Usnesení z 8/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.3.2011

Usnesení z 8/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 2.3.2011

Přítomni dle prezenční listiny: Omluven: Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Bc. Aleš Jakubec, starosta

Michal Krátký, místostarosta

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady (příchod 16:20hod.)

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní, sociální a kulturní- zápis

1.4 Komise zdravotní a sociální – zápis

1.5 Komise redakční – zápis

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na rekonstrukci NTL plynovodu v ulici Na Návsi

2.2 Žádost o vyjádření k umístění a stavbě RD na pozemcích parc.č. 44/1, 44/2, k.ú. Tuřany

2.3 Návrh na zpracování podrobnější ÚPD v lokalitě V Aleji

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Věry Polívkové o poskytnutí dotace

4.2 Žádost Náboženské obce Církve československé husitské v Brně-Tuřanech o poskytnutí dotace

4.3 Žádost Českého svazu chovatelů, Základní organizace 32 Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

4.4 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

4.5 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky o poskytnutí dotace

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Źádost Světlany Pecákové o nájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku

6.2 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 741/1 k.ú. Tuřany

6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 642/2 v k.ú. Holásky

6.4 Rekonstrukce radnice – III. etapa – projektová dokumentace

7) MOVITÝ MAJETEK

7.1 Pamětní deska akademického malíře Rudolfa Kundery

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

9.2 Novela vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

9.3 Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

9.4 Novela vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku

 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 8/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní, sociální a kulturní- zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.1/VI ze schůze Komise zdravotní, sociální a kulturní, která se konala dne 17.1.2011.

1.4 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.2/VI ze schůze Komise zdravotní a sociální, která se konala dne 16.2.2011.

1.5 Komise redakční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise redakční, které se konalo dne 8.2.2011.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na rekonstrukci NTL plynovodu v ulici Na návsi

Usnesení:

Rada nemá připomínky k projektové dokumentací na rekonstrukci NTL plynovodu v ulici Na návsi, kterou zpracovala společnost GAsAG spol. s r.o., Brno.

2.2 Žádost o vyjádření k umístění a stavbě RD na pozemcích parc.č. 44/1, 44/2, k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro umístění RD včetně souvisejících objektů za podmínky projednání zásahu do pozemku parc.č. 44/2, k.ú. Tuřany s nájemcem pozemku před zahájením stavebních prací.

2.3 Návrh na zpracování podrobnější ÚPD v lokalitě V Aleji

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ Brno-Tuřany požádat Odbor územního plánování a rozvoje MMB o zpracování regulačního plánu návrhové plochy pro bydlení při ulici V Aleji v lokalitě nazvané „Obytný soubor Holásecká jezera” a do doby jeho vydání o vyhlášení stavební uzávěry v celé návrhové ploše.

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Věry Polívkové o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč Věře Polívkové, Brno pro dítě v pěstounské péči a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.1 zápisu.

4.2 Žádost Náboženské obce Církve československé husitské v Brně-Tuřanech o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Brně-Tuřanech na nátěry oken Husova sboru v Brně-Tuřanech a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

4.3 Žádost Českého svazu chovatelů, Základní organizace 32 Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Českému svazu chovatelů, Základní organizace 32 Brno-Tuřany na místní výstavu drobného zvířectva u příležitosti 40. výročí vzniku Základní organizace a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

4.4 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na „Tuřanské vostatky” a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

4.5 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky o poskytnutí dotace

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky na „Holásecké ostatky 2011″ a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.5 zápisu.

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Źádost Světlany Pecákové o nájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem nebytového prostoru o výměře 23,90 m2 v přízemí zdravotního střediska Světlaně Pecákové, Brno a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se Světlanou Pecákovou.

6.2 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 741/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje pronájem části pozemku p.č. 741/1 k.ú. Tuřany vyznačené v příloze č.6 zápisu Haně Macinkové,Velké Bílovice pro umístění reklamního poutače.

6.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 642/2 v k.ú. Holásky

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 642/2 v k.ú. Holásky paní Haně Finkové, Brno.

6.4 Rekonstrukce radnice – III. etapa – projektová dokumentace

Usnesení:

Rada souhlasí s obsahem vyzývacích podmínek pro zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy radnice v části průjezdu, prostor po poště a dvora radnice a se subjekty k podání nabídek. Rada schvaluje text návrhu smlouvy. Text vyzývacích podmínek, smlouvy a seznam subjektů je uveden v příloze č.7 zápisu. Rada ukládá úřadu vyzvat k podání nabídky subjekty dle této přílohy.

7) MOVITÝ MAJETEK

7.1 Pamětní deska akademického malíře Rudolfa Kundery

Usnesení:

Rada doporučuje starostovi vybrat nabídku Věry Doušové, Nemotice 3 na zhotovení pamětní desky akademického malíře Rudolfa Kundery za cenu 25.000 Kč.

Rada doporučuje Zastupitelstvu

a) schválit darování pamětní desky akademického malíře Rudolfa Kundery Náboženské obci Církve československé husitské vBrně-Tuřanech

b) svěřit starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) RŮZNÉ

9.1 Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu navrhnout změnu přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění tak, jak je uvedeno v příloze č.8 zápisu.

9.2 Novela vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brnač.5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

9.3 Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, s požadavkem vymezení prostorů, kde je vstup se psy zakázán takto:

– park na ul. Moravská – p.č. 2136/1, 2136/2, 2136/3 a 2136/ 4 k.ú. Tuřany

– park na ul. Malinská – p.č. 962/3 k.ú. Tuřany

9.4 Novela vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.

 

 

V Brně – Tuřanech 2.3.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                                  Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                             místostarosta MČ Brno-Tuřany