Usnesení z 26/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.9.2011

Usnesení z 26/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 21.9.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Mgr.Bc.Petr Foltýn, člen Rady; Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 26/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Kácení dřevin na pozemcích 552 a 553 k.ú. Tuřany, na dvoře radnice

Usnesení :

Rada souhlasí s podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na 3 ks lípy velkolisté a 1ks smrku ztepilého rostoucích na dvoře radnice, p.č. 552 a 553 k.ú. Tuřany.

4. Vánoční osvětlení městské části v sezóně 2011 – 2012

Usnesení:

Rada schvaluje montáž a demontáž vánočního osvětlení pro termín 1.12.2011 – 7.1.2012 v městské části Brno-Tuřany společností Technické sítě Brno, akciová společnost v ceně do 50 000,- Kč včetně DPH.

5. Vánoční osvětlení radnice v sezóně 2011 – 2012

Usnesení:

Rada schvaluje provedení montáže do 1.12.2011 a demontáže po 7.1.2012 vánočního osvětlení balkónu radnice Jiřím Krejčím, Brno za celkovou cenu 700,- Kč.

6. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na zajištění akce Císařské hody konané dne 15. – 17. října 2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

7. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Usnesení:

1.Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 148.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup ochranných pomůcek a technického vybavení pro potřeby požární jednotky v letech 2011 a 2012 a schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.3 zápisu.

2.Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 299.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na zakoupení elektrocentrály a lanového navijáku pro automobilní silniční cisternu pro potřeby požární jednotky v letech 2011 a 2012 a schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.4 zápisu.

8. Vyjádření k dotčení pozemků v k.ú. Tuřany stavbou polních cest

Usnesení:

1.Rada nemá námitek proti dotčení pozemků v k.ú. Tuřany stavbou polních cest Pv 16 a Pv 27 za podmínky, že Pozemkový úřad Brno nahradí případně vzniklou škodu nájemci pozemků společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s. a pozemky p.č. 4179, 4252, 4253 a 4339 k.ú. Tuřany uvede po provedení stavby do původního stavu.

2.Rada nesouhlasí se svěřením pozemku p.č. 4378 k.ú. Tuřany městské části Brno-Tuřany.

9. Zmocnění zástupce MČ pro orgány družstva Obecní vodní družstvo Balbínův pramen

Usnesení :

Rada ke dni 30.9.2011 odvolává plnou moc udělenou Ing. Miroslavu Dorazilovi k jednání jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Tuřany v orgánech družstva Obecní vodní družstvo Balbínův pramen.

Rada s účinností od 1.10.2011 uděluje Bc. Aleši Jakubcovi plnou moc k jednání jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Tuřany v orgánech družstva Obecní vodní družstvo Balbínův pramen.

10. Komise sociální a zdravotní – zápisy

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápisy z 4/VI., 5/VI. a 6/VI. schůzí Komise sociální a zdravotní, které se konaly ve dnech 26.4., 24.5. a 30.8.2011.

11. Vyjádření krozpočtovému určení daní

Usnesení:

Rada bere na vědomí bez připomínek dopis premiérovi vlády České republiky, kterým bude v kontextu s postupem představitelů města osloven premiér jménem starosty MČ Brno-Tuřany v záležitosti finančních dopadů na rozpočet statutárního města Brna a jeho městských částí v případě přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní.

12. Komise stavební a správy majetku, Komise dopravní a veřejného pořádku a Komise životního prostředí – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze 7/VI. schůze Komise stavební a správy majetku, Komise dopravní a veřejného pořádku a Komise životního prostředí, která se konala dne 19.9.2011.

13. Různé

 

 

 

V Brně – Tuřanech 21.9.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                      Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                místostarosta MČ Brno-Tuřany