Usnesení z 22/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.8.2011

Usnesení z 22/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 10.8.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

Omluven:

Mgr.Bc.Petr Foltýn, člen Rady

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 22/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. MŠ U Lípy svobody – oprava střechy

Usnesení:

Rada požaduje okamžitě zastavit práce na opravě střechy MŠ U Lípy svobody 3, Brno, schvaluje zpracování projektové dokumentace na kompletní výměnu krovu na budově MŠ U Lípy svobody 3, Brno dle nabídky v ceně 49 500,- Kč Ing.arch. Petra Blažka, Brno ( není plátce DPH) a ukládá úřadu vystavit objednávku.

4. Ulice Kudrnova – zjednosměrnění

Usnesení:

Rada nesouhlasí s variantami č.1 a 3 zjednosměrnění dopravního provozu v ulici Kudrnova.

Rada doporučuje ke zpracování a předložení DI PČR varianty č.2 a 4 zjednosměrnění dopravního provozu v ulici Kudrnova.

5. Návrh na změnu ÚPmB podél hasičské zbrojnice na ulici Javorové

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ nesouhlasit se změnou ÚPmB na pozemku p.č.231/1, spočívající ve vzniku komunikačního koridoru z ulice Javorové podél hasičské zbrojnice na hřiště na pozemku p.č.232/4, k.ú. Holásky.

Rada ukládá ÚMČ požádat orgány města o vykoupení komunikačních pozemků p.č.241/2 a 241/3, k.ú. Holásky, aby tyto pozemky pod veřejnou komunikací nebyly v soukromém vlastnictví.

6. Jednostranné zvýšení nájemného z bytů

Usnesení :

Rada schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytů pronajatých městskou částí dle zákona č.107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu s účinností od 1.ledna 2012 pro byt na Tuřanském nám.1, Brno a na Pastevní 1, Brno na částku 80,- Kč/m²/měsíc.

7. Rozpočtové opatření č. 9/2011

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.9/2011, které tvoří přílohu č.2 zápisu.

8. Vyjádření kpronájmu pozemků vareálu AGRO Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje pronájem pozemků p.č.192, 193, 206/3, 206/4, 209/1, 209/7, 214/17 a částí p.č.211/1, 2065/75, 2065/78 vyznačených v příloze č.3 zápisu, vše k.ú. Tuřany.

9. Vyjádření kpronájmu/prodeji pozemků p.č. 790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje pronájem pozemku p.č.790/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada doporučuje ZMČ doporučit prodej pozemku 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Pozemky jsou vyznačeny v příloze č.4 zápisu.

10. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit směnu pozemku p.č.305/2 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č.304 k.ú. Dvorska vyznačenou v příloze č.5 zápisu ve vlastnictví Jana a Karly Taušových.

 

V Brně – Tuřanech 10.8.2011

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                          Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                     místostarosta MČ Brno-Tuřany