Volební řád
výborů Zastupitelstva
městské části Brno-Tuřany

Článek I.
Základní ustanovení

 1. Volební řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany (dále jen „Volební řád”) upravuje pravidla pro volbu předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany (dále jen „Zastupitelstvo”).
 2. Tento Volební řád je zpracován v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
 3. Právo volit má každý člen Zastupitelstva.
 4. Do funkce předsedy a místopředsedy výboru může být volen pouze člen Zastupitelstva. To neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru.
 5. Členem výboru může být i fyzická osoba starší 18 let, která není členem Zastupitelstva.
 6. Členem Finančního výboru a Kontrolního výboru nemohou být starosta městské části Brno-Tuřany, místostarosta městské části Brno-Tuřany, tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Úřadu městské části Brno-Tuřany.
 7. Zastupitelstvo stanoví celkový počet členů příslušného výboru, který tvoří předseda, místopředseda a členové výboru. Celkový počet členů výboru musí být lichý.

Článek II.
Průběh voleb

 1. Volba probíhá veřejným hlasováním.
 2. Volba probíhá zvlášť pro každou funkci.
 3. Členové Zastupitelstva navrhnou kandidáty na příslušnou funkci. Navržený kandidát se vyjádří, jestli kandidaturu přijímá.
 4. O jednotlivých kandidátech se hlasuje samostatně v abecedním pořadí.
 5. Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů Zastupitelstva, tj. minimálně 9 hlasů.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky popř. vydání nového volebního řádu pro volbu předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva městské části podléhají schválení Zastupitelstvem městské části Brno-Tuřany.

Tento Volební řád byl schválen na 2/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 14.12.2006.

Ruší se Volební řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany schválený na 14/III. zasedání ZMČ dne 1.3.2001.

Ing. Miroslav Dorazil
starosta městské části Brno-Tuřany