Usnesení z 13/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.4.2011

Usnesení z 13/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 20.4.2011

 Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.5 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.6 Komise zdravotní a sociální – zápis

1.7 Komise životního prostředí – zápis

1.8 Komise životního prostředí – zápis

1.9 Komise kulturní,sportovní,školská a volnočasových aktivit – zápis

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Zezulova – investiční záměr

2.2 Koncept územního plánu

2.3 Bytový dům 1. května – vyjádření

2.4 Dopravní značení Javorová – Gefab

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 4/2011

3.2 Rozpočtové opatření č. 5/2011

3.3 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Tělovýchovné jednoty Holásky o dotaci na akci

4.2 Žádost Tělovýchovné jednoty Holásky o dotaci na provoz

4.3 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie, Brno-Tuřany o dotaci

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2249 k.ú. Holásky

6.2 Pronájem pozemku p.č. 295/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Pronájem pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.5 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 859/1 k.ú. Holásky

6.6 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 50/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.7 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany

7) MOVITÝ MAJETEK

7.1 Hlasovací zařízení

7.2 Nabídka k odkoupení knih

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Návrh plánu péče pro Černovický hájek pro období 2011-2021

9) RŮZNÉ

9.1 Doplnění restauračních zahrádek do Tržního řádu

9.2 Dohoda o vzájemném zveřejnění reklamy

 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 13/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto:

1.Technický bod, 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva, 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva, 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5. Informace o jednáních starosty a místostarosty, 6. Návrhy a podněty občanů, 7. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, 8. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, 9. Rozpočtové opatření č. 4/2011, 10. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011, 11. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby, 12. Novela vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, 13. Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, 14. Novela vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, 15. Novelizace vyhlášky o místních poplatcích, 16. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské, 17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 642/2 v k.ú. Holásky, 18. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 263/1 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice, 19. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 44/2 v k.ú. Tuřany, 20. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany, 21. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice, 22. Pamětní deska akademického malíře Rudolfa Kundery, 23. Různé, 24. Závěr.

1.4 Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze č.1 zápisu.

1.5 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze č.2 zápisu.

1.6 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 15.3.2011.

1.7 Komise životního prostředí – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 1/VI.schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 28.3.2011.

1.8 Komise životního prostředí – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 2/VI.schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 14.4.2011.

1.9 Komise kulturní,sportovní,školská a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní, sportovní, školské a volnočasových aktivit, které se konalo dne 8.4.2011.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Zezulova – investiční záměr

Usnesení:

Rada schvaluje návrh investičního záměru investice „Doplnění chodníku a prodloužení vozovky na Zezulově ulici”.

2.2 Koncept územního plánu

Usnesení:

Rada ukládá Odboru stavebnímu a technickému zajistit stanoviska stavebního úřadu k jednotlivým námitkám a připomínkám podaným k rozvojovým lokalitám ve variantách I., II. a III. Územního plánu města Brna a připravit podklady pro projednání podaných námitek a připomínek v Komisi stavební, rozvoje a správy majetku, Komisi dopravy a veřejného pořádku a Komisi životního prostředí.

Rada ukládá Komisi stavební, rozvoje a správy majetku, Komisi dopravy a veřejného pořádku a Komisi životního prostředí projednat námitky a připomínky občanů ke konceptu nového Územního plánu města Brna.

2.3 Bytový dům 1. května – vyjádření

Usnesení:

Rada souhlasí s návrhem stavebních úprav a přístavby objektu bývalého mlýna při ulici 1. května na p.č. 1101 k.ú. Tuřany na bytový dům.

2.4 Dopravní značení Javorová – Gefab

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy Gefab CS spol. s r.o., Brno ve výši 11 289,60 Kč vč. DPH za instalaci dopravního značení na ulici Javorové.

3) ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 4/2011

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozšířený návrh rozpočtového opatření č. 4/2011, který tvoří přílohu č.4 zápisu.

3.2 Rozpočtové opatření č. 5/2011

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.5/2011, které tvoří přílohu č.5 zápisu.

3.3 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011 a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Tělovýchovné jednoty Holásky o dotaci na akci

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.500,- Kč Tělovýchovné jednotě Holásky na akci „Pálení čarodějnic”, která se koná 30.4.2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.6 zápisu.

4.2 Žádost Tělovýchovné jednoty Holásky o dotaci na provoz

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Holásky na opravu podlahy malého předsálí, výměnu plynového ohřívače vody a provozní náklady roku 2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.7 zápisu.

4.3 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie, Brno-Tuřany o dotaci

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie, Brno-Tuřany na rekonstrukci krovů a střechy ambitů v areálu kostela a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.8 zápisu.

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2249 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje pronájem pozemku p.č. 2249 k.ú. Holásky Daně Winklerové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

6.2 Pronájem pozemku p.č. 295/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 295/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Olze Vlčkové a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.9 zápisu.

6.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje stažení bodu z programu a ukládá Komisi stavební, rozvoje a správy majetku provést místní šetření.

6.4 Pronájem pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje stažení bodu z programu a ukládá Komisi stavební, rozvoje a správy majetku provést místní šetření.

6.5 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 859/1 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje pronájem části pozemku p.č. 859/1 k.ú. Holásky vyznačené v příloze č.12 zápisu Josefu Kordovi za podmínky, že pronájmem nedojde ke snížení počtu stávajících parkovacích míst v ulici a pronajatá část pozemku bude využita v souladu s Územním plánem města Brna jako plocha krajinné zeleně.

6.6 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 50/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje pronájem části pozemku p.č. 50/2 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze č.13 zápisu společnosti NERA spol. s r.o., Brno.

6.7 Vyjádření k prodeji/pronájmu pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada nedoporučuje pronájem pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany.

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany.

7) MOVITÝ MAJETEK

7.1 Hlasovací zařízení

Usnesení:

Rada schvaluje dodání komponent hlasovacího zařízení pro zasedání ZMČ Brno-Tuřany společností Bitart s.r.o., Šlapanice v ceně 60 240,-Kč vč.DPH.

7.2 Nabídka k odkoupení knih

Usnesení:

Rada schvaluje zakoupení 20ks publikace Letci z Holásek a Tuřan ve II.světové válce (II.vydání) a20ks publikace Příslušníci pozemních jednotek z tuřanské farnosti ve II.světové válce v celkové ceně 180,-Kč/ks od vydavatele Václava Kolesy, Zlín.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Návrh plánu péče pro Černovický hájek pro období 2011-2021

Usnesení :

Rada nemá námitky k předloženému návrhu plánu péče pro zvláště chráněné území přírodní rezervace Černovický hájek a její ochranné pásmo pro období 2011 – 2021.

9) RŮZNÉ

9.1 Doplnění restauračních zahrádek do Tržního řádu

Usnesení :

Rada navrhuje Radě města Brna doplnit přílohu nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává “Tržní řád” tak, jak je uvedeno v příloze č.14 zápisu.

9.2 Dohoda o vzájemném zveřejnění reklamy

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dohody o spolupráci se vzájemným plněním se společností Aspida s.r.o. Text dohody je uveden v příloze č.15 zápisu.

 

 

V Brně – Tuřanech 13.4.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                          Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                       místostarosta MČ Brno-Tuřany