Usnesení z 29/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.10.2011

Usnesení z 29/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 19.10.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Mgr.Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 29/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Program 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva, 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva, 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva, 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Návrh vyhlášky Požární řád města Brna, 9. Obecně závazná vyhláška s.m.Brna k energetické koncepci města, 10. Návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, 11. Novela vyhlášky o místních poplatcích, 12. Návrh vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her, 13. Návrh vyhlášky, kterou se vydává Cenová mapa, 14. Návrh na změnu Statutu města Brna, 15. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace na provoz, 16. Rozpočtové opatření č. 13/2011, 17. Vyjádření ke směně pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 18. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 349 k.ú. Dvorska, 19. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Holásky, 20. Dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek, 21. Různé, 22. Závěr

4. Drobné opravy komunikací

Usnesení:

Rada schvaluje předláždění poškozených částí chodníku ulice Hasičské před č.orientačními 4 – 8 dle nabídky firmy KODASTAV s.r.o., Brno v ceně do 3600,- Kč vč. DPH a ukládá úřadu vystavit objednávku.

5. Hasičská zbrojnice Javorová, rekonstrukce ÚT

Usnesení:

Rada schvaluje rekonstrukci ústředního topení v budově hasičské zbrojnice na ulici Javorové dle nabídky firmy Votop Šatný,Brno, která tvoří přílohu č.2 zápisu a ukládá úřadu vystavit objednávku.

6. Opěrná zeď MŠ U Lípy Svobody

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy KODASTAV s.r.o., Brno na odstranění poškozené omítky a osazení sádrových terčů na opěrnou zeď na zahradě MŠ U Lípy Svobody v ceně do 6 000,- Kč vč. DPH a ukládá úřadu vystavit objednávku.

7. Stavebně technický průzkum a hodnocení stavu obecních budov

Usnesení:

Rada schvaluje stavebně technický průzkum a hodnocení stavu budov, které jsou ve správě MČ, dle podaných nabídek uvedených v příloze č.3 zápisu takto:

  • Ing. arch. Vilém Chroboczek, Brno – zpracování STP budovy ZŠ Požární
  • Ing. Jan Patočka, Brno – zpracování STP na budovách ZŠ Měšťanská, ZŠ Dvorecká, MŠ Holásecká, MŠ VAleji, MŠ Zapletalova, MŠ U Lípy Svobody
  • Ing.. Hana Tupá, Kuřim – zpracování STP na budovách ZS Holásecká, BD Pastevní

a ukládá úřadu vystavit příslušné objednávky.

8. Oprava vjezdu do MŠ Zapletalova

Usnesení:

Rada schvaluje likvidaci kaverny a opravu vjezdu do MŠ Zapletalova dle nabídky firmy KODASTAV s.r.o., Brno v ceně do 4 800,- Kč vč. DPH a ukládá úřadu vystavit objednávku.

9. Cenové nabídky na sadové úpravy u pomníku obětí 1. světové války na Ivanovickém nám.

Usnesení :

Rada schvaluje realizaci sadových úprav u pomníku obětem 1.světové války na Ivanovickém nám. dle nabídky firmy FESTUCA v.o.s., Rajhradice v souladu se zadáním výzvy k podání cenových nabídek za cenu 74.804,40 Kč vč. DPH.

10. Kácení dřevin dle znaleckého posudku

Usnesení :

Rada souhlasí s pokácením přestárlých stromů rostoucích v parku Jahodová-Pastevní, v parku Malinská a na zahradě MŠ U Lípy Svobody dle znaleckého posudku č.210-9/2011 zpracovaného Ing. Žižlavskou, Brno.

11. Zřízení krytého pískoviště na Dvorskách

Usnesení :

Rada souhlasí se zřízením krytého pískoviště na pozemku p.č. 466 k.ú. Dvorska, u dostihové dráhy.

12. Technické zhodnocení pronajatého majetku Českou poštou, s.p.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy s Českou poštou, s.p. o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku – nebytových prostor v budově, Tuřanské náměstí 3, Brno. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.4 zápisu.

13. Žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. o snížení nájemného

Usnesení:

Rada neschvaluje snížení nájemného a zrušení inflační doložky u pronájmu části střechy radnice společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

14. Vánoční osvětlení městské části v sezóně 2011 – 2012

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností Technické sítě Brno, akciová společnost na dodávku el. energie pro vánoční osvětlení městské části Brno-Tuřany v období 1.12.2011 – 7.1.2012. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.5 zápisu

15. Rozpočtové opatření č. 12/2011

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.12/2011, které tvoří přílohu č.6 zápisu.

16. Rozpočtové opatření č. 13/2011

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.13/2011, které tvoří přílohu č.7 zápisu.

17. Vyjádření ke směně pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit směnu pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za ideální ½ pozemku p.č. 4156 k.ú. Tuřany ve vlastnictví Věry Palečkové.

18. Dodatek č. 3 knájemní smlouvě s AGRO Brno – Tuřany, a.s.

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu pozemků společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s., kterým se vypouštějí z nájmu pozemky, na kterých se buduje polní cesta. Rada schvaluje text dodatku č.3, který je uveden v příloze č.8 zápisu.

19. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 349 k.ú. Dvorska

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemku p.č.349 k.ú. Dvorska JUDr. Haně Novákové.

20. Návrh na svěření pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nesouhlasí se svěřením pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

21. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Holásky

Usnesení:

1.Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2360, 2362/1, 2364, 2367, 2372/1, 467, 468 a 2294 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení inženýrských sítí těmito pozemky v rámci stavby „Technická infrastruktura v lokalitě Brno Tuřany-Holásky”.

2.Rada nemá námitek proti dotčení pozemků p.č. 2361, 2373, 22374, 2351 a 463/3 k.ú. Holásky stavbou inženýrských sítí v rámci stavby „Technická infrastruktura v lokalitě Brno Tuřany-Holásky”.

22. Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 195/4 k.ú. Holásky stavbou přípojky NN

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemku p.č. 195/4 k.ú. Holásky stavbou přípojky NN k pozemku p.č. 226/8 k.ú. Holásky.

23. Návrh na změnu Statutu města Brna

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

24. Návrh vyhlášky, kterou se vydává Cenová mapa

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.9.

25. Návrh rozpočtu výdajů na rok 2012 – I. etapa

Usnesení:

Rada bere na vědomí I.etapu návrhu rozpočtu na rok 2012 uvedenou v příloze č.9 zápisu.

26. Komise redakční – zápisy

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápisy z 5/VI. a 6/VI. schůze Komise redakční, které se konaly ve dnech 14.9. a 20.9.2011.

27. Různé

28. Závěr

 

 

V Brně – Tuřanech 19.10.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                        Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                   místostarosta MČ Brno-Tuřany