Usnesení z 20/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 27.7.2011

Usnesení z 20/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 27.7.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal Krátký, místostarosta; Bc. Petr Foltýn, člen Rady; Tomáš Kopecký, člen Rady

Omluveni:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

 

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 20/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu a pověřuje podpisem zápisu pana Tomáše Kopeckého.

2. Kontrola úkolů

3. MŠ Holásecká, výměna sociálního zařízení a zateplení budovy- dodatek smlouvy TDI

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě s Ing. Evou Viskotovou o výkonu TDI při stavbě MŠ Holásecká – oprava sociálního zařízení a zateplení budovy. Rada schvaluje text dodatku č. 1, který je uveden v příloze č. 2 zápisu.

 

4. ZŠ Měšťanská – oprava střechy – dodatek smlouvy TDI

Usnesení:

Rada schvaluje schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě s Ing. Evou Viskotovou o výkonu TDI při stavbě ZŠ Měšťanská – oprava střechy. Rada schvaluje text dodatku č. 1, který je uveden v příloze č. 3 zápisu.

5. ZŠ Dvorecká – oprava střechy – dodatek smlouvy zhotovitel

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností MTc – stav, s.r.o. o zhotovení díla Základní škola Dvorecká – oprava střechy. Rada schvaluje text dodatku č. 1, který je uveden v příloze č. 4 zápisu.

 

6. Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice s Marcelou Ondrovou. Rada schvaluje text dodatku č. 1, který je uveden v příloze č. 5 zápisu.

7. ZŠ Dvorecká – oprava střechy – uzavírka komunikace

Usnesení:

Rada souhlasí s podáním žádosti o úplnou uzavírku ulice Dvorecké před budovou školy po dobu probíhající opravy střechy a požaduje, aby zhotovitel před uzavřením ulice:

  • prokazatelně písemně informoval obyvatele ulice o rozsahu a délce uzavírky
  • s vlastníky protilehlých nemovitostí (Dvorecká 17,19,21,23 a 25) písemně projednal omezení užívání vjezdů a garáží
  • zajistil odvoz PDO z ulice Dvorecké v úseku Střížova – Pratecká po dobu uzavírky
  • zajistil ochranu lípy před budovou školy proti poškození
  • zajistil ochranu křížku před budovou školy proti poškození

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 27.7.2011

 

 

 

 

Michal Krátký                                                Tomáš Kopecký
místostarosta MČ Brno-Tuřany                                        člen Rady