Usnesení z 50/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.8.2008

Usnesení z 50/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 20.8.2008

20.8.2008

Přítomni dle prezenční listiny:                            omluven:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta                           Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Mgr. Renata Pokorná, vedoucí OV ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Program 13/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Dopravní značení k uzavírce k Mezinárodnímu leteckému dni CIAF

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtový výhled na období 2010-2019

3.2 Rozpočtové opatření č. 8/2008 pro RMČ

3.3 Rozpočtové opatření č. 9/2008 pro ZMČ

3.4 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sportovnímu klubu Tuřany

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 2390 a 2271 k.ú. Holásky

6.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 3893 a 3894 k.ú. Tuřany

6.3 Pronájem pozemku p.č. 1155 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.5 Užívání části střechy MŠ Zapletalova

6.6 Smlouva o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR-ÚZSVM

6.7 Odstranění nebezpečného herního prvku v MŠ Holásecká

6.8 Oprava vjezdu ulice Karkulínova

6.9 Úprava předmětu díla pří výměně oken v MŠ Zapletalova

6.10 Oprava střechy v ZŠ Dvorecká

6.11 Oprava střechy v ZŠ Požární

6.12 Přechod pro chodce na ulici Sokolnická

6.13 Úprava průjezdu radnice

6.14 Úprava dvora radnice

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Přepracování projektové dokumentace k výstavním prostorám radnice

7.2 Změna usnesení  bodu 7.1. z 46/V schůze RMČ – zhotovení kalendáře k 800. výročí vzniku Tuřan

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Umístění informačních tabulí do parků a na hřiště

9)     RŮZNÉ

9.1 Udělení Pamětních listů

9.2 Nájmy a výpůjčky pro stálou muzejní expozici

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 50/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Program 13/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 13/V.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 28.8.2008 v 18 hodin, takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů ZMČ k zápisu ze 12/V. zasedání ZMČ, 3. Kontrola usnesení ze 12/V. zasedání ZMČ, 4. Dotazy k usnesením z jednání RMČ, 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6. Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2008, 9. Rozpočtové opatření č. 9/2008, 10.Rozpočtový výhled na období 2010-2019, 11.Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů, 12. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany, 13.Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1008/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 14.Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1006/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 15.Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice, 16.Vyjádření ke směně pozemků p.č. 2390 a 2271 k.ú. Holásky, 17.Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 3893 a 3894 k.ú. Tuřany, 18.Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice, 19. Různé, 20. Závěr.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Dopravní značení k uzavírce k Mezinárodnímu leteckému dni CIAF

Usnesení:

Rada nesouhlasí s projektem dopravního značení k uzavírce k Mezinárodnímu leteckému dni CIAF ve dnech 6.9. – 7.9.2008 vypracovaný společnosti BS Morava s.r.o..

•3)    ROZPOČET

•3.1 Rozpočtový výhled na období 2010-2019

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled MČ Brno-Tuřany na období let 2010-2019 uvedený v příloze č. 1 tohoto zápisu.

•3.2 Rozpočtové opatření č. 8/2008 pro RMČ

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2008 uvedené v příloze č. 2 zápisu.

•3.3 Rozpočtové opatření č. 9/2008 pro ZMČ

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 9/2008. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č. 3 zápisu.

•3.4 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 110.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj požárních jednotek. Text smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory Sportovnímu klubu Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 6.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na zajištění mezinárodního turnaje v kopané uspořádaného pro kategorie mladší přípravky a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 2390 a 2271 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit směnu pozemku p.č. 2390 k.ú. Holásky ve vlastnictví Ing. Miloslava Blažka a Ludmily Blažkové za pozemek ve vlastnictví města Brna p.č. 2271 k.ú. Holásky.

•6.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 3893 a 3894 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej částí pozemků p.č. 3893 a 3894 k.ú. Tuřany společnosti CTP Invest, spol. s r.o. dle zákresu v příloze č. 5 zápisu.

•6.3 Pronájem pozemku p.č. 1155 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 1155 k.ú. Brněnské Ivanovice s nájemcem Janem Czerninem dohodou ke dni 31.8.2008 a pronájem tohoto pozemku Jitce Beranové. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 6 zápisu.

•6.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice Ivě Bednářové.

•6.5 Užívání části střechy MŠ Zapletalova

Usnesení:

Rada odkládá rozhodnutí o návrhu smlouvy o užívání částí střechy budovy MŠ Zapletalova společností Plachetka a spol, spol. s r.o. do objasnění technických detailů při realizaci.

•6.6 Smlouva o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR-ÚZSVM

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR-ÚZSVM p.č. 1255 k.ú. Brněnské Ivanovice s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Text smlouvy je uveden v příloze č. 7 zápisu.

•6.7 Odstranění nebezpečného herního prvku v MŠ Holásecká

Usnesení:

Rada schvaluje odstranění nebezpečného herního prvku (betonové roury) v MŠ Holásecká společností KODASTAV s.r.o.za cenu 15.620,69 Kč vč. DPH.

•6.8 Oprava vjezdu ulice Karkulínova

Usnesení:

Rada schvaluje provedení opravy vjezdu do Husova sboru na ulici Karkulínova společností KODASTAV s.r.o., za cenu 13.332,20 Kč vč. DPH.

•6.9 Úprava předmětu díla pří výměně oken v MŠ Zapletalova

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výměnu oken a dveří v objektu MŠ Zapletalova 67 se společností V okno s.r.o. týkající se změny předmětu díla a navýšení ceny díla o 19 592,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku smlouvy.

•6.10 Oprava střechy v ZŠ Dvorecká

Usnesení:

Rada schvaluje provedení opravy střechy základní školy na ulici Dvorecká firmou Marek Trnka za cenu ve výši 46.410,- Kč vč. DPH v rozsahu cenové nabídky  ze dne 16.8.2008

•6.11 Oprava střechy v ZŠ Požární

Usnesení:

Rada schvaluje provedení opravy střechy základní školy na ulici Požární firmou Marek Trnka za cenu ve výši 28.441,- Kč vč. DPH v rozsahu cenové nabídky  ze dne 16.8.2008

•6.12 Přechod pro chodce na ulici Sokolnická

Usnesení:

Rada schvaluje vybudování přechodu pro chodce na ulici Sokolnická společností  Přemysl Veselý s.r.o. za cenu ve výši 70.364,00 Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.13 Úprava průjezdu radnice

Usnesení:

Rada schvaluje provedení úpravy průjezdu radnice MČ Brno-Tuřany společností DIRS Brno s.r.o. za cenu ve výši  99.583.86,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.14 Úprava dvora radnice

Usnesení:

Rada schvaluje provedení úpravy dvora radnice  společností KODASTAV s.r.o. za cenu ve výši 83.977,01 Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Přepracování projektové dokumentace k výstavním prostorám radnice

Usnesení:

Rada schvaluje částečné přepracování projektové dokumentace výstavních prostor radnice uzavřené Ing. arch. Zdeňkem Burešem za cenu 19.040,- Kč vč. DPH v rozsahu dle nabídky ze dne 14.8.2008.

•7.2 Změna usnesení  bodu 7.1. z 46/V schůze RMČ – zhotovení kalendáře k 800. výročí vzniku Tuřan

Usnesení:

Rada mění usnesení bodu 7.1. z 46/V schůze Rady takto: Rada doporučuje starostovi vybrat nabídku  Radek Valenta, Borkovany na zhotovení 1000 ks kalendářů formátu A3 naležato k 800. výročí vzniku Tuřan z důvodu nejúplnější nabídky.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Umístění informačních tabulí do parků a na hřiště

Usnesení:

Rada schvaluje umístění informačních tabulí o pravidlech pro pobyt v plochách veřejné zeleně do parků a návštěvních řádů na hřiště v městské části Brno-Tuřany v lokalitách uvedených v příloze č. 8 zápisu.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Udělení Pamětních listů

Usnesení:

Rada schvaluje udělení Pamětních listů městské části Brno-Tuřany u příležitosti oslav 800. výročí první písemné zmínky o Tuřanech 6 občanům. Text Pamětních listů je uveden v příloze č. 9 zápisu.

•9.2 Nájmy a výpůjčky pro stálou muzejní expozici

Usnesení :

Rada svěřuje starostovi rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce vztahujících se k  stálé muzejní expozici městské části Brno-Tuřany.

 

 

V Brně – Tuřanech 20.8.2008

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                         místostarosta MČ Brno-Tuřany