Usnesení z 9/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.3.2011

Usnesení z 9/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 9.3.2011

Přítomni dle prezenční listiny: Omluven:

Bc.Aleš Jakubec, starosta Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

1.5 Člen Komise dopravy a veřejného pořádku

1.6 Člen Komise stavební, rozvoje a správy majetku

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Koncept nového územního plánu

2.2 Hanácká, p.č. 3826, k.ú. Tuřany – záměr dočasné stavby skladovací haly

2.3 Tuřanská – dostavba areálu SLB

2.4 Chrlická p.č. 1616, 1617 k.ú. Tuřany – zábradlí a schodiště vegetační střechy

2.5 Kaštanová – návrh zástavby

2.6 Jubilejní 47 – zřízení vjezdu do garáže

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Budoucí věcné břemeno údržby příjezdové komunikace k Vitality centru

6.2 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 2007/2, 2008/2, 2008/4, 2008/6 k.ú. Holásky

6.3 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 263/1 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Kácení 2 ks jasanů na pozemku p.č. 1256/1 k.ú.Brněnské Ivanovice

9) RŮZNÉ

9.1 Opravy komunikací v r.2011

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 9/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo dne 28.2.2011.

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise stavební, rozvoje a správy majetku, které se konalo dne 3.3.2011.

1.5 Člen Komise dopravy a veřejného pořádku

Usnesení :

Rada jmenuje pro VI. volební období Jana Havlíka do funkce člena Komise dopravy a veřejného pořádku.

1.6 Člen Komise stavební, rozvoje a správy majetku

Usnesení :

Rada jmenuje pro VI. volební období Ing.Jana Haraštu,CSc. do funkce člena Komise stavební, rozvoje a správy majetku.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Koncept nového územního plánu

Usnesení:

Rada bere na vědomí rámcové připomínky ke konceptu nového územního plánu, které tvoří přílohu č.1 zápisu a požaduje s nimi seznámit občany městské části prostřednictvím úřední desky, vývěsek a mimořádného vydání Listů.

Rada tyto připomínky ukládá Komisi stavební, rozvoje a správy majetku a Komisi dopravy a veřejného pořádku k projednání.

2.2 Hanácká, p.č. 3826, k.ú. Tuřany – záměr dočasné stavby skladovací haly

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem vybudovat na pozemku p.č. 3826, k.ú. Tuřany dočasnou skladovací halu pro uskladnění kolotočů v zimním období.

2.3 Tuřanská – dostavba areálu SLB

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem dostavby areálu SLB spol. s r.o. při ulici Tuřanské, Brno a požaduje po zpracovateli PD prověřit možnost dostavby až po budovu hasičské zbrojnice a dále prokazatelně seznámit členy SDH Brněnské Ivanovice se záměrem dostavby.

2.4 Chrlická p.č. 1616, 1617 k.ú. Tuřany – zábradlí a schodiště vegetační střechy

Usnesení:

Rada nesouhlasí s povolením stavby zábradlí a přístupového schodiště na vegetační střechu na pozemcích p.č. 1616, 1617 k.ú. Tuřany.

2.5 Kaštanová – návrh zástavby

Usnesení:

Rada nemá připomínky k návrhu zástavby na pozemcích p.č. 48/1, 48/3, 48/2, k.ú. Brněnské Ivanovice při ulici Kaštanové.

2.6 Jubilejní 47 – zřízení vjezdu do garáže

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem zřídit vjezd do garáže v ulici Jubilejní 47 a vzhledem k výškovým poměrům doprovodně upravit chodník v okolí vjezdu.

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Budoucí věcné břemeno údržby příjezdové komunikace k Vitality centru

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene údržby budoucí příjezdové komunikace k Vitality centru v Holáskách s Ing. Zbyňkem Raždíkem a Renatou Raždíkovou, Střelice.

Rada schvaluje text smlouvy, který je uveden v příloze č.2 zápisu.

6.2 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 2007/2, 2008/2, 2008/4, 2008/6 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje nabytí pozemků p.č. 2007/2, 2008/2, 2008/4, 2008/6 k.ú. Holásky darem od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

6.3 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 263/1 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada nedoporučuje pronájem pozemků p.č.263/1 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Müllerovi.

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č.263/13 a nedoporučit prodej pozemku p.č.263/1, oba k.ú. Brněnské Ivanovice, Jaroslavu Müllerovi.

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Kácení 2 ks jasanů na pozemku p.č. 1256/1 k.ú.Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje pokácení 2 ks jasanů na pozemku p.č.1256/1 k.ú. Brněnské Ivanovice na ul. Kaštanová na základě znaleckého posudku č.187-9/2010 Ing.Renaty Žižlavské, Brno.

9) RŮZNÉ

9.1 Opravy komunikací v r.2011

Usnesení:

Rada souhlasí s rozsahem požadavků na opravy komunikací a jejich součástí v r.2011 uvedených v příloze č.3 zápisu a ukládá ÚMČ odeslat požadavek na opravy komunikací správci Brněnské komunikace a.s.

 

 

V Brně – Tuřanech 9.3.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                                  Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                           místostarosta MČ Brno-Tuřany