Usnesení z 52/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.9.2008

Usnesení z 52/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 17.9.2008

17.9.2008

Přítomni dle prezenční listiny:                           omluven:

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka              Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Jmenování vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Brno-Tuřany

1.4 Jmenování člena Komise redakční

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

3.1 Zahájení I. etapy návrhu rozpočtu

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Doplnění žádosti o poskytnutí dotace TJ Sokol Brno-Holásky

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.2 Pronájem pozemku p.č. 649 k.ú. Tuřany

6.3 Svod zvířat na pozemku p.č. 747/2 k.ú. Tuřany

6.4 Vyjádření ke směně pozemků části p.č. 1209 za část p.č. 1208/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

6.5 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany

6.6 Osvětlení kaple v Brněnských Ivanovicích – připojení elektroměru

6.7 Výměna svítidel ve společenském centru radnice

6.8 Oprava usnesení bodu 6.13 z 50/V. schůze RMČ

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Přemístění ukazatele okamžité rychlosti na ulici Sokolnické

7.2 Demontáž technického zařízení pro ukazatel okamžité rychlosti

7.3 Restaurování dřevěné plastiky Jana Sarkandra v kapli v Brněnských Ivanovicích

7.4 Vánoční osvětlení městské části v sezóně 2008 – 2009

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

•1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 52/V. schůze RMČ a pověřuje Ing.Jana Šnajdra podpisem zápisu.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Jmenování vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada jmenuje na základě návrhu tajemníka ÚMČ Brno-Tuřany do funkce vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Brno-Tuřany paní Marii Motyčkovou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) s účinností od 1.12.2008.

•1.4 Jmenování člena Komise redakční

Usnesení:

Rada bere na vědomí odstoupení Jana Březy z funkce člena Komise redakční oznámené dopisem ze dne 8.9.2008.

Rada jmenuje Zdeňka Svobodu členem Komise redakční.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•3.1 Zahájení I. etapy návrhu rozpočtu

Usnesení :

Rada bere na vědomí zahájení I. etapy návrhu rozpočtu a pověřuje OE zpracováním návrhu rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2009 dle harmonogramu přípravy rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2009.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Doplnění žádosti o poskytnutí dotace TJ Sokol Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč TJ Sokol Brno-Holásky na zajištění sportovních akcí a na zakoupení sportovního nářadí a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vlastníkovi rodinného domu č.p. 247 – Tuřanská 33 do doby vyřešení vlastnických vztahů příjezdové komunikace.

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej ostatních zaplocených částí pozemku p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice jejich uživatelům do doby vyřešení vlastnických vztahů příjezdové komunikace.

•6.2 Pronájem pozemku p.č. 649 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 649 k.ú. Tuřany Sofii Práznovské. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č.1 zápisu.

•6.3 Svod zvířat na pozemku p.č. 747/2 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s pořádáním svodu zvířat na pozemku p.č. 747/2 k.ú. Tuřany dne 27.9.2008 Českým svazem chovatelů, základní organizace 32 Brno-Tuřany.

•6.4 Vyjádření ke směně pozemků části p.č. 1209 za část p.č. 1208/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit směnu pozemků části p.č. 1208/2 ve vlastnictví Miroslava Drápely za pozemek ve vlastnictví města Brna p.č. 1209 vše k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze č.2 zápisu.

•6.5 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN do pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 2135/5 v k.ú. Tuřany pro E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.

•6.6 Osvětlení kaple v Brněnských Ivanovicích – připojení elektroměru

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice o připojení elektroměru odběrného místa (osvětlení kaple v Brněnských Ivanovicích) za celkovou cenu 3.200,- Kč. Rada schvaluje text smlouvy, který je uveden v příloze č.3 zápisu.

•6.7 Výměna svítidel ve společenském centru radnice

Usnesení :

Rada schvaluje provedení výměny 8 ks svítidel ve společenském centru radnice Miloslavem Hapalou, Brno,  za cenu 7.044,80 Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 16.9.2008.

•6.8 Oprava usnesení bodu 6.13 z 50/V. schůze RMČ

Usnesení :

Rada schvaluje opravu usnesení bodu 6.13 z 50/V.schůze RMČ takto: Rada schvaluje provedení úpravy průjezdu radnice MČ Brno-Tuřany společností DIRS Brno s.r.o. za cenu ve výši  54.482,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Přemístění ukazatele okamžité rychlosti na ulici Sokolnické

Usnesení :

Rada schvaluje přemístění ukazatele okamžité rychlosti na ulici Sokolnické společností GEMOS CZ, spol. s r.o., Čelákovice za cenu 2.032,- Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 15.9.2008.

•7.2 Demontáž technického zařízení pro ukazatel okamžité rychlosti

Usnesení :

Rada schvaluje demontáž stávajícího stožáru s převěsem pro ukazatel okamžité rychlosti a úpravu sloupu veřejného osvětlení pro jeho nové umístění na ulici Sokolnické společností Technické sítě Brno, akciová společnost za cenu 12.502,- Kč vč. DPH v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 12.9.2008.

•7.3 Restaurování dřevěné plastiky Jana Sarkandra v kapli v Brněnských Ivanovicích

Usnesení :

Rada schvaluje restaurování dřevěné plastiky Jana Sarkandra v kapli na ulici Jahodová v Brněnských Ivanovicích Mgr. Ludmilou Zálešákovou, akademickou malířkou za cenu 35.098,- Kč vč. DPH. Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•7.4 Vánoční osvětlení městské části v sezóně 2008 – 2009

Usnesení:

Rada schvaluje montáž a demontáž vánočního osvětlení městské části Brno-Tuřany v sezóně 2008 – 2009 společností Technické sítě Brno, akciová společnost a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách této veřejné zakázky.

Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností Technické sítě Brno, akciová společnost na  dodávku el. energie pro vánoční osvětlení městské části Brno-Tuřany v období 1.12.2008 – 2.1.2009  a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy na dodávku el.energie.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

 

 

 

V Brně – Tuřanech 17.9.2008

 

 

 

 

 

Ing.Vlasta Hrdlíková                                                         Ing.Jan Šnajdr

místostarostka MČ Brno-Tuřany                                              člen RMČ Brno-Tuřany