Usnesení z 37/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.1.2012

Usnesení z 37/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 4.1.2012

.

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

Omluven: Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 37/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2012

Usnesení:

Rada schvaluje rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2012 podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu je uveden v příloze č.2 zápisu.

4. Pronájem pozemku p.č. 2362/1 k.ú. Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č.2362/1 k.ú. Holásky Věře Klimešové a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.3 zápisu.

5. Pronájem pozemku p.č. 391/1 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada rozhodla, že není důvod k vyloučení Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS z projednávání a rozhodování v dané věci.

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č.391/1 k.ú. Tuřany s Miroslavem Horáčkem dohodou ke dni 31.1.2012 a pronájem tohoto pozemku Sylvě Dvořáčkové a Ing. Jiřímu Dvořáčkovi. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který je uveden v příloze č.4 zápisu.

6. Vyjádření kprodeji/pronájmu pozemku části p.č. 779/1k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada nedoporučuje pronájem pozemku části p.č.779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze č.5 zápisu.

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemku části p.č.779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze č.5 zápisu.

7. Komise sociální a zdravotní – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápisy z 7/VI., 8/VI. a 9/VI. schůze Komise sociální a zdravotní, které se konaly dne 20.9.2011, 16.11.2011 a 12.12.2011.

8. Různé

9. Závěr

 

V Brně – Tuřanech 4.1.2012

 

Bc. Aleš Jakubec                                       Michal Krátký

starosta MČ Brno-Tuřany                     místostarosta MČ Brno-Tuřany