skautů a skautek ČR ve výši 5 000,- Kč na letní skautský tábor 93. oddílu v Brně-Tuřanech.

7.8 Upřesnění podmínek ve věci navýšení kapacity v ZŠ, ŠD a ŠJ v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení:

Rada schvaluje zpřesňující návrh ZŠ Brno, Měštanská 21, PO:

1) navýšení kapacity ŠD o 20 dětí (pouze na budově Požární 1), kdy se celková kapacity družiny stanoví počtem 110 dětí (nyní je 90).

2) navýšení kapacity hotových jídel v kuchyni na Měšťanské 21 o 85, celkový počet denně uvařených jídel bude 585.

3) navýšení kapacity Základní školy (budova Měšťanská 21) z 220 na 370 žáků — tedy o 150, přičemž celková kapacity školy bude 600 žáků.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Deratizace v centrální části Tuřan

Usnesení :

Rada schvaluje provedení deratizace v centrální části Tuřan firmou Jiří Pařez v ceně do 10. 000,-Kč vč. DPH a termínu do 31.10.2006.

8.2 Zpětvzetí usnesení 8.5. z 105/IV RMČ — zalesnění v k.ú.Holásky

Usnesení :

Rada bere zpět usnesení bodu 8.5. z 105/IV schůze Rady a schvaluje zajištění realizace projektu “Zalesnění zemědělských a ostatních půd v k.ú. Holásky“ firmou Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno, s. r. o. v rámci náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

8.3 Kácení dřevin u ZŠ Požární

Usnesení :

Rada schvaluje bezplatné provedení kácení smrku a břízy rostoucích u ZŠ Požární Sborem dobrovolných hasičů Brno – Holásky.

8.4 Zimní údržba pěších komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy EDEN, s. r. o. na zimní údržbu pěších komunikací v k.ú. Brněnské Ivanovice za měsíční cenu 13.737,36 Kč vč. DPH, cenovou nabídku Ing Miloše Gärtnera na zimní údržbu pěších komunikací v k.ú. Tuřany, Holásky a Dvorska za měsíční cenu 21.538,80 Kč vč. DPH a cenovou nabídku Pavla Svačiny na zimní údržbu pěších komunikací v areálu zdravotního střediska za měsíční cenu 4.900,- Kč vč. DPH. Rada ukládá ÚMČ zajistit přípravu příslušných smluv a pověřuje starostu jejich podpisem.

8.5 Instalace odpadkových košů, nákup a instalace 1 ks lavičky

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy ZEMAKO s.r.o. na instalaci 10 ks plastových odpadkových košů – 8ks do parku na Tuřanském nám. a 2 ks do parku U Potoka, demontáž stávajících odpadkových košů a na 1 ks lavičky a její instalaci na zastávku MHD Prodloužená v celkové výši 35.100,87 Kč vč. DPH.

8.6 Stav lípy v zahradě MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada souhlasí s pokácením 1ks lípy v areálu MŠ U Lípy Svobody z důvodu špatného statického stavu stromu a zamezení nebezpečí havárie firmou ing Pavel Švec – realizace a údržby zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno v ceně 14.280,- Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice ve výši 6.000,- Kč jako záloha na opravu vozidla, 4.000,- Kč na nákup sacího koše, 1.000,- Kč na nákup 8 ks čepic. Rada požaduje zapracovat potřebnou částku do RO 10/2006.

9.2 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky ve výši 3.266,- Kč jako zálohu na emise a STK vozidla, nákup 5 ks svítilen v ceně 9.380,- Kč, opravu dřevěné výplně věže na sušení hadic v ceně 5.000,- Kč a pojištění 14 členů Jednotky v ceně 4.956,- Kč ročně. Rada požaduje zapracovat potřebný přesun financí do RO 10/2006.

9.3 Montáž plynových kamen do hasičky na ul. Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Milana Bláhy na montáž plynových kamen do hasičky na ul. Jahodová za cenu do 2.500,- Kč.

V Brně – Tuřanech 18.10.2006

Jan Havlík                                                     Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                             místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 111/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.10. 2006

Usnesení z 111. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

111. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 4.10. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni : Ing. Miloslav Blažek

Marie Stehlíková, místostarostka

Josef Panáček Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Memorandum o navázání kontaktu s obcí Čachtice, Slovenská republika……………………………………… 2

1.4 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………………. 2

1.5 Odvolání předsedů a členů komisí, zrušení komisí…………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Opravy komunikací v Tuřanech…………………………………………………………………………………………… 2

2.2 Projektová dokumentace pro komunikaci Rolencova – Písníky……………………………………………………. 3

2.3 Výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o……………………………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………… 3

3.2 Pronájem pozemku p.č. 1598/3 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………… 3

3.3 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1247 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 9/2006…………………………………………………………………………………. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany……………………………………………………………….. 4

7.2 Stavební a restaurátorské práce pro kulturně společenské centrum v budově radnice……………………….. 4

7.3 Úprava dveří pro MŠ U Lípy Svobody……………………………………………………………………………………. 4

7.4 Investiční záměr k rekonstrukci stravovacího traktu ZŠ Měšťanská 21………………………………………….. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Nabídka na vyfrézování pařezů……………………………………………………………………………………………. 5

8.2 Zimní údržba komunikací………………………………………………………………………………………………….. 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice……………………………………………………. 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 111. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Memorandum o navázání kontaktu s obcí Čachtice, Slovenská republika

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření Memoranda o navázání kontaktu s obcí Čachtice, Slovenská republika a pověřuje starostu jeho podpisem.

1.4 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku ze dne 26.9.2006.

1.5 Odvolání předsedů a členů komisí, zrušení komisí

Usnesení:

V souvislosti s koncem volebního období 2002-2006 Rada odvolává ke dni 20.října 2006

– předsedkyni komise zdravotní a sociální MUDr.Marii Petrásovou a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise dopravy a veřejného pořádku Jana Zigmunda a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise školské a kulturně-tělovýchovné Martina Bolečka a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise stavební a životního prostředí Ing.Jana Haraštu a členy této komise dle přílohy zápisu

– předsedu komise rozvoje a správy majetku Tomáše Kopeckého a členy této komise dle přílohy zápisu

a ruší ke dni 20. října 2006

– komisi zdravotní a sociální

– komisi dopravy a veřejného pořádku

– komisi školskou a kulturně-tělovýchovnou

– komisi stavební a životního prostředí

– komisi rozvoje a správy majetku

Rada vyslovuje poděkování předsedům a členům všech komisí za vykonanou práci v průběhu volebního období 2002 – 2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Opravy komunikací v Tuřanech

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy Zemako na opravu chodníku v parku Tuřany za celkovou cenu vč. DPH – 236 925,-Kč, nabídku fy Zemako na opravu chodníku v ul. Špirkova za celkovou cenu vč. DPH – 78 842,-Kč a nabídku fy Zemako na opravu chodníku u hřbitova v místě stromu za celkovou cenu vč. DPH – 35 640,-Kč /celková cena nabídek činí 351 407,- Kč a pověřuje starostu podpisem smluv.

2.2 Projektová dokumentace pro komunikaci Rolencova – Písníky

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, Brno v celkové ceně vč. DPH 203 312,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o.

Usnesení:

Rada nesouhlasí s investičním záměrem firmy TAAWIN s.r.o., Dřevařská 12, Brno, na vybudování výrobního areálu pro výrobu zařízení pro větrné elektrárny na pozemcích při ulici Zapletalova.

3) POZEMKY

3.1 Prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany Jiřímu Harthovi.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 1598/3 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 1598/3 k.ú. Tuřany s Danou Kožíškovou dohodou případně výpovědí a ukládá ÚMČ vyvěsit záměr pronájmu.

3.3 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1247 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje schválit pronájem z úrovně města Brna 3 m2 pozemku p.č. 1247 k.ú. Brněnské Ivanovice firmě SEPES MEDIA, spol. s r.o. za účelem umístění informačně orientačního značení místních cílů.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 9/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtového opatření č. 9/2006, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 122 tis. Kč.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany ve výši 10.000,- na hody 2006.

7.2 Stavební a restaurátorské práce pro kulturně společenské centrum v budově radnice

Usnesení :

Rada souhlasí s činnostmi pro vybudování kulturně společenského centra v budově radnice MČ Brno – Tuřany,tj. se zahájením stavebních prací firmou Dirs s.r.o. dle smlouvy č. 219/2004 a restaurátorských prací ak.mal. Martinem Zálešákem, Zapletalova 24, Brno dle nabídky ze dne 13.12.2005, v celkovém finančním objemu do konce r. 2006 ve výši 200 000,- Kč.

7.3 Úprava dveří pro MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada schvaluje úpravu skleněné výplně dveří MŠ U lípy svobody jejím zvýrazněním tak,aby se zvýšila bezpečnost provozních podmínek. Konečná cena nepřekročí 6 000,- Kč a bude zapracována do RO č.9/2006.

7.4 Investiční záměr k rekonstrukci stravovacího traktu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s investičním záměrem k rekonstrukci stravovacího traktu ZŠ Měšťanská 21 vypracovaného ateliérem arch 21, s.r.o.,souhlasí s požádáním o TEZ uvedené akce a pověřuje starostu dalším jednáním.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nabídka na vyfrézování pařezů

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Švece – realizace a údržby zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno na vyfrézování 8 ks pařezů v MŠ U Lípy Svobody 3 v Brněnských Ivanovicích v celkové výši 14.280,- Kč vč. DPH.

8.2 Zimní údržba komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Technických služeb Brno – Slatina, příspěvková organizace, na zimní údržbu místních komunikací MČ Brno-Tuřany. Firma se zavazuje, že celková cena díla nepřesáhne částku 357.000,- Kč vč. DPH. (Cena nabízených služeb je stejná jako v zimní sezóně 2005/2006). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí zálohy Jednotce SDH Brno-Brněnské Ivanovice ve výši 13.500,- Kč na technickou kontrolu vozidla, pohonné hmoty a opravu PS 12 a savice, a schvaluje nákup plynového topidla ze cenu 8.000,- Kč a nákup 7 párů zásahových rukavic za cenu 14.000,- Kč.

V Brně – Tuřanech 4.10.2006

Jan Havlík                                                        Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 110/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.9. 2006

Usnesení z 110. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

110. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 20.9. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí………………………………………………………………. 2

1.4 Obsah Listů…………………………………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh změn ÚPMB — 20. soubor změn…………………………………………………………………………………. 2

2.2 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Holásky…………………………………………………………………… 2

2.3 Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro zvýšení BESIP v MČ Brno – Tuřany………… 2

2.4 Vodoprávní řízení – povolení čerpací zkoušky pro odběr podzemní vody pro firmu Nová Mosilana…………. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh změny rozpočtového opatření č. 8/2006……………………………………………………………………….. 3

4.2 Bilance rozpočtu na rok 2007…………………………………………………………………………………………….. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Vitráž okna u vstupu do ÚMČ Brno -Tuřany…………………………………………………………………………… 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Tuřanská 12 – stavební úpravy……………………………………………………………………………………………. 3

6.2 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu dohodou………………………………………………………………………… 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Rozšíření ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO o fotbalové třídy……………………………………………………………. 4

7.2 Rozšíření kapacity jídel ve školní jídelně ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO………………………………………….. 4

7.3 Rozšíření kapacity školní družiny ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na budově Požární………………………….. 4

7.4 Dodávka šatních skříní pro ZŠ Měšťanská…………………………………………………………………………….. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Prořezání stromů v MŠ U Lípy Svobody………………………………………………………………………………… 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Hasičský vůz pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………………. 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 110. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zápis z jednání komise stavební a životního prostředí

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a životního prostředí ze dne 19.9.2006.

1.4 Obsah Listů

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů 4/2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změn ÚPMB — 20. soubor změn

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit návrh změny ÚPMB — 20.soubor v lokalitách: ul. V Aleji, Ledárenská, Nad Tuřany, Šorky a Holásecká jezera.

2.2 Úprava odtoku povrchových vod od kaple Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Martina Zálešáka na opravu okapů a provedení bezúdržbové úpravy odtoku povrchových vod od kaple v Holáskách osazením lapačů střešních splavenin v ceně do 14 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro zvýšení BESIP v MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s výběrem nabídky Ing. Evy Pokorné na vypracování projektové dokumentace pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městské části Brno – Tuřany za celkovou částku vč. DPH 712 810 ,- Kč (spoluúčast MČ Brno-Tuřany činí cca 173 000,-Kč) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.4 Vodoprávní řízení – povolení čerpací zkoušky pro odběr podzemní vody pro firmu Nová Mosilana

Usnesení :

Rada se ztotožňuje se závěry OVD Balbínův pramen, jako třetinový vlastník družstva požaduje , aby MČ Brno – Tuřany byla zahrnuta do okruhu účastníků řízení a nesouhlasí s vydáním vodoprávního povolení čerpací zkoušky pro průzkum možného navýšení povoleného odběru podzemní vody v areálu Nová Mosilana.

3) POZEMKY

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh změny rozpočtového opatření č. 8/2006

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Tuřany schválit návrh doplněného rozpočtového opatření č.8/06.

4.2 Bilance rozpočtu na rok 2007

Usnesení:

Rada bere na vědomí návrh souhrnných bilancí rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2007.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Vitráž okna u vstupu do ÚMČ Brno -Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s návrhem PhDr.Karla Rechlíka na zpracování návrhu, prováděcího kartonu, vlastní realizace a montáže vitráže do rámu okna v prostoru průjezdu radnice u vstupu na úřad v celkové ceně 148 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Tuřanská 12 – stavební úpravy

Usnesení :

Rada schvaluje provedení stavebních úprav objektu Tuřanská 12 na náklady nájemce Občanského sdružení Práh. Tyto stavební úpravy předběžně ohodnocené na 124.000,- Kč vč.DPH jsou popsány v příloze tohoto zápisu.

6.2 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu dohodou

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor zubní laboratoře ve zdravotním středisku s nájemcem Janou Jarošovou ke dni 30.9.2006.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Rozšíření ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO o fotbalové třídy

Usnesení:

Rada schvaluje návrh ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na rozšíření školy o 7 fotbalových tříd a požaduje po ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21 vypracování kalkulace budoucích provozních nákladů souvisejících s tímto rozšířením.

7.2 Rozšíření kapacity jídel ve školní jídelně ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení:

Rada schvaluje návrh ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na rozšíření kapacity jídel ve školní jídelně od 1.9.2007 o 100 jídel denně.

7.3 Rozšíření kapacity školní družiny ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na budově Požární

Usnesení:

Rada schvaluje návrh ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO na rozšíření kapacity školní družiny na dvě oddělení na budově Požární 1.

7.4 Dodávka šatních skříní pro ZŠ Měšťanská

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy ŠKOLIČKY,s.r.o.,Jankovcova 53,Praha za cenu 139 985,- Kč, včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Prořezání stromů v MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada bere na vědomí zprávu firmy Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, Brno o provedeném bezpečnostním zásahu a o stavu stromů v zahradě MŠ U Lípy Svobody, souhlasí cenovou nabídkou na zabezpečení provozní bezpečnosti stromů a pověřuje ÚMČ objednáním prací.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Hasičský vůz pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje záměr pořízení hasičského vozu CAS K 25 — L 101 pro Jednotku SDH Brno-Holásky bezplatným převodem z výbavy Hasičského záchranného sboru JMK. Rada ukládá ÚMČ připravit žádost na Hasičský záchranný sbor JMK a pověřuje starostu a místostarostku dalším jednáním.

V Brně – Tuřanech 20.9.2006

Jan Havlík                                                     Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                             místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 109/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.9. 2006

Usnesení z 109. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

109. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 13.9. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka Ing. Jan Petrás, člen Rady

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zrušení tržních míst na pozemcích p.č. 1386 a 1388 k.ú. Tuřany………………………………………………… 2

1.4 Program 26/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………… 2

1.5 Informační systém veřejné správy……………………………………………………………………………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 3

2.1 Dvorska – výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o……………………………………………………………………………. 3

2.2 Návrh změny územního plánu obce Sokolnice……………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………… 3

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 246 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………… 3

3.3 Pronájem pozemku p.č. 4026 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.4 Pronájem pozemku p.č.2392 k.ú. Holásky……………………………………………………………………………. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 4

4.1 Odvoz trezoru………………………………………………………………………………………………………………… 4

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 8/2006…………………………………………………………………………………. 4

4.3 Rozpočtový výhled………………………………………………………………………………………………………….. 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

5.1. Jednostranné zvyšování nájemného z bytu…………………………………………………………………………… 4

5.2. Bytový dům Pastevní 1 – výměna plynových topidel………………………………………………………………… 4

5.3 Pokračování III. etapy rekonstrukce radnice Brno – Tuřany…………………………………………………………. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 5

7.1 Návrh na autobusovou přepravu dětí ZŠ………………………………………………………………………………… 5

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice……………………………….. 5

7.3 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči………………………………………………………….. 5

7.4 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči………………………………………………………….. 5

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku na děti v pěstounské péči………………………………………………………….. 5

7.6 Rozpočtové opatření MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace…………………………………………. 6

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu………………………………………………… 6

7.8 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO…………………………………….. 6

7.9 Oprava opěrné stěny, schodiště do suterénu a jeho zastřešení ZŠ Měšťanská………………………………. 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

8.1 Kontrola herních prvků……………………………………………………………………………………………………… 6

8.2 Osazení pergoly – park Malinská………………………………………………………………………………………… 6

8.3 Herní prvky do parku Malínská……………………………………………………………………………………………. 7

8.4 Sadové úpravy v parku na ulici Glocova………………………………………………………………………………… 7

8.5 Údržba zeleně……………………………………………………………………………………………………………….. 7

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 7

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 109. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Zrušení tržních míst na pozemcích p.č. 1386 a 1388 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Radě města Brna provést změnu Tržního řádu města Brna spočívající ve zrušení tržních míst v lokalitách p.č. 1386 a 1388 v k.ú. Tuřany.

1.4 Program 26/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 26/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. září 2006 v 18 hodin, a sice:

Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání Rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/2, 1259/2 k.ú. Tuřany, Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany, Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky, Směna a pronájem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice, Změna územního plánu p.č. 4532/2, 4534, k.ú. Tuřany, Různé, Závěr.

1.5 Informační systém veřejné správy

Usnesení :

Rada souhlasí s tím, aby s nabytím účinnosti zákona č.81/2006 Sb. o informačním systému veřejné správy (ISVS) ověřené výstupy z ISVS pro občany města Brna zajišťoval Magistrát města Brna jako úřad územně členěného statutárního města.Do budoucnosti MČ Brno-Tuřany po prověření funkčnosti systému počítá s poskytováním výstupů z ISVS.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Dvorska – výrobní areál firmy TAAWIN s.r.o.

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje a správy majetku a komise stavební a životního prostředí k záměru vybudování výrobního areálu firmy TAAWIN s.r.o., Dřevařská 12, Brno pro výrobu zařízení pro větrné elektrárny na pozemcích při ulici Zapletalově v Brně.

2.2 Návrh změny územního plánu obce Sokolnice

Usnesení :

Rada nemá připomínky k projednávané změně územního plánu č. II obce Sokolnice.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 1589 a 1590 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 246 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 246 k.ú. Tuřany.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 4026 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 4026 k.ú. Tuřany s Drahoslavem Soukopem st. dohodou ke dni 31.12.2006 a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu tohoto pozemku s Drahoslavem Soukopem ml. od 1.1.2007. Roční nájemné 488,- Kč.

3.4 Pronájem pozemku p.č.2392 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky s Brigitou Horváthovou dohodou ke dni 31.12.2006 a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu tohoto pozemku s Milanem Tomášem od 1.1.2007. Roční nájemné 149,- Kč.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Odvoz trezoru

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku od firmy AKR – stěhování, autodoprava, Kaštanová 34, Brno na odvoz trezoru v celkové výši do 2 200,- Kč.

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 8/2006

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Tuřany schválit návrh rozpočtového opatření č. 8/2006, kterým se příjmy i výdaje rozpočtu navyšují o 7 259 tis. Kč.

4.3 Rozpočtový výhled

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Tuřany ke schválení rozpočtový výhled na roky 2008-2017.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1. Jednostranné zvyšování nájemného z bytu

Usnesení :

Rada schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu dle zákona č. 107/2006 Sb., s účinností od 1.ledna 2007 pro byt IV. kategorie na 15,- Kč/m2/měsíc a pro byty I. kategorie na 31,- Kč/m2/měsíc.

5.2. Bytový dům Pastevní 1 – výměna plynových topidel

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu plynových topidel WAV p. Ž. a p. V. v bytovém domě Pastevní 1 firmou Pecák s.r.o., Střížova 786/6, 620 00 Brno v ceně 31 040,- Kč včetně DPH a požaduje potřebnou částku zapracovat do RO č. 8/2006.

5.3 Pokračování III. etapy rekonstrukce radnice Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada bere na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce radnice Brno — Tuřany (dílčí část III. etapy) v rozsahu a finančním objemu dle schválené projektové dokumentace a smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Návrh na autobusovou přepravu dětí ZŠ

Usnesení:

Rada schvaluje návrh na autobusovou přepravu dětí ZŠ Brno, Měštanská 21 od budovy Požární 1 k budově Měšťanská 21 v měsíci září 2006 firmou SK Tuřany — p. Petr Tvarůžek, Hanácká 38, 620 00 Brno v konečné ceně 3.200,- Kč (v případě nutnosti i v měsících říjen a listopad) a požaduje zapracovat potřebnou částku do rozpočtového opatření č.8/2006.

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění Dne pro děti konaného 23.9.2006.

7.3 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči ve výši 2.857,- Kč Radce Vysloužilové na vybavené nového dětského pokoje.

7.4 Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské péči ve výši 2.857,- Kč Magdě a Romanovi Bišofovým na nákup potřeb pro dítě.

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku na děti v pěstounské péči

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na děti v pěstounské péči ve výši 14.286,- Kč manželům Dvořáčkovým na vybavení dětských pokojů.

7.6 Rozpočtové opatření MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpočtové opatření Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, mezi položkami rozpočtu Ostatní služby a Mzdové prostředky.

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu ve výši 5.000,- Kč na opravu hromosvodu.

7.8 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní školu Brno, Měšťanská 21, PO o 34 tis. Kč na plat vychovatelky na měsíce září až prosinec 2006 a požaduje zapracování potřebné částky do rozpočtového opatření č. 8/2006 pro ZMČ.

7.9 Oprava opěrné stěny, schodiště do suterénu a jeho zastřešení ZŠ Měšťanská

Usnesení :

Rada souhlasí se zadáním potřebné projektové dokumentace v ceně cca 25 000,- Kč, požaduje výběr projektanta ze tří nabídek a zapracování celkové potřebné částky do rozpočtového opatření č. 8/2006 pro ZMČ.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Kontrola herních prvků

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Ing. Luďka Simonidese, Bzenecká 13,Brno k provedení pravidelné roční kontroly dětských hřišť v MČ Brno – Tuřany v ceně 1.500,- Kč vč. DPH za jedno hřiště ( tj. do 15. 000 ,- Kč vč. DPH celkem) a požaduje zapracovat potřebnou částku do rozpočtového opatření č.8/2006 pro ZMČ.

8.2 Osazení pergoly – park Malinská

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Švece – realizace a údržba zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno, na osazení pergoly v parku na ul. Malinská v celkové ceně 22.610,- Kč vč. DPH.

8.3 Herní prvky do parku Malínská

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Lubomír Straka – FLORA SERVIS, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno na dodávky a instalaci herních prvků do parku na ul. Malinská v celkové výši 103.173,-vč. DPH.

8.4 Sadové úpravy v parku na ulici Glocova

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy EDEN, s. r. o., Slepá 17, 613 00 Brno na sadové úpravy parku na ul. Glocova v celkové výši 1.253,69 Kč včetně DPH.

8.5 Údržba zeleně

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Švece realizace a údržba zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno, na jednorázovou údržbu některých zelených ploch, odstranění náletových dřevin v celkové výši 8.449,- Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 13.9.2006

___________________________ __________________________

Jan Havlík Marie Stehlíková

starosta MČ Brno — Tuřany místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 108/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.8. 2006

Usnesení z 108. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

108. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 23.8. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni : Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Marie Stehlíková, místostarostka Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Renata Pokorná Mgr., zástup tajemníka ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Kruhový objezd Tuřanské náměstí………………………………………………………………………………………. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Směna a pronájem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice……………….. 2

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 2

3.3 Ukončení nájmu pozemků p.č. 2136/2, 2136/3 a 2136/4 k.ú. Tuřany……………………………………………. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Realizační dokumentace pro schodištní sekci radnice……………………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku……………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Cenová nabídka prací v parku Vyšehradská…………………………………………………………………………… 3

8.2 Cenové nabídky na údržbu parku Malínská……………………………………………………………………………. 3

8.3 Cenové nabídky na sadové úpravy parku na ul. Sokolnická………………………………………………………… 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 108. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Kruhový objezd Tuřanské náměstí

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem kruhového objezdu na Tuřanském náměstí.

3) POZEMKY

3.1 Směna a pronájem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna a nedoporučuje Zastupitelstvu schválit směnu pozemků pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města za pozemek p.č. 1411/1 k.ú. Brněnské Ivanovice (vlastník paní Richtrová)

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany Kristýně Vítkové a Silvii Vítkové na dobu neurčitou za roční nájemné 33,- Kč.

3.3 Ukončení nájmu pozemků p.č. 2136/2, 2136/3 a 2136/4 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 2136/2, 2136/3 a 2136/4 k.ú. Tuřany dohodou případně výpovědí.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Realizační dokumentace pro schodištní sekci radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku projektanta fy ATELIER CREO spol. s r.o. na potřebnou realizační dokumentaci některých částí stavebních úprav schodišťní sekce včetně autorského dozoru v celkové částce do 45 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v přízemí zdravotního střediska na Holásecké 31 s nájemci Dagmar Illeovou a Michalem Vepřekem ke dni 31.8.2006.

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí zdravotního střediska na Holásecké 31 s nájemcem Radkem Zuščákem na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2006 za roční nájemné 34.440,- Kč.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka prací v parku Vyšehradská

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse – Zřizování a údržba venkovních a sadových úprav – Terezy Novákové 101, 621 00 Brno, na provedení prací v parku Vyšehradská, v celkové ceně do 9 000,- Kč vč. DPH.

8.2 Cenové nabídky na údržbu parku Malínská

Usnesení :

Rada schvaluje na pravidelnou údržbu zeleně v parku Malínská cenovou nabídku Realizace a údržba zeleně Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, 616 00 Brno. Cena nabídky činí 5.355,- Kč/měs (48.195,- Kč/rok) vč. DPH.

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

8.3 Cenové nabídky na sadové úpravy parku na ul. Sokolnická

Usnesení :

Rada vybrala nabídku firmy FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Faměrovovo nám. 29, 618 00 Brno na sadové úpravy parku na ul. Sokolnická v celkové ceně 415.376,- Kč vč. DPH a schvaluje realizaci 1. etapy za cenu 168.727,- Kč vč. DPH.

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí zálohy Jednotce SDH Brno-Holásky ve výši 15.000,- Kč na generální opravu motoru agregátu PS-12 a schvaluje školení členů Jednotky v ceně 4.000,- Kč.

V Brně – Tuřanech 23.8.2006

Jan Havlík                                                  Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                    místostarostka MČ Brno – Tuřany

Usnesení ze 107/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.8. 2006

Usnesení z 107. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

107. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 9.8. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Termín zasedání zastupitelstva…………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Radnice Brno – Tuřany, kulturně společenské centrum – přijetí dotace…………………………………………. 2

2.2 Areál firmy AZ INVENT spol. s .r.o……………………………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany……………………………………………………………. 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky……………………………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2006…………………………………………………………………………………. 2

4.2 Přehled hospodaření za období 1 — 6 /2006…………………………………………………………………………… 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Klimatizační jednotka………………………………………………………………………………………………………. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky……………………………………………… 3

7.2 Herní prvky pro zahradu MŠ Holásecká………………………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Cenová nabídka na úpravu zeleně a úklid černých skládek………………………………………………………… 4

8.2 Cenové nabídky na rekonstrukci parku Jahodová…………………………………………………………………….. 4

8.3 Cenové nabídky na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká………………………………………………….. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 107. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Termín zasedání zastupitelstva

Usnesení:

Rada stanovila termín zasedání zastupitelstva na čtvrtek 21. září 2006 v 18 hodin v zasedací místnosti Tuřanské nám.1.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Radnice Brno – Tuřany, kulturně společenské centrum – přijetí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JmK ve výši 100 000,- Kč na akci: Radnice Brno – Tuřany, stavební úpravy pro zřízení kulturně společenského centra Brno – Tuřany v budově Brno, Tuřanské nám. 1, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí podpory JmK k realizaci projektu.

2.2 Areál firmy AZ INVENT spol. s .r.o.

Usnesení :

Rada nemá námitek proti záměru firmy AZ INVENT spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno , zastoupené firmou UAD Studio spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno vybudovat průmyslový areál v lokalitě při ulici Tuřanka za podmínky souladu záměru s ÚPmB.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 624 k.ú. Tuřany René Křížkovi.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 142/13 k.ú. Holásky Marii Křížové.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2006, kterým příjmy i výdaje rozpočtu zůstávají ve stejné výši.

4.2 Přehled hospodaření za období 1 — 6 /2006

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření za období 1- 6/ 2006, které jsou přílohou tohoto zápisu. Rada požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno ZMČ.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Klimatizační jednotka

Usnesení :

Rada souhlasí s instalací klimatizační jednotky Midea v místnosti, ve které jsou umístěny servery ÚMČ Brno-Tuřany dle nabídky firmy Faraheit s.r.o. a požaduje zapracování finanční částky ve výši 55 tis. Kč do RO pro schválení ZMČ.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na zajištění Tradičních Bartolomějských hodů 2006.

7.2 Herní prvky pro zahradu MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada s ohledem na doporučení architekta projektu vybrala ze čtyř nabídek firmu TOMOVY PARKY s.r.o., Karlovice-Radvánovice 11, 511 01 Turnov na vybavení zahrady MŠ Holásecká 11 herními prvky v ceně 118 762,- Kč vč. DPH, dopravy a montáže.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka na úpravu zeleně a úklid černých skládek

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Ing. Miloše Gärtnera, Hanácká 7, 620 00 Brno, na úpravu dřevin (třešně směr Dvorska) a živých plotů, odstranění stařiny a úklid černých skládek (Holásky), pokosy (Ledárenská, ulička Malínská) v celkové výši 20.202,- Kč včetně DPH.

8.2 Cenové nabídky na rekonstrukci parku Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno v celkové výši 1.999.006,- Kč vč. DPH, z čehož k provedení v roce 2006 činí 1.etapa 923.903,- Kč vč. DPH.

8.3 Cenové nabídky na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno na úpravy a dosadbu zeleně před ZŠ Dvorecká v celkové výši 26.998,24 Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 9.8.2006

Jan Havlík Marie Stehlíková

starosta MČ Brno — Tuřany místostarostka MČ Brno – Tuřany