Usnesení z 31/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16.11.2011

Usnesení z 31/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 16.11.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

Omluven: Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 31/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Opravy obecních studní

Usnesení:

Rada schvaluje opravy nefunkčních pump u studní na ulicích Vyšehradská a Harantova, Brno dle nabídky firmy Kodastav s.r.o., Brno na v ceně 16 060 Kč vč. DPH a ukládá úřadu vystavit objednávku.

4. Rozpočtové opatření č. 14/2011

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.14/2011, které tvoří přílohu č.2 zápisu.

5. Pronájem pozemku p.č. 4051 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č.4051 k.ú. Tuřany Věře Smejkalové a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.3 zápisu.

6. Pronájem pozemku p.č. 4052 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č.4052 k.ú. Tuřany Emilii Fardové a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.4 zápisu.

7. Pronájem pozemku p.č. 4053 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č.4053 k.ú. Tuřany Zdeňku Kirchnerovi a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.5 zápisu.

8. Pronájem pozemku p.č. 4049 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č.4049 k.ú. Tuřany Stanislavě Pinterové a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.6 zápisu.

9. Pronájem pozemku p.č. 4030 a části p.č. 4045 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č.4030 a části p.č.4045 k.ú. Tuřany se Stanislavem Horkým dohodou ke dni 31.12.2011 a pronájem těchto pozemků Ivaně Zavadilové. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který je uveden v příloze č.7 zápisu.

10. Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 4050 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č.4050 k.ú. Tuřany paní Iloně Hájkové. Rada schvaluje text dodatku č.1, který je uveden v příloze č.8 zápisu.

11. Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 76/8 k.ú. Brněnské Ivanovice přeložkou zemních kabelů

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemku p.č. 76/8 k.ú. Brněnské Ivanovice přeložkou zemních kabelů telekomunikačního vedení v rámci stavby „Přístavba dvou hal v areálu Top Tisk – přeložka SEK” za podmínky zajištění nerušeného průjezdu v obou směrech i pro nákladní vozidla a zemědělské stroje v průběhu stavby a po dokončení stavby zapravení konstrukce vozovky a vjezdu do původního stavu , a to nejpozději do 31.12.2011.

12. Vyjádření kbudoucímu svěření pozemku p.č. 1474/5 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada nesouhlasí s budoucím svěřením pozemku p.č.1474/5 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části Brno-Tuřany po jeho nabytí do majetku města.

13. Vyjádření k pronájmu/svěření pozemku p.č. 215 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada stahuje bod č.13 z programu schůze RMČ 31/VI.

14. Různé

Usnesení :

Rada ukládá Komisi dopravy a veřejného pořádku a Komisi stavební, rozvoje a správy majetku zabývat se aktualizací Územního plánu města Brna s důrazem na návrhové plochy pro výstavbu na území MČ Brno – Tuřany a v jejím bezprostředním okolí.

Rada ukládá komisi především se zabývat návrhovými plochami pro výrobu, skladování a dopravu.

 

15. Závěr

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 16.11.2011

 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                       Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                  místostarosta MČ Brno-Tuřany