Obecné informace o ÚMČ Brno Tuřany:

Název: statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany

Důvod a způsob založení: statutární město Brno je obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a městská část Brno-Tuřany je jeho organizační jednotkou zřízenou na základě obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna

Případné platby lze poukázat:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město, číslo účtu: 19-16622621/0100

IČ: 44992785 – 22 DIČ: CZ 44992785

 

Organizační struktura, Kontakty


Příjem a vyřizování podání (žádosti, stížnosti, oznámení, podněty):

 • způsob – lze učinit písemně nebo ústně do protokolu:
  • písemněna podatelně úřadu v úředních hodinách, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu úřadu, elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky,
  • ústně – osobně v úředních hodinách u příslušného zaměstnance úřadu.
 • lhůty pro vyřízení
  • v jednoduchých věcech – bez zbytečného odkladu,
  • v ostatních věcech – do 30 dnů od doručení podání,
  • ve výjimečných případech – do 60 dnů od doručení podání.
 • oznamování rozhodnutí – doručení stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením.
 • odvolání – lze podat proti rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Kontakty pro příjem podání:

Název:                     statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany

Adresa:                   Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno

Telefon:                  545 128 211

DS:                           f9ubyek

e-mail:                     info@turany.cz

e-podatelna:           podatelna.turany@brno.cz


Přehled nejdůležitějších předpisů:

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republik

zák. č. 500/2004 Sb., o obcích

vyhl. SMB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů