Usnesení z 63/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.2.2009

Usnesení z 63/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.2.2009

11.2.2009

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 16/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

1.4 Komise životního prostředí – zápis

1.5 Redakční rada – zápis

1.6 Komise stavební, rozvoje a správy majetku – zápis

1.7 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

1.8 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

1.9 Finanční výbor – zápis

1.10 Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Dodatek ke smlouvě o dodávce elektřiny pro měřič rychlosti

2.2 Lokalita ” Zámeček” na ulici Sladovnické

2.3 Ulice Požární – chodník Tuřany – Chrlice

2.4 Instalace svodidel na ulici Sokolnické

2.5 Název nové ulice

3)     ROZPOČET

3.1 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za rok 2008

3.2 Změna rozpočtu na rok 2009

3.3 Rozpočtové opatření č. 1/2009

3.4 Rozpočtové opatření č. 2/2009

4)     POSKYTOVÁNÍ veřejné finanční podpory A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sboru dobrovolných hasičů Holásky

4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice

4.3 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Sokol Brno-Tuřany

5)     ŠKOLY

5.1 Odpisový plán Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

5.2 Výsledky hospodaření škol za rok 2008

5.3 Rozpočtová opatření škol

5.4 Rozpisy neinvestiční dotace od MČ Brno-Tuřany u škol na rok 2009

5.5 Rozvoj školských zařízení

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 741/1 k.ú. Tuřany

6.2 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1410/1 a 1411/5 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.3 Odstranění pískoviště v MŠ Holásecká 11

6.4 Rodinný dům na ulici Jiřinové

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Petice občanů ve věci nové zástavby v Holáskách

9.2 Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

9.3 Restaurační zahrádka Hostinec Sokolovna, Hanácká 38

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 63/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 16/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 16/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 19.2.2009 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z 15/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení ze 15/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za rok 2008, 9. Výsledky hospodaření škol za rok 2008, 10. Změna rozpočtu na rok 2009, 11. Rozpočtové opatření č. 2/2009, 12. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby, 13. Vyjádření ke směně nebo prodeji pozemků p.č. 43, 44/1 a 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice, 14. Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 2135/34 k.ú. Tuřany, 15. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 227/3 k.ú. Tuřany, 16. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky, 18. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1251/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 19. Vyjádření ke směně pozemků p.č.  1410/1 a 1411/5 k.ú. Brněnské Ivanovice, 20. Různé, 21. Závěr.

•1.4 Komise životního prostředí – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Komise životního prostředí, které se konalo 8.12.2008.

•1.5 Redakční rada – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze redakční rady Listů, která se konala 20.1.2009 .

•1.6 Komise stavební,rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 9.zasedání Komise stavební, rozvoje a správy majetku, které se konalo 27.1.2009

•1.7 Komise dopravy a veřejného pořádku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 9.jednání Komise dopravy a veřejného pořádku, které se konalo 29.1.2009.

•1.8 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.1 ze schůze Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, která se konala 29.1.2009.

1.9 Finanční výbor – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 12/V. zasedání  Finančního výboru, které se konalo 9.2.2009.

1.10 Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva dle přílohy č.1 zápisu ode dne 1.3.2009.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Dodatek ke smlouvě o dodávce elektřiny pro měřič rychlosti

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dodávce elektřiny pro měřič rychlosti na Sokolnické se společností Technické sítě Brno, akciová společnost. Text dodatku je uveden v příloze č.2 zápisu.

•2.2 Lokalita ” Zámeček” na ulici Sladovnické

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ doporučit OÚPR  MMB vyřadit změnu B47/33 (změna SV stab. na ZP návrh) ze změny B47/06-II vyplývající z Urbanistické studie Tuřany. Ostatní změny doporučuje ponechat.

•2.3 Ulice Požární – chodník Tuřany – Chrlice

Usnesení :

Rada pověřuje starostu vedením jednání na Odboru investičním MMB a Brněnských komunikacích a.s. ve spolupráci s MČ Brno – Chrlice, která povedou k vybudování chodníku mezi ulicí Požární ( k.ú. Holásky) a V Rejích ( k.ú. Chrlice).

•2.4 Instalace svodidel na ulici Sokolnické

Usnesení:

Rada bere na vědomí stanovisko Odboru dopravy MMB ve věci svodidel na Sokolnické.

•2.5 Název nové ulice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit pojmenování nové komunikace odbočující ze stávající ulice Tuřanky do průmyslové zóny společnosti Net Development s.r.o. názvem „Medkova”. Jako náhradní pojmenování doporučuje název „U Letiště”.

•3)    ROZPOČET

•3.1 Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za rok 2008

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-12/2008 a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

•3.2 Změna rozpočtu na rok 2009

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit technickou opravu rozpočtu na rok 2009. Návrh opravy je uveden v příloze č.3 zápisu.

•3.3 Rozpočtové opatření č. 1/2009

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.1/2009, které je uvedeno v příloze č.4 zápisu.

•3.4 Rozpočtové opatření č. 2/2009

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.2/2009. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.5 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ veřejné finanční podpory A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sboru dobrovolných hasičů Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na zajištění tradičních „Holáseckých ostatků” 2009 a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 6.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění akce “Netradiční hasičské ostatky v Brněnských Ivanovicích” a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•4.3 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 6.000,- Kč TJ Sokol Brno-Tuřany na zajištění akce „Tuřanské vostatky” a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Odpisový plán Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Usnesení :

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2009 dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace uvedeného v příloze č.6 zápisu.

•5.2 Výsledky hospodaření škol za rok 2008

Usnesení :

Rada nemá námitky proti výsledkům hospodaření příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, V Aleji 2 a Základní škola Brno, Měšťanská 21 za rok 2008.

Rada požaduje, aby o výsledcích hospodaření škol bylo informováno Zastupitelstvo.

•5.3 Rozpočtová opatření škol

Usnesení :

Rada bere na vědomí úpravu rozpočtových položek Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace ze dne 28.1.2009, rozpočtové opatření č.12 ze dne 31.12.2008 Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace, rozpočtové opatření č. 12 ze dne 31.12.2008 Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace a rozpočtová opatření č. 14,15,16,17 ze dne 31.12.2008 Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace.

•5.4 Rozpisy neinvestiční dotace od MČ Brno-Tuřany u škol na rok 2009

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozpisy neinvestiční dotace od MČ Brno-Tuřany na rok 2009 od Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, od Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace, od Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace a od Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.

•5.5 Rozvoj školských zařízení

Usnesení:

Rada schvaluje seznam požadavků na rozvoj školských zařízení v MČ Brno-Tuřany, který je uveden v příloze č.7 zápisu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 741/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje orgánům města schválit pronájem části pozemku p.č. 741/1 k.ú. Tuřany vyznačené v

příloze č.8 zápisu Haně Macinkové, Velké Bílovice.

•6.2 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1410/1 a 1411/5 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit orgánům města schválit směnu pozemku p.č. 1410/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna  za pozemky části p.č. 1423, 1425, 1427/1, 1427/2 a 1428/1 k.ú. Brněnské Ivanovice a nedoporučuje schválit směnu pozemku p.č.1411/5  k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna  z důvodu přístupů na přilehlé pozemky (zahrady).

•6.3 Odstranění pískoviště v MŠ Holásecká 11

Usnesení:

Rada schvaluje odstranění pískoviště v MŠ Holásecká 11, Brno firmou KODASTAV s.r.o., Brno za cenu             22.254,67,- Kč (vč. DPH).

•6.4 Rodinný dům na ulici Jiřinové

Usnesení:

Rada požaduje k předmětné stavbě stanovisko Komise stavební, rozvoje a správy majetku.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Petice občanů ve věci nové zástavby v Holáskách

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci o přijetí petice občanů Holásek ve věci nové zástavby v Holáskách a postoupení této petice Odboru územního plánování a rozvoje MMB jakožto orgánu příslušnému k vyřízení této petice.

•9.2 Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění.

•9.3 Restaurační zahrádka Hostinec Sokolovna, Hanácká 38

Usnesení :

Rada navrhuje Radě města Brna doplnit do přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává  “Tržní řád” restaurační zahrádku Hostince Sokolovna, Hanácká 38, Brno s provozní dobou do 22 hodin. Návrh na doplnění přílohy Tržního řádu je uveden v příloze č.9 zápisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 11.2.2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                       Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany