Usnesení z 25/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8.9.2011

Usnesení z 25/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 8.9.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc.Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady; Mgr.Bc.Petr Foltýn, člen Rady; Tomáš Kopecký, člen Rady;

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program mimořádné 25/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

3. Žádost Tenisového Tuřany klubu o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz roku 2011 a schválit text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

4. Program 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto: 1. Technický bod, 2. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace, 3. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace, 4. Závěr.

 

V Brně – Tuřanech 8.9.2011

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                       Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                   místostarosta MČ Brno-Tuřany