Žádost o poskytnutí informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Pokud není na základě ústní žádosti informace poskytnuta, je žadatel povinen žádost podat písemně.

Postup povinného subjektu po přijetí žádosti o informaci:

Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel. Povinný subjekt v prvé řadě žádost posoudí, zda splňuje zákonné náležitosti. V žádosti musí být uvedeno:

 • kterému povinnému subjektu je určena,
 • že se jedná o žádost ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • označení žadatele
  • fyzická osoba – jméno, příjmení, datum nar., adresa místa trv. pobytu, příp. adresa pro doručování (i e-mail)
  • právnická osoba – název, identifikační číslo osoby, adresa sídla, příp. adresa pro doručování (i e-mail)
 • jaká informace je požadována,
 • jakým způsobem má být informace poskytnuta (písemně nebo elektronicky) – není obligatorní.

Nesplňuje-li žádost některou ze shora uvedených náležitostí, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, příp. opravil, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Nebude-li výzvě vyhověno, žadatel žádost odloží, nebo odmítne (dle druhu vady žádosti).

Povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu dle zveřejněného sazebníku:

 

Sazebník úhrad 2023 – sazebník zveřejněn dne 8. 8. 2023.

 

Splňuje-li žádost veškeré náležitosti, povinný subjekt poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí bezvadné žádosti. Tuto lhůtu může povinný subjekt ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše o 10 dnů, o prodloužení lhůty musí být žadatel vyrozuměn před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Místo poskytnutí informace může povinný subjekt sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání již dříve zveřejněné informace, zejména odkazem na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Pokud povinný subjekt žádosti (nebo její části), nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (části žádosti), vyjma případu, kdy se dle zákona žádost odloží. Rozhodnutí je žadateli doručeno do vlastních rukou.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Místo, lhůta a způsob podání odvolání jsou vždy uvedeny v poučení v rozhodnutí, které odvolání napadá. Lhůta činí 15 dnů od doručení rozhodnutí. Opravný prostředek je možné podat písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky, a to u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Způsob podání opravného prostředku je shodný s příjmem žádostí na adresách uvedených výše. Formulář pro podání odvolání není předepsán.

Odvolání musí splňovat podmínky pro podání žádosti uvedeny výše a dále z něj musí být patrné, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Pokud není vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, může žadatel podat stížnost, a to v případě, že

 • žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
 • informace nebyla v dané lhůtě poskytnuta, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • informace byla poskytnuta jen částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • žadatel nesouhlasí s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat ústně nebo písemně u povinného subjektu ve lhůtě 30 dnů od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, pokud informace vůbec nebyla poskytnuta, nebo ode dne doručení sdělení v ostatních případech.

Výroční zprávy: