Usnesení z 24/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.9.2011

Usnesení z 24/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 7.9.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Mgr.Bc.Petr Foltýn, člen Rady; Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 24/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Komise životního prostředí – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 29.8.2011.

4. ZŠ Měšťanská oprava střechy – dodatek smlouvy zhotovitel

Usnesení:

Rada souhlasí se změnou konstrukce střechy na budově ZŠ Měšťanská 21, Brno v rozsahu dle změny části položkového rozpočtu, který je součástí dodatku č.1 a schvaluje text dodatku č.1 smlouvy č.11-01-06, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

5. ZŠ Dvorecká – oprava střechy – dodatek smlouvy zhotovitel

Usnesení:

Rada souhlasí s prodloužením lhůty k dokončení stavby „ZŠ Dvorecká – oprava střechy” o 35 dní a schvaluje text dodatku č.2 smlouvy č.11-01-05, který tvoří přílohu č.3 zápisu.

6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání pro pracoviště hmotné nouze

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání uzavřené s Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rada schvaluje text dodatku č.3, který je uveden v příloze č.4 zápisu.

7. Návrh odměn ředitelkám příspěvkových organizací

Usnesení:

Rada navrhuje Radě města Brna přiznání odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, PhDr. Boženě Küfhaberové, Ph.D., ředitelce MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, Marii Přichystalové, ředitelce MŠ Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, Jaroslavě Foltánové a ředitelce MŠ Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace, Magdě Brázdové za splnění mimořádného pracovního úkolu za II. pololetí školního roku 2010/2011 (aktivní spolupráce při zajišťování oprav a rekonstrukcí na budovách).

8. Pronájem části pozemku p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice Libuši Vozdecké.

9. Pronájem pozemků společnosti BONAGRO, a.s.

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s., Blažovice a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.5 zápisu.

10. Pronájem pozemku části p.č. 440 k.ú. Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku části p.č. 440 k.ú. Dvorska sdružení TJ Brno-Dvorska a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.6 zápisu.

11. Prodej požárního vozidla

Usnesení:

Rada schvaluje prodej požárního vozidla CAS 25 Š 706 RTHP, rok výroby 1967, společnosti Perspekta,spol. s r.o., Brno za cenu 30.000,- Kč. Rada schvaluje text kupní smlouvy, který tvoří přílohu č.7 zápisu.

12. Finanční výbor – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 4/VI. schůze Finančního výboru ZMČ, která se konala dne 1.9.2011.

13. Různé

 

 

 

V Brně – Tuřanech 7.9.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                                       Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                                 místostarosta MČ Brno-Tuřany