Usnesení z 15/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.5.2011

Usnesení z 15/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 23.5.2011

Přítomni dle prezenční listiny: Omluven:

Bc.Aleš Jakubec, starosta Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady

Michal Krátký, místostarosta

Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Kontrolní výbor-zápis

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

1.5 Jmenování člena Komise kulturní,školské,sportovní a volnočasových aktivit

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vyjádření k bytové výstavbě Žlíbky – Ovčírny

2.2 Stanoviska komisí ke konceptu ÚPmB

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o dotaci na hody

4.2 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o dotaci na hasičskou soutěž

4.3 Žádost TJ Brno-Dvorska o dotaci

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Nájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 – dodatek č. 6

6.2 Vyjádření k pronájmu a ke směně pozemků v k.ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany,a.s.

6.3 Pronájem pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.5 Vyjádření k pronájmu a k prodeji částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.6 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2267 a 2269 k.ú. Holásky stavbou

6.7 Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu

6.8 Rekonstrukce radnice III. etapa

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Výsadba dřevin před požární zbrojnicí na ul. Javorová

9) RŮZNÉ

9.1 Návrh vyhlášky města Brna – spalování suchých rostlinných materiálů

 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 15/VI. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Kontrolní výbor-zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 1/VI.schůze Kontrolního výboru ZMČ ze dne 23.3.2011.

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.3/VI ze schůze Komise stavební, rozvoje a správy majetku, která se konala dne 12.5.2011.

1.5 Jmenování člena Komise kulturní,školské,sportovní a volnočasových aktivit

Usnesení :

Rada jmenuje pro VI. volební období Bc.Aleše Jakubce do funkce člena Komise kulturní, školské, sportovní a volnočasových aktivit.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Vyjádření k bytové výstavbě Žlíbky – Ovčírny

Usnesení:

Rada nemá k předloženému dopravnímu řešení žádné připomínky, všechny podmínky MČ Brno-Tuřany k územnímu řízení stavby „Bytová výstavba Žlíbky – Ovčírny stanovené v usnesení RMČ 85/V ze dne 4. 11. 2009, bod 2.1. a RMČ 95/V. ze dne 24. 3. 2010, bod 2.5. zůstávají v platnosti.

2.2 Stanoviska komisí ke konceptu ÚPmB

Usnesení:

Rada bere na vědomí stanoviska Komise stavební, rozvoje a správy majetku, Komise dopravy a veřejného pořádku a Komise životního prostředí ke konceptu Územního plánu města Brna.

3) ROZPOČET

4) POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o dotaci na hody

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 18.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění akce Netradiční hasičské hody 2011 konané dne 18.6.2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.1 zápisu.

4.2 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o dotaci na hasičskou soutěž

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění akce Soutěž družstev v hasičské dovednosti konané dne 21.5.2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

4.3 Žádost TJ Brno-Dvorska o dotaci

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.500,- Kč sdružení TJ Brno-Dvorska na zajištění akce Dětský den Brno-Dvorska konaný dne 4.6.2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

5) ŠKOLY

6) NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Nájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 – dodatek č. 6

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o nájmu služebního bytu v budově ZŠ Měšťanská 21, Brno s Petrem Kadlecem. Rada schvaluje text dodatku, který tvoří přílohu č.4 zápisu.

6.2 Vyjádření k pronájmu a ke směně pozemků v k.ú. Tuřany v areálu AGRO Brno-Tuřany,a.s.

Usnesení :

Rada doporučuje pronájem pozemků uvedených v příloze č.5 zápisu společnosti AGRO Brno-Tuřany,a.s.

Rada odkládá vyjádření ke směně pozemků ve vlastnictví města za budovy ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. do doby předložení stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

6.3 Pronájem pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Aleně Hodkové a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.6 zápisu.

6.4 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze č.7 zápisu paní Aleně Hodkové.

6.5 Vyjádření k pronájmu a k prodeji částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada nedoporučuje pronájem částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačených v příloze č.8 zápisu Daně Přikrylové.

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačených v příloze č.9 zápisu Daně Přikrylové po hranici plochy krajinné zeleně KV.

6.6 Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2267 a 2269 k.ú. Holásky stavbou

Usnesení :

Rada nemá námitek proti dotčení pozemků p.č. 2267 a 2269 k.ú. Holásky stavbou přípojky elektro NN, stavbou přípojky splaškové kanalizace a stavbou vjezdu k domu na pozemku p.č. 2244 k.ú. Holásky.

6.7 Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu

Usnesení:

Rada nemá námitek k záměru statutárního města Brna zajistit centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa městské části, včetně organizací zřízených městskou částí.

6.8 Rekonstrukce radnice III. etapa

Usnesení:

Rada požaduje pokračovat v práci na dokumentaci pro stavební povolení rekonstrukce radnice III.etapa ve variantě č.1 a požaduje zapracovat připomínky Odboru stavebního a technického ÚMČ Brno-Tuřany k předloženému návrhu.

7) MOVITÝ MAJETEK

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Výsadba dřevin před požární zbrojnicí na ul. Javorová

Usnesení:

Rada schvaluje výsadbu dřevin před požární zbrojnicí na ulici Javorové společností FESTUCA v.o.s. za cenu 35.198,40 Kč vč. DPH.

9) RŮZNÉ

9.1 Návrh vyhlášky města Brna – spalování suchých rostlinných materiálů

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu

a) souhlasit spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně

b) navrhnout podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů vměstské části Brno-Tuřany takto:

v období od 1.3.do 31.10. vždy ve středu a v sobotu v době od 10:00 do 18:00 hodin; jiný způsob odstranění: odvoz do sběrných středisek odpadů Malínská a Sladovnická.

 

 

V Brně – Tuřanech 23.5.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                               Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                           místostarosta MČ Brno-Tuřany