Usnesení z 32/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 30.11.2011

Usnesení z 32/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 30.11.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

Omluven: Bc. Aleš Jakubec, starosta

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 32/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Harmonogramy schůzí RMČ a zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram schůzí Rady městské části Brno-Tuřany na 1.pololetí 2012 a doporučuje Zastupitelstvu schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 1.pololetí 2012. Harmonogramy jsou uvedeny v příloze č.2 zápisu.

4. Program 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva, 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva, 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva, 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2011, 9. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012, 10. Návrh rozpočtu na rok 2012, 11. Rozpočtové opatření č. 15/2011, 12. Návrh na změnu ÚPmB podél hasičské zbrojnice na ulici Javorové, 13. Návrh na změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 2264 k.ú. Holásky, 14. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Zapletalově, k.ú. Dvorska, 15. Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 16. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 76/100 a 1466/38 k.ú. Brněnské Ivanovice, 17. Harmonogram zasedání ZMČ, 18. Různé, 19. Závěr

5. Kontrolní výbor – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 3/VI. schůze Kontrolního výboru ZMČ, která se konala dne 14.11.2011.

6. Komise redakční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 7/VI. schůze Komise redakční, která se konala dne 23.11.2011

7. Návrh na změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 2264 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit se změnou ÚPmB na části pozemku p.č.2264 k.ú. Holásky z návrhové plochy R – rekreace na návrhovou plochu BC – bydlení čisté.

8. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Zapletalové, k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit se změnou ÚPmB z plochy ZPF na návrhovou plochu předměstského bydlení pouze na části pozemku p.č.118/1 k.ú. Dvorska, která přiléhá ke komunikaci ulice Zapletalovy s možností výstavby max. 4 rodinných domů.

9. Dopravní napojení pozemků p.č. 1331, 1333 a 1339/10, k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nesouhlasí s dopravním napojením pozemků p.č.1331, 1333 a 1339/10 k.ú. Brněnské Ivanovice do ulice Jahodové.

10. Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2010/2011

Usnesení:

Rada bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městskou částí Brno-Tuřany za školní rok 2010/2011.

11. Provoz mateřských škol vobdobí vánočních prázdnin

Usnesení:

Rada schvaluje přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany v období 23.12.2011 až 1.1.2012.

12. Žádost Radky Vysloužilové o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč Radce Vysloužilové na potřeby dítěte v pěstounské péči na rok 2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

13. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2011

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2011 a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

14. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012. Návrh pravidel je uveden v příloze č.4 zápisu.

15. Návrh rozpočtu na rok 2012

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2012. Návrh rozpočtu tvoří přílohu č.5 zápisu.

16. Rozpočtové opatření č. 15/2011

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.15/2011.Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.6 zápisu.

17. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 56.390,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na věcné vybavení, výdaje na odbornou přípravu, výdaje na uskutečněný zásah JSDH obce mimo její územní obvod, vše pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky a schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.7 zápisu.

 

18. Žádost o udělení výjimky při pořádání Mikulášské zábavy dne 2.12.2011

Usnesení:

Rada uděluje výjimku z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání Mikulášské zábavy v prostorách sokolovny, Hanácká 38, Brno dne 2.12.2011 spočívající v prodloužení podniku do 2.00 hod. dne 3.12.2011.

19. Novela Tržního řádu

Usnesení:

Rada souhlasí s předloženým návrhem, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád”, ve znění pozdějších nařízení.

20. Společenský ples MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

1.Rada schvaluje pořádání společenského plesu městské části Brno-Tuřany s tombolou dne 7.1.2012 od 20.00 hod. v sále sokolovny na ulici Hanácká a pověřuje místostarostu organizací plesu včetně nakládání s finančními prostředky z rozpočtu městské části určenými na pořádání plesu 2012, schvalování přijetí a použití věcných a peněžitých darů od sponzorů a uzavírání smluv v souvislosti s organizací plesu.

2.Rada schvaluje cenu vstupenky ve výši 150,- Kč.

3.Rada schvaluje cenu losu do tomboly ve výši 10,- Kč a maximální počet 2000 losů.

4.Rada jmenuje místostarostu Michala Krátkého loterním zástupcem.

21. Pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č.3830 k.ú. Tuřany se Zdeňkem Musilem dohodou ke dni 31.12.2011 a pronájem tohoto pozemku Zdeňce Musilové. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který je uveden v příloze č.8 zápisu.

22. Ukončení nájmu pozemku části p.č. 4046 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku části p.č.4046 k.ú. Tuřany s Jitkou Hledíkovou dohodou ke dni 31.12.2011.

23. Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 352 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č.352 k.ú. Tuřany s Alešem Svobodou. Rada schvaluje text dodatku č.2, který je uveden v příloze č.9 zápisu.

24. Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 2402 k.ú. Holásky stavbou přípojky VN

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemku p.č.2402 k.ú. Holásky stavbou kabelové přípojky VN k pozemku p.č.2405 k.ú. Holásky.

25. Vyjádření kprodeji/pronájmu pozemků p.č. 76/100 a 1466/38k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje pronájem pozemků p.č.76/100 a 1466/38 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemků p.č.76/100 a 1466/38 k.ú. Brněnské Ivanovice.

26. Návrh na svěření pozemků p.č. 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nesouhlasí se svěřením pozemků p.č.263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části Brno-Tuřany.

27. Vyjádření k pronájmu/svěření pozemku p.č. 215 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje pronájem pozemku p.č.215 k.ú. Tuřany.

28. Různé

29. Závěr

 

 

 

V Brně – Tuřanech 30.11.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                           Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                      místostarosta MČ Brno-Tuřany