Usnesení z 28/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.10.2011

Usnesení z 28/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 5.10.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady; Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

Omluven: Mgr.Bc.Petr Foltýn, člen Rady

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 28/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

4. Novela vyhlášky o místních poplatcích

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.5/2011 se změnami uvedenými v příloze č.2 zápisu.

5. Návrh vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního městaBrna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a navrhnout doplnění její přílohy tak, jak je uvedeno v příloze č.3 zápisu.

6. Návrh rozpisu čerpání neinvestičního příspěvku příspěvkových organizací na rok 2012

Usnesení:

Rada bere na vědomí návrh rozpisučerpání neinvestičního příspěvku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany na rok 2012 a ukládá Úřadu zapracovat je do I. etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2012 s přihlédnutím k objemu rozpočtu městské části.

7. I. etapa návrhu rozpočtu na rok 2012 – návrh příjmů

Usnesení:

Rada bere na vědomí zpracování I.etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2012 – návrh příjmů.

8. Žádost ZŠ Měšťanská o souhlas slikvidací movitého majetku

Usnesení:

Rada souhlasí s likvidací movitého majetku – elektrické fritézy pořízené v roce 1995 – svěřeného Základní škole Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.

9. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace na akci

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na zajištění akce Mikulášská besídka konané dne 3.12.2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

10. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace na provoz

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na zajištění provozu v roce 2011 a schválit text smlouvy uvedený v příloze č.5 zápisu.

11. Návrh vyhlášky Požární řád města Brna

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky Požární řád města Brna a navrhnout doplnění jeho příloh tak, jak je uvedeno v příloze č.6 zápisu.

12. Pronájem pozemku p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č.888/4 k.ú.Brněnské Ivanovice Petře Greplové a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.7 zápisu.

13. Dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit dodatek č.1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Brněnské Ivanovice, dodatek č.1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky a dodatek č.1 ke zřizovací listině organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany. Návrhy dodatků jsou uvedeny v přílohách č.8, 9 a 10 zápisu.

14. Vyjádření k pronájmu pozemků společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s.

Usnesení :

Rada nedoporučuje pronájem pozemku části p.č. 228/1, pozemků p.č. 234/4, 239/2 a 241/1 k.ú. Brněnské Ivanovice a pozemků p.č. 3503, 3505, 3506, 3507, 3508 a 3509 k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s. z úrovně města a ukládá ÚMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o svěření těchto pozemků městské části Brno-Tuřany.

15. Vyjádření ke koupi pozemku p.č. 1474/5 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje koupi pozemku p.č. 1474/5 k.ú. Brněnské Ivanovice od Zdeňka Vykoukala a Jaroslava Vykoukala.

16. MŠ Holásecká – oprava soc. zařízení a zateplení budovy – změna technického řešení + vícepráce

Usnesení:

Rada schvaluje změnu technického řešení opravy sociálního zařízení a zateplení budovy MŠ Holásecká dle změnového listu č.001a rozšíření prací dle položkového rozpočtu a schvaluje text dodatku č.1 smlouvy 11-01-07. Dodatek č.1 tvoří přílohu č.11 zápisu.

17. MŠ U Lípy – rekonstrukce střechy – změna technického řešení + vícepráce

Usnesení:

Rada schvaluje změnu technického řešení střechy na budově MŠ U Lípy Svobody, kterou zpracoval Ing. arch.Petr Blažek, Brno a souhlasí s obsahem nabídky zhotovitele v souvislosti se změnou technického řešení.

Rada schvaluje text dodatku č.1 smlouvy 11-01-04. Dodatek č.1 tvoří přílohu č.12 zápisu.

18. MŠ U Lípy – rekonstrukce střechy – dodatek č. 1 TDI

Usnesení:

Rada schvaluje upravenou cenovou nabídku Ing.Hany Tupé a text dodatku č.1 smlouvy 11-06-03. Dodatek č.1 tvoří přílohu č.13 zápisu.

19. MŠ U Lípy – rekonstrukce střechy – výběr koordinátora BOZP

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Ing.Jana Patočky, Brno na činnost koordinátora BOZP při provádění výměny střechy na budově MŠ U Lípy Svobody za cenu 20 000,- Kč (není plátce DPH) a ukládá Úřadu vystavit objednávku.

20. MŠ U Lípy – rekonstrukce střechy – autorský dozor projektanta

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Ing.arch.Petra Blažka, Brno na výkon autorského dozoru projektanta dle potřeby investora při provádění výměny střechy na budově MŠ U Lípy Svobody za cenu 290,- Kč/hod. (není plátce DPH), max. 10 000,- Kč a ukládá Úřadu vystavit objednávku.

21. ZŠ Požární – přístavba tělocvičny – investiční záměr

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Ing.arch.Viléma Chrobočka, Brno na zpracování investičního záměru na přístavbu tělocvičny k budově ZŠ na ulici Požární za cenu 25 000,- Kč (není plátce DPH) a ukládá Úřadu vystavit objednávku.

22. Komise dopravy a veřejného pořádku – odvolání a jmenování předsedy

Usnesení:

Rada odvolává Ing.Libora Dynáka z funkce předsedy Komise dopravy a veřejného pořádku a jmenuje Ing. Kamila Řádka do funkce předsedy Komise dopravy a veřejného pořádku.

23. Obsah Listů č. 4/2011

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.4/2011 uvedený v příloze č.14 zápisu.

24. Různé

25. Závěr

 

 

V Brně – Tuřanech 5.10.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                         Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                     místostarosta MČ Brno-Tuřany