Zápis z 17/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Zápis z 17/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Zápis z 17/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

 ZÁPIS

ze 17/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany,

které se konalo dne 13.12.2012 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Markéta Bláhová, Eva Švehlová

Za ÚMČ byli dále přítomni: Mgr. Martin Melichar – vedoucí OV, Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE, Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18: 04 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 15 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 17/VI. zasedání ZMČ pomocného sčitatele Mgr. Martina Melichara a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit Ing. Josefa Panáčka a Tomáše Kopeckého ověřovateli zápisu ze 17/VI. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 17/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Ing. Josefa Panáčka a Tomáše Kopeckého.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 17/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Starosta navrhl zařadit do programu 17/VI. zasedání Zastupitelstva bod č. 22 Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie a bod č. 23 Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 63, další body budou 24. Různé, 25. Závěr.

 

Starosta dal hlasovat o zařazení bodu č. 22 Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie a bodu č. 23 Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 63.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 22 Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie a bodu 23 – Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 63 doprogramu 17/VI zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Starosta dal hlasovat o programu 17/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 17/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů
 8. Harmonogram zasedání ZMČ
 9. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013
 10. Návrh rozpočtu na rok 2013
 11. Rozpočtové opatření č. 15/2012
 12. Svěření pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárního zdroje znečištění
 13. Návrh na doplnění ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně
 14. Změna ÚPmB na pozemku p.č. 662
 15. Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2436, 2435, 2411, 2410 k.ú. Holásky
 16. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 347 k.ú.Brněnské Ivanovice
 17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
 18. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice
 19. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 201/3 a id. poloviny pozemku p.č. 201/5 oba v k.ú. Holásky
 20. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
 21. Prodej části pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany
 22. Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie
 23. Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 63
 24. Různé
 25. Závěr

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

Starosta konstatoval, že nevyplynuly žádné úkoly.

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil –

– 60/VI. RMČ, bod 13 – dotaz co bylo příčinou navýšení částky o 31 %. Zda je to v souladu se zákonem. Dotaz, zda byl udělaný položkový rozpočet. U bytového domu na ul. Pastevní bylo navýšení částky o 50 tis. Kč kvůli pařezům, proč se o tom nevědělo dříve, že je to potřeba udělat.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

– 65/VI. RMČ, bod 11 a 18 – dotaz, zda se budou tyto akce realizovat, nebo budou zrušeny.

Odpověděl starosta, MVDr. Dagmar Malá.

– 65/VI. RMČ, bod 34 – proč zapravení kaverny nedělala stejná firma, která dělala stavební úpravy.

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Miroslav Dorazil – informoval o 8/VI. schůzi Kontrolního výboru, která se konala dne 29.11.2012. Požaduje, aby smlouvy a dodatky smluv byly uváděny jako číslované přílohy zápisů schůzí Rady a tak je dostával kontrolní výbor.

Ing. Josef Panáček – informoval o 12/VI. schůzi Finančního výboru, která se konala dne 6.12.2012.

Bod 6. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 26.10.2012 do 13.12.2012. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Antonín Tůma – dotaz, co bylo předmětem jednání dne 20.11. s firmou NET Development lokalita Myslivecká.

Odpověděl starosta.

Ing. Vlasta Hrdlíková – dotaz, co bylo předmětem jednání družstva Balbínův pramen dne 8.11. Řešili se zde nějaké změny.

Odpověděl starosta.

Antonín Tůma – dotaz, zda na jednání zazněla ekonomická situace družstva, zda došlo k rozdělení zisku.

Odpověděl starosta.

Ing. Sylva Kostková – dotaz, co bylo předmětem jednání dne 4.12. s firmou Agstav.

Odpověděl starosta.

Antonín Tůma – dotaz, jaký je vývoj situace ohledně obchvatu, děje se něco.

Odpověděl starosta.

– dotaz na semafor na křižovatce ulic Kaštanová, Popelova.

Odpověděl starosta.

Miroslav Tesař – dotaz v které lokalitě jednali dne 10.12 na KD se zhotoviteli kanalizace.

Odpověděl starosta.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz na jednání se zhotoviteli komunikací Tuřany II.

Odpověděl starosta.

Ing. Vlasta Hrdlíková – dotaz na jednání s DPMB s panem Seitlem dne 23.11., zda je tam nějaký závěr z jednání, kdo je objednatelem, zadavatelem.

Odpověděl místostarosta.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz na starostu, je členem dopravní komise, jak se vyslovil proti zrušení nebo zkrácení linky č.63.

Odpověděl starosta.

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

Starosta přivítal na jednání ZMČ Brno-Tuřany Ing. Špačka, který prováděl veřejnosprávní kontrolu mateřských škol v naší městské části a bude zodpovídat případné dotazy občanů.

p. Vondrová – dotaz na starostu, kdo a za jakým účelem zařídil hlídku městské policie na minulém zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Odpověděl starosta.

p. Pallová – dotaz, zda starosta obdržel její žádost o přehodnocení míst pro invalidy na Tuřanském náměstí a zda se to bude dnes na zasedání Zastupitelstva probírat.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

– informuje o hlubokých a neoznačených výkopech v průběhu stavby na Tuřanském náměstí, je to špatně zabezpečené

Diskuse : p. Pallová, starosta.

– dotaz, jak bude pokračovat stavba kanalizace. Co ulice Hasičská.

Odpověděl místostarosta.

p. Vondra – dotaz, zda došla oficiální písemná žádost o omezení kamionové dopravy přes Tuřany v době stavby na inspektorát. Žádá na příští zasedání ZMČ Brno-Tuřany přizvání Ing. Langa dopravního inženýra Policie ČR.

Odpověděl starosta a místostarosta.

Ing. Kašpaříková – děkuje za zaslání odpovědi na její dotazy z minulého zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

– dotaz, proč se v odpovědi uvádí, že kusy betonu na ul. Hanácká jsou odvezeny, když tomu tak není.

Odpověděl starosta.

– dotaz na spravení poškozené komunikace na ul. Hanácká, proč je jen vyfrézovaná a zbytek je v tristním stavu. Proč se píše, že se to nebude dělat.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

– dotaz, zda se do budoucna bude řešit zpomalení dopravy ze strany od Tuřan.

Odpověděl starosta.

– dotaz na místostarostu, proč nereagoval na e-mail, zda komise schválila článek do Tuřanských Listů.

Odpověděl místostarosta.

p. Brtníková – dotaz na zřízení přechodu k sokolovně na ulici Hanácká, zda dával starosta vyjádření na odbor dopravy.

Odpověděl starosta.

Diskuse : starosta, p. Brtníková.

p. Job – v ulici v Aleji se propadá silnice, je na to nějaká záruka.

Odpověděl starosta.

p. Poruban – dotaz na návrh rozpočtu – MŠ U Lípy Svobody, oprava opěrné zdi, výměna stropu, dotaz co tato částka řeší. Kdy bude výměna stropu.

Odpověděl starosta.

Ing. Chvátal – opět poukazuje na dlouhou dobu mezi uzávěrkou Listů a jejich doručením do schránek, dotaz na místostarostu, kde se stráví těch 30 dnů.

– na web.stránkách v zápise z RMČ nebyl schválen obsah Listů, schválila to RMČ.

Odpověděl starosta, místostarosta.

Ing. Spisar – dává podnět ke zveřejnění článku v Listech uveřejněný v časopise Šalina o zastávkách MHD.

Ing. Kašpaříková – dotaz zda jdou na webové stránky městské části dodat zápisy z RMČ a ZMČ z minulého a předminulého volebního období.

Odpověděl tajemník.

p. Širůčková – dotaz na Tomáše Kopeckého, který na minulém ZMČ řekl, že nekvalifikovaná učitelka MŠ nemůže zůstat s dětmi sama, z jakého zdroje to vyčetl. Dle paní Širůčkové nic takového neexistuje a není to tedy důvod pro zkrácení provozní doby MŠ.

Odpověděl Tomáš Kopecký, starosta.

Ing. Miroslav Dorazil – v dubnu nebo květnu byla vymontována zastávka na Ivanovickém náměstí a dodnes tam stále není, nebylo lepší tam zastávku nechat. Byl to majetek MČ nebo DPMB.

Odpověděl místostarosta.

p. Hepnarová – podává informaci o zřízení nového občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel MŠ u Lípy Svobody.

Ing. Kašpaříková – chce požádat o možnost nahlédnutí do obsahu bodu č. 6 i pro občany. Nebo má žádat podle zák,č. 106.

Odpověděl starosta.

– k bodu č. 22, předává dokument se žádostí o zařazení členů o.s. Čisté Tuřany do pracovní skupiny, 2.etapa končí za 2 dny, proč se tedy pracovní skupina neustanovila dříve.

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

Ing. Spisar – prosba k mluvčí sdružení Sdružení rodičů a přátel MŠ u Lípy Svobody, aby se příště podepsali pod zprávu, aby bylo vidět o koho vlastně jde.

p. Vondra – dotaz na Mgr. Bc. Petra Foltýna, zda má pro pana Malíka, který se osobně nemůže účastnit zápisy z Komise kulturní, školské a volnočasových aktivit, jak na minulém ZMČ slíbil.

Odpověděl Mgr. Bc. Petr Foltýn.

Ing. Kašpaříková – ke zrušení linky č.63, proč starosta na ZMB neměl více námitek a nevystoupil v bodě č. 9 rozpočet a nevznesl protinávrh, proč více nehájí občany naší MČ.

Diskuse : starosta, p. Foltýn, Ing. Chvátal, Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Kašpaříková, místostarosta, Mgr. Bc. Petr Foltýn.

Ing. Kašpaříková – dotaz, zda by do automatu u Balbínova pramene nešli vházet 50 korunové mince.

Odpověděl starosta.

– dotaz k ZMB, proč starosta odešel, když se hlasovalo o bodu č. 95 koncept územního plánu.

Odpověděl starosta.

p. Pallová – dotaz, zda by nešlo udělat něco se situací na křižovatce u kostela, situace není únosná.

Odpověděl starosta.

Diskuse : p. Poruban, p. Pallová, starosta, Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta.

Ing. Kašpaříková – jsou zpracovány nějaké varianty křižovazky jako kruhového objezdu, šlo by to dohledat a zveřejnit na webových stránkách.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

p. Vondra – dotaz, zda se podnikly nějaké kroky ke zveřejňování on-line přenosů ze zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Odpověděl starosta.

Ing. Zdeněk Oprchal – dotaz, jak to vypadá s propadlými kanály na ulici Myslivecké.

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

 

Bod 8. programu ZMČ – Harmonogram zasedání ZMČ

Rada předkládá Zastupitelstvu harmonogram zasedání v r. 2013, který na své 65/VI. schůzi konané dne 5.12.2012 pod bodem programu č.4 doporučila Zastupitelstvu schválit.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje harmonogram svých zasedání v r.2013.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Starosta vyhlásil 5 min. přestávku v 19:53.

Konec přestávky v 20:00.

Zasedání ZMČ Brno-Tuřany opustila Ing. Vlasta Hrdlíková, přítomno je 14 členů Zastupitelstva.

Bod 9. programu ZMČ – Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh Pravidel pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013.

Rada na své 63/VI. schůzi pod bodem programu č. 5 doporučila Zastupitelstvu schválit Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013 uvedená v příloze č. 2 zápisu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013 uvedená v příloze usnesení.

Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 0 hlasování zpochybněno

nové hlasování

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Návrh rozpočtu na rok 2013

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2013 v předpokládaném objemu 28.373 tis. Kč.

Rada na své 63/VI. schůzi pod bodem programu č. 6 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2013 uvedený v příloze č. 3 zápisu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2013 uvedený v příloze usnesení.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Radka Svačinová, Ing. Jitka Gallová, starosta, PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D., p.Brtníková

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 11. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č.15/2012

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 15/2012.

Rada na své 65/VI. schůzi pod bodem programu č. 8 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 15/2012, které tvoří přílohu č. 3 zápisu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2012, které tvoří přílohu usnesení.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Radka Svačinová.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Svěření pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárního zdroje znečištění

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost primátora statutárního města Brna o vyjádření souhlasu s tím, aby byla pravomoc k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze 2 zákona o ochraně ovzduší svěřena Magistrátu města Brna.

Rada na své 63/VI. schůzi pod bodem programu 10 doporučila Zastupitelstvu souhlasit               se svěřením pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze 2 zákona o ochraně ovzduší Magistrátu města Brna.

Antonín Tůma podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany nesouhlasí se svěřením pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze 2 zákona o ochraně ovzduší Magistrátu města Brna.

Hlasování: pro 5, proti 3, zdržel se 6 – usnesení nebylo přijato

Diskuse : Antonín Tůma, MVDr. Dagmar Malá, Ing. Jitka Gallová

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany souhlasí se svěřením pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze 2 zákona o ochraně ovzduší Magistrátu města Brna.

Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 2 – schváleno

 

Bod 13. programu ZMČ – Návrh na doplnění ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost statutárního města Brna, Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, o návrh na doplnění „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně“, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, který je přílohou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně.

 

Rada na své 63/VI. schůzi pod bodem programu 11 doporučila Zastupitelstvu navrhnout doplnění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně takto: doplnit „Seznam ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně“, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, o následující plochy zeleně ve vlastnictví statutárního města Brna:

plocha zeleně za ZŠ Měšťanská – p.č. 3738, k.ú. Tuřany, rozloha 2 347 m2

plochy zeleně na ul Moravská – p.č. 2135/34 – část, k.ú. Tuřany, rozloha 477 m2;p.č. 2135/36, k.ú. Tuřany, rozloha 696 m 2

plochy krajinné zeleně – p.č. 4329, k.ú. Tuřany, rozloha 5 769 m2;p.č. 4377, k.ú. Tuřany, rozloha 1 739 m2

plocha zeleně Sladovnická-Saidova – p.č. 1103. k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 609 m2

plocha zeleně Kaštanová – p.č. 1256/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 260 m 2

plocha zeleně u hřiště I. FC Brno – p.č. 1102/4 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 886 m2

plochy zeleně Sladovnická – p.č. 1106/1 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 490 m2; p.č. 1106/9, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 524 m2

plochy zeleně Kaštanová – p.č. 1474/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 660 m 2 ;p.č. 1474/6, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 935 m 2; p.č. 1476/2, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 751 m2

plocha krajinné zeleně s remízky u Holáseckých jezer – p.č. 2179, k.ú. Holásky, rozloha 25 322 m 2

plocha zeleně podél Ivanovického potoka – p.č. 2409, k.ú. Holásky, rozloha 1 203 m2

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, MVDr. Dagmar Malá, Ing. Kašpaříková, Ing. Miloslav Blažek, Miroslav Tesař.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany navrhuje doplnit „Seznam ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně“, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, o následující plochy zeleně ve vlastnictví statutárního města Brna:

 

plocha zeleně za ZŠ Měšťanská – p.č. 3738, k.ú. Tuřany, rozloha 2 347 m2

plochy zeleně na ul Moravská – p.č. 2135/34 – část, k.ú. Tuřany, rozloha 477 m2;p.č. 2135/36, k.ú. Tuřany, rozloha 696 m 2

plochy krajinné zeleně – p.č. 4329, k.ú. Tuřany, rozloha 5 769 m2; p.č. 4377, k.ú. Tuřany, rozloha 1 739 m2

plocha zeleně Sladovnická-Saidova – p.č. 1103. k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 609 m2

plocha zeleně Kaštanová – p.č. 1256/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 260 m 2

plocha zeleně u hřiště I. FC Brno – p.č. 1102/4 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha       886 m2

plochy zeleně Sladovnická – p.č. 1106/1 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 490 m2;     p.č. 1106/9, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 524 m2

plochy zeleně Kaštanová – p.č. 1474/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 660 m 2; p.č. 1474/6, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 935 m 2; p.č. 1476/2, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 751 m2

plocha krajinné zeleně s remízky u Holáseckých jezer – p.č. 2179, k.ú. Holásky, rozloha          25 322 m 2

plocha zeleně podél Ivanovického potoka – p.č. 2409, k.ú. Holásky, rozloha 1 203 m2

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Bod 14. programu ZMČ – Změna ÚPmB na pozemku p.č. 662, k.ú. Dvorska

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost manželů Kopicových o souhlas se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 662, k.ú. Dvorska, z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení.

Rada na své 65/VI. schůzi pod bodem programu 19. doporučila ZMČ souhlasit se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 662, k.ú. Dvorska, z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany souhlasí se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 662, k.ú. Dvorska, z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2436, 2435, 2411, 2410 k.ú. Holásky.

Bod stažen z programu.

Bod 16. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice formou nabídkového řízení. Rada na své 65/VI. schůzi pod bodem programu 29. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Vítězslavu Charvátovi, Tuřanská 34 Brno přímým prodejem a nesouhlasit s prodejem ve formě nabídkového řízení. Pozemek není svěřen městské části Brno – Tuřany.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta, Mgr. Martin Melichar.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Vítězslavu Charvátovi, Tuřanská 34 Brno přímým prodejem a nesouhlasí s prodejem ve formě nabídkového řízení.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 17. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Boženě Bočkové, bytem Jubilejní 45 Brno. Rada na své 60/VI. schůzi pod bodem programu 15. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Boženě Bočkové, bytem Jubilejní 45 Brno.Pozemek není svěřen městské části Brno – Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Boženě Bočkové, bytem Jubilejní 45 Brno.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 18. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Aleny Hodkové, Jahodová 18, Brno o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 60/VI. schůzi pod bodem programu 16. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Aleně Hodkové, Jahodová 18 Brno.

Pozemek je svěřen městské části Brno-Tuřany a pronajat Aleně Hodkové.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Aleně Hodkové, Jahodová 18 Brno.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 19. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 201/3 a id. poloviny pozemku p.č. 201/5 oba v k.ú. Holásky.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost pana Štefana Juhaňáka, Javorová 45 Brno, o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky a ideální poloviny pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky.

Rada na své 65/VI. schůzi pod bodem programu 28. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky a ideální polovinu pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky panu Štefanovi Juhaňákovi, Javorová 45 Brno.

Pozemky nejsou svěřeny městské části Brno – Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky a ideální polovinu pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky panu Štefanovi Juhaňákovi, Javorová 45 Brno.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 20. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost pana Antonína Uhera, bytem Branka 77/50 Brno o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice. Rada na své 60/VI. schůzi pod bodem programu 17. doporučila Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno, ale doporučuje předmětný pozemek panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno pronajmout. Pozemek není svěřen městské části Brno – Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany nedoporučuje prodej pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno, ale doporučuje pronájem pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 21. programu ZMČ – Prodej části pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB (podání podala společnost GEFAB CS s.r.o.) o vyjádření k navrhované dispozici a současně k variantě prodeje části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany formou nabídkového řízení. Rada na své 65/VI. schůzi pod bodem programu 24. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej části pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany, vyznačeného v příloze, formou nabídkového řízení. Pozemek je svěřen městské části Brno – Tuřany.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Sylva Kostková, starosta, Ing. Libor Dynák.

V tomto bodě byla provedena změna přílohy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej části pozemku p.č. 3753/1 k.ú.Tuřany, vyznačeného v příloze, formou nabídkového řízení.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 22. programu ZMČ – Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie.

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany vytvoří pracovní skupinu složenou z koaličních i opozičních zastupitelů (odbornosti blízké územnímu plánování), která bude mít na starosti oslovit zadavatele územní studie s žádostí o zapojení se do procesu pořízení této studie (zejm. vyžádání a možnost připomínkování zadání studie, zajistit u zadavatele možnost připomínkování územní studie před dokončením – převzetím odběratelem), a která se bude aktivně zabývat danou problematikou a bude včasně informovat občany a Zastupitele městské části Brno-Tuřany o procesu a vývoji pořizování této studie.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, p. Vondra

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany zřizuje pracovní skupinu, která se bude zabývat problematikou územní studie, složenou ze zastupitelů městské části Brno – Tuřany. Členové jmenovitě: Ing. Miroslav Dorazil (předseda), Ing. Sylva Kostková, Ing. Zdeněk Oprchal, Tomáš Kopecký a Michal Krátký.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 23. programu ZMČ – Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 63

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje text dopisu primátorovi města Brna a jeho zaslání se žádostí o přehodnocení situace v návaznosti na zrušení autobusové linky č.63.

Diskuse : p. Brtníková, starosta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje text dopisu primátorovi města Brna a jeho zaslání se žádostí o přehodnocení situace v návaznosti na zrušení autobusové linky č.63.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 24. programu ZMČ – Různé

Ing. Špaček promluvil o veřejnosprávní kontrole v mateřské škole U Lípy Svobody.

<span style=”font-size: small; text-decoration:

Zápis z 16/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Zápis z 16/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

16/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

ZÁPIS

z 16/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany,

které se konalo dne 25.10.2012 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Antonín Tůma

Za ÚMČ byli dále přítomni: Mgr. Martin Melichar – vedoucí OV, Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE, Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:03 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 16 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 16/VI. zasedání ZMČ pomocného sčitatele Ing. Radku Svačinovou a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala ověřovateli zápisu z 16/VI. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 16/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 16/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Starosta navrhl zařazení bodu 7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky. A požádal zastupitele, aby si vyměnili přední stranu u bodu č. 9 Rozpočtové opatření č.13/2012.

 

Ing. Vlasta Hrdlíková a Ing. Miroslav Dorazil navrhují zařazení dvou bodů

1. Bod Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky

2. Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany

 

Starosta navrhl zařadit do programu 16/VI. zasedání Zastupitelstva body 7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky a 7b Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany.

 

Starosta dal hlasovat o zařazení bodu č. 7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky a 7b Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky a 7b – Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany doprogramu 16/VI zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování : pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Starosta dal hlasovat o programu 16/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 16/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů

7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky

7b Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany

 1. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012
 2. Rozpočtovéopatření č. 13/2012
 3. Novela obecně závazné vyhlášky č.21/2011 – spalování suchých rostlinných materiálů
 4. Vyjádření k nabídce prodeje ideální poloviny pozemku p.č. 833 v k.ú. Brněnské Ivanovice
 5. Vyjádření k nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví města Brna
 6. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska
 7. Různé
 8. Závěr

 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

Starosta konstatoval, že nevyplynuly žádné úkoly.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil –

– 58/VI. RMČ, bod 5 – dotaz proč prodloužení termínu, zda je to podle smlouvy a zda to mělo vliv na cenu.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

 

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Miroslav Dorazil – informoval o 7/VI. schůzi Kontrolního výboru, která se konala dne 20.9.2012.

Ing. Josef Panáček – informoval o 11/VI. schůzi Finančního výboru, která se konala dne 18.10.2012. Požaduje zasílat měsíční výsledky hospodaření

 

Bod 6. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 13.9.2012 do 25.10.2012. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Ing. Miroslav Dorazil– dotaz na jednání dne 24.10.2012 na odboru investičním MMB, čeho se jednání týkalo.

Odpověděl starosta.

– dotaz na kontrolní dny se zhotoviteli kanalizace, požaduje aktuální informace a termíny.

Odpověděl starosta.

– dotaz, co bránilo uspořádat zasedání Zastupitelstva ve vhodnějších prostorách s ohledem na větší počet občanů.

Odpověděl tajemník, starosta.

Ing. Sylva Kostková – dotaz, proč není více míst k sezení.

Odpověděl starosta.

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

p. Horák – chtěl by poděkovat Radě, za to jak koná, zvedl se tím zájem občanů, požaduje, aby byl zveřejněn zvukový a audiovizuální záznam z jednání Zastupitelstva.

Odpověděl místostarosta.

p. Vondra – požaduje za veřejnost a rodiče dětí MŠ U Lípy Svobody objasnit 4 body z prohlášení Rady k situaci u MŠ U Lípy Svobody :

1. ředitelka zaměstnává učitelku bez kvalifikace.

2. častá výměna učitelek, jakou formu pracovního poměru měly učitelky.

3. špatná komunikace se zřizovatelem, jaký předpis nařizuje podávat zprávu hyg.stanice zřizovateli.

4. zanedbávání vzdělání pracovníků, je skutečně předmětné, ale mělo by jí to být prominuto.

Diskuse : starosta, místostarosta, p. Vondra.

p. Hepnarová – předává petici 1530 podpisů na podporu ředitelky MŠ U lípy Svobody.

p. Malík – dotaz na Mgr. Bc. Petra Foltýna – může říct, zda je jeho funkce předsedy Komise kulturní, školské a volnočasových aktivit honorovaná. Požaduje po Mgr. Bc. Petru Foltýnovi dodání zápisů z Komise kulturní, školské a volnočasových aktivit.

Diskuse : Mgr. Bc. Petr Foltýn, p. Malík, p. Vondra.

p. Rotková – dotaz na Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, zda věděl 3 týdny dopředu, že se zruší konkursní řízení a vypíše se nové.

Diskuse : Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, starosta.

p. Širůčková – dotaz na Tomáše Kopeckého, proč hlasoval pro kandidátku Bc. Andreu Bartlovou, když v předchozí RMČ se zdržel hlasování, tak proč nyní změnil názor.

Odpověděl Tomáš Kopecký.

Ing. Vlasta Hrdlíková – štve ji, že jí lžou do očí, označuje jednoho z radních za lháře.

Diskuse : Mgr. Bc. Petr Foltýn, Ing. Vlasta Hrdlíková.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz na Mgr. Bc. Petra Foltýna, požaduje vysvětlení, zda se komise vyjadřovala k některým bodům projednávaným v RMČ.

Diskuse : Mgr. Bc. Petr Foltýn, Ing. Miroslav Dorazil.

p. Vondrová – dotaz na Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, jak je přesvědčen o vhodnosti kandidátky Bc. Andrey Bartlové.

Odpověděl Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček.

Ing. Chvátal – dotaz jak Mgr. Bc. Petr Foltýn skutečně hlasoval.

Odpověděl : Mgr. Bc. Petr Foltýn.

p. Žáková – dotaz na stavbu kanalizace, zda je možno zajistit výluku aut nad 3,5 tuny.

Odpověděl starosta.

Ing. Chvátal – připomínka k distribuci Listů do schránek, chodí pozdě.

Odpověděl místostarosta.

Ing. Kašpaříková – zápis ze ZMČ není úplný, předala seznam připomínek a podnětů v písemné podobě, část byla zodpovězena na ZMČ, část bude zodpovězena v písemné podobě.

p. Měrka – dotaz na Mgr. Bc. Petra Foltýna a místostarostu, co je vedlo nedoporučit v 1. kole konkurzního řízení kandidátku z druhého místa.

Odpověděl : Mgr. Bc. Petr Foltýn, místostarosta

Ing. Chvátal – dotaz, kdy se občané mohou vyjadřovat k projednávaným bodům.

Odpověděl : Mgr. Martin Melichar.

p. Širůčka – dotaz, zda jsou dlouhodobé neshody s ředitelkou MŠ U Lípy Svobody specifikovány v prohlášení Rady.

Diskuse : starosta, Ing. Miroslav Dorazil, p. Vondrová.

Ing. Sylva Kostková – záznamy ze ZMČ jak je to podle zákona.

Diskuse : místostarosta, Tomáš Kopecký, Ing. Kašpaříková.

p. Vondra – dotaz proč jsou zápisy z RMČ zveřejňovány na webu se zpožděním ?

Odpověděl starosta.

p. Brtníková – dotaz, jak dlouho dopředu věděla ředitelka o logopedické třídě.

Diskuse : starosta, p. Přikrylová, p. Porubanová, Ing. Miroslav Dorazil, p. Hudečková, p. Kirchner.

Ing. Chvátal – dotaz zda mohou vystoupit občané v bodě 7a.

Odpověděl : Mgr. Martin Melichar.

p.Kirchner – dotaz, zda by nemohla být preseční listina, aby se podepsali občané souhlasící s nahráváním ZMČ.

Diskuse : Ing. Miloslav Blažek, p. Brtníková, p. Meluzín, Tomáš Kopecký, Ing. Kašpaříková.

 

Bod 7a. programu ZMČ – Vyjádření ke směně pozemků v k.ú.Holásky

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Bytového odboru MMB o vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky p.č.2365, 2369 a 2371 ve vlastnictví společnosti KOMFORT, a.s. a pozemků p.č. 2368 a 2370 ve vlastnictví společnosti KOMFORT – Jezera, s.r.o. za pozemky (části) p.č. 2364, 2363, 2362/2 a 2362/1 ve vlastnictví města Brna.

Rada na své 48/VI. schůzi pod bodem programu 7. požadovala projednání směny pozemků v k.ú. Holásky dle žádosti Bytového odboru MMB v Komisi výstavby, dopravy a správy majetku.

Rada na své 49/VI. schůzi pod bodem programu 8. se seznámila se stanoviskem Komise výstavby, dopravy a správy majetku a nepřijala v této věci usnesení.

Rada na své 60/VI. schůzi pod bodem programu 21. doporučila zastupitelstvu nedoporučit směnu pozemků v k.ú. Holásky p.č.2365, 2369 a 2371 ve vlastnictví společnosti KOMFORT, a.s. a pozemků p.č. 2368 a 2370 ve vlastnictví společnosti KOMFORT – Jezera, s.r.o. za pozemky (části) p.č.2364, 2363, 2362/2 a 2362/1 ve vlastnictví města Brna.

Pozemky nejsou svěřeny městské části Brno-Tuřany s výjimkou pozemku p.č. 2362/1, který je pronajat paní Věře Klimešové, a pozemku p.č. 2364, který je pronajat paní Jaroslavě Arramendiové. Dle sdělení Ing. Flekrové z Bytového odboru, společnost KOMFORT, a.s. ponechá pozemky získané směnou v nájmu jejich uživatelům až do doby zahájení výstavby.

Diskuse : starosta, místostarosta, Ing. Miroslav Dorazil, Tomáš Kopecký, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Kašpaříková, Ing. Chvátal, p. Meluzín, p. Králová.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany nedoporučuje směnu pozemků v k.ú. Holásky p.č. 2365, 2369 a 2371 ve vlastnictví společnosti KOMFORT,a.s. a pozemků p.č. 2368 a 2370 ve vlastnictví společnosti KOMFORT – Jezera, s.r.o. za pozemky části p.č. 2364, 2363, 2362/2 a 2362/1 ve vlastnictví města Brna dle zákresu uvedeného v příloze. Zastupitelstvo MČ Brno- Tuřany naopak doporučuje pozemky ve vlastnictví města Brna využít například pro plánovanou výstavbu domů s pečovatelskou službou.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 7b. programu ZMČ – Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany

Ing. Miroslav Dorazil předložil tento bod k projednání s tímto návrhem usnesení.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany se zavazuje k vytvoření pracovní skupiny složené z koaličních i opozičních zastupitelů (odbornosti blízké územnímu plánování), která bude mít na starosti oslovit zadavatele územní studie s žádostí o zapojení se do procesu pořízení této studie (zejm. vyžádání a možnost připomínkování zadání studie, zajistit u zadavatele možnost připomínkování územní studie před dokončením – převzetím odběratelem), a která se bude aktivně zabývat danou problematikou a bude včasně informovat občany a Zastupitele městské části Brno-Tuřany o procesu a vývoji pořizování této studie.

Diskuse : starosta, Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Kašpaříková.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 8. programu ZMČ – Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období

1-9/2012.

Rada na své 59/VI. schůzi pod bodem programu č. 5 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 9. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č. 13/2012

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 13/2012.

Rada na své 60/VI. schůzi pod bodem programu č. 10 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 13/2012, které tvoří přílohu č. 4 zápisu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2012, které tvoří přílohu usnesení.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Novela obecně závazné vyhlášky č.21/2011 – spalování suchých rostlinných materiálů

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna o projednání návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

Rada na své 59/VI. schůzi pod bodem programu 12 doporučila Zastupitelstvu souhlasit s návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany souhlasí s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 11. programu ZMČ – Vyjádření k nabídce prodeje ideální poloviny pozemku p.č. 833 v k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Miroslava Krejčího, Jubilejní 26, Brno o vyjádření k nabídce prodeje jeho ideální poloviny pozemku p.č. 833 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 59/VI. schůzi pod bodem programu 29. doporučila Zastupitelstvu doporučit koupi ideální poloviny pozemku p.č. 833 k.ú. Brněnské Ivanovice od pana Miroslava Krejčího, Jubilejní 26, Brno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje koupi ideální poloviny pozemku p.č. 833 k.ú. Brněnské Ivanovice od pana Miroslava Krejčího, Jubilejní 26, Brno.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – hlasování zpochybněno

nové hlasování

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2 – hlasování zpochybněno

nové hlasování

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Vyjádření k nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Tuřany do vlastnictví města Brna

Po upozornění Ing. Zdeňkem Oprchalem bylo opraveno chybné katastrální území Brněnské Ivanovice na k.ú. Tuřany.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Tuřany do vlastnictví města Brna.

Rada na své 59/VI. schůzi pod bodem programu 30. doporučila Zastupitelstvu doporučit nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Tuřany do vlastnictví města Brna.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Tuřany do vlastnictví města Brna.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – zpochybněno

nové hlasování

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 13. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Josefa Vymazala, Zapletalova 51, Brno o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska.

Rada na své 59/VI. schůzi pod bodem programu 32. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska panu Josefovi Vymazalovi, Zapletalova 51, Brno s výjimkou rezervy pro budoucí komunikaci (8m).

Pozemek není svěřen městské části Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska, s výjimkou rezervy pro budoucí komunikaci (8m) panu Josefovi Vymazalovi, Zapletalova 51, Brno.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 14. programu ZMČ – Různé

Ing. Miroslav Dorazil – chce poděkovat úřadu za rychlé zajištění náhradního zrcadla na ulici Sladovnické.

Miroslav Tesař – dotaz, zda jde něco udělat s výstupní zastávkou na ulici Na Návsi.

Odpověděl místostarosta.

 

Bod 15. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání v 20:37 hodin.

 

 

Zapsala: Ing. Iva Slaninová                 Miroslav Tesař Ing. Zdeněk Oprchal                      Bc. Aleš Jakubec
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu                starosta MČ Brno-Tuřany

 


_________________________                ________________________                    ___________________________