Usnesení z 34/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.12.2011

Usnesení z 34/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 14.12.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení:

Rada schvaluje program 34/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

 

3. Finanční výbor – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 6/VI. schůze Finančního výboru ZMČ, která se konala dne 1.12.2011.

4. Aktualizace pasportu dopravního značení

Usnesení :

Rada schvaluje provedení aktualizace pasportu dopravního značení pro blokové čistění místních komunikací a ZáKoSu společností SIGNEX spol. s r.o. za cenu 4.000,- Kč vč. DPH.

5. VAleji, umístění rodinného domu na pozemku p.č. 500, k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada požaduje zachovat stavební čáru a vybudovat 2 parkovací místa na vlastním pozemku.

6. Kaštanová, p.č. 76/8, k.ú. Brněnské Ivanovice – přeložka kabelu O2

Usnesení:

Rada souhlasí s umístěním přeložky telekomunikačního kabelu O2 do pozemku p.č. 76/8, k.ú. Brněnské Ivanovice.

7. ZŠ Měšťanská, budova Požární – přístavba tělocvičny, výběr projektanta

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na přístavbu tělocvičny ZŠ Měšťanská, budova Požární Ing.arch. Vilémem Chroboczkem za cenu 204 000,- vč. DPH a schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

8. Pratecká, p.č. 4092/1, k.ú. Tuřany, umístění unimobuněk

Usnesení:

Rada nesouhlasí s umístěním 2 ks unimobuněk na pozemku p.č. 4092/1, k.ú. Tuřany.

9. Letiště Brno – Tuřany – umístění letištního radaru

Usnesení:

Rada souhlasí s umístěním letištního primárního radaru vč. technologie na pozemcích p.č. 2779/1 a 2277/2, k.ú. Tuřany.

10. U Potoka – umístění informačního zařízení

Usnesení:

Rada souhlasí s umístěním informačního zařízení pro VITALITY CENTRUM na pozemek p.č. 2357, k.ú. Holásky.

11. U Potoka – příjezdová komunikace kVitality centru

Usnesení:

Rada souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu příjezdové komunikace k Vitality centru ( SO 001 – příjezdová účelová veřejná komunikace) za podmínek stanovených ve smlouvě o smlouvě budoucí č. 11-07-01 ze dne 2. 3. 2011 uzavřené mezi MČ Brno – Tuřany a stavebníkem.

12. Návrh zadání regulačního plánu

Usnesení:

Rada bere na vědomí Návrh zadání Regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky”.

13. Farského – oprava dopravního značení

Usnesení:

Rada schvaluje opravu dopravního značení B2 na ulici Farského dle nabídky firmy GEFAB CS, spol. s r.o., Brno ve výši 1368,00 Kč vč. DPH a ukládá úřadu vystavit objednávku.

14. Návrh změny Pravidel pronájmu bytů

Usnesení:

Rada nemá připomínky k předloženému návrhu změny Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

15. Vyřazení nerealizovaných projektových dokumentací

Usnesení:

Rada schvaluje vyřazení projektových dokumentací pořízených v letech 2003 a 2004 k investičním akcím, které se již nebudou realizovat. Seznam těchto projektových dokumentací je uveden v příloze č.3 zápisu.

16. Elektronická podpora zápisu do mateřských škol

Usnesení:

Rada souhlasí se zavedením systému elektronické podpory zápisu dětí do mateřských škol v městské části Brno-Tuřany navrženým Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

17. Jmenování členů Školské rady ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada jmenuje za zřizovatele tyto členy Školské rady Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace pro její 3. funkční období: Bc. Aleš Jakubec, Mgr. Markéta Bláhová a Tomáš Kopecký.

18. Žádost Skautských oddílů Brno-Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč Skautským oddílům Brno-Tuřany a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

19. Pronájem pozemku části p.č. 1261 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku části p.č. 1261 k.ú. Brněnské Ivanovice Lukáši Kosovi a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.5 zápisu.

20. Rozšíření rozpočtového opatření č. 15/2011

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozšířené rozpočtové opatření č.15/2011, které tvoří přílohu č.6 zápisu.

21. Návrh rozpočtu na rok 2012

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2012. Návrh rozpočtu tvoří přílohu č.7 zápisu.

22. Rozpočtové opatření č. 16/2011

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.16/2011, které tvoří přílohu č.8 zápisu.

23. Závětrná – oprava retardéru

Usnesení:

Rada schvaluje opravu retardéru na ulici Závětrné dle nabídky firmy GEFAB CS, spol. s r.o., Brno ve výši 2 328,00 Kč vč. DPH a ukládá úřadu vystavit objednávku.

24. Změna usnesení z 31/VI. schůze Rady bodu 3. – Opravy obecních studní

Usnesení:

Rada mění usnesení bodu 3. z 31/VI. schůze Rady takto:

Rada schvaluje provedení opravy nefunkčních pump u studní na ulicích Vyšehradská a Haraštova, Brno společností KODASTAV s.r.o., Brno za cenu 17.520,- Kč vč. DPH a ukládá úřadu vystavit objednávku.

25. Různé

Usnesení:

Rada podporuje úsilí MUDr.Hany Petrovské o vznik gynekologické ambulance v MČ Brno-Tuřany za předpokladu, že si zajistí vlastní prostorové podmínky k provozování své praxe, neboť MČ Brno-Tuřany t.č.nedisponuje vhodnými volnými nebytovými prostory.

26. Závěr

 

 

V Brně – Tuřanech 14.12.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                             Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                      místostarosta MČ Brno-Tuřany