Usnesení z 30/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.11.2011

Usnesení z 30/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 2.11.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Mgr.Bc.Petr Foltýn, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 30/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu bytu s Margit Hlavatou

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu v domě na Pastevní 1, Brno s Margit Hlavatou a schvaluje text dodatku, který je uveden v příloze č.2 zápisu.

4. Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku části p.č.970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze č.3 zápisu Ing.Petru Machálkovi poté, co se stane vlastníkem sousedního pozemku p.č.926 k.ú. Brněnské Ivanovice.

5. Pronájem pozemku p.č. 4048 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 4048 k.ú. Tuřany Jiřímu Novákovi a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.4 zápisu.

6. Komise stavební, rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 8/VI. schůze Komise stavební, rozvoje a správy majetku, která se konala dne 31.10.2011.

7. Různé

8. Závěr

 

 

V Brně – Tuřanech 2.11.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                          Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                     místostarosta MČ Brno-Tuřany