Usnesení z 27/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.9.2011

Usnesení z 27/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 29.9.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady; Mgr.Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Omluveni:

Tomáš Kopecký, člen Rady; Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program mimořádné 27/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce pozemků Sportovního klubu Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce se Sportovním klubem Tuřany a schvaluje text dodatku uvedený v příloze č.2 zápisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 29.9.2011

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                        Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                     místostarosta MČ Brno-Tuřany