Usnesení z 17/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13.6.2011

Usnesení z 17/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 13.6.2011

Přítomni dle prezenční listiny: Omluven:

Bc.Aleš Jakubec, starosta Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Michal Krátký, místostarosta

Mgr.Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Harmonogram schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva ve 2. pololetí 2011

1.4 Program 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.5 Finanční výbor-zápis

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh nástavby rodinného domu Glocova 382/46

2.2 Ul. Medkova, p.č. 3583/4, k.ú. Tuřany – navýšení IPP

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2011

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost sdružení Holásky, občanské sdružení o dotaci

4.2 Žádost sdružení Čisté Tuřany, občanské sdružení o dotaci

4.3 Pravidla pro poskytování dotací městskou částí Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany,a.s.

6.2 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. B.Ivanovice

6.3 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 a 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Pronájem pozemku p.č. 887/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.5 Pastevní 1 – vodovodní přípojka

6.6 MŠ Holásecká – oprava sociálního zařízení a zateplení budovy

6.7 MŠ V Aleji – oprava sociálního zařízení

6.8 MŠ U Lípy – oprava střechy

6.9 ZŠ Dvorecká – oprava střechy

6.10 Pastevní 1 – rekonstrukce zděného oplocení

6.11 PD DUR prodloužení ulice Ledárenské

6.12 ZŠ Měšťanská – oprava střechy

7) MOVITÝ MAJETEK

7.1 Prodej movitého majetku

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Doplnění místních komunikací, na nichž se nezajišťuje zimní údržba

9) RŮZNÉ

 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 17/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Harmonogram schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva ve 2. pololetí 2011

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany ve 2.pololetí roku 2011, který je uveden v příloze č.1 zápisu.

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ve 2. pololetí roku 2011 v termínech 8.9., 27.10. a 15.12.2011.

1.4 Program 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva, 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva, 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva, 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Harmonogram zasedání Zastupitelstva ve 2. pololetí 2011, 9. Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010, 10. Rozpočtové opatření č. 7/2011, 11. Návrh vyhlášky města Brna – spalování suchých rostlinných materiálů, 12. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice, 13. Vyjádření k prodeji částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice, 14. Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany,a.s., 15. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. Brněnské Ivanovice, 16. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 a 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 17. Různé, 18. Závěr.

1.5 Finanční výbor-zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 2/VI. schůze Finančního výboru ZMČ ze dne 2.6.2011.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh nástavby rodinného domu Glocova 382/46

Usnesení:

Rada doporučuje realizovat nástavbu rodinného domu Glocova 382/46, Brno ve variantě s mansardovou střechou.

2.2 Ul. Medkova, p.č. 3583/4, k.ú. Tuřany – navýšení IPP

Usnesení:

Rada souhlasí s navýšením indexu IPP z 0,5 na 0,8 na pozemku p.č. 3583/4, k.ú. Tuřany.

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2011

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.7/2011. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.2 zápisu.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost sdružení Holásky, občanské sdružení o dotaci

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.000,- Kč sdružení Holásky, občanské sdružení na zajištění provozu v roce 2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

4.2 Žádost sdružení Čisté Tuřany, občanské sdružení o dotaci

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč sdružení Čisté Tuřany, občanské sdružení na zajištění provozu v roce 2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

4.3 Pravidla pro poskytování dotací městskou částí Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti

Usnesení :

Rada schvaluje změnu Pravidel pro poskytování dotací městskou částí Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální činnosti a schvaluje text těchto Pravidel uvedený v příloze č.5 zápisu.

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany,a.s.

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit směnu pozemků ve vlastnictví města za budovy ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. dle přílohy č.6 zápisu.

6.2 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. B.Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. Brněnské Ivanovice spočívajícího ve vedení telekomunikačního kabelu těmito pozemky k objektu v areálu Kaštanová 123.

6.3 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 a 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada nedoporučuje pronájem pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 a oplocené části p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 k.ú. Brněnské Ivanovice. Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej oplocené části p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

6.4 Pronájem pozemku p.č. 887/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 887/4 k.ú. Brněnské Ivanovice Michaele Matouškové, Brno a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.7 zápisu.

6.5 Pastevní 1 – vodovodní přípojka

Usnesení:

Rada nesouhlasí s napojením budovy na pozemku p.č.972/1 k.ú.Brněnské Ivanovice na vodovodní přípojku

bytového domu Pastevní 1, Brno a s jejím trasováním přes dvůr bytového domu.

6.6 MŠ Holásecká – oprava sociálního zařízení a zateplení budovy

Usnesení:

Rada schvaluje obsah vyzývacích podmínek a text návrhu smlouvy pro výběr zhotovitele na provedení opravy sociálního zařízení a zateplení budovy MŠ Holásecká 11, Brno, které tvoří přílohu č.8 zápisu a ukládá úřadu vyzvat k podání nabídky tyto subjekty:

 • VARSTA s.r.o., Barvy 8, Brno, IČ 26917840
 • VS-build, s.r.o., Petra Bezruče 366, Želešice, IČ 28312015
 • REMOPA s.r.o., Došlíkova 2848/32, Brno, IČ 25518186
 • MANAG MS a.s., Kaštanová 489/34, Brno, IČ 46900074

6.7 MŠ V Aleji – oprava sociálního zařízení

Usnesení:

Rada schvaluje obsah vyzývacích podmínek a text návrhu smlouvy na opravu sociálního zařízení v budově MŠ V Aleji 2, Brno, které tvoří přílohu č.9 zápisu a ukládá úřadu vyzvat k podání nabídky tyto subjekty:

 • Sidestav s.r.o., Pražská 670/80, Brno, IČ 29214076
 • RISTEKO s.r.o., Dukelská 154/58, Brno, IČ 26920000
 • Marek Skoupý, Pellicova 473/53a, Brno IČ 75753367

6.8 MŠ U Lípy – oprava střechy

Usnesení:

Rada schvaluje obsah vyzývacích podmínek a text návrhu smlouvy na opravu střechy budovy MŠ U Lípy svobody 3, Brno, které tvoří přílohu č.10 zápisu a ukládá úřadu vyzvat k podání nabídky tyto subjekty:

 • EVOM s.r.o., Kšírova 134/90, Brno, IČ 26216744
 • REOSTA SPOL. SR.O., Rumiště 8, Brno, IČ 26287528
 • Kvadros a.s., Kšírova 120, Brno, IČ 26240360

6.9 ZŠ Dvorecká – oprava střechy

Usnesení:

Rada schvaluje obsah vyzývacích podmínek a text návrhu smlouvy pro výběr zhotovitele na opravu střechy budovy ZŠ Dvorecká 4, Brno, které tvoří přílohu č.11 zápisu a ukládá úřadu vyzvat k podání nabídky tyto subjekty:

 • MTc stav s.r.o., Slunečná 4, Brno, IČ 25538543
 • VARSTA s.r.o., Barvy 8, Brno, IČ 26917840
 • REOSTA spol. sr.o., Rumiště 8, Brno, IČ 26287528

6.10 Pastevní 1 – rekonstrukce zděného oplocení

Usnesení:

Rada schvaluje obsah vyzývacích podmínek a text návrhu smlouvy na rekonstrukci zděného oplocení zahrady bytového domu Pastevní 1, Brno, které tvoří přílohu č.12 zápisu a ukládá úřadu vyzvat k podání nabídky tyto subjekty:

 • Sidestav s.r.o., Pražská 670/80, Brno, IČ 29214076
 • RISTEKO s.r.o., Dukelská 154/58, Brno, IČ 26920000
 • Marek Skoupý, Pellicova 473/53a, Brno IČ 75753367

6.11 PD DUR prodloužení ulice Ledárenské

Usnesení:

Rada schvaluje obsah vyzývacích podmínek a text návrhu smlouvy pro výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na prodloužení komunikace vč. inženýrských sítí na ul. Ledárenské, které tvoří přílohu č.13 zápisu a ukládá úřadu vyzvat k podání nabídky tyto subjekty:

 • Ing. Jiří Matula, Šumavská 15, Brno, IČ 12164798.
 • Ing. Jiří Šerek, Jos. Faimonové 14, Brno, IČ 40384063
 • IKA Brno s.r.o., Antonínská 2, Brno IČ 47910453

6.12 ZŠ Měšťanská – oprava střechy

Usnesení:

Rada schvaluje obsah vyzývacích podmínek a text návrhu smlouvy pro výběr zhotovitele na provedení opravy střechy budovy ZŠ Měšťanská 21, Brno, které tvoří přílohu č.14 zápisu a ukládá úřadu vyzvat k podání nabídky tyto subjekty:

 • Waler spol. sr.o., Selská 61, Brno, IČ 25309536
 • FRAMA spol. sr.o., Žižkova 995/17a, Brno, IČ 44961219
 • Candela s.r.o., Štefánkova 11, Brno, IČ 45476021
 • REOSTA spol. sr.o., Rumiště 8, Brno, IČ 26287528
 • ČESKÉ STAVBY s.r.o., Běhounská 22/24, Brno, IČ 25311662

7) MOVITÝ MAJETEK

7.1 Prodej movitého majetku

Usnesení:

Rada schvaluje záměr prodeje cisternové hasičské stříkačky CAS 25 Š 706 RTHP, r.v.1967 a ukládá úřadu zajistit ocenění této techniky posudkem znalce.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Doplnění místních komunikací, na nichž se nezajišťuje zimní údržba

Usnesení :

Rada navrhuje doplnit cyklistickou stezku Kaštanová – most přes dálnici D2 do přílohy nařízení statutárního města Brna č.8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba.

9) RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 13.5.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                                     Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                              místostarosta MČ Brno-Tuřany