Usnesení z 23/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.8.2011

Usnesení z 23/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 24.8.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

Omluven:

Mgr.Bc.Petr Foltýn, člen Rady; Tomáš Kopecký, člen Rady

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 23/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Program 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva, 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva, 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva, 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011, 9. Rozpočtové opatření č. 11/2011, 10. Rozpočtový výhled na období 2013 – 2019, 11. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace, 12. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace 13. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby 14. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany, 15. Vyjádření ke směně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice, 16. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany, 17. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 18. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska, 19. Různé, 20. Závěr.

4. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011 a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

5. Rozpočtové opatření č. 10/2011

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.10/2011, které tvoří přílohu č.2 zápisu.

6. Rozpočtový výhled na období 2013 – 2019

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období 2013 – 2019 uvedený v příloze č.3 zápisu.

7. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz roku 2011 a schválit text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

8. Žádost TJ Brno-Dvorska o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč TJ Brno-Dvorska na zajištění akce „Dvorské hody” konané dne 27. – 28. srpna 2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.5 zápisu.

9. Žádost Sylvy Dvořáčkové o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 16 000,- Kč Sylvě Dvořáčkové na potřeby dětí v pěstounské péči na rok 2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.6 zápisu.

10. Náhrada škody Mgr.Radku Zuščákovi

Usnesení:

Rada schvaluje náhradu škody Mgr.Radku Zuščákovi ve výši 56.462,- Kč, která vznikla v roce 2010 vytopením pronajatých nebytových prostor na zdravotním středisku Holásecká 31, Brno.

11. Pronájem části pozemku p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje stažení bodu z programu jednání..

12. Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 2249 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje pronájem pozemku p.č. 2249 k.ú. Holásky Marii Čekalové vzhledem k usnesení RMČ na 13/VI.schůzi k pronájmu stejného pozemku.

13. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit směnu pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany za pozemky ve vlastnictví města Brna.

14. Rozpočtové opatření č. 11/2011

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.11/2011, které tvoří přílohu č.7 zápisu.

15. USES Dvorska – smluvní pokuta

Usnesení:

Rada schvaluje snížení požadované smluvní pokuty za prodlení s předáním díla projektové dokumentace „Realizace skladebných částí ÚSES Dvorska” zhotovitelem Ing.Martinem Benešem na výši 6 828,-Kč.

16. Různé

 

 

V Brně – Tuřanech 24.8.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                         Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                     místostarosta MČ Brno-Tuřany